Instellingsbesluit programmaorganisatie veiligheid

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 09-11-2003 t/m 30-06-2007

Instellingsbesluit programmaorganisatie veiligheid

De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie,

Overwegende:

– dat de Tweede Kamer bij brief van 16 oktober 2002 (Kamerstukken II, 2002–2003, 28 684, nr. 1) is geïnformeerd over het Veiligheidsprogramma ‘Naar een veiliger samenleving’;

– dat de Tweede Kamer op 2 december 2002 dit Veiligheidsprogramma heeft besproken;

– dat de Tweede Kamer over de uitvoering van het Veiligheidsprogramma bij brief van 3 april 2003 (Kamerstukken II, 2002–2003, 28 684, nr. 8) is geïnformeerd;

– dat de Tweede Kamer op 24 september 2003 de Voortgangsrapportage heeft besproken;

– dat uitvoering van het Veiligheidsprogramma de verantwoordelijkheid is van de bestaande organisaties binnen de veiligheid en rechtshandhaving;

– dat een goede implementatie en uitvoering van het Veiligheidsprogramma een nauwe samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen vordert;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2007]

Er is een gemeenschappelijke programmaorganisatie bestaande uit:

 • a. de Stuurgroep Veiligheid, verder te noemen de Stuurgroep;

 • b. de Programmamanager Veiligheid, verder te noemen de Programmamanager;

 • c. het Programmabureau Veiligheid, verder te noemen het Programmabureau.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De Stuurgroep, vertegenwoordigd door de voorzitters, is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het programma. Zij heeft tot taak de voortgang van en samenhang tussen de maatregelen uit het veiligheidsprogramma te bewaken.

 • 2 De Stuurgroep is als volgt samengesteld:

  • mw. drs. L.M.C. Ongering, plv. Directeur-Generaal Openbare Orde en Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voorzitter;

  • mr. drs. C.W.M. Dessens, Directeur-Generaal Rechtshandhaving, Ministerie van Justitie, voorzitter;

  • mw. drs. E.J. Mulock-Houwer, Directeur-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties, Ministerie van Justitie, lid;

  • mr. P.M. Holthuis, Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Ministerie van Justitie, lid;

  • mr. J.A. Hulsenbek, Procureur-Generaal, Openbaar Ministerie, lid;

  • mr. D.J. van Dijk, lid van de Raad voor de Rechtspraak, lid;

  • drs. H.J. Schartman, Directeur Grotestedenbeleid en Interbestuurlijke Betrekkingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2007]

De Programmamanager heeft de volgende taken:

 • het bevorderen van de tijdige uitvoering van de maatregelen uit het Veiligheidsprogramma;

 • het bewaken van de voortgang van en de samenhang tussen de verschillende maatregelen uit het Veiligheidsprogramma;

 • het verzorgen van de informatievoorziening aan de Tweede Kamer en betrokkenen;

 • het optreden als secretaris van de Stuurgroep en het leiding geven aan het Programmabureau.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Het Programmabureau is een gemeenschappelijk bureau van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.

 • 2 Het Programmabureau heeft tot taak de Stuurgroep en de Programmamanager te ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering van hun taken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Het beheer van de archiefbescheiden van de programmaorganisatie geschiedt door het Programmabureau met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het beheersreglement van het Ministerie van Justitie.

 • 2 Bij opheffing van de programmaorganisatie worden de archiefbescheiden overgedragen aan het centraal archief van het Ministerie van Justitie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2003.

 • 2 Dit besluit vervalt per 1 juli 2007.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als Instellingsbesluit programmaorganisatie veiligheid.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit zal, met de daarbij behorende toelichting, worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Tweede Kamer, het Korpsbeheerdersberaad, de Raad voor de Rechtspraak, het College van procureurs-generaal, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Hoofdcommissarissen.

Den Haag, 30 oktober 2003

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina