Wijzigingsbesluit Besluit solvabiliteitsmarge verzekeringsbedrijf 1994 etc. i.v.m. uitvoering enkele Europese richtlijnen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 02-12-2003 t/m 31-12-2006

Besluit van 11 november 2003, houdende wijziging van het Besluit solvabiliteitsmarge verzekeringsbedrijf 1994, van het Besluit staten verzekeringsbedrijf 1994 en van het Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2002/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2002 tot wijziging van Richtlijn nr. 73/239/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen op het gebied van de solvabiliteitsmargevereisten voor schadeverzekeringsondernemingen (PbEG L 77) en richtlijn nr. 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 november 2002 betreffende levensverzekering (PbEG L 345)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 4 september 2003, no. FM 2003-00996M;

Gelet op de artikelen 20, aanhef en onderdeel a, 42, eerste lid, onderdeel e, 68, eerste, tweede, vierde en zesde lid, 72, vijfde lid, 100, vijfde lid, 187, eerste lid, en 195, derde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 23 oktober 2003, no. W06.03.0384/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 5 november 2003, no. FM 2003-01574 M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Atikel I

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit solvabiliteitsmarge verzekeringsbedrijf 1994.]

Atikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit staten verzekeringsbedrijf 1994.]

Atikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 november 2003

Beatrix

De Minister van Financiën ,

G. Zalm

Uitgegeven de eerste december 2003

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina