Zuivelverordening Heffing afzetbevordering Zuivel 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 12-02-2005.]
Geldend van 13-03-2004 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 12 november 2003, houdende vaststelling van de heffing afzetbevordering van zuivelproducten voor het jaar 2004 (Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2004)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk

:

in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkveehouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van een of meer melkveehouders.

Artikel 2

Ontvangers van melk zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de afzetbevordering van zuivelproducten aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk een heffingverschuldigd van € omgezet in € 0,10 per 100 kg melk.

Artikel 3

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 zijn de ontvangers van melk de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald.

Artikel 4

Ondernemers van zuivelfabrieken zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten of kaas of andere productenten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de afzetbevordering van zuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,10 per 100 kg melk.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffing afzetbevordering Zuivel 2004.

Zoetermeer, 12 november 2003

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 26 februari 2004 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 26 februari 2004, nr. TRCJZ/2003/9975.

Terug naar begin van de pagina