Besluit aanwijzing nationaal park Lauwersmeer

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 12-11-2003 t/m 31-08-2007

Besluit aanwijzing nationaal park Lauwersmeer

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. overlegorgaan: overlegorgaan, bedoeld in artikel 3;

 • c. nationaal park: gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (Kamerstukken II 1992/93, 22880, nr. 5, pagina 9).

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2007]

Als nationaal park wordt aangewezen het natuurgebied Lauwersmeer, zoals aangegeven op de kaart die als bijlage behoort bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting, het beheer en functioneren van het nationaal park Lauwersmeer. Daartoe behoort onder meer:

 • a. het actualiseren van het beheers- en inrichtingsplan, bedoeld in artikel 5;

 • b. de onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en beheer van belang zijnde activiteiten;

 • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding en toekenning van de voor het nationale park Lauwersmeer beschikbare middelen, onder meer in de vorm van een voortschrijdend meerjarenprogramma en een jaarlijks in te dienen bestedingenplan;

 • d. de bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park Lauwersmeer.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park Lauwersmeer van 5 maart 2003 en met inachtneming van hetgeen te dien aanzien door de minister bij brief van 8 augustus 2003, kenmerk DN/2003/3209, is gesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2007]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. een door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van respectievelijk:

  • 1. de provincie Fryslân;

  • 2. de provincie Groningen;

  • 3. de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland c.a., De Marne, Zuidhorn;

  • 4. de waterschappen Lauwerswâlden, Noorderzijlvest, De Waadkant, Friesland;

  • 5. het Staatsbosbeheer;

  • 6. het recreatieschap De Marrekrite;

  • 7. de NLTO;

 • c. de directeur Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als vertegenwoordiger van de rijksoverheid.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1. Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Groningen te benoemen ambtenaar in dienst bij deze provincie.

 • 2. Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 3. Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in het nationale park Lauwersmeer verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2007]

Indien in het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 november 2003.

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing nationaal park Lauwersmeer.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de centrale bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 73 te ’s-Gravenhage.

Den Haag, 11 november 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina