Zuivelverordening Administratieve heffingen 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 12 november 2003, houdende vaststelling van de administratieve heffingen voor het jaar 2004 (Zuivelverordening Administratieve heffingen 2004)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk

:

in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkveehouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van een of meer melkveehouders.

Artikel 2

Melkveehouders zijn aan het productschap over de door hen aan een ontvanger van melk afgeleverde hoeveelheid melk een heffing verschuldigd van € 0,02 per 100 kg melk.

Artikel 3

  • 1 De ontvangers van melk zijn aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk een heffing verschuldigd van € 0,06 per 100 kg melk.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de ontvangers van melk

    • a. de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het Productschap is betaald;

    • b. slechts een heffing van € 0,04 per 100 kg melk aan het productschap verschuldigd over de hoeveelheden melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen dat daarover de in artikel 2 bedoelde heffing is betaald.

Artikel 4

  • a Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2004 tot en met 31 maart 2004 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten aan het productschap een administratieve heffing verschuldigd van € 0,08 per 100 kg melk;

  • b Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf rijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 april 2004 tot en met 31 december 2004 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten aan het productschap een administratieve heffing verschuldigd van € 0,03 per 100 kg melk.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Administratieve heffingen 2004.

Zoetermeer, 12 november 2003

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 17 december 2003.

Terug naar begin van de pagina