Verordening opslagen en bijdragen 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-01-2005.]
[Regeling vervallen per 18-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 23-05-2004 t/m 31-12-2012

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 november 2003 tot vaststelling van de opslagen en bijdragen voor 2004

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 55, eerste en tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 1. Opslagen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2013]

 • 1 Voor 2004 worden de opslagen, bedoeld in artikel 54, onder a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, vastgesteld voor ondernemingen in stand gehouden door:

  a.

  natuurlijke personen en Europese economische samenwerkingsverbanden

  € 3,55

  b.

  verenigingen en stichtingen

  € 7,10

  c.

  vennootschappen onder firma

  € 10,65

  d.

  commanditaire vennootschappen

  € 10,65

  e.

  coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen tot 50

  € 17,75

  f.

  naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal tot 2,5 miljoen euro en een aantal werkzame personen tot 50

  € 17,75

  g.

  vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen tot 50

  € 17,75

  h.

  coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  € 35,50

  i.

  naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 2,5 miljoen euro tot 10 miljoen euro en een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  € 35,50

  J.

  vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  € 35,50

  k.

  coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 250 of meer

  € 102,95

  l.

  naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 10 miljoen euro of meer en een aantal werkzame personen van 250 of meer

  € 102,95

  m.

  vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 250 of meer

  € 102,95

 • 2 Indien van een vennootschap bedoeld onder de letters i. en l. van het eerste lid van dit artikel, het maatschappelijk kapitaal dan wel het aantal werkzame personen kleiner is dan de in die voorschriften aangegeven ondergrenzen, dan geldt voor die vennootschap het bedrag van de opslag van letter f. onderscheidenlijk i.

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2013]

Van de opslagen zijn vrijgesteld de ondernemingen waarin uitsluitend landbouw wordt uitgeoefend, ondernemingen waarin uitsluitend bosbouw wordt uitgeoefend en ondernemingen in de sector groenten en fruit en bloemen en planten waarin uitsluitend de groot- en tussenhandel wordt uitgeoefend.

§ 2. Bijdragen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2013]

Voor 2004 wordt ingevolge artikel 54, onder b van de Wet op de bedrijfsorganisatie een bijdrage geheven van:

Hoofdproductschap Akkerbouw

0,291%

Productschap Tuinbouw

1,014%

Productschap Vee en Vlees

0,530%

Productschap voor Pluimvee en Eieren

0,075%

Productschap voor Zuivel

0,790%

Bosschap

0,011%

van het bedrag dat in totaal als baten uit heffingen in de gewone dienst van de begroting van de raad voor 2004 is opgenomen.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 6

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening opslagen en bijdragen 2004.

Den Haag, 21 november 2003

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 12 mei 2004, nummer AV/CAM/2004/33348.

Overzicht SER opslagen handelsregisters Kamers van Koophandel en Fabrieken

[Vervallen per 18-12-2013]

   

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

   

a.

Natuurlijke personen en Europese economischesamenwerkingsverbanden

3,55

3,25

3,00

2,95

3,00

3,35

3,70

b.

verenigingen en stichtingen

730

6,50

6,00

5,90

6,00

6,70

7,40

c.

vennootschappen onder firma

10,65

9,75

9,00

8,85

9,00

10,10

11,10

d.

commanditaire vennootschappen

10,65

9,75

9,00

8,85

9,00

10,10

11,10

e.

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen tot 50

17,75

16,25

15,00

14,75

15,00

16,80

18,50

f.

naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal tot 2,5 miljoen euro en een aantal werkzame personen tot 50

17,75

16.25

15,00

14,75

15,00

16,80

18,50

g.

vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

17,75

16,25

15,00

14,75

15,00

16,80

18,50

h.

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

35,50

32,50

30,00

29,50

30,00

33,60

37,05

i.

naamloze, vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 2,5 miljoen euro tot 10 miljoen euro en een aantal werkzame personen van 50 tot 250

35,50

32,50

30,00

29,50

30,00

33,60

37,05

j.

vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

35,50

32,50

30,00

29,50

30,00

33,60

37,05

k.

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 250 of meer

102.95

94,25

87,00

85,55

87,00

97,40

107,40

I.

naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 10 miljoen euro of meer en een aantal werkzame personen van 250 of meer

102,95

94,25

87,00

85,55

87,00

97,40

107,40

m.

vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 250 of meer

102,95

94.25

87,00

85,55

87,00

97,40

107,40

Terug naar begin van de pagina