Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-12-2003 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Financiën van 24 november 2003 houdende wijziging van de Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 18b, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

De vrijstelling, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, wordt voor het eerst verleend met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling voor een periode die eindigt op 30 november van het volgende kalenderjaar.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 30 januari 2003 tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 in verband met uitbreiding van het effectentypisch gedragstoezicht naar alle financiële instellingen die actief zijn op de effectenmarkten (Stb. 103) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina