Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 09-11-2003 t/m heden

Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw, d.d. 31 oktober 2003, houdende regels met betrekking tot de mandatering van het hoofd van de afdeling juridische en bestuurlijke zaken van het Productschap Tuinbouw (Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken)

Artikel 1

Aan het hoofd van de afdeling juridische en bestuurlijke zaken wordt mandaat verleend voor de beantwoording van aan de voorzitter gerichte brieven, het werkterrein van zijn afdeling betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, mits overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de voorzitter dient te worden ondertekend.

Artikel 2

Aan het hoofd van de afdeling juridische en bestuurlijke zaken wordt mandaat verleend om namens de voorzitter besluiten op bezwaarschriften te nemen welke zijn gericht tegen een beschikking, in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb, van het Productschap Tuinbouw, genomen:

 • a. krachtens enige verordening en/of een besluit van het Productschap Tuinbouw, dan wel

 • b. in de uitoefening van, op grond van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen, medebewindstaken in het kader van Europese regelgeving en/of in verband daarmee aanvullende verordeningen en/of besluiten van het Productschap Tuinbouw.

Uitgezonderd zijn de gevallen als bedoeld in artikel 10:3, tweede lid van de Awb.

Artikel 3

Aan het hoofd van de afdeling juridische en bestuurlijke zaken wordt mandaat verleend om voor en namens het Productschap Tuinbouw verweer te voeren in procedures aanhangig bij de bestuursrechter en voorts in verband daarmee al het nodige te doen wat geacht kan worden in het belang van het Productschap Tuinbouw te zijn.

Artikel 4

Aan het hoofd van de afdeling juridische en bestuurlijke zaken wordt tevens machtiging verleend in voorkomend geval in geschillen van civielrechtelijke aard het Productschap Tuinbouw te vertegenwoordigen en voor en namens het Productschap Tuinbouw te corresponderen en te onderhandelen met wederpartijen en daarin beslissingen te nemen, het aangaan van schikkingen mede daaronder begrepen en voorts al het nodige te doen wat geacht kan worden in het belang van het Productschap Tuinbouw te zijn.

Artikel 5

Aan de medewerkers van de afdeling juridische en bestuurlijke zaken wordt machtiging verleend om, ter voorbereiding van de hierboven bedoelde beslissingen op bezwaar, alle benodigde werkzaamheden te verrichten alsmede om verweer te voeren in procedures aanhangig bij de bestuursrechter.

Artikel 6

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit als bedoeld in artikel 2, 3, en 4 geschiedt op briefpapier van het productschap met het hoofd: “Productschap Tuinbouw".

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid, vermeldt aan het slot: "DE VOORZITTER VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW, namens deze,

  HET HOOFD VAN DE AFDELING JURIDISCHE EN BESTUURLIJKE ZAKEN,", gevolgd door de handtekening en de naam van de functionaris.

 • 3 Indien het een document betreft opgesteld door een medewerker van de afdeling juridische en bestuurlijke zaken in het kader van werkzaamheden bedoeld in artikel 5, alsmede het voeren van verweer door een medewerker van de afdeling juridische en bestuurlijke zaken, luidt de ondertekening van een document:

  "DE VOORZITTER VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

  namens deze,

  HET HOOFD VAN DE AFDELING JURIDISCHE EN BESTUURLIJKE ZAKEN,

  voor deze

  gevolgd door naam en handtekening van de functionaris".

Artikel 7

Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking twee dagen na publicatie.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken.

Zoetermeer, 31 oktober 2003

J. van der Veen

voorzitter

Terug naar begin van de pagina