Regeling adviescommissie toelating en begeleiding

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 13-12-2003 t/m 22-01-2014

Regeling adviescommissie toelating en begeleiding

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling commissie

[Vervallen per 23-01-2014]

Ten behoeve van een goede invoering van leerlinggebonden financiering is er een Adviescommissie voor toelating en begeleiding.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid en vier overige leden, die allen op persoonlijke titel door de minister worden benoemd.

 • 2 Tot voorzitter, tevens lid van de commissie, wordt benoemd: mr. drs. M.G. Nicolai, wonende te Zoetermeer.

 • 3 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • prof. dr. J.M.A. Hermanns, wonende te Woerden

  • drs. J.D. Rensen, wonende te Delft

  • dhr. P.A. Stobbelaar, wonende te Valkenswaard

  • prof. mr. P.J. Zoontjens, wonende te Goirle

 • 4 De leden van de commissie vervullen geen nevenbetrekking of nevenwerkzaamheden die schadelijk zijn voor de vervulling van de functie van lid van de commissie en zij verrichten hun werkzaamheden zonder last of ruggespraak.

Artikel 5. Benoemingsvoorwaarden

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De voorzitter en de leden van de commissie worden voor een periode van drie jaar benoemd. Herbenoeming voor één aansluitende periode is mogelijk.

 • 2 De voorzitter of een lid van de commissie kan in zijn ambt worden geschorst indien:

  • a. een strafrechtelijke vervolging terzake van misdrijf tegen hem is ingesteld of

  • b. het voornemen tot ontslag aan hem is te kennen gegeven.

 • 3 De voorzitter en de leden, bedoeld in het tweede lid, worden op hun verzoek ontslagen.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De commissie bepaalt haar eigen werkwijze. De leden van de commissie leveren ieder vanuit hun deskundigheid en ervaring mondeling en/of schriftelijk bijdragen aan de adviezen.

 • 2 De commissie kan bij haar werkzaamheden gebruik maken van door de commissie aan te wijzen onderwijsconsulenten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 7. Ondersteuning

[Vervallen per 23-01-2014]

De commissie wordt ondersteund door een secretaris en een bureau.

Artikel 8. Rapportage commissie

[Vervallen per 23-01-2014]

De commissie rapporteert in de maand september aan de minister over de in het afgelopen schooljaar aan haar gevraagde adviezen en over de aard en omvang van de werkzaamheden van de onderwijsconsulenten.

Artikel 9. Financiële aspecten

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De minister stelt jaarlijks een budget vast voor het totaal van de werkzaamheden van de commissie, de secretaris, het ondersteunend bureau en de inzet van onderwijsconsulenten.

 • 2 De voorzitter en de leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens de bepalingen van het Reisbesluit binnenland.

 • 3 De commissie zendt jaarlijks voor 1 mei aan de minister een ontwerp voor de begroting voor het volgende kalenderjaar en zendt jaarlijks voor 1 november haar begroting voor het volgende kalenderjaar ten aanzien van de middelen die ingevolge de desbetreffende begrotingswet ter beschikking zijn gesteld.

 • 4 De commissie legt jaarlijks voor 1 mei aan de minister rekening en verantwoording af van het geldelijk beheer over het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht vertrouwelijke gegevens

[Vervallen per 23-01-2014]

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 11. Bekendmaking

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na publicatie in Uitleg OCW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 augustus 2003.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Adviescommissie toelating en begeleiding.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina