Zuivelverordening Heffing promotie boerderijzuivelproducten 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-02-2005.]
Geldend van 14-03-2004 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 12 november 2003, houdende vaststelling van de heffing voor de promotie van boerderijzuivelproducten voor het jaar 2004 (Zuivelverordening Heffing promotie boerderijzuivelproducten 2004)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Zuivel;

Besluit:

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk :

in Nederland gewonnen melk van runderen;

Artikel 2

Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere productenten ten behoeve van het fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,20 per 100 kg melk;

Artikel 4

Deze verordening treedt inwerking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffing promotie boerderijzuivelproducten 2004.

Zoetermeer, 12 november 2003

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 26 februari 2004 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 26 februari 2004, nr. J/2003/9968.

Terug naar begin van de pagina