Sanctieregeling Congo 2003

[Regeling vervallen per 05-11-2005.]
Geldend van 22-11-2003 t/m 04-11-2005

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 november 2003, nr. DJZ/BR/0885-03, houdende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo (Sanctieregeling Congo 2003)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1727/2003 van de Raad van de Europese Unie van 29 september 2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo (Pb EG L 249);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2002/829/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2002 betreffende de levering van bepaalde uitrusting aan de Democratische Republiek Congo (Pb EG L 285);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2003/680/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 29 september 2003 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2002/829/GBVB (Pb EG L 249);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-11-2005]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1727/2003 van de Raad van de Europese Unie van 29 september 2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo (Pb EG L 249).

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin de artikelen 2 of 3 van Verordening (EG) nr. 1727/2003 van toepassing zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 05-11-2005]

  • 1 Het is verboden om wapens, munitie en militaire uitrusting, goederen, bewapende en niet-bewapende emplacementen, dan wel onderdelen, reparaties en onderhoud daarvan, alsmede militaire technologie, aangewezen in de bijlage bij het In- en uitvoerbesluit strategische goederen, te verkopen, te leveren of over te dragen aan natuurlijke personen of rechtspersonen in de Democratische Republiek Congo.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

    • a. de levering, verkoop of overdracht aan de missie van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (MONUC) en de geïntegreerde Congolese nationale leger- en politietroepen, mits tot deze activiteiten machtiging werd verleend door de bevoegde instantie, genoemd in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1727/2003;

    • b. de levering, verkoop of overdracht van niet-dodelijke militaire uitrusting uitsluitend bestemd voor humanitaire of beschermende doeleinden, mits de bevoegde instantie, genoemd in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1727/2003, tot deze activiteiten machtiging heeft verleend en deze activiteiten vooraf heeft aangekondigd aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties via zijn speciale vertegenwoordiger.

Artikel 3

[Vervallen per 05-11-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Congo 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 05-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken

J.G. de Hoop Scheffer

Terug naar begin van de pagina