Regeling zekerheidsstelling en betaling van VWS-retributies

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 19-01-2012 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2003, VGB/VBL 2434416, houdende vaststelling van regelen in verband met de zekerheidstelling en betaling van VWA-retributies (Regeling zekerheidsstelling en betaling van VWS-retributies)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 12, tweede lid, van het Warenwetbesluit retributies veterinaire controles, alsmede op artikel 20, tweede lid, van het Retributiebesluit Vleeskeuringswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 Een retributieplichtige stelt, voor aanvang van de werkzaamheden door de NVWA waarvoor een retributie is verschuldigd zekerheid, indien deze retributies worden geraamd op meer dan € 182,– over een tijdvak van 4 weken.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde raming geschiedt door de NVWA aan de hand van de verschuldigde retributies over een of enkele tijdvakken van vier weken, kort voorafgaande aan het tijdvak waarop de raming betrekking heeft en aan de hand van de door de retributieplichtige verstrekte gegevens. Wanneer het naar het oordeel van de NVWA aannemelijk is dat de omvang van de tot retributie verplichtende werkzaamheden ten behoeve van de betrokken retributieplichtige zich aanzienlijk zal wijzigen, wordt een nieuwe raming opgesteld. Indien de nieuwe raming meer dan 25% afwijkt van de bestaande raming, vervangt deze de laatstbedoelde raming.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 Het beloop van de zekerheidsstelling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, komt overeen met de geraamde vergoedingen, verschuldigd door de betrokken retributieplichtige over een tijdvlak van 8 weken.

  • 2 Het beloop van de zekerheidsstelling wordt verminderd indien:

    • a. de retributies, die de retributieplichtige gedurende de twee aan de raming voorafgaande jaren verschuldigd was in verband met werkzaamheden van de NVWA, zonder ingebrekestelling zijn betaald, en

    • b. de Staat overigens geen vordering tot betaling van retributies op de retributieplichtige heeft.

  • 3 De vermindering, bedoeld in het tweede lid, komt overeen met de hoogte van de retributies die de retributieplichtige in de in het tweede lid bedoelde periode van 2 jaar gemiddeld over een tijdvak van 8 weken verschuldigd is geweest.

  • 4 De zekerheidsstelling wordt verleend ter voldoening van enige retributie, met inbegrip van de vergoeding van invorderingskosten en wettelijke rente, welke na inwerkingtreding van deze bepaling verschuldigd werd op grond van het Warenwetbesluit retributies levensmiddelen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

De zekerheidsstelling geschiedt door middel van een ten behoeve van de Staat afgegeven bankgarantie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

De NVWA vangt de werkzaamheden waarvoor een retributie is verschuldigd niet aan, voordat de retributieplichtige zekerheid overeenkomstig deze regeling heeft gesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

Retributies worden voldaan binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

De minister kan, in bijzondere omstandigheden, deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien toepassing, gelet op het belang van de retributieplichtige, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling zekerheidsstelling en betaling van VWS-retributies.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina