Regeling rijksbijdrage WAZ

[Regeling vervallen per 01-08-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2004.]
Geldend van 22-11-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 november 2003, nr. SV/F&W/03/75677, tot vaststelling van de wijze waarop de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 76 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, wordt berekend (Regeling rijksbijdrage WAZ)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 76 en 77 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

Besluit:

Artikel 1. Berekening rijksbijdrage

[Vervallen per 01-08-2004]

  • 2 Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in het eerste lid, negatief is wordt de rijksbijdrage vastgesteld op nihil.

  • 3 Voor de berekening van de rijksbijdrage over 1998 wordt bij de toepassing van het eerste lid voor ‘€ 3,9 miljoen’ gelezen: € 10,9 miljoen.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rijksbijdrage WAZ.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 november 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina