Mandaatbesluit Novem Tijdelijke bijdrageregeling plannen luchtkwaliteit

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 26-11-2003 t/m 30-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. DGM/LMV 2003116215, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Tijdelijke bijdrageregeling plannen luchtkwaliteit (Mandaatbesluit Tijdelijke bijdrageregeling plannen luchtkwaliteit)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van de Nederlandse organisatie voor energie en milieu gegeven bij brief van 10 november 2003, met kenmerk 03/0315/931/00300;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder de Novem: de Nederlandse organisatie voor energie en milieu.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

De directeur van de Novem wordt:

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

Het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de Novem wordt:

  • a) gemandateerd tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, onderdeel a;

  • b) gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op het nemen van beslissingen als bedoeld in onderdeel a.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 2 of 3 luidt de ondertekening:

`De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:'

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Novem Tijdelijke bijdrageregeling plannen luchtkwaliteit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 november 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina