Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 28-04-2006.]
Geldend van 28-11-2003 t/m 27-04-2006

Besluit van 21 november 2003 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, houdende goedkeuring van de indicatoren zoals deze zijn opgenomen in de regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 11 maart 2003 (Stcrt. 52)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 22 oktober 2003 FM 2003-01476, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 6 november 2003 nr. W06.03.0447/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 19 november 2003, no. FM 2003-01639 M, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2006]

De indicatoren, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, die zijn vastgesteld bij de regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 11 maart 2003 (Stcrt. 52), worden goedgekeurd.

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 november 2003

Beatrix

De Minister

van Financiën,

G. Zalm

De Minister

van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevenentwintigste november 2003

De Minister

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina