Besluit HPA aanwijzing zetmeelrassen aardappelteelt 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 14-11-2004.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 06-06-2004 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van het Hoofdproductschap Akkerbouw, namens het bestuur, van 13 november 2003 tot aanwijzing van zetmeelrassen in de Verordening HPA aardappelteelt 2003 (PBO-blad 30.5.03, HPA nr. 25)

De voorzitter van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 4, tweede lid van de verordening HPA aardappelteelt 2003;

Besluit namens het bestuur:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HPA aanwijzing zetmeelrassen aardappelteelt 2003 en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 13 november 2003

Th.A.M. Meijer

voorzitter

Het besluit is op 3 februari 2004 ingevolge artikel 8, eerste lid, van de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), voorgelegd aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Terug naar begin van de pagina