Vaststellingsregeling Subsidieplafond 2004 Regeling versterking recreatie

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 13-11-2003 t/m 22-12-2004

Vaststellingsregeling Subsidieplafond 2004 Regeling versterking recreatie

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Regeling versterking recreatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling versterking recreatie wordt voor de in artikel 2 van die regeling bedoelde onderscheiden doelstellingen voor het jaar 2004 als volgt vastgesteld:

  • voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel a van dat artikel: € 1.200.000,–

  • voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel b van dat artikel: € 1.488.000,–

  • voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel c van dat artikel: € 813.000,–

  • voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel d van dat artikel: € 0,–.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 november 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina