Heffingsverordening Promotieactiviteiten Groothandel Groenten en Fruit 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 09-04-2005.]
Geldend van 11-02-2005 t/m heden

Heffingsverordening Promotieactiviteiten Groothandel Groenten en Fruit 2004

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, gelet op artikel 126 en artikel 100 lid 3 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 13 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr.155), heeft na advies van de Commissie Groenten en Fruit de volgende verordening vastgesteld:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

HBAG Commissie Groenten en Fruit:

Het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Commissie Groenten en Fruit.

2.

Ondernemer:

Een natuurlijk persoon, rechtspersoon of geen rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap, die een onderneming drijft waarin wordt uitgeoefend het bedrijf van groothandelaar in groenten en fruit.

3.

Groothandelaar:

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of geen rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap, die de groothandel in groenten en fruit uitoefent, als bedoeld in het Instellingsbesluit Agrarische Groothandel artikel 2 lid a. en die als zodanig op grond van de HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003 dient te zijn geregistreerd.

4.

Omzet:

Het bedrag van de bruto verkoopsom gemiddeld, hetzij over de kalenderjaren 2001 en 2002, hetzij over de boekjaren afgesloten in deze kalenderjaren, uitsluitend voor wat betreft de in Nederland geteelde groenten en fruit ongeacht de bestemming van deze producten.

Indien de registratieplicht pas dan of nadien is ontstaan c.q. ontstaat, de bruto verkoopsom van het jaar waarin de registratieplicht is ontstaan.

5.

Promotieactiviteiten:

De door het HBAG Commissie Groenten en Fruit in het jaar 2004 te verrichten werkzaamheden verband houdende met de voorlichting over de Nederlandse groothandelaar o.a. ten behoeve van de afnemers in binnen- en buitenland.

Artikel 2

 • 1 Ter zake van het op enige tijdstip in het tijdvak van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 uitoefenen van het bedrijf van groothandelaar in groenten en fruit wordt aan deze de verplichting opgelegd om aan het HBAG Commissie Groenten en Fruit ten behoeve van de te houden promotieactiviteiten, te betalen een heffing van:

  Nihil

  bij een omzet van minder dan

  € 125.000

  € 25

  bij een omzet van

  € 125.000

  tot

  € 500.000

  € 50

  bij een omzet van

  € 500.000

  tot

  € 1.250.000

  € 75

  bij een omzet van

  € 1.250.000

  tot

  € 2.500.000

  € 100

  bij een omzet van

  € 2.500.000

  tot

  € 3.750.000

  € 125

  bij een omzet van

  € 3.750.000

  tot

  € 5.000.000

  € 175

  bij een omzet van

  € 5.000.000

  tot

  € 7.500.000

  € 225

  bij een omzet van

  € 7.500.000

  tot

  € 10.000.000

  € 300

  bij een omzet van

  € 10.000.000

  tot

  € 15.000.000

  € 400

  bij een omzet van

  € 15.000.000

  tot

  €25.000.000

  € 500

  bij een omzet van

  € 25.000.000

  tot

  € 50.000.000

  € 550

  bij een omzet van

  € 50.000.000

  en meer

 • 2 De genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

Artikel 3

 • 1 Voor de omzetgegevens van de in artikel 2 bedoelde ondernemer zal gebruik worden gemaakt van de door de ondernemer op grand van het bepaalde in artikel 3 lid 4 van de HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003 aan het HBAG Commissie Groenten en Fruit verstrekte gegevens.

 • 2 Bij het niet voldoen aan de verplichting voortvloeiende uit het bepaalde in artikel 3 van de HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003, zijn de artikelen 5, 6 en 7 van de Heffingsverordening 2004 van het Bedrijfschap van overeenkomstige toepassing voor deze verordening.

Artikel 4

De heffing als bedoeld in artikel 2 moet worden voldaan binnen een maand nadat de op deze heffing betrekking hebbende aanslagen zijn verzonden.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als Heffingsverordening Promotieactiviteiten Groothandel Groenten en Fruit 2004.

Aalsmeer, 13 november 2003

B.J.M. ter Haar

voorzitter

P.M.M. van Ostaijen

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 8 februari 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 19 januari 2005, nr. TRCJZ/2004/6123.

Terug naar begin van de pagina