Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 november 2003, nr. SV/R&S/03/80107, Directie Sociale Verzekeringen, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstituten te verstrekken subsidie op grond van artikel 44 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2004)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

Besluit:

Artikel 1. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2005]

De totale subsidie voor alle, op grond van artikel 44 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, door de Minister aangewezen scholingsinstituten bedraagt voor de periode 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 € 11.668.025.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 november 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina