Regeling vaststelling collegegeld studiejaar 2004–2005

[Regeling vervallen per 09-09-2006.]
Geldend van 29-11-2003 t/m 08-09-2006

Regeling vaststelling collegegeld studiejaar 2004–2005

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit

Artikel 1. Prijsindexcijfer

[Vervallen per 09-09-2006]

Onder prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, bedoeld in artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt verstaan ‘reeks alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek en bekendgemaakt in het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 09-09-2006]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 09-09-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 09-09-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling collegegeld studiejaar 2004–2005.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A.D.S.M. Nijs

Terug naar begin van de pagina