Verordening HPA financieringsheffing jaar 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2005.]
Geldend van 22-05-2004 t/m heden

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 13 november 2003, houdende regels ter zake van de aan de onder het Hoofdproductschap Akkerbouw ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2004 (Verordening HPA financieringsheffing jaar 2004).

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 15, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997 dan wel het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen zodra dit in werking is getreden;

Gehoord de Commissie Vlas;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b.

secretaris

:

secretaris van het hoofdproductschap;

c.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofd- productschap is ingesteld;

d.

verwerker van vlas

:

een bedrijf dat vlas verwerkt of voor eigen rekening en risico laat verwerken.

§ 2. Heffingen

Artikel 2

 • 1 De Ondernemer is voor het jaar 2004 verplicht aan het hoofdproductschap een heffing te betalen ter zake van het in Nederland in de handel brengen van:

  -

  gebrande koffie, cafeïnevrije koffie daar-

  onder begrepen (GN-code 0901)

  € 0,03 per 100 kg;

  -

  oploskoffie, concentraat van koffie op

  basis van droge stofgehalte

  (GN-codes 2101 10)

  € 0,03 per 100 kg,

  vermenigvuldigd met de factor 2,18;

  -

  groene en zwarte thee (GN-code 0902)

  in een verpakking met een inhoud van

  niet meer dan 3 kg.

  € 0,03 per I00 kg.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor het in Nederland in de handel brengen van thee in kleinverpakking, voor zover een hoeveelheid van 500.000 kg op jaarbasis niet wordt overschreden.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing wordt gerestitueerd indien de ondernemer de betrokken hoeveelheden buiten het vrije verkeer van Nederland brengt en voor zover het te restitueren heffingsbedrag meer dan € 50,-- per maand bedraagt.

Artikel 3

Koffiebranders, theepakkers en handelaren in koffie en thee zijn verplicht binnen eenentwintig dagen na afloop van een half jaar, door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het hoofdproductschap gegevens te verstrekken ten behoeve van de vaststelling van de in artikel 2 bedoelde heffing.

De Verordening HPA algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.

Artikel 4

 • 1 De teler van vlas is voor het jaar 2004 aan het hoofdproductschap een heffing verschuldigd van € 6,-- per hectare vezelvlas.

 • 2 De verwerker van vlas is voor het jaar 2004 aan het hoofdproductschap een heffing verschuldigd van € 6,-- per hectare vezelvlas van de oogst 2004.

Artikel 5

Artikel 6

De heffing bedoeld in de artikelen 2 en 4 is bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van het hoofdproductschap.

Artikel 7

 • 1 Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in de artikelen 3 en 5 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor de betreffende periode ambtshalve bij aanslagvast te stellen.

 • 2 Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

 • 3 De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens het hoofdproductschap van de in de artikelen 3 en 5 bedoelde opgaven.

Artikel 8

De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de achtste dag volgend op de dag waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, vóór een door deze te bepalen datum.

Artikel 10

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald, kan door het hoofdproductschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2004, met uitzondering van het in artikel 12 van de verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 bepaalde, alsmede van de toepassing van de Verordening HPA algemene bepalingen 2003.

Artikel 12

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA financieringsheffing jaar 2004.

Den Haag, 13 november 2003

Th.A.M. Meijer

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 17 december 2003

Terug naar begin van de pagina