Wijzigingsregeling Regeling BSE-formulieren Milieusteunkader

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 23-11-2003 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 november 2003, nr. WJZ 3062795, houdende wijziging van de BSE-formulieren in verband met gewijzigde interpretatie van het Milieusteunkader

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van het Besluit subsidies energieprogramma's;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 februari 2002, WJZ 020016731, zoals dat luidt na de inwerkingtreding van deze regeling, is van toepassing op aanvragen om subsidie waarop na 24 juli 2003 een besluit wordt genomen.

Artikel III

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 november 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina