Besluit burgermedegebruik militaire luchtvaartterrein De Kooy

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geldend van 23-11-2003 t/m 23-12-2008

Besluit burgermedegebruik van het militaire luchtvaartterrein De Kooy

De Staatssecretaris van Defensie en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen het verzoek van Den Helder Airport C.V. van 20 februari 2003, nr. CS 2003/B3644/CN, tot burgermedegebruik van het militaire luchtvaartterrein De Kooy op basis van een ontheffing ex artikel 33 van de Luchtvaartwet;

Gelet op artikel 33, tweede lid van de Luchtvaartwet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien het advies van 1 oktober 2003 van de, op grond van artikel 28 van de Luchtvaartwet ingestelde Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Marinevliegkamp De Kooy;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2008]

Aan Den Helder Airport C.V. (waaronder medebegrepen haar eventuele rechtsopvolgster onder algemene titel) wordt als burgerexploitant, onder wiens verantwoordelijkheid burgermedegebruik op het militaire luchtvaartterrein De Kooy op commerciële basis plaatsvindt, ten behoeve van de exploitatie van dit burgermedegebruik, ontheffing verleend van het gestelde in artikel 33, eerste lid, onder a, van de Luchtvaartwet onder toepassing van de hierna volgende bepalingen.

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 Het totale aantal burger vliegtuigbewegingen per jaar zoals bedoeld in artikel 1 mag niet hoger zijn dan 20.000 door luchtvaartuigen, met uitzondering van vastevleugelvliegtuigen met schroefaandrijving die lichter zijn dan 6.000 kg, alsmede 5.000 door vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving die lichter zijn dan 6.000 kg.

 • 2 De geluidsbelasting veroorzaakt door burger vliegtuigbewegingen, mag tezamen met de geplande maximale geluidsbelasting door militaire vliegtuigbewegingen, de op basis van de Luchtvaartwet vastgestelde geluidszone (KB van 18 augustus 1994, nr. 94.006455) niet overschrijden.

 • 3 Het in artikel 1 bedoelde burgermedegebruik is verboden tussen 21.00 uur en 07.00 uur.

 • 4 Op verzoek van Den Helder Airport C.V. kan de commandant van het marinevliegkamp De Kooy besluiten het militaire luchtvaartterrein De Kooy gedurende de in het derde lid genoemde tijden voor het burgermedegebruik incidenteel open te stellen.

 • 5 Het in het derde lid gestelde verbod geldt niet voor het burgermedegebruik dat volgens schema of vliegplan, tussen 20.00 uur en 21.00 uur had moeten arriveren, doch vanwege één van de hierna te noemen omstandigheden bij aankomst is vertraagd, indien de landing niet later dan een uur na afloop van de openingstijd, volgend uit lid 3, plaatsvindt en de gezagvoerder toestemming heeft verkregen door of namens de Staatssecretaris van Defensie:

  • a. onverwachte vertragende omstandigheden, die op het moment van vertrek redelijkerwijs niet hadden kunnen worden voorzien;

  • b. verkeersleidingstechnische redenen;

 • 6 Het in het derde lid gestelde verbod geldt niet voor het burgermedegebruik dat volgens schema of vliegplan, tussen 20.00 uur en 21.00 uur had moeten starten, doch vanwege de één van de hierna te noemen omstandigheden bij vertrek is vertraagd, indien het vertrek niet later dan een uur na afloop van de openingstijd, volgend uit lid 3, plaatsvindt en de gezagvoerder toestemming heeft verkregen door of namens de Staatssecretaris van Defensie:

  • a. een technische storing van het luchtvaartuig dan wel de luchtvaarttechnische gronduitrusting;

  • b. extreme meteorologische omstandigheden, die een vertraging van de start volgens dat schema rechtvaardigen.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2008]

Bij het in artikel 1 bedoelde burgermedegebruik van het militaire luchtvaartterrein De Kooy is het verboden:

 • a. te starten en te landen met luchtvaartuigen, waarvoor geen verklaring omtrent de geluidscertificering is afgegeven, gebaseerd op de bepalingen, die gelijk zijn aan of zwaarder zijn dan de minimummaatstaven, die op grond van het Verdrag van Chicago zijn vastgesteld;

 • b. te starten en te landen met luchtvaartuigen met een hoofdstuk 2 geluidscertificering.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2008]

Den Helder Airport C.V. ziet er op toe dat het in artikel 1 genoemde burgermedegebruik voldoet aan de navolgende voorwaarden:

 • a. de vereiste vergunning tot vervoer is verleend;

 • b. gezagvoerders houden zich aan de door de Joint Aviation Authorities gestelde Joint Aviation Requirements OPS (JAR-OPS);

 • c. gezagvoerders houden zich te allen tijde aan zowel de obstakel- als weerminima, die zijn vermeld in:

  • 1. JAR-OPS;

  • 2. Militaire Aeronautical Information Publications (A.I.P.) Nederland;

  • 3. Burger A.I.P. Nederland;

 • d. gezagvoerders houden zich te allen tijde aan de door de Minister vanVerkeer en Waterstaat (de verstrekker van het Air Operator Certificate) gestelde minima, indien deze minima strenger zijn dan de minima gesteld in de JAR-OPS of de minima gesteld in de hiervoor genoemde A.I.P.’s.

Artikel 5

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De standaardbrandweergereedstelling is NATO CAT H 3. Bij deze brandweergereedstelling geldt de ontheffing als bedoeld in artikel 1, uitsluitend voor vaste vleugelvliegtuigen met een maximale lengte van 18 meter en een rompbreedte van maximaal 3 meter. Op aanvraag kan de brandweergereedstelling worden opgeschaald tot NATO CAT H 6, waarbij dan de ontheffing als bedoeld in artikel 1, geldt voor vaste vleugelvliegtuigen met een maximale lengte van 39 meter en een rompbreedte van maximaal 5 meter. Voor helikopters met een lengte tot 15 meter geldt een brandweergereedstelling van minimaal NATO CAT H 1, voor helikopters met een lengte van 15 tot 24 meter geldt een brandweergereedstelling van minimaal NATO CAT H 2. Voor helikopters met een lengte van 24 meter of meer geldt een brandweergereedstelling van NATO CAT H 3.

 • 2 Gelet op de baansterkte geldt de ontheffing alleen voor luchtvaartuigen met een Load Classification Number (LCN)-waarde van maximaal 27.

Artikel 6

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 Den Helder Airport C.V. doet binnen een maand na inwerkingtreding van dit besluit opgave aan de commandant van het marinevliegkamp De Kooy van alle, voor het kalenderjaar 2003, geplande burger vliegtuigbewegingen met de onder dit besluit vallende burgerluchtvaartuigen. Voor de daarovolgende jaren dient uiterlijk in november van het jaar daaraan voorafgaande opgave te worden gedaan.

 • 2 De opgave, bedoeld in het eerste lid, behelst:

  • a. type luchtvaartuig;

  • b. lengteklasse en rompbreedteklasse van het luchtvaartuig;

  • c. maximale LCN-waarde;

  • d. onderverdeling in dagen van de week;

  • e. onderverdeling in tijdklasses binnen een etmaal van de start c.q. landing;

  • f. geluidscertificering.

 • 3 Den Helder Airport C.V. doet maandelijks opgave aan de commandant van het marinevliegkamp De Kooy van alle daadwerkelijk uitgevoerde burger vliegtuigbewegingen met de onder dit besluit vallende burgerluchtvaartuigen.

 • 4 De opgave, bedoeld in het derde lid, behelst:

  • a. type luchtvaartuig;

  • b. lengteklasse en rompbreedteklasse van het luchtvaartuig;

  • c. actuele LCN-waarde;

  • d. datum en tijdstip start c.q. landing;

  • e. vluchtnummer;

  • f. geluidscertificering.

Artikel 7

[Vervallen per 24-12-2008]

Het bepaalde in artikel 2 is niet van toepassing op luchtvaartuigen die:

 • a. in nood verkeren;

 • b. ten behoeve van reddingsacties of hulpverlening zijn ingezet.

Artikel 8

[Vervallen per 24-12-2008]

Van dit besluit mag slechts gebruik worden gemaakt:

 • a. indien de daarbij vereiste privaatrechtelijke vergunning is verkregen en met inachtneming van de daarbij gestelde voorwaarden;

 • b. met inachtneming van het gestelde in de beschikking van de Minister van Defensie van 8 mei 1967, nr. 202.620/11k, zoals sedertdien gewijzigd, houdende Algemene en Bijzondere voorwaarden betreffende het medegebruik van militaire luchtvaartterreinen door derden;

 • c. indien met de Staat een nadere overeenkomst is gesloten met betrekking tot de gevolgen van de exploitatie van het commerciële burgermedegebruik.

Artikel 9

[Vervallen per 24-12-2008]

Het gemeenschappelijk besluit van de Staatssecretaris van Defensie van 26 februari 1996, nr. S. 37231 en van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 februari 1996 met nummer S. 37231 wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 november 2003

De

Staatssecretaris

van Defensie

C. van der Knaap

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina