Instellingsbesluit Marechausseemedaille

Geldend van 31-12-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Defensie, houdende instelling van de Marechausseemedaille (Instellingsbesluit Marechausseemedaille)

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 2

 • 1 De medaille is cirkelvormig met een middellijn van 35 millimeter en vervaardigd van bronskleurig metaal. De voorzijde van de medaille vertoont het westelijk halfrond met een gekroonde granaat met een gesloten vlam oprijzend uit de Atlantische Oceaan. De achterzijde vertoont het Rijkswapen.

 • 2 De medaille is door middel van een ring verbonden aan een moiré lint. Dit lint is 27 millimeter breed. Het lint heeft 7 banen in de kleuren Nassau-blauw, lichtblauw, wit, groen, wit, lichtblauw, en Nassau-blauw in breedtes van respectievelijk 6, 3, 1, 7, 1, 3 en 6 millimeter.

Artikel 3

 • 1 De Marechausseemedaille wordt toegekend aan de militair in werkelijke dienst die:

  • a. tenminste 48 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, dienst heeft verricht bij een operationele eenheid van de Koninklijke Marechaussee in het buitenland;

  • b. tenminste 48 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, dienst heeft verricht bij een operationele eenheid van de Koninklijke Marechaussee in Nederland, en bovendien

   • 1°. tenminste 24 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen dienst heeft verricht in het buitenland bij een operationele eenheid of bij een in het buitenland gestationeerde internationale operationele eenheid of staf, of

   • 2°. tenminste 6 maanden dienst heeft verricht bij een eenheid in de Nederlandse Antillen, het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea of het voormalig Koninkrijksdeel Suriname, dan wel ten minste 6 maanden dienst heeft verricht bij een onderdeel van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine of van de Koninklijke Luchtmacht, dat in één van de hiervoor genoemde gebieden was ingezet;

  • c. tenminste 84 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, dienst heeft verricht bij een operationele eenheid van de Koninklijke Marechaussee in Nederland; of

  • d. na afloop van een BSB-functieopleiding gedurende 24 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, dienst heeft verricht bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.

 • 2 Ten aanzien van de militair van de Koninklijke Marechaussee die vanuit een ander krijgsmachtdeel is ingestroomd, wordt de bij dat krijgsmachtdeel verrichte operationele dienst gelijkgesteld met dienst verricht bij een operationele eenheid van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4

Bij de berekening van de tijdsduur, bedoeld in artikel 3, worden buiten beschouwing gelaten:

 • a. diensttijd op grond waarvan een met de Marechausseemedaille vergelijkbare onderscheiding is toegekend;

 • b. diensttijd verricht in een Koninkrijksdeel of een voormalig Koninkrijksdeel voorzover op grond van die diensttijd reeds een onderscheiding is toegekend.

Artikel 7

Het is de militair toegestaan de medaille, een verkleind model of alleen het lint te dragen.

Artikel 9

De kosten van vervaardiging van de medaille met toebehoren komen ten laste van het Rijk.

Artikel 10

De medaille wordt namens de Minister van Defensie toegekend door de Bevelhebber der Marechaussee.

Artikel 11

De Minister van Defensie kan de medaille tijdelijk of blijvend ontnemen aan de militair, die zich de medaille naar zijn oordeel niet langer waardig toont.

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 november 2003

De

Minister

van Defensie

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina