Instellingsbesluit Taskforce VVC

[Regeling vervallen per 15-11-2006.]
Geldend van 16-11-2003 t/m 14-11-2006

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 november 2003, nr. DCE/2003/85282, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, houdende de instelling van de Taskforce ‘Vrouwen, Veiligheid en Conflict’ (Instellingsbesluit Taskforce VVC)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Defensie;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 15-11-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Taskforce: de Taskforce ‘Vrouwen, Veiligheid en Conflict’;

 • b. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Doel Taskforce

[Vervallen per 15-11-2006]

Er is een onafhankelijke Taskforce ‘Vrouwen, Veiligheid en Conflict’, die tot doel heeft op nationaal en internationaal niveau de rol van vrouwen te vergroten in conflictpreventie, conflictoplossing en internationaal op het terrein van naoorlogse wederopbouw.

Artikel 3. Taken Taskforce

[Vervallen per 15-11-2006]

De Taskforce heeft op nationaal en internationaal niveau de volgende taken:

 • a. het actief bevorderen van een optimale uitvoering van de volgende aanbevelingen uit het Clingendaelrapport:

  • Zorg voor commitment bij relevante personen die met het onderwerp te maken hebben;

  • Vergroot de expertise van het personeel binnen de departementen en in het veld (ook van lokale vrouwen en vrouwenorganisaties) door middel van training;

  • Maak instrumenten die ingezet worden gender-sensitief;

  • Besteed aandacht aan rollen van vrouwen in conflictsituaties en aan de culturele en historische achtergrond van de gebieden waar missies heengezonden worden;

  • Vergroot de rol van lokale vrouwen in conflictgebieden in de voorbereiding, implementatie en monitoring van alle activiteiten die te maken hebben met de rol van vrouwen in conflictsituaties;

 • b. het meewerken aan een krachtige uitvoering van VN-resolutie 1325 door bij te dragen aan het vergroten van de rol van vrouwen in conflictpreventie, conflictoplossing en naoorlogse wederopbouw;

 • c. het ontwikkelen of laten ontwikkelen van ideeën en het zorgdragen voor de uitwisseling van kennis en ervaring ter ondersteuning van de betrokken instellingen en;

 • d. het monitoren van de activiteiten die door de Rijksoverheid worden ondernomen om de rol van vrouwen in conflictpreventie, conflictoplossing en naoorlogse wederopbouw te vergroten.

Artikel 4. Budget en verantwoording

[Vervallen per 15-11-2006]

 • 1 De minister reserveert ten behoeve van de activiteiten van de Taskforce voor de jaren 2004, 2005 en 2006 een budget naar aanleiding van het door de Taskforce op te stellen werkplan met begroting. Voor het eerste jaar zal het werkplan aangeleverd worden voor 1 januari 2004; voor het tweede en derde jaar respectievelijk voor 1 oktober 2004 en voor 1 oktober 2005.

 • 2 De Taskforce legt verantwoording af aan de minister via halfjaarlijkse rapportages en een eindrapportage.

Artikel 5. Leden Taskforce

[Vervallen per 15-11-2006]

De Taskforce bestaat uit de volgende leden:

 • a. mevrouw A. Jorritsma, tevens voorzitter;

 • b. mevrouw M. Stroosnijder;

 • c. de heer R.H. Sandee;

 • d. mevrouw M.A. Berndsen;

 • e. de heer I. Korthals Altes;

 • f. mevrouw M. Danon;

 • g. mevrouw T. Hilhorst

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 15-11-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 15 november 2003 en vervalt op 15 november 2006.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 15-11-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Taskforce VVC.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 november 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina