Besluit aanwijzing toezichthouders bloedvoorziening

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 november 2003, GMT/MT 2425283, houdende aanwijzing douane-ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de Wet inzake bloedvoorziening

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 20, tweede lid, van de Wet inzake bloedvoorziening;

Besluit:

Artikel 1

Naast de ambtenaren, genoemd in artikel 20, eerste lid, van de Wet inzake bloedvoorziening, zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet inzake bloedvoorziening belast de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina