Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-01-2005.]
Geldend van 18-04-2004 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 12 november 2003, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de gezondheidszorg voor runderen voor het jaar 2004 (Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2004)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk

:

in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkveehouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van een of meer melkveehouders.

Artikel 2

Melkveehouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de gezondheidszorg voor runderen en het fonds dierziektebestrijding runderen PZ-PW aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,07 per 100 kg melk. De inning en afdracht van deze heffing vindt plaats door de ontvanger van melk.

Artikel 3

Met het oog op de inning en afdracht van de in artikel 2 bedoelde heffing zijn de ontvangers van melk aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hen van melkveehouders ontvangen hoeveelheden melk van € 0,07 per 100 kg melk.

Artikel 4

  • a Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2004 tot en met 31 maart 2004 afgeleverde boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de gezondheidszorg voor runderen en het fonds dierziektebestrijding runderen PZ-PVV aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0, 11 per 100 kg melk;

  • b Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 april 2004 tot en met 31 december 2004 afgeleverde boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de gezondheidszorg voor runderen en het fonds dierziektebestrijding runderen PZ-PVV aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,07 per 100 kg melk.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst. wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffing gezondheidszorg voor runderen 2004.

Zoetermeer, 12 november 2003

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 17 december 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 29 maart 2004, nr. TRCJZ/2003/9971.

Terug naar begin van de pagina