Wijziging regelingen ziekenfondsverzekering en Uitvoeringsbesluit particulier verzekerden

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 november 2003, nr. Z/VU-2425970, tot wijziging van de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering, de Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering en het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden in verband met het beperken van de aanspraak op fysiotherapie, oefentherapie en tandheelkundige zorg dan wel de vergoeding van de kosten daarvan

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2006]

Een verzekerde ingevolge de Ziekenfondswet van 18 jaar of ouder bij wie voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling de hulp, bedoeld in artikel 1, onder a en b, van de Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering is aangevangen, behoudt aanspraak op die hulp overeenkomstig de op dat tijdstip geldende wettelijke voorschriften. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de persoon die op dat tijdstip met een ziektekostenverzekeraar een overeenkomst van standaardverzekering als bedoeld in de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 had gesloten.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina