Besluit mandaat verklaringen van geen bezwaar Wet luchtvaart

[Regeling vervallen per 24-03-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]
Geldend van 28-11-2003 t/m 31-12-2011

Besluit mandaat verklaringen van geen bezwaar Wet luchtvaart

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 8.9, derde lid, van de Wet luchtvaart en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 24-03-2015]

 • 1 De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verleent aan de inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat mandaat tot het nemen van besluiten, inhoudende:

 • 2 De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verleent aan de inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat tevens mandaat tot het beslissen op bezwaar tegen besluiten, bedoeld in het eerste lid, alsmede het ondertekenen van alle op die beslissing betrekking hebbende stukken.

 • 3 De inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat oefenen de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid niet uit indien zij tevens het in het eerste lid bedoelde besluit hebben genomen waartegen het bezwaar zich richt.

Artikel 2

[Vervallen per 24-03-2015]

 • 1 De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verleent aan de inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie mandaat tot het nemen van besluiten, inhoudende:

  • a. het verlenen van een verklaring van geen bezwaar inzake het afwijken van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol, en

  • b. het weigeren van een zodanige verklaring van geen bezwaar,

  voor zover het betreft gebouwen als bedoeld in artikel 2.2.1 van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

 • 2 De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verleent aan de inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie tevens mandaat tot het beslissen op bezwaar tegen besluiten, bedoeld in het eerste lid, alsmede het ondertekenen van alle op die beslissing betrekking hebbende stukken.

 • 3 De inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie oefenen de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid niet uit indien zij tevens het in het eerste lid bedoelde besluit hebben genomen waartegen het bezwaar zich richt.

Artikel 3

[Vervallen per 24-03-2015]

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verleent aan de inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie mandaat tot het ondertekenen van besluiten als bedoeld in artikel 1, eerste lid.

Artikel 4

[Vervallen per 24-03-2015]

De inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie kan de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en 3 geheel of gedeeltelijk mandateren aan:

 • a. de regionale inspecteur en de plaatsvervangend regionale inspecteur van de VROM-Inspectie in de regio Noord-West, en

 • b. de regionale inspecteur en de plaatsvervangend regionale inspecteur van de VROM-Inspectie in de regio Zuid-West,

ieder voor zover de uitoefening van deze bevoegdheden plaatsvindt binnen hun ambtsgebied, zoals aangewezen in artikel 5, eerste lid, van het Organisatiebesluit Inspectoraat-Generaal VROM.

Artikel 5

[Vervallen per 24-03-2015]

 • 1 Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1, eerste lid, juncto artikel 3, en indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2, eerste lid, luidt de ondertekening:

  'Conform het besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor dezen:

  de (plv.) inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie,' gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

 • 2 Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 4 luidt de ondertekening:

  'Conform het besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor dezen:

  de (plv.) inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie,

  o.l.:

  de (plv.) regionale inspecteur Noord-West van de VROM-Inspectie,' of 'de (plv.) regionale inspecteur Zuid-West van de VROM-Inspectie', gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 6

[Vervallen per 24-03-2015]

De inspecteurs-generaal of de plaatsvervangend inspecteurs-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en van de VROM-Inspectie verschaffen de ministers uit eigen beweging of op hun verzoek inlichtingen omtrent de uitoefening van het verleend mandaat.

Artikel 7

[Vervallen per 24-03-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 24-03-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat verklaringen van geen bezwaar Wet luchtvaart.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina