Instellingsbesluit Taskforce Jeugdwerkloosheid

[Regeling vervallen per 19-09-2007.]
Geldend van 01-12-2005 t/m 18-09-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 oktober 2003, nr. 83653, houdende de instelling van de Taskforce Jeugdwerkloosheid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op het Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid, TK 2002–2003, 23972, nr. 64;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 19-09-2007]

Ter bevordering van de uitvoering van het Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid wordt een Taskforce Jeugdwerkloosheid ingesteld, hierna aan te duiden als: taskforce

Artikel 2

[Vervallen per 19-09-2007]

De taskforce bevordert die uitvoering onder meer door:

 • a. het faciliteren van het sluiten van convenanten tussen werkgevers en andere betrokken partijen op lokaal-regionaal en sectoraal niveau om 40.000 extra leerwerkplekken te realiseren;

 • b. het ondersteunen van gemeenten bij het tot stand brengen van lokale samenwerking en het versterken van de gemeentelijke regie daarover;

 • c. het geven van voorlichting aan jongeren en hun ouders;

 • d. het initiëren en stimuleren van die activiteiten die bijdragen aan het bereiken van het doel, inclusief een goede communicatie over de werkzaamheden.

Artikel 3

[Vervallen per 19-09-2007]

De taskforce zoekt bij de uitoefening van haar taak samenwerking met relevante organisaties en partijen om haar doel te bereiken. Zij ontplooit voorts al die activiteiten die een bijdrage leveren aan het oplossen van de jeugdwerkloosheid.

Artikel 4

[Vervallen per 19-09-2007]

 • 1 De taskforce bestaat uit de volgende leden:

  De heer J. de Boer, voorzitter

  De heer S. Harchaoui

  De heer N.J. van Kesteren

  Mevrouw P.C. Krikke

  De heer W. Metsemakers

  De heer J. Berghuis

 • 2 Aan de leden van de taskforce wordt een vergoeding voor hun werkzaamheden toegekend.

 • 3 Aan de taskforce wordt adequate secretariële en inhoudelijke ondersteuning toegevoegd.

Artikel 5

[Vervallen per 19-09-2007]

 • 1 Ten behoeve van de taskforce wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks een budget gereserveerd.

 • 2 Ten behoeve van de vaststelling van het toe te kennen budget legt de taskforce voor 1 december 2003, 1 november 2004, 1 november 2005 en 1 november 2006 een begroting op basis van een werkplan voor het komende jaar voor.

 • 3 De taskforce legt verantwoording af via tertaalrapportages en een eindrapportage.

Artikel 6

[Vervallen per 19-09-2007]

De taskforce wordt ingesteld voor een periode van maximaal vier jaar, welke aanvangt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 19-09-2007]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Zij kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Taskforce Jeugdwerkloosheid

Deze regeling zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 oktober 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

De

Staatssecretaris

van Onderwijs Cultuur en Wetenschap,

A.D.S.M. Nijs

Terug naar begin van de pagina