Verordening vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 11-04-2004 t/m 31-12-2005

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 november 2003 tot vaststelling van vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf voor 2004

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

de raad:

de Sociaal-Economische Raad;

b.

de wet:

de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Stb. 1991, 78; Stb. 1995, 179; Stb. 1998, 446 en 448; Stb. 1999, 582 en 583);

c.

ingeschrevene:

persoon die is ingeschreven in het register van tussenpersonen, bedoeld in artikel 3 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

d.

gevolmachtigd agent:

persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

e.

levensverzekeraar:

ieder die in Nederland het levensverzekeringsbedrijf, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub d, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Stb, 994, 252) uitoefent;

f.

schadeverzekeraar:

ieder die in Nederland het schadeverzekeringsbedrijf, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub c, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Stb. 1994, 252) uitoefent;

g.

overige verzekeraar:

andere persoon die in Nederland voor eigen rekening het verzekeringsbedrijf uitoefent;

h.

bruto premie-inkomen:

geboekte bruto premies uit hoofde van het in Nederland uitgeoefende directe bedrijf; voor levensverzekeraars nader te bepalen als de som van de desbetreffende periodieke premies en een tiende van de desbetreffende premies ineens.

§ 2. Vergoedingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 De vergoeding van de kosten van de lijst van registerinschrijvingen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet, wordt vastgesteld op 40 euro voor de uitgave in boekvorm, 85 euro voor de uitgave op CD-rom in ASCII formaat en 165 euro voor de uitgave in Dbase formaat.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

De vergoeding van de kosten voor de afgifte van een verklaring van vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 4, achtste lid, of artikel 21, zevende lid, van de wet, wordt vastgesteld op 90 euro.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bedrag dat aan de raad moet worden voldaan terzake van de behandeling van een verzoek om inschrijving, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet, wordt vastgesteld op 90 euro.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

De vergoeding voor het verstrekken van een nieuw bewijs van inschrijving, als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet, wordt vastgesteld op 22,50 euro.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bedrag dat aan de raad moet worden voldaan ter verkrijging van het bewijs van inschrijving van een volmacht, als bedoeld in artikel 21, tiende lid, en artikel 21b, derde lid, van de wet, wordt vastgesteld op 45 euro.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bedrag dat aan de raad moet worden voldaan ter verkrijging van de verklaring betreffende in Nederland uitgeoefende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de wet, wordt vastgesteld op 45 euro.

§ 3. Bijdragen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor 2004 wordt geheven van een ingeschrevene in het register van tussenpersonen een bijdrage van 35 euro.

 • 2 De verschuldigde bijdrage wordt jaarlijks geïnd en is volledig verschuldigd, ook bij inschrijving voor een deel van het jaar.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor 2004 wordt geheven van elke levensverzekeraar met een premie-inkomen van meer dan een miljoen euro een bijdrage volgens onderstaande bijdrageregeling:

  • a. een basistarief van 225 euro en, voorzover van toepassing,

  • b. een bedrag per vol miljoen euro premie-inkomen volgens de onderstaande schijventabel en gebaseerd op het bruto premie-inkomen behaald in 2002:

   premie-inkomensschijf

    

   bedrag per miljoen euro premie-inkomen

   maximum van de bijdrageschijf

   Over meer dan

   maar niet meer dan

      

   2 miljoen

   10 miljoen

   35,00

   280,00

   10 miljoen

   50 miljoen

   30,00

   1.480,00

   50 miljoen

   250 miljoen

   22,50

   5.980,00

   250 miljoen

   1.000 miljoen

   17,50

   19.105,00

   > 1.000 miljoen

    

   10,00

    
 • 2 Voor 2004 wordt geheven van elke schadeverzekeraar met een premie-inkomen van meer dan een miljoen euro en van elke overige verzekeraar met een premie-inkomen van meer dan een miljoen euro een bijdrage volgens onderstaande bijdrageregeling:

  • a. een basistarief van 225 euro en, voorzover van toepassing,

  • b. een bedrag per vol miljoen euro premie-inkomen volgens de onderstaande schijventabel en gebaseerd op het bruto premie-inkomen behaald in 2002:

   premie-inkomensschijf

    

   bedrag per miljoen euro premie-inkomen

   maximum van de bijdrageschijf

   over meer dan

   maar niet meer dan

      

   2 miljoen

   10 miljoen

   42,50

   340,00

   10 miljoen

   125 miljoen

   32,50

   4.077,50

   125 miljoen

   250 miljoen

   12,00

   5.577,50

   250 miljoen

   500 miljoen

   6,00

   7.077,50

   > 500 miljoen

    

   1,20

    
 • 3 De verschuldigde bijdrage wordt jaarlijks geïnd.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf 2004.

Den Haag, 21 november 2003

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Financiën mede namens de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 29 maart 2004, nummer FM 2004-00398 U.

Terug naar begin van de pagina