Instellingsregeling adviescommissie model-verdeelsysteem kansspelopbrengsten

Geldend van 19-02-2004 t/m heden

Instellingsregeling adviescommissie model-verdeelsysteem kansspelopbrengsten

De Minister van Justitie en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1. Instelling

Er is een adviescommissie model-verdeelsysteem kansspelopbrengsten, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2. Taak

De commissie heeft tot taak de Minister van Justitie te adviseren over de algemene voorwaarden die kunnen worden gesteld aan de besluitvorming over begunstiging en verdeling van de opbrengsten van kansspelen, mogelijk resulterend in een model-verdeelsysteem kansspelopbrengsten.

Artikel 3. Samenstelling

  • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en zes leden.

  • 2 De voorzitter en de leden worden benoemd door de Minister van Justitie.

Artikel 4. Adviestermijn en opheffing commissie

  • 1 De commissie brengt haar advies uit vóór 29 februari 2004.

  • 2 De commissie wordt uiterlijk op de in het eerste lid genoemde datum opgeheven, tenzij voor die datum door de Minister van Justitie een andere datum wordt vastgesteld.

Artikel 5. Archiefbescheiden

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Justitie. De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Justitie.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 2003.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling adviescommissie model-verdeelsysteem kansspelopbrengsten.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie

J.P.H. Donner

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina