Verordening HPA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 13 november 2003 houdende regels ter zake van de aan de onder het Hoofdproductschap Akkerbouw ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2004 (verordening HPA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2004)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 16 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997 dan wel het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen zodra dit in werking is getreden;

Gehoord de Commissie Aardappelen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

Bestuur van het hoofdproductschap;

c.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;

d.

voorzitter

:

voorzitter van het hoofdproductschap;

e.

sectormanager

:

ais zodanig door het dagelijks bestuur benoemde functionaris die speciaal belast is met de sector aardappelen;

f.

commissie

:

Commissie Aardappelen;

g.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;

h.

derde landen

:

landen en gebieden die niet als lid deelnemen aan de Europese Unie;

i.

hoofdbedrijfschap

:

Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel;

j.

N.A.K.

:

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voorzaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;

k.

consumptieaardappelen

:

verse of gekoelde aardappelen, geschild en ongeschild, welke al dan niet na verdere be- of verwerking bestemd zijn voor menselijke consumptie;

l.

zetmeelaardappelen

:

aardappelen bestemd om te worden verwerkt tot zetmeel;

m.

pootaardappelen

:

aardappelen die bij de N.A.K. aangegeven zijn;

n.

aardappelen

:

alle soorten aardappelen, genoemd in de onderdelen k tot en met m;

o.

groothandel in aardappelen

:

het bedrijf van het kopen van aardappelen en het verkopen daarvan aan wederverkopers, aan instellingen of aan degenen die het gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden;

p.

voorgebakken

:

producten ex GN-code 2004 10 10

 

aardappelproducten

:

producten ex GN-code 2005 20 80;

q.

afgebakken

aardappelproducten

:

producten ex GN-code 2005 20 20;

r.

gedroogde aardappelproducten

:

producten ex GN-code 1105 10 00

     

producten ex GN-code 1105 20 00

     

producten ex GN-code 0712 90 05

     

producten ex GN-code 2004 10 91

     

producten ex GN-code 2005 20 10;

s.

overige aardappelproducten

:

producten ex GN-code 2004 10 99

     

producten ex GN-code 0710 10 00

     

producten ex GN-code 0711 90 80;

t.

aardappelproducten

:

producten, genoemd in de onderdelen p tot en met s.

§ 2. Heffingsbepalingen

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die de groothandel in aardappelen uitoefent, is verplicht over het jaar 2004 aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 23,-- per 1000 ton verkochte, in Nederland geteelde, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd over de consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen die verkocht zijn aan in Nederland gevestigde ondernemers die de groothandel in aardappelen uitoefenen of aan ondernemers in de aardappelverwerkende industrie.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die aardappelen uit derde landen invoert, is verplicht over het jaar 2004 aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 450,-- per 1000 ton aardappelen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd over de ingevoerde aardappelen, die door de ondernemer zelf wederom zijn uitgevoerd.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die aardappelen teelt, is verplicht over het jaar 2004 aan het hoofdproductschap een heffing te betalen per hectare geteelde aardappelen van € 0,30 per hectare.

Artikel 5

 • 1 De ondernemer die aardappelproducten vervaardigt, is verplicht over het jaar 2004 aan het hoofdproductschap een heffing te betalen ter zake van de verwerking van aardappelen tot aardappelproducten van € 30,-- per 1000 ton aardappelen.

 • 2 Van de in het eerste lid bedoelde heffing zijn uitgezonderd de aardappelen die worden ingevoerd en in Nederland tot aardappelproducten worden verwerkt.

Artikel 6

 • 1 De ondernemer, die in zijn onderneming vervaardigd aardappelzetmeel

  • a. aflevert aan derden dan wel

  • b. verwerkt tot aardappelzetmeelderivaten

   is verplicht over het jaar 2004 aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 90,-- per 1000 ton berekend over de hoeveelheden afgeleverd onderscheidenlijk verwerkt aardappelzetmeel.

 • 2 De ondernemer, die in zijn onderneming van aardappelzetmeel glucose (dextrose daaronder begrepen) en/of soortgelijke producten vervaardigt, is verplicht over het jaar 2004 aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 90,-- per 1000 ton berekend over de afgeleverde hoeveelheden aardappelzetmeelproduct.

Artikel 7

De heffingen bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 zijn bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van de commissie.

Artikel 8

 • 1 De ondernemer is verplicht door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het productschap gegevens te verstrekken ten behoeve van statistische doeleinden alsmede voor de vaststelling van de heffing, bedoeld in de artikelen 5 en 6.

 • 2 De opgavenformulieren bedoeld in het eerste lid dienen door de ondernemer volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

 • 3 De opgave ten behoeve van de heffing, bedoeld in artikel 5, dient maandelijks te geschieden en wel uiterlijk op de vijftiende dag volgende op de maand waarop de opgave betrekking heeft.

 • 4 Indien in een bepaalde maand geen activiteiten als bedoeld in artikel 5 hebben plaatsgevonden, dient ook dit gegeven te worden opgegeven.

 • 5 De opgave ten behoeve van de heffing, bedoeld in artikel 6 wordt binnen 4 weken na afloop van een halfjaarlijkse termijn (februari tot en met juli en augustus tot en met januari) gedaan.

 • 6 De ondernemer die ingevolge de artikelen 5 en 6 heffingsplichtig is legt, indien de sectormanager daarom verzoekt, een door een accountant afgegeven verklaring over, waaruit blijkt de totale hoeveelheid in het jaar 2004 verwerkte hoeveelheid aardappelen tot aardappelproducten, de totale hoeveelheid ingevoerde aardappelen die tot aardappelproducten zijn verwerkt en de totale hoeveelheid aardappelproducten die uit derde landen zijn ingevoerd.

 • 7 De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens het productschap van de in het eerste lid bedoelde opgave.

§ 3. Ambtshalve heffing

Artikel 9

 • 1 Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 4, tweede lid dan wel artikel 8, eerste lid niet, niet-tijdig of niet volledig heeft verstrekt, is de sectormanager, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

 • 2 Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

§ 4. Betaling van de heffing

Artikel 10

 • 1 De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald binnen één maand na de datum waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht.

 • 2 Het hoofdbedrijfschap is belast met de inning van de heffing bedoeld in de artikelen 2 en 3, het hoofdproductschap is belast met de inning van de heffing bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6.

Artikel 11

In afwijking van artikel 10 is de nota terstond invorderbaar:

 • a. zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;

 • b. zodra de Ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daarvan blijkt; of

 • c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.

Artikel 12

De sectormanager kan, namens het bestuur, besluiten nota's met een bedrag minder dan € 50,-- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere transacties of periodenbetrekking hebben.

Artikel 13

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 gestelde termijn heeft betaald, kan door de sectormanager, namens het bestuur, de wettelijke interest over het niet- betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 14

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belang hebbende

  • a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap

  • b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretarissen of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschap ende met financiële controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

 • 2 Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.

Artikel 15

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004, met uitzondering van het in artikel 12 van de Verordening Hpa registratie en verstrekking van gegevens 2003 bepaalde.

Artikel 16

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2004.

Den Haag, 13 november 2003

Th.A.M. Meijer

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 17 december 2003

Terug naar begin van de pagina