Mandaatbesluit Dienst Basisregistraties

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 12-11-2003 t/m 31-12-2004

Mandaatbesluit Dienst Basisregistraties

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de Dienst Basisregistraties van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • b. het sluiten van overeenkomsten voor het inwinnen en muteren van geautomatiseerde gegevens;

  • c. het sluiten van overeenkomsten voor het ontwikkelen en aanpassen van systemen ten behoeve van de databases van de Dienst Basisregistraties;

  • d. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Het hoofd, het plaatsvervangend hoofd, de manager I&R Bureau LNV en de plaatsvervangend manager I&R Bureau LNV van de Dienst Basisregistraties van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. besluiten als bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, 10, vijfde lid, 12, eerste lid, en 18, tweede lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003;

  • b. het ambtshalve voorzien in een kennisgave of de correctie hiervan overeenkomstig artikel 22, tweede lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003;

  • c. het sluiten van overeenkomsten betreffende de aanschaf van oormerken voor de identificatie van dieren;

  • d. het sluiten van overeenkomsten voor het ontwikkelen en aanpassen van geautomatiseerde systemen ten behoeve van de uitvoering van regelgeving inzake identificatie en registratie van dieren;

  • e. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard tot een bedrag van ten hoogste € 45.000,– per keer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE DIENST BASISREGISTRATIES,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET PLAATSVERVANGEND HOOFD VAN DE DIENST BASISREGISTRATIES,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE MANAGER I&R BUREAU LNV VAN DE DIENST BASISREGISTRATIES,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND MANAGER I&R BUREAU LNV VAN DE DIENST BASISREGISTRATIES,’.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 oktober 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina