Selectielijst neerslag handelingen Academisch Ziekenhuis UvA op het beleidsterrein [...] academische ziekenhuizen over de periode 1985–2000

[Regeling vervallen per 21-02-2007.]
Geldend van 30-10-2003 t/m 20-02-2007

Selectielijst neerslag handelingen Academisch Ziekenhuis UvA op het beleidsterrein openbare en bijzondere academische ziekenhuizen over de periode 1985–2000

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 20 augustus 2003, nr. arc-2003.5356/2);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-02-2007]

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam en de daaronder ressorterende actoren op het beleidsterrein openbare en bijzondere academische ziekenhuizen over de periode 1985–2000’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 21-02-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 oktober 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze:

de Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Bijlage

[Vervallen per 21-02-2007]

Toelichting

[Vervallen per 21-02-2007]

Inleiding

Het rapport ‘Een academische zaak, deel III’, een institutioneel onderzoek naar openbare en bijzondere academische ziekenhuizen op de beleidsterreinen wetenschappelijk onderwijs en volksgezondheid vanaf 1985, vormt de grondslag van dit Basisselectiedocument (BSD). Het rapport (PIVOT-nr. 97) beschrijft alle handelingen van de bestuursorganen van de openbare en bijzondere academisch ziekenhuizen op bovengenoemde beleidsterreinen en geeft daarnaast een overzicht van andere actoren die zich op deze beleidsterreinen bewegen.

Het Basisselectiedocument (BSD) is de verantwoording van het bewaar- en vernietigingsbeleid van de organisatie. Tevens vormt het voor de academische ziekenhuizen als overheidsorganen het wettelijke voorgeschreven selectieinstrument. Overeenkomstig het bestaande gebruik zal het BSD ook bij de bijzondere academische ziekenhuizen te Amsterdam en Nijmegen (AZVU, AZN), die als privaatrechtelijke organisaties niet onder de Archiefwet 1995 vallen, gehanteerd worden als selectieinstrument voor hun archieven.

Het BSD bevat een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die het resultaat zijn van handelingen van actoren, met name de bestuursorganen van de academische ziekenhuizen, op de beleidsterreinen wetenschappelijk onderwijs en gezondheidszorg. In het basisselectiedocument wordt de documentaire neerslag van handelingen verdeeld in te bewaren en (op termijn) te vernietigen documentaire neerslag.

Het rapport institutioneel onderzoek en het voorliggende basisselectiedocument zijn de resultaten van onderzoeken bij de diverse academische ziekenhuizen, dat in de periode november 1999 – november 2000 is verricht door Niels van Heezik van Doxis documentaire informatiespecialisten.

Doel van dit onderzoek is de selectiemethode zoals deze in het kader van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) bij het Algemeen Rijksarchief is ontwikkeld te kunnen toepassen op de neerslag van het handelen van de openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985.

Hoofdlijnen van het handelen van academische ziekenhuizen

PIVOT definieert hoofdlijnen van het handelen als: doelstellingen van de overheid binnen de kaders van een beleidsterrein. Op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs vervullen de academische ziekenhuizen de rol van werkplaats voor de medische faculteit; de plaats waar studenten praktijkervaring kunnen opdoen. Binnen het beleidsterrein gezondheidzorg nemen de academische ziekenhuizen een prominente plaats in. Ze vormen de top van het stelsel van gezondheidszorg, waar andere ziekenhuizen hun patiënten naar kunnen verwijzen (topreferentiefunctie), waar het merendeel van de specialistische ingrepen worden uitgevoerd (topklinische functies) en waar medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt verricht.

Actoren

De selectielijst is vervaardigd ten behoeve van het specifieke takenpakket van de academische ziekenhuizen. De beleidsterrein worden derhalve beschouwd vanuit het perspectief van de academische ziekenhuizen waardoor de handelingen van bijvoorbeeld de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich beperken tot die handelingen die contextuele betekenis hebben voor het handelen van de academische ziekenhuizen. De handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn vastgelegd in een ander institutioneel onderzoek.1

Aan de academische ziekenhuizen is rechtspersoonlijkheid toegekend, waardoor zij kunnen worden gekarakteriseerd als publiekrechtelijke instellingen met volledige (geattribueerde) rechtsbevoegdheid. De openbare academische ziekenhuizen handelen door middel van organen die zijn bekleed met openbaar gezag. De bijzondere academische ziekenhuizen gaan uit van privaatrechtelijke rechtspersonen, zijnde een stichting (Katholieke Universiteit Nijmegen) of een vereniging (Vrije Universiteit). De bestuursorganen van de bijzondere universiteiten zijn niet bekleed met openbaar gezag.2

Als voornaamste actoren kunnen worden aangewezen:

 • de instellingsbesturen van de bijzondere academische ziekenhuizen te Amsterdam en Nijmegen (respectievelijk het bestuur van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs en het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit);

 • de bestuursorganen van het academisch ziekenhuis (Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, stafconvent);

 • commissies en colleges bij wet verplicht, ingesteld door en op verschillende bestuursniveaus (medisch-ethische commissie, geneesmiddelencommissie, e.d.).

Doelstellingen van de selectie

De hoofddoelstelling van de selectie is een scheiding aan te brengen tussen:

 • 1. archiefbescheiden die in aanmerking komen voor blijvende bewaring en

 • 2. archiefbescheiden die daarvoor niet in aanmerking komen.

Voor archiefbescheiden van de openbare academische ziekenhuizen, die als overheidsinstelling vallen onder de werking van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276), geldt dat deze na een termijn van 20 jaar moeten worden overgebracht naar een rijksarchief. Voor de bijzondere academische ziekenhuizen, die als privaatrechtelijke instelling niet onder de werking van de Archiefwet vallen, geldt dat voor de voor blijvende bewaring aangemerkte archiefbescheiden de overdracht aan een rijksarchief tot de mogelijkheden behoort, maar ook de permanente bewaring in eigen beheer.

Dit basisselectiedocument is opgesteld tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de rijksarchiefdienst/ PIVOT, zoals de Minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur die heeft gemeld bij de behandeling van de nieuwe archiefwet in de Tweede Kamer en die als volgt luidt: ‘het mogelijk maken van de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen’. Door het Convent van Rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaald als ‘het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring’.

Deze selectiedoelstelling wordt voor de openbare en bijzondere academische ziekenhuizen geoperationaliseerd binnen de beleidsterreinen wetenschappelijk onderwijs en gezondheidszorg. Hierbij wordt de doelstelling enigszins uitgebreid, omdat niet het alleen de handelingen van de openbare academische ziekenhuizen (als overheidsinstellingen) worden geselecteerd maar ook die van de bijzondere academische ziekenhuizen. De handelingen van de verschillende actoren in het academisch ziekenhuis worden geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie is derhalve aan de orde welke bescheiden, behorende bij welke handeling, berustende bij welke actor, overgebracht dienen te worden ten einde het handelen van de academische ziekenhuizen met betrekking tot wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Criteria voor de selectie

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het rapport institutioneel onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde (positief geformuleerde) selectiecriteria (zie volgende pagina’s). Positief geformuleerd wil zeggen dat de criteria aangeven van welke handelingen de neerslag dient te worden overgebracht naar het rijksarchief nadat de wettelijk vastgelegde overbrengingstermijn van 20 jaar is verstreken. Hiermee wordt het BSD geen bewaarlijst, maar blijft een selectielijst (in de zin van art. 5, Archiefwet 1995). In het BSD wordt namelijk aangegeven van welke handelingen de neerslag niet behoeft te worden overgebracht en van welke handelingen dat wel moet. De beslissing hierover wordt echter bepaald door positieve criteria.

Hetgeen voldoet aan de selectiecriteria dient te worden overgebracht, is gewaardeerd met B(ewaren).3 De neerslag van handelingen die niet aan de hieronder weergegeven selectiecriteria voldoet, wordt gewaardeerd met V(ernietigen). ‘Vernietigen’ betekent: niet overbrengen van de neerslag van het handelen naar de rijksarchiefdienst of de plaats die het bijzondere academisch ziekenhuis voor het statisch archief heeft aangewezen. De documentaire neerslag die uit deze handelingen voortvloeit is niet noodzakelijk voor de reconstructie van het (overheids)beleid op hoofdlijnen. Ingeval van ‘vernietigen’ is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer verantwoordelijk voor de bestemming van en de zorg voor de betreffende documentaire neerslag.

Veel handelingen in het BSD hebben zowel betrekking op de openbare als de bijzondere academische ziekenhuizen, andere komen in vergelijkbare varianten voor bij verschillende instellingen. Door de besturen van de bijzondere academische ziekenhuizen is er voor gekozen om het selectiebeleid zoveel mogelijk af te stemmen op dat van de openbare academische ziekenhuizen, hetgeen in de meeste gevallen geleid heeft tot gelijke selectiekeuzes en (vernietigings)termijnen. Het stond de bijzondere academische ziekenhuizen als privaatrechtelijke instellingen echter vrij om voor andere keuzes of termijnen te kiezen. Zij waren hierbij uiteraard wel gebonden aan enkele bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.4

Het BSD zal voor de openbare academische ziekenhuizen via de archiefwettelijke procedure als wettelijk selectielijst worden vastgesteld.

Belangen ex art. 2, sub c en d van het archiefbesluit 1995

Archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed

De selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst is dat met de te bewaren gegevens een reconstructie van het handelen van de rijksoverheid op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving mogelijk moet zijn, waardoor bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring.

Om de selectiedoelstelling te realiseren worden 6 selectiecriteria gebruikt om tot waardering te komen.

Algemene selectiecriteria

[Vervallen per 21-02-2007]

Handelingen die worden gewaardeerd met B (Bewaren)

Algemeen selectiecriterium

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen en het toezien op beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de Wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct gerelateerd zijn aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van een oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Vaststelling BSD

Op 26 oktober 2002 is het ontwerp-BSD door het Periodiek Overlegorgaan Documentaire Informatie Universitaire Medische Centra aan de Staatssecretaris van OCenW aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 november 2002 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Ziekenhuis Groningen, het Academisch Ziekenhuis Leiden, het Academisch Ziekenhuis Maastricht, het Academisch Ziekenhuis Nijmegen, het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, het Academisch Ziekenhuis Utrecht, het Academisch Ziekenhuis bij de Vrije Universiteit, de Commissie Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum en de Medische Ethisch Toetsingscommissie van het Academisch Ziekenhuis Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen en de rijksarchieven in de provincie / regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 3 juli 2003 bracht de RvC advies uit (arc-2003.5356/2), hetwelk aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

 • de waardering van de handelingen 103, 104 en 105 is gewijzigd van V in B 5;

 • aan de waardering van de handeling 234 is de volgende categorie toegevoegd: V 115 jaar patiëntengegevens welke het resultaat zijn van een onderzoek met geneesmiddelen;

 • de waardering van handeling 336a is gewijzigd van V in B 5;

 • de waardering van de handeling 389 is gewijzigd van V in B .

Daarop werd het BSD op 3 oktober 2003 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld voor het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (kenmerk C/S/03/2345), het Academisch Ziekenhuis Groningen (C/S/03/2346) , het Academisch Ziekenhuis Leiden (C/S/03/2347), het Academisch Ziekenhuis Maastricht (C/S/03/2348), het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (C/S/03/2349), het Academisch Ziekenhuis Utrecht (C/S/03/2350), de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Academisch Ziekenhuis Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (C/S/03/2351) en de Commissie Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum (C/S/03/2352) .

Selectielijst

[Vervallen per 21-02-2007]

De selectielijst is geordend per actor. Hierdoor staan er in het BSD meer handelingen dan in het RIO. In het RIO zijn namelijk handelingen geformuleerd waarbij meerdere actoren zijn betrokken: eenzelfde handeling wordt door meerdere actoren uitgevoerd. De ordening van handelingen in het BSD leidt er echter toe dat de betreffende handeling per actor wordt uitgesplitst.

De gegevensblokken uit het RIO zijn doorlopend genummerd. In het BSD is de nummering uit het RIO gehandhaafd, maar door de andere ordening is de nummering niet langer chronologisch. Het uitgangspunt is steeds geweest dat er een directe relatie moest worden gehandhaafd tussen de beide lijsten. Bij de belangrijkste actoren komen de paragraaftitels uit het RIO als tussenkopjes terug.

Een handeling die als gevolg van de betrokkenheid van meerdere actoren in het BSD is opgesplitst, heeft aan het nummer een letter toegevoegd gekregen. Zo is herkenbaar dat de handeling bij andere academische ziekenhuizen door een andere actor wordt uitgevoerd.

Wanneer een handeling slechts bij één of enkele academische ziekenhuizen wordt uitgevoerd door de actor onder welke de handeling is opgenomen, dan is dat terug te vinden achter de handeling: tussen haakjes staat/staan de desbetreffende academische ziekenhuizen vermeld.

Indien de actor slechts bij één of enkele academische ziekenhuizen voorkomt is/zijn tussen haakjes de desbetreffende academische ziekhuizen vermeld. Dit betekent uiteraard dat de handelingen die bij die actor opgesomd worden ook alleen op die ziekenhuizen betrekking hebben.

Onder de actor de raad van bestuur vallen ook de onder dat college ressorterende diensten.

Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot handelingen inzake het vaststellen ven beleid en de agenda’s en verslagen van de vergaderingen worden dientengevolge bewaard.

Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk selectiecriterium (1–6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende handeling voortvloeien moeten worden vernietigd. De invulling van de termijnen gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de zorgdragers, in dit geval de universiteiten. Bij de overheidsorganen, waaronder de openbare academische ziekenhuizen, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan. Bij de bijzondere academische ziekenhuizen is dit de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur.

Lijst van gebruikte afkortingen

[Vervallen per 21-02-2007]

AMC: Academisch Medisch Centrum

AZG: Academisch Ziekenhuis Groningen

AZL: Academisch Ziekenhuis Leiden

AZM: Academisch ziekenhuis Maastricht

AZN: Academisch Ziekenhuis Nijmegen

AZR: Academisch Ziekenhuis Rotterdam

AZU: Academisch Ziekenhuis Utrecht

AZUA: Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam

AZVA: Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit

BSD: Basisselectiedocument

CCMO: Centrale commissie voor medische wetenschappelijk onderzoek

CRAZ: Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen

CTG: College Tarieven Gezondheidszorg

CWOM: Commissie wetenchappelijk onderzoek met mensen (AZN)

DEC: Dierexperimentencommissie

EMCR: Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam

GBO: Gemeenschappelijk Bestuursorgaan

GUO: Gemeenschappelijk Uitvoeringsorgaan

LUMC: Leids Universitair Medisch Centrum

PIVOT: Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

RRAZ: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen

UMC: Universitair Medisch Centrum

UMCU: Universitair Medisch Centrum Utrecht (AZU/faculteit der geneeskunde universiteit Utrecht)

VAR: Verpleegkundige adviesraad

VAZ: Vereniging Academische Ziekenhuizen

VU: Vrije Universiteit Amsterdam

WAZ: Wet afbreken zwangerschap

WBMV: Wet op de bijzondere medische verrichtingen

Wet BIG: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

WGBO: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

WHW: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

WKCZ: Wet klachtrecht cliënten zorgsector

WKZ: Wilhelmina kinderziekenhuis

WMCZ: Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling

WMO: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

WOD: Wet op Orgaandonatie

WWO: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs

WZV: Wet ziekenhuisvoorzieningen

Actor: Stichtingsbestuur (AZN), Verenigingsbestuur (AZVU)

[Vervallen per 21-02-2007]

Algemeen

1a

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan personen en instellingen over het academische ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 169 lid 2, art. 204 lid 3, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 157, art. 169 lid 5, art. 204 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12.8, art. 12.18 lid 3; zoals gewijzigd (Stb.1998, 733), art. 1.4 lid 4, art. 2.10; Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), art. 28, zoals gewijzigd (Stb.1978, 763), art. 18b; Besluit financiering sanering ziekenhuisvoorziening (Stb. 1981, 386), art.5 lid 6; Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646), art. 30 lid 1, art. 32 lid 1, zoals gewijzigd (Stb. 1997, 580), art. 34 lid 1; Besluit gegevensverstrekking Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1982, 167); Besluit gegevensverstrekking wtg (Stb. 1997, 548); Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Stb. 1996, 204), art. 5; bestuursreglementen; Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 3

Product: o.a. inlichtingen, brochures, voorlichtingsmateriaal, uitnodigingen

Opmerking: Hieronder valt ook het informeren van patiënten, medewerkers en bezoekers over (de voortgang van) nieuwbouwprojecten van het ziekenhuis.

Waardering: V 2 jaar: Van al het voorlichtingsmateriaal dient steeds één exemplaar bewaard te blijven als presentexemplaar.

Onderdelen van het ziekenhuis

4a

Handeling: Het, in overleg met het college van bestuur van de universiteit, beslissen welke afdelingen en andere onderdelen het academisch ziekenhuis omvat.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 160 lid 1, art. 172, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 164, art. 172; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.15; bestuursreglementen

Product: organisatiebesluiten

Opmerking: Het verenigingsbestuur (AZVU) en het stichtingsbestuur (AZN) hoeven daarbij geen overleg te voeren met het College van Bestuur van de universiteit.

Waardering: B 4

Planning en bekostiging

8a

Actor: raad van bestuur (AZN, AZVU)

Handeling: Het voeren van overleg met het stichtingsbestuur, verenigingsbestuur over het vaststellen van belangrijke beleidsvoornemens en de zaken die voor het totale functioneren van het ziekenhuis van belang zijn.

Periode: 1992-

Grondslag: Statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art.11 lid 7, Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. VIII-1

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B 1

24

Handeling: Het vaststellen van voorschriften voor de rechtspositie van het personeel waarvan de positie verandert als gevolg van het personeelsplan.

Periode: 1987-1991

Grondslag: Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen w.o. (Stb. 1987, 355), art. 6 lid 3

Product: voorschriften

Opmerking: Voor de rijksacademische ziekenhuizen vindt dit plaats bij algemene maatregel van bestuur en voor het ziekenhuis bij de UvA bij besluiten van de gemeenteraad van Amsterdam. De besturen van de rechtspersonen van waaruit de bijzondere academische ziekenhuizen uitgaan en de Amsterdamse gemeenteraad dienen daarbij de bepalingen uit de amvb zoveel mogelijk te volgen.

Waardering: B 5

25a

Handeling: Het, indien het personeelsplan nog niet is vastgesteld, afgeven van een verklaring op verzoek van een hoogleraar, ambtenaar of werknemer waaruit blijkt dat diens positie door het personeelsplan wijziging ondergaat.

Periode: 1987-1991

Grondslag: Besluiten SKB II (Stb. 1987, 424), art. 2 lid 2

Product: verklaringen

Waardering: V 10 jaar na ontslag

27a

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van de begroting (en het jaarplan of ontwikkelingsplan), de balans, de winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 201 lid 2, zoals gewijzigd (Stb.1990, 535), art. 155 lid 1 onder b; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.6 lid 1 onder b; Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 23 lid 2; Regeling jaarverslaggeving ziekenhuisvoorzieningen (Stcrt. 1991, 127); bestuursreglementen

Product: begrotingen, jaarplannen, ontwikkelingsplannen, balansen, winst- en verliesrekeningen

Opmerking: In bovengenoemde regeling is de verantwoording geregeld van de rijksbijdrage die de academische ziekenhuizen ontvangen voor de bekostiging van wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek. De regeling trad op 1 januari 1991 inwerking en daarmee verviel het Besluit jaarrekening academische ziekenhuizen (Stcrt. 1985, 85) als afzonderlijke regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Anders dan voorheen zijn, vanaf het boekjaar 1990, de jaarrekeningen van de academische ziekenhuizen niet meer onderworpen aan de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze goedkeuringsvereiste is bij de wijzigingswet van 4 oktober 1990 vervallen. De regels voor de vaststelling worden sindsdien gegeven door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Waardering: B 1

42a

Handeling: Het vaststellen van het jaarverslag.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 156 lid 2, art. 169 lid 2, zoals gewijzigd (Stb.1990, 535), art. 155 lid 1 onder c, art. 169 lid 5; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.6 lid 1 onder c; bestuursreglementen

Product: jaarverslagen

Waardering: B 3

Beheer

46

Handeling: Het vaststellen van reglementen over bestuur en inrichting van het bijzonder academisch ziekenhuis en het doelmatig beheer van de financiën en de roerende en onroerende zaken.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 169 lid 1, zoals gewijzigd (Stb.1990, 535), art. 169 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12.18 lid 1

Product: reglementen

Opmerking: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dient van (de wijziging in) deze reglementen op de hoogte te worden gesteld.

Waardering: B 5

54a

Handeling: Het aankopen en verkopen van gebouwen en terreinen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 154 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12. 3 lid 2

Product: besluiten, notariële akten

Waardering: V 7 jaar: de transportakte blijft bewaard

55a

Handeling: Het pachten of verpachten van gebouwen en terreinen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 154 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12. 3 lid 2

Product: besluiten, pachtovereenkomsten

Waardering: V 7 jaar na afloop overeenkomst

Personeel

79a

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de rechtspositie van het personeel en het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst met organisaties van werknemers.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 170 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1993, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), art. 4.1, 4.5 lid 1-4, art. 16.23 lid 2; Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen (Stb. 1996, 395), art. 2-3

Product: rechtspositieregelingen, collectieve arbeidsovereenkomsten,

Opmerking: Hieronder vallen voorschriften, die via een algemeen besluit kunnen worden vastgesteld. Deze voorschriften bevatten over andere de rechten en plichten van personeel en instellingsbestuur bij zwangerschap, bevalling, ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag, voor zover deze bij wet voorschreven rechten en verplichtingen te boven gaan. Ook de voorwaarden waaronder de Raad van Bestuur deze rechten en plichten zelf regelt of voor de regeling daarvan zorg draagt, vallen binnen het bereik van deze handeling.

Onder het regelen van de rechtspositie wordt ook het vaststellen van bepalingen over benoeming, schorsing, disciplinaire maatregelen en ontslag verstaan.

Waardering: B 5

81a

Handeling: Het instellen van een commissie van beroep waar personeelsleden beroep kunnen aantekenen tegen een besluit, dat het personeelslid direct in zijn belang treft, door of namens het bestuur van de vereniging of de stichting.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 171 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), art. 4.1, 4.7 lid 1; statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 14; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 23 lid 2

Product: instellingsbesluiten

Waardering: B 4

82b

Handeling: Het vaststellen, gehoord de raad van bestuur en de medezeggenschapsorganen, van een beroepsreglement voor de commissie van beroep.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 171 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), art. 4.1, 4.7 lid 1; statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 14; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 23 lid 3

Product: vaststellingsbesluiten, beroepsreglementen

Opmerking: In het beroepsreglement wordt geregeld: omvang en samenstelling van de commissie, zittingstermijn van de leden, de wijze waarop lidmaatschap eindigt, de rechtsgang bij de commissie en de wijze waarop in het secretariaat van de commissie wordt voorzien.

Waardering: B (4)

Bestuur en inrichting

[Vervallen per 21-02-2007]

301

Actor: stichtingsbestuur (AZN)

Handeling: Het vaststellen, gehoord de raad van bestuur en het college van bestuur van de universiteit, van de structuurregeling waarin de wijze van verbondenheid van het academisch ziekenhuis aan de universiteit is geregeld.

Periode: 1997-

Grondslag: Statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 4 lid 3 onder 3 en lid 4

Product: vaststellingsbesluiten, structuurregelingen

Waardering: B 1

302

Actor: verenigingsbestuur (AZVU)

Handeling: Het verzoeken van de ledenraad en/of de ondernemingsraad om opnieuw een voordracht te doen voor een benoeming in de raad van toezicht, omdat de eerst voorgedragen persoon niet in aanmerking komt voor benoeming.

Periode: 1992-

Grondslag: Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. III-4 lid 5

Product: verzoekschriften

Waardering: V 5 jaar

304a

Handeling: Het vaststellen van het bestuursreglement.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 155 lid 1, art. 167 lid 3, zoals gewijzigd (Stb.1990, 535), art. 155 lid 1 onder a; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.6 lid 1 onder a; bestuursreglementen

Product: bestuursreglementen, vaststellingsbesluiten

Opmerking: Hiervoor kunnen derden, zoals het (bestuur van het) stafconvent, de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht, worden gehoord.

Waardering: B 4

305a

Handeling: Het goedkeuren van het bestuursreglement.

Periode: (1988) 1991-

Grondslag: Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 161 lid 2; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992), art. 12.12 lid 2; Bestuursreglement voor het academisch ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. III-1 lid 3; bestuursreglementen

Product: goedkeuringsbesluiten

Opmerking: De bevoegdheid tot het goedkeuren van de bestuursreglementen lag voor de rijksacademische ziekenhuizen aanvankelijk bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en voor het academisch ziekenhuis bij de gemeentelijke universiteit van Amsterdam bij de gemeenteraad van Amsterdam. In de periode 1989-1991 is deze bevoegdheid overgegaan naar de Raad van Toezicht.

De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend als binnen een vastgestelde periode (30 dagen) door de Raad van Toezicht niet anders is beslist. De Raad van Toezicht kan deze periode verlengen tot ten hoogste 60 dagen.

Waardering: B 4

308a

Actor: Stichtingsbestuur (AZN)

Handeling: Het benoemen van een vice-voorzitter van de raad van bestuur uit de bestuursleden.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 157 lid 2, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 158 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.9 lid 2; bestuursreglementen

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: Het artikel uit de WWO had geen betrekking op het academisch ziekenhuis (AMC) bij de gemeentelijke universiteit van Amsterdam (WWO, art. 167 lid 1).

De Raad van Bestuur AZR moet hiervoor overleg voeren met de Raad van Toezicht. De vice-voorzitter van de Raad van Bestuur AZN is tevens decaan van de medische

faculteit.

Waardering: B 5

336a

Handeling: Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12.5; Besluiten decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen (Stb.1996, 395), art.5 lid 3; bestuursreglementen

Product: vaststellingsbesluiten, salarisschalen, arbeidsvoorwaarden

Opmerking: De gewijzigde Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562, Stb.1986 388) zegt hierover niets en laat het takenpakket en de rechtspositie van de Raad van Bestuur over aan de bestuursreglementen.

Waardering: B (1)

337a

Handeling: Het benoemen van de voorzitter en de andere leden van de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 158 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.1992, 593) art. 12.4 lid 2; bestuursreglementen

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: In de procedures rond benoemingen en ontslag kunnen verschillende partijen worden gehoord of in staat worden gesteld adviezen uit te brengen, zoals: de overige leden van de raad van bestuur, de decaan van de faculteit der geneeskunde, de voorzitter van het stafconvent, de ondernemingsraad en anderen. De Raad van Toezicht AZVU overlegt met het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur kan uit zijn midden een lid van de Raad van Toezicht benoemen, waarbij de ledenraad en de Raad van Bestuur gehoord worden. Één lid van de raad wordt benoemt op voordracht van de ondernemingsraad, gehoord de Raad van Bestuur. De overige leden van de Raad van Toezicht worden benoemt op voordracht van de ledenraad, gehoord de Raad van Bestuur.

Waardering: B 4

Schorsing en vernietiging van besluiten

378

Actor: stichtingsbestuur (AZN)

Handeling: Het schorsen of vernietigen van besluiten van de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: Statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art.16 lid 1

Product: besluiten

Waardering: B (5)

Verwaarlozing van het bestuur

379

Actor: stichtingsbestuur (AZN)

Handeling: Het overdragen van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan een ander orgaan of aan een of meer personen als de raad van bestuur die bevoegdheden verwaarloost of duurzaam in strijd handelt met de wet, de stichtingsstatuten en andere regelingen.

Periode: 1985-

Grondslag: Statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art.18

Product: besluiten

Waardering: B (4)

380

Actor: stichtingsbestuur (AZN)

Handeling: Het overdragen van toezichthoudende taken aan de commissie van advies en toezicht.

Periode: 1985-

Grondslag: Statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 11 lid 3

Product: besluiten

Waardering: B (4)

381

Actor: stichtingsbestuur (AZN)

Handeling: Het benoemen van de leden van de commissie van advies en toezicht.

Periode: 1985-

Grondslag: Statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 11 lid 6

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: De voorzitter en ten minste twee leden van de commissie worden benoemd uit de leden van het stichtingsbestuur. Twee leden worden door het stichtingsbestuur benoemd op voordracht van onderscheidenlijk de ondernemingsraad en het stafconvent.

Waardering: B (5)

Actor: Ledenraad Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs (AZVU)

[Vervallen per 21-02-2007]

39

Handeling: Het bekrachtigen van het vaststellingsbesluit van de jaarrekening.

Periode: 1992-

Grondslag: Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. II-5 lid 2

Product: instemmingsbesluiten

Waardering: B 3

Actor: Raad van bestuur

[Vervallen per 21-02-2007]

Algemeen

1b

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan personen en instellingen over het academische ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 169 lid 2, art. 204 lid 3, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 157, art. 169 lid 5, art. 204 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art, 12.8, art. 12.18 lid 3; zoals gewijzigd (Stb.1998, 733), art. 1.4 lid 4, art. 2.10; Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), art. 28, zoals gewijzigd (Stb.1978, 763), art. 18b; Besluit financiering sanering ziekenhuisvoorziening (Stb. 1981, 386), art.5 lid 6; Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646), art. 30 lid 1, art. 32 lid 1, zoals gewijzigd (Stb. 1997, 580), art. 34 lid 1; Besluit gegevensverstrekking Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1982, 167); Besluit gegevensverstrekking wtg (Stb. 1997, 548); Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Stb. 1996, 204), art. 5; bestuursreglementen; Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 3

Product: o.a. inlichtingen, brochures, voorlichtingsmateriaal, uitnodigingen

Opmerking: Hieronder valt ook het informeren van patiënten, medewerkers en bezoekers over (de voortgang van) nieuwbouwprojecten van het ziekenhuis.

Waardering: V 2 jaar Van al het voorlichtingsmateriaal dient steeds één exemplaar bewaard te blijven als presentexemplaar.

2

Handeling: Het geven van voorlichting over medisch-geneeskundige zaken, voorgenomen onderzoek en de mogelijke geneeskundige behandeling.

Periode: (1984) 1985-

Grondslag: Besluit afbreking zwangerschap (Stb. 1984, 218), art. 5; Burgerlijk wetboek, zoals gewijzigd (Stb. 1994, 838), art. 7:448 lid 1

Product: voorlichtingsmaterialen o.a. folders, brochures

Opmerking: Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het geven van voorlichting over ongewenste zwangerschap, maar ook over de diagnose die gesteld is over een patiënt en de diverse behandelingsmogelijkheden.

Waardering: V 2 jaar Van al het voorlichtingsmateriaal dient steeds één exemplaar bewaard te blijven als presentexemplaar.

3

Handeling: Het voeren van overleg met een vertegenwoordiging van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van de bekostigde universiteiten waaraan het academisch ziekenhuis is verbonden over aangelegenheden van algemeen beleid rond de academische ziekenhuizen of de academische ziekenhuizen en universiteiten gezamenlijk.

Periode: 1991-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 5 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 3.1 lid 2

Product: agenda’s, verslagen

Opmerking: Deze handeling moet voorzien worden van een einddatum, omdat dit tegenwoordig via de VAZ loopt. Voorheen was dit overleg bilateraal.

Waardering: B 1

Onderdelen van het ziekenhuis

4b

Handeling: Het, in overleg met het college van bestuur van de universiteit, beslissen welke afdelingen en andere onderdelen het academisch ziekenhuis omvat.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 160 lid 1, art. 172, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 164, art. 172; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.15; bestuursreglementen

Product: organisatiebesluiten

Waardering: B 4

5

Handeling: Het instellen van een afdeling of dienst van het ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: bestuursreglementen

Product: instellingsbesluiten, opheffingsbesluiten

Opmerking: Hieronder wordt ook het nemen van het besluit over de aard van de betreffende afdeling (medische afdeling of een andere onderdeel) verstaan.

Product: B 4

7

Handeling: Het vaststellen van het functiepakket van het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Bestuursreglement academisch ziekenhuis Maastricht (1996), art. 2 lid c

Product: functiepakketten

Waardering: B 4

Planning en bekostiging

8b

Actor: raad van bestuur (AZN, AZVU)

Handeling: Het voeren van overleg met het stichtingsbestuur, verenigingsbestuur over het vaststellen van belangrijke beleidsvoornemens en de zaken die voor het totale functioneren van het ziekenhuis van belang zijn.

Periode: 1992-

Grondslag: Statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 11 lid 7, Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. VIII-1

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B 1

10

Handeling: Het voeren van overleg met het college van bestuur en het faculteitsbestuur over de vorming van een universitair medisch centrum.

Periode: 1997-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 173b lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.19 lid 2; Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. VIII-2 lid 1, lid 4; gemeenschappelijke regelingen; Intentieverklaring met betrekking tot de vorming van het Erasmus Universitair Medisch Centrum (1998); Plandocument EUR/AZR 2000-2001, hoofdstuk 2.1

Product: agenda’s, verslagen, besluiten

Waardering: B 4

11

Actor: raad van bestuur (AZR)

Handeling: Het, samen met het college van bestuur en het faculteitsbestuur, instellen van een projectorganisatie ter ondersteuning bij de vorming van het universitair medisch centrum.

Periode: 1998-

Grondslag: Intentieverklaring met betrekking tot de vorming van het Erasmus Universitair Medisch Centrum (1998)

Product: instellingsbesluiten

Waardering: B 4

12

Handeling: Het vaststellen van beleidsplannen en een raming van de daaraan verbonden financiële gevolgen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 197, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 177 lid 3; Bestuursreglement academisch ziekenhuis Maastricht (1996), art. 2 lid a-b

Product: ontwikkelingsplannen (tot 1993), strategische beleidsplannen

Opmerking: Universiteiten waaraan een academisch ziekenhuis is verbonden, moeten een ontwikkelingsplan opstellen. Het ontwikkelingsplan bevat onder andere ramingen en het plandocument. De bijzondere academische ziekenhuizen zijn niet verplicht een beleidsplan te maken, maar zij doen dit uit eigen beweging.

Waardering: B 1

Organisatiewijziging

15

Handeling: Het vaststellen van besluiten over het fuseren met andere zorgvoorzieningen met als doel om de fusiepartner te integreren in de organisatiestructuur van het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 154 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12. 3 lid 2

Product: o.a. vaststellingsbesluiten, notariële akten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt bijvoorbeeld de fusie tussen het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt, het Sophia kinderziekenhuis en de Daniel den Hoedkliniek tot het Academisch ziekenhuis Rotterdam.

Waardering: B 4

16

Handeling: Het voeren van overleg over voorbereiding en uitvoeren van een voorgenomen fusie en het integreren van de fusiepartner in de organisatiestructuur van het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 154 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12. 3 lid 2

Product: agenda’s, verslagen, beleidsstukken, planningen

Waardering: B 4

17

Handeling: Het vaststellen van een uitvoeringsplan waarin wordt aangegeven hoe aan het

taakverdelingsplan uitvoering wordt gegeven.

Periode: (1983) 1985-1991

Grondslag: tijdelijke wet taakverdeling w.o. (Stb. 1984, 255), art. 3 lid 1; Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen w.o. (Stb. 1987, 355), art. 3 lid 1

Product: uitvoeringsplannen

Opmerking: Na vaststelling van het uitvoeringsplan moest de Raad van Bestuur het plan mededelen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Het uitvoeringsplan geeft bijvoorbeeld aan welke voorzieningen worden opgeheven, het omschrijft de gevolgen voor alle binnen de instelling geldende regelingen en voor de instellingsbegroting. In het bijzonder gaat het plan in hoe tijdens reorganisaties wordt omgegaan met personeelbeleid, -beheer en met de betrokken studenten. Voor het personeelsbeleid en –beheer werd van 1987 tot 1991 een apart plan gemaakt.

Waardering: B 5

18

Handeling: Het sluiten van een overeenkomst over voorbereiding en uitvoering van samenvoeging (saneren) van gelijksoortige voorzieningen bij de betrokken instellingen en het opstellen van een uitvoeringsplan naar aanleiding van het taakverdelingsplan.

Periode: (1983) 1985-1987

Grondslag: tijdelijke wet taakverdeling w.o. (Stb. 1984, 255), art. 4 lid 2, lid 6

Product: overeenkomsten, uitvoeringsplannen

Opmerking: De overeenkomst bevat opgaven van personeel, roerende en onroerende goederen van de betreffende voorzieningen. en voorziet in de instelling van een gemeenschappelijk beleidsorgaan. Het beleidsorgaan adviseert over personeelsbeheer en – beleid en kan belast zijn met voorbereiding en uitvoering van of advisering over de samenvoeging.

Waardering: B 5

19a

Handeling: Het voeren van overleg met medezeggenschapsorganen over het vaststellen van een personeelsplan als omschrijving van de personele gevolgen van het uitvoeringsplan.

Periode: (1983) 1985-1991

Grondslag: Tijdelijke wet taakverdeling w.o. (Stb. 1984, 255), art. 11 lid 2; Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen w.o. (Stb. 1987, 355), art.4

Product: agenda’s, verslagen, personeelsplannen

Opmerking: Vaststelling van het personeelsplan door het bestuur van het samenvoegingsorgaan is bindend voor de andere instellingen die betrokken zijn bij de samenvoeging. Voor de bijzondere academische ziekenhuizen is de vaststelling alleen bindend voor zover de eigen aard van de instelling zich daartegen niet verzet.

Waardering: B 5

20

Handeling: Het verschaffen van inlichtingen aan het beleidsorgaan dat samenvoeging (sanering) van gelijksoortige instellingen voorbereid en begeleid.

Periode: (1983) 1985-1991

Grondslag: tijdelijke wet taakverdeling w.o. (Stb. 1984, 255), art. 4 lid 8; Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen w.o. (Stb. 1987, 355), art 5

Product: inlichtingen

Waardering: V 2 jaar

22

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan de Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen om een goede afwikkeling van de sanering mogelijk te maken.

Periode: (1981) 1985-

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), art. 28, zoals gewijzigd (Stb.1978, 763), art. 18b; Besluit financiering sanering ziekenhuisvoorziening (Stb. 1981, 386), art.5 lid 6

Product: inlichtingen

Opmerking: Hieronder valt ook het verstrekken van inlichtingen over beddenreductie in het ziekenhuis.

Waardering: V 10 jaar

23

Handeling: Het storten van het positief saldo dat ontstaat uit de financiële gevolgen van de sanering van een ziekenhuisvoorziening in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

Periode: Inwerkingtreding diende in juni 1999 nog te worden geregeld

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), zoals gewijzigd (Stb. 1999, 185), art. 18b lid 8

Product: stortingsbewijzen

Waardering: V 7 jaar na vaststellen van de rekening.

25b

Handeling: Het, indien het personeelsplan nog niet is vastgesteld, afgeven van een verklaring op verzoek van een hoogleraar, ambtenaar of werknemer waaruit blijkt dat diens positie door het personeelsplan wijziging ondergaat.

Periode: 1987-1991

Grondslag: Besluiten SKB II (Stb. 1987, 424), art. 2 lid 2

Product: verklaringen

Waardering: V 10 jaar na ontslag

26

Actor: raad van bestuur (AZG)

Handeling: Het vaststellen van een decentralisatiereglement voor de decentralisatie van een afdeling.

Periode: 1996-

Grondslag: Bestuursreglement van het academische ziekenhuis te Groningen (1996), art. 28

Product: decentralisatiereglementen

Opmerking: Dit reglement beschrijft de structuur en organisatievorm van de afdeling en de daarbij behorende personeelscategorieën gerelateerd aan de organisatiestructuur van het ziekenhuis.

Waardering: B 4

Bekostiging (incl. verslaglegging)

27b

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van de begroting (en het jaarplan of ontwikkelingsplan), de balans, de winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 201 lid 2, zoals gewijzigd (Stb.1990, 535), art. 155 lid 1 onder b; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.6 lid 1 onder b; Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 23 lid 2; Regeling jaarverslaggeving ziekenhuisvoorzieningen (Stcrt. 1991, 127); bestuursreglementen

Product: begrotingen, jaarplannen, ontwikkelingsplannen, balansen, winst- en verliesrekeningen

Opmerking: In bovengenoemde regeling is de verantwoording geregeld van de rijksbijdrage die de academische ziekenhuizen ontvangen voor de bekostiging van wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek. De regeling trad op 1 januari 1991 inwerking en daarmee verviel het Besluit jaarrekening academische ziekenhuizen (Stcrt. 1985, 85) als afzonderlijke regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Anders dan voorheen zijn, vanaf het boekjaar 1990, de jaarrekeningen van de academische ziekenhuizen niet meer onderworpen aan de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze goedkeuringsvereiste is bij de wijzigingswet van 4 oktober 1990 vervallen. De regels voor de vaststelling worden sindsdien gegeven door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Waardering: B 1

31

Handeling: Het aan het eind van ieder kwartaal vaststellen van een verslag over de begroting en uitkomsten over het laatst verstreken kwartaal.

Periode: 1992-

Grondslag: Bestuursreglement regelende de bevoegdheden van raad van bestuur en raad van toezicht van het academisch ziekenhuis Rotterdam (1992), art. 2 lid 4

Product: financiële verslagen, overzichten

Waardering: V 7 jaar na vaststellen van de rekening

32

Handeling: Het aanvragen van subsidie bij de Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen indien het bestuur of de Minister van VWS heeft besloten tot sluiting van een ziekenhuisvoorziening.

Periode: (1981) 1985-

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), art. 28, zoals gewijzigd (Stb.1978, 763), art. 18b; Besluit financiering sanering ziekenhuisvoorziening (Stb. 1981, 386), art.3 lid 1 onder a-b

Product: verzoekschriften, subsidietoekenningen

Opmerking: Als de Raad van Bestuur zelf het voornemen heeft om een ziekenhuisvoorziening te sluiten, moet de raad een verzoek tot instemming van de Minister van vws over de voorgenomen sluiting aanvragen. Alleen als de minister instemt met de voorgenomen sluiting, komt het ziekenhuis in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Het instemmingsverzoek valt ook onder het bereik van deze handeling.

Waardering: V 7 jaar na aflopen van de subsidie

33

Handeling: Het innen en storten van gelden uit declaraties voor de behandeling in de vrije praktijk van patiënten in het academisch ziekenhuis.

Periode: (1982) 1985-2000

Grondslag: Honoreringsregeling voor medisch specialisten, werkzaam in academische ziekenhuizen, art. 4 onder c; Richtlijnen ter effectuering van de Honoreringsregeling medisch specialisten, werkzaam in academische ziekenhuizen, art. 3.1-3.2

Product: innings- en stortingsbewijzen

Opmerking: Per academisch ziekenhuis en universiteit wordt hiervoor een stichting extra honorering opgericht.

Waardering: V 7 jaar na vaststellen van de rekening

399

Handeling: het oprichten van een stichting voor innen en beheren van gelden uit declaraties in de vrije pratijk van patienten in het academisch ziekenhuis.

Periode: (1982) 1985-2000

Grondslag: Honoreringsregeling voor medisch specialisten, werkzaam in academische ziekenhuizen, art. 4 onder c; Richtlijnen ter effectuering van de Honoreringsregeling medisch specialisten, werkzaam in academische ziekenhuizen, art. 3.1-3.2

Product: oprichting akten, statuten.

Opmerking: Per academisch ziekenhuis en universiteit wordt hiervoor een stichting extra honorering opgericht.

Waardering: B (4)

34

Handeling: Het jaarlijks reserveren van gelden uit instroom van de zgn. Smallebroekfondsen en het overmaken van een goedgekeurde suppletie naar de stichting extra honorering.

Periode: (1982) 1985-2000

Grondslag: Richtlijnen ter effectuering van de Honoreringsregeling medisch specialisten, werkzaam in academische ziekenhuizen, art. 4.1-4.2

Product: besluiten, financiële bescheiden

Waardering: V 7 jaar na vaststellen van de rekening

35

Handeling: Het, samen met het college van bestuur, jaarlijks afgeven van een overzicht van de inkomsten die medisch specialisten hebben ontvangen uit hun aanstelling bij universiteit en ziekenhuis aan de stichting extra honorering.

Periode: (1982) 1985-2000

Grondslag: Richtlijnen ter effectuering van de Honoreringsregeling medisch specialisten, werkzaam in academische ziekenhuizen, art.4.3

Product: financiële overzichten

Waardering: V 7 jaar

36

Handeling: Het verstrekken van gegevens die nodig zijn om een (maximum)tarief goed te keuren of vast te stellen of die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Wet tarieven gezondheidszorg.

Periode: (1982) 1985-2000

Grondslag: Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646), art. 30 lid 1, art. 32 lid 1, zoals gewijzigd (Stb. 1997, 580), art. 34 lid 1; Besluit gegevensverstrekking Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1982, 167); Besluit gegevensverstrekking WTG (Stb. 1997, 548)

Product: inlichtingen, gegevens

Opmerking: Het betreft onder andere financiële, functionele en personele gegevens die nodig zijn voor het beoordelen van een ter goedkeuring of vaststelling voorgelegd tarief door het Centraal orgaan, het vaststellen of wijzigen van richtlijnen door het Centraal orgaan en het verkrijgen van inzicht in effecten van het gevoerde of te voeren beleid door betrokken ministers.

Waardering: V 5 jaar

37a

Handeling: Het aanwijzen van een accountant voor de controle op getrouwheid van financiële verslagen.

Periode: 1985-

Grondslag: Overgangs-bestuursregeling Academisch Ziekenhuis Leiden (1988), art. 33 lid g; Bestuursreglement AZL (1991), art. 20; Bestuursreglement regelende de bevoegdheden van raad van bestuur en raad van toezicht van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (1992), art. 7 lid 6 Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 23 lid 2; Regeling jaarverslaggeving ziekenhuisvoorzieningen (Stcrt. 1991, 127) art. 32

Product: besluiten

Waardering: V 1 jaar na aanwijzing

38

Handeling: Het vaststellen van de jaarrekening (het financieel jaarverslag).

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 204 lid 1, zoals gewijzigd (Stb.1990, 535), art. 155 lid 1 onder d; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.6 lid 1 onder d; bestuursreglementen

Product: jaarrekeningen, financieel jaarverslagen

Opmerking: Bij het financieel jaarverslag hoort een accountantsverklaring als goedkeuring van de jaarrekening.

Waardering: B 3

42b

Handeling: Het vaststellen van het jaarverslag.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 156 lid 2, art. 169 lid 2, zoals gewijzigd (Stb.1990, 535), art. 155 lid 1 onder c, art. 169 lid 5; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.6 lid 1 onder c; bestuursreglementen

Product: jaarverslagen

Waardering: B 3

43a

Handeling: Het vaststellen van het jaarverslag voor de educatieve voorziening en het zenden van het jaarverslag aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb.1998, 733), art. 2.19, art. 2.20 lid 1

Product: vaststellingsbesluiten, jaarverslagen, accountantsverklaringen

Opmerking: Bij het jaarverslag hoort een accountantsverklaring over de besteding van de toegekende subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de educatieve voorziening.

Waardering: B 3

44

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van een verslag over de wijze waarop de medezeggenschap van cliënten door de instelling is toegepast.

Periode: 1996-

Grondslag: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Stb. 1996, 204), art. 8

Product: jaarverslagen

Waardering: B 3

45

Handeling: Het nemen van maatregelen en verstrekken van inlichtingen (al dan niet op vordering van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) om de financiële belangen van het Rijk, voortvloeiend uit het verlenen van garanties, te waarborgen.

Periode: 1988-1991

Grondslag: Garantieregeling academische ziekenhuizen 1987 (Stcrt. 1988, 129), art. 3 onder c

Product: besluiten, maatregelen, inlichtingen

Opmerking: Als uitvloeisel van de gemaakte afspraken in het kader van het regeerakkoord konden academische ziekenhuizen met ingang van 1988 leningen afsluiten voor de financiering van investeringen in bouw-, medische en overige inventarissen en apparatuur. Op grond van bovenstaande regeling werden van rijkswege garanties verleend ten behoeve van de (her)bouw, het herstel en de uitbreiding van de academische ziekenhuizen.

Waardering: V 5 jaar na einde maatregel

Beheer

47

Handeling: Het doen van noodzakelijke uitgaven ten behoeve van het academisch ziekenhuis binnen de grenzen van de begroting.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 203, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), 155 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.6 lid 2

Product: financiële bescheiden

Waardering: V 7 jaar na vaststellen van de rekening

48

Handeling: Het aangaan van substantiële leningen en het doen van investeringen waarin de vastgestelde begroting niet voorziet.

Periode: 1985-

Grondslag: Bestuursreglement Academisch Ziekenhuis Utrecht (1998), art. 10 lid 3 onder b

Product: besluiten, overeenkomsten

Waardering: V 7 jaar na afloop van de lening

Beheer van roerende en onroerende goederen (exclusief nieuwbouw)

52

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het huisvestingsbeleid.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 154 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12. 3 lid 2

Product: huisvestingsplannen, besluiten

Waardering: B 1

53

Handeling: Het vaststellen van reglementen voor een goed beheer van de dagelijkse gang van zaken in het academisch ziekenhuis en daartoe behorend terrein.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 158 lid 4; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1992, 593), art.12.3 lid 2; concept structuurregeling UMC d.d. 07.10.99 (AZN), art. 8 lid 1, art. 11

Product: reglementen o.a. parkeerreglement, reglement personeelsidentificatie, mandaatregelingen

Waardering: B (5)

54b

Handeling: Het aankopen en verkopen van gebouwen en terreinen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 154 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12. 3 lid 2

Product: besluiten, notariële akten

Waardering: V 7 jaar: de transportakte blijft bewaard

55b

Handeling: Het pachten of verpachten van gebouwen en terreinen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 154 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12. 3 lid 2

Product: besluiten, pachtovereenkomsten

Waardering: V 7 jaar na afloop overeenkomst

56

Handeling: Het huren van ruimten ten behoeve van het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 154 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12. 3 lid 2

Product: besluiten, huurovereenkomsten

Waardering: V 7 jaar na afloop overeenkomst

57

Handeling: Het verhuren van ruimten in het academisch ziekenhuis aan derden.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 154 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12. 3 lid 2

Product: besluiten, huurovereenkomsten

Waardering: V 7 jaar na afloop overeenkomst

58

Handeling: Het tijdelijk beschikbaar stellen van ruimten aan afdelingen en diensten van het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 154 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12. 3 lid 2

Opmerking: Hieronder valt onder andere de beschikbaarstelling van openbare ruimten, vergaderzalen en dergelijke.

Waardering: V 2 jaar

59

Handeling: Het inrichten van ruimten in het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 154 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12. 3 lid 2

Product: Inrichtingsplannen

Waardering: V 2 jaar

60

Handeling: Het opstellen van onderhoudsplannen voor gebouwen en terreinen van het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 154 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12. 3 lid 2

Product: onderhoudsplannen

Waardering: V 5 jaar

61

Handeling: Het verstrekken van gegevens over de structuur, het gebruik van ziekenhuisvoorzieningen en over de investeringen en exploitatiekosten van ziekenhuisvoorzieningen aan de Minister van VWS en over de bouwkundige en functionele staat aan het College bouw ziekenhuisvoorzieningen.

Periode: (1979) 1985-

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), zoals gewijzigd (Stb. 1999, 185), art. 22 lid 1; Besluit informatievoorziening artikel 22 Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1982, 782) art. 1; Besluit gegevens Wet ziekenhuisvoorzieningen academische ziekenhuizen (Stcrt. 1985, 147)

Product: inlichtingen, overzichten

Opmerking: Hieronder vallen, volgens het Besluit gegevens Wet ziekenhuisvoorzieningen academische ziekenhuizen, in elk geval de statuten van de rechtspersoon die het betreffende ziekenhuis beheert, de gegevens die betrekking hebben op jaar van verwezenlijking, aard, plaats, omvang en investeringskosten van bouwinitiatieven.

Waardering: V 10 jaar

62

Handeling: Het mededelen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het College sanering ziekenhuisvoorziening van het voornemen om gebouwen of terreinen waarvoor een rijksbijdrage is verkregen, blijvend niet meer voor de instelling te gebruiken.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 191 lid 1, art. 206; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 2.13 lid 1; Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), zoals gewijzigd (Stb. 1999, 185), art. 17a

Product: mededelingen

Opmerking: Voor het AMC geldt dat de mededelingen gedaan worden aan het gemeentebestuur van Amsterdam als de bijdrage is verleend door het gemeentebestuur.

Waardering: V 10 jaar

Beheer: nieuwbouw door academische ziekenhuizen

63

Handeling: Het, samen met het college van bestuur of het faculteitsbestuur, voorbereiden en vaststellen van het beleid over renovatie en nieuwbouw.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 2.1

Product: vaststellingsbesluiten, beleidsstukken

Opmerking: Het gezamenlijk met het College van Bestuur en/ of het faculteitsbestuur, vaststellen van beleid over nieuwbouw speelt alleen als de universiteit of de faculteit der geneeskunde een direct belang heeft bij de nieuwbouw (bijvoorbeeld als toekomstig medegebruiker van het nieuwe gebouw).

Waardering: B (5)

64

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan het college voor bouw ziekenhuisvoorzieningen, bouwgemachtigden, departementen en provincie over aard, omvang en investeringskosten van nieuwbouwprojecten.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), art. 22; Besluit informatievoorziening artikel 22 Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1982, 782), art. 1-2; Besluit gegevens Wet ziekenhuisvoorzieningen academische ziekenhuizen (Stcrt. 1985, 147), art. 2 lid 2 onder b

Product: inlichtingen, overzichten

Waardering: V 10 jaar

Nieuwbouw: financiering

65

Handeling: Het regelen van de financiering van voorgenomen nieuwbouwprojecten.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN).

Product: o.a. financieringsbesluiten, overeenkomsten

Waardering: V 7 jaar na afloop financiering met uitzondering van de financieringsbesluiten en de overeenkomst.

66

Handeling: Het voeren van overleg met het projectbureau nieuwbouw over de financiering en het bewaken van het budget van voorgenomen en lopende nieuwbouwprojecten.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN).

Product: agenda’s, verslagen, financiële overzichten

Opmerking: Dit wordt in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen het financieel overleg genoemd.

Waardering: V 7 jaar na afronden nieuwbouwproject

67

Handeling: Het vaststellen van de eindafrekening van een afgerond nieuwbouwproject.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN).

Product: eindafrekening, accountantsverklaring

Waardering: B (5)

Nieuwbouw: voorbereiding

68

Hadeling: Het instellen van een projectorganisatie voor het voorbereiden en begeleiden van beleidsvoorbereidende en –uitvoerende taken in het kader van nieuwbouwprojecten.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 2.1

Product: instellingsbesluiten

Waardering: B 4

69

Handeling: Het voeren van overleg met het projectbureau nieuwbouw over de werkzaamheden van het projectbureau en de voortgang van nieuwbouwprojecten.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 2.1

Product: agenda’s, verslagen

Opmerking: Dit overleg (in het AZN de stuurgroep genoemd) vindt plaats tussen de raad van bestuur, het projectbureau, de bouwgemachtigde van het Ministerie van VWS, de architecten, het stafconvent en het faculteitsbestuur. Daarnaast kunnen per punt van de vergadering personen worden uitgenodigd die kundig zijn inzake de te bespreken punten. Deze stuurgroep is slechts een overlegorgaan en neemt geen officiële besluiten.

Onder het bereik van deze handeling valt ook het voeren van overleg door het projectbureau nieuwbouw.

Waardering: B 5

71

Handeling: Het vaststellen van beslisdocumenten in het kader van voorgenomen of lopende nieuwbouwprojecten.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 3

Product: vaststellingsbesluiten, beslisdocumenten o.a. (deel)structuurplan, nota van uitgangspunten, programma van eisen

Opmerking: Voor het vaststellen van het proces-verbaal van oplevering is een aparte handeling opgenomen, omdat dit hier wordt beschouwd als één van de formele einddocumenten van het nieuwbouwproces.

Waardering: B 5

72

Handeling: Het aanvragen van een verklaring van de Minister van VWS en/ of de minster van OCenW als instemming met voorgenomen plannen om een bestaande ziekenhuisvoorziening te verbouwen, uit te breiden of een nieuwe ziekenhuisvoorziening te bouwen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 200; Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), art. 6 lid 1-2

Product: verklaringen

Opmerking: In deze onherroepelijke verklaring van de Minister van VWS of van de Minister van OCenW (als het onderwijsgebouwen betreft), verklaart de betrokken minister dat het voorgenomen plan past in een plan voor ziekenhuisvoorzieningen. Deze verklaring moet als bijlage bij de vergunningsaanvraag aan de Minister van VWS worden meegestuurd.

Waardering: B5

73

Handeling: Het aanvragen van een vergunning bij de Minister van VWS om een bestaande ziekenhuisvoorziening te verbouwen, uit te breiden of een nieuwe ziekenhuisvoorziening te bouwen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 200; Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), art. 6 lid 1-2

Product: vergunningen

Opmerking: De vergunningaanvraag dient vergezeld te zijn van een aantal in de WZV genoemde stukken, o.a. een onherroepelijke verklaring van de minister waaruit blijkt dat de beoogde bouw past in een plan voor ziekenhuisvoorzieningen, een goedkeuring van de minister van het programma van eisen, het schetsontwerp en de bestedingsgerede stukken voor de beoogde bouw.

Waardering: B 5

74

Handeling: Het aanbesteden van goedgekeurde nieuwbouwprojecten.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 3.3.6.

Product: o.a. bestedingsgerede stukken, projectfasedocumenten, aanbestedingsopdrachten

Waardering: V 20 jaar na afloop aanbesteding

75

Handeling: Het sluiten van contracten met aannemers in het kader van nieuwbouwprojecten.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 3.3.6.

Product: contracten

Opmerking: Het aanbestedingstraject wordt begeleid en uitgevoerd door het projectbureau nieuwbouw. Het sluiten van contracten met aannemers (als afronding van het aanbestedingstraject) is echter een bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Waardering: V 7 jaar na afloop van het contract

Nieuwbouw: uitvoering en afwikkeling

76

Handeling: Het houden van toezicht op de werkzaamheden door aannemers in het kader van nieuwbouwprojecten.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN).

Product: rapportages

Waardering: V 20 jaar na afloop aanbesteding

77

Handeling: Het vaststellen van het proces-verbaal van oplevering als afronding van het nieuwbouwproject.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 3.3.7.

Product: vaststellingsbesluiten, processen-verbaal van oplevering

Waardering: B 3

78

Handeling: Het opstellen van plannen voor het begeleiden van inrichting en ingebruikname van opgeleverde gebouwen en terreinen als resultaat van nieuwbouw.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 3.3.7.

Product: o.a. inrichtingsplannen, inhuisplannen

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het verlenen van nazorg na ingebruikname van nieuwe gebouwen.

Waardering: V 5 jaar

Personeel

Algemeen

79b

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de rechtspositie van het personeel en het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst met organisaties van werknemers.

Periode: 1985- (AZN, AZVU)

1993-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 170 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1993, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), art. 4.1, 4.5 lid 1-4, art. 16.23 lid 2; Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen (Stb. 1996, 395), art. 2-3

Product: rechtspositieregelingen, collectieve arbeidsovereenkomsten

Opmerking: Hieronder vallen voorschriften, die via een algemeen besluit kunnen worden vastgesteld. Deze voorschriften bevatten over andere de rechten en plichten van personeel en instellingsbestuur bij zwangerschap, bevalling, ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag, voor zover deze bij wet voorschreven rechten en verplichtingen te boven gaan. Ook de voorwaarden waaronder de Raad van Bestuur deze rechten en plichten zelf regelt of voor de regeling daarvan zorg draagt, vallen binnen het bereik van deze handeling.

Onder het regelen van de rechtspositie wordt ook het vaststellen van bepalingen over benoeming, schorsing, disciplinaire maatregelen en ontslag verstaan.

Waardering: B (5)

80a

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het arbeidsvoorwaarden- en het personeelsbeleid.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 159 lid 3, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art. 4.1-4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4 (AZU)

Product: beleidsnota’s

Opmerking: Onderdeel van deze handeling is het voeren van overleg met aangewezen personeelsorganisaties. Binnen het kader van deze handeling valt ook het formuleren en vaststellen van het beleid over veiligheid, gezondheid en andere arbeidsomstandigheden (arbo-beleid). Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van het AZU (de Raad van Bestuur UMCU) neemt hierbij de richtlijnen van het College van Bestuur van de universiteit in acht.

Waardering: B (5)

Werving, selectie en aanstelling

83

Handeling: Het vaststellen van reglementen over werving, selectie en loopbaanbegeleiding van personeel voor het ziekenhuis.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 13, art. 14 lid 3, art. 17-21

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen; uitvoeringsregelingen o.a. ‘werving en selectie’, ‘inhoud akte van aanstelling’, ‘jaargesprek’, ‘beoordelingen’

Opmerking: De Raad van Bestuur kan voor een bepaalde functie of groep van functies eisen van bekwaamheid vaststellen, waaraan de belanghebbende moet voldoen om voor een aanstelling in vaste dienst in aanmerking te komen. Daarnaast stelt het bestuur reglementen vast over de geneeskundige (her)keuring van (aan te stellen) personeel en reglementen over loopbaanbegeleiding en evaluatiegesprekken met het personeel.

Waardering: B (5)

Functiewaardering en beloning

84

Handeling: Het vaststellen van de aard en het niveau van de functies (functieomschrijvingen).

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 26 lid 2

Product: vaststellingsbesluiten, functieomschrijvingen

Opmerking: Tot 31 december 1995 werd een systematiek van functiewaardering voorgeschreven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Vanaf die datum geeft de VAZ de kaders aan waarbinnen de raad van bestuur functieomschrijvingen kan vaststellen.

Waardering: B (5)

85

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de bezwarenprocedure ten aanzien van bezwaren over vastgestelde functieomschrijvingen.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 27 lid 1

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, o.a. regeling ‘centrale bezwarencommissie functiewaardering academische ziekenhuizen’

Waardering: B (5)

86

Handeling: Het vaststellen van de salarisschalen voor het personeel van het ziekenhuis.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen, art. 22

Product: vaststellingsbesluiten, besluiten salarisschalen, salarissystematieken

Waardering: B (5)

Gedragsvoorschriften en disciplinaire maatregelen

87

Handeling: Het vaststellen van dienstvoorschriften over de bedrijfsvoering in het algemeen en over de organisatie van de patiëntenzorg in het bijzonder.

Periode: 1985-

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen, art. 85

Product: dienstvoorschriften

Opmerking: Deze voorschriften kunnen door de Raad van Bestuur in de vorm van een instructie ook van toepassing worden verklaard op in het ziekenhuis werkzame personen die niet bij het ziekenhuis zijn aangesteld.

Waardering: B (5)

88

Handeling: Het, in overeenstemming met het college van bestuur, vaststellen van een instructie voor afdelingshoofden, hoogleraren en andere leden van het wetenschappelijk personeel waarvan de functie meebrengt dat zij mede belast worden met patiëntenzorg.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 161 lid 6, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 165 lid 5; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.16 lid 5

Product: vaststellingsbesluiten, instructies

Opmerking: In de instructie wordt de wijze waarop de wederzijdse bevoegdheden van de Raad van Bestuur en het College van Bestuur ten aanzien afdelingshoofden, hoogleraren en andere leden van het wetenschappelijk personeel waarvan de functie meebrengt dat zij mede belast worden met patiëntenzorg. Daarnaast regelt de instructie welk rechtspositieregime geldt; dat van de universiteit of dat van het academisch ziekenhuis.

Waardering: B (5)

89

Handeling: Het vaststellen van reglementen over het dragen van bedrijfskleding en onderscheidingstekenen.

Periode: 1985-

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 83, zoals gewijzigd art. 85

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen o.a. dienstkledingreglementen.

Waardering: V 5 jaar na vervanging

90

Handeling: Het vaststellen van reglementen over het vervullen van nevenfuncties of het verrichten van nevenwerkzaamheden door medewerkers.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 82 lid 1-3

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘nevenwerkzaamheden’

Opmerking: Hieronder valt onder andere het verrichten van nevenwerkzaamheden en vervullen van functies als commissaris, bestuurder of vennoot van instellingen die krachtens hun opzet in aanraking kunnen komen met het ziekenhuis. De Raad van Bestuur stelt hierover regels vast, waaronder regels over vermindering van bezoldiging en het daarover berekende vakantiegeld als de gegunde bezigheden worden gehonoreerd of er een vergoeding wordt ontvangen.

Waardering: B (5)

91

Handeling: Het vaststellen van reglementen over het opleggen van disciplinaire maatregelen en het schorsen van werknemers.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 86 lid 3, art. 88 lid 2-3, zoals gewijzigd art. 88 lid 2

Product: reglementen, o.a. uitvoeringsregeling ‘schorsing en op non-actiefstelling’, ‘disciplinaire maatregelen’

Opmerking: Dit houdt ook het vaststellen van reglementen over inhouding van bezoldiging als gevolg van schorsing in.

Waardering: B (5)

Loopbaanbegeleiding

92a

Handeling: Het vaststellen van reglementen over functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen

Waardering: B (5)

93

Handeling: Het vaststellen van reglementen over het verlenen van studiefaciliteiten en het terugbetalen van opleidingskosten.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen art. 80 lid 2, zoals gewijzigd art. 80 lid 8

Product: reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘scholing en opleiding’

Waardering: B (5)

Arbeidsduur, werktijden en verlof

94

Handeling: Het vaststellen van werktijdenregelingen.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 57 lid 1

Product: vaststellingsbesluiten, werktijdenregelingen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘werktijdenregeling’, ‘reglement spaarvariant’

Waardering: B (5)

95

Handeling: Het vaststellen van reglementen over vakantie van werknemers.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 60

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘vakantie’

Waardering: B (5)

96

Handeling: Het vaststellen van reglementen over (buitengewoon) verlof.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art.43-44, 63 lid 2; Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530), zoals gewijzigd (Stb. 1988, 229), art. 125c lid 2

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘buitengewoon verlof’, ‘doorbetaling van verlof van rechtswege’,

Opmerking: Hieronder valt het verlof voor het vervullen van wettelijke verplichtingen als militair in werkelijke dienst (inclusief herhalingsoefeningen), het verlof voor tewerkstelling in het kader van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst (Stb. 1962, 370) en het verlof voor deelneming als rampbestrijder aan de rampbestrijdingsdienst. Ook het vaststellen van reglementen over buitengewoon verlof (en inhouding op bezoldiging) van werknemers die een functie uitoefenen in een publiekrechtelijk college (waarin hij is benoemd of verkozen) valt binnen deze handeling.

Waardering: B (5)

Toelages, gratificaties en vergoedingen

97

Handeling: Het vaststellen van reglementen over het toekennen van toelagen.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 30 lid 1, art. 32-36, art. 40-41, art. 108 lid 3

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘toelage onregelmatige dienst’, ‘toelage bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst’, ‘werving, behoud en mobiliteit’, ‘waarnemingstoelage’, ‘functioneringstoelage’

Opmerking: Onder deze handelingen vallen de reglementen van diverse toelagen, zoals onregelmatigheidstoeslag, toelagen voor oproepbaarheid buiten diensttijd, toelagen voor werknemers die hun functie goed of uitstekend vervullen en toelagen die verleend worden om redenen van werving, behoud of mobiliteit van de werknemer. Ook de toelagen die verleend worden aan medisch specialisten, die geen medische praktijk voor eigen rekening voeren, voor hun werkzaamheden ten behoeve van patiëntenzorg, vallen binnen deze handeling.

Waardering: B (5)

98

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de toekenning van gratificaties.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 39 lid 3

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘gratificaties’

Waardering: B (5)

99

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de toekenning van een overwerkvergoeding.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 42

Product: reglementen, uitvoeringsregeling, o.a. ‘overwerk en overwerkvergoeding’

Waardering: B (5)

100

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de vergoeding voor reis- en verblijfskosten van dienstreizen, kosten van gebruik van de privé-telefoon voor dienstdoeleinden en reis-, verhuis, - en pensioenkosten in verband met verplaatsing of indiensttreding van de werknemer.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 77 lid 1

Product: reglementen, uitvoeringsregelingen, o.a. ‘vergoeding kosten bij dienstreizen’, ‘verplaatsingskosten’, ‘maaltijdvergoeding’, ‘telefoonkostenvergoeding’

Waardering: B (5)

101

Handeling: Het vaststellen van reglementen over door het ziekenhuis verstrekte kost, woonruimte en andere emolumenten.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 77 lid 2, art. 83, zoals gewijzigd, art. 77 lid 2

Product: reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘emolumenten’

Waardering: B (5)

102a

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de uitkering na overlijden van een personeelslid.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 51 lid 1-2, zoals gewijzigd art. 68

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘overlijdings- en vermissingsuitkering’

Waardering: B (5)

Ziekte en herintreding

103

Handeling: Het vaststellen van reglementen over het bedrijfskundig onderzoek en het reïntegratieproces van zieke werknemers.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 64 lid 4, zoals gewijzigd, art.45 lid 5, art. 46 lid 2

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen

Waardering: B (5)

104

Handeling: Het vaststellen van reglementen over vergoeding van door werknemers noodzakelijk gemaakte ziektekosten die niet door een andere regeling gedekt worden en die niet redelijkerwijs te zijnen laste kunnen blijven.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen, art. 66 lid 2, zoals gewijzigd art. 66 lid 3

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen

Opmerking: De Raad van Bestuur kan dit doen, maar heeft geen wettelijke plicht daartoe.

Waardering: B (5)

105

Handeling: Het vaststellen van reglementen over het vergoeden van noodzakelijk gemaakte kosten van geneeskundige behandeling of verzorging als de ziekte in overwegende mate veroorzaakt wordt door de aard of bijzondere omstandigheden waarin de werknemer zijn opgedragen werkzaamheden verricht en de ziekte niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 67 lid 1

Product: reglementen

Waardering: B (5)

Bescherming van personeel

106a

Handeling: Het vaststellen van reglementen over het indienen en behandelen van klachten van en over de werknemer.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 81, zoals gewijzigd art. 81 lid 2

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘klachtenprocedure’

Waardering: B (5)

107a

Handeling: Het vaststellen van reglementen over aansprakelijkheid en schadeloosstelling jegens werknemers en derden.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 81 lid 1

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘aansprakelijkheid en schadeloosstelling’

Waardering: B (5)

108

Handelingen: Het vaststellen van een sociaal beleidskader en een sociaal plan in aanvulling op dit sociaal beleidskader.

Periode: 1985-

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen, art. 7 lid 1; uitvoeringsregeling ter afbakening van het lokale overleg, art. 5 lid 1, art. 6; Overeenkomst tot samenwerking tussen AZR en HR&O betreffende de basisopleiding tot verpleegkundige (1996), art. 7

Product: vaststellingsbesluiten, sociaal beleidskader, sociale plannen, sociale statuten

Opmerking: De Raad van Bestuur moet hiervoor overeenstemming bereiken met een meerderheid van de vakcentrales.

Het sociaal plan wordt vastgesteld in de volgende situaties: bij uitbesteding, fusies, privatisering; bij interne organisatiewijzigingen die zonder nadere maatregelen zouden leiden tot het gedwongen ontslag van meer dan 10 werknemers; en indien de raad van bestuur dit wenst ten behoeve van een specifieke organisatiewijziging.

Waardering: B (5)

Bijzondere bepalingen voor medisch specialisten

109

Handeling: Het, samen met het college van bestuur, bepalen van de wijze waarop wederzijdse bevoegdheden worden uitgeoefend en hoe de geldende rechtspositieregimes ten aanzien van medisch specialisten die zowel bij universiteit als academisch ziekenhuis zijn aangesteld, wordt toegepast.

Periode: 1985-

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 107

Product: besluiten

Waardering: B (5)

110

Handeling: Het vaststellen van een instructie voor medisch specialisten met bijzondere regels over de medische bedrijfsvoering en organisatie, de procedures en andere voor de patiëntenzorg van belang zijnde zaken.

Periode: 1985-

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen, art. 102

Product: vaststellingsbesluiten, instructies

Waardering: B (5)

Personeelsbeheer

Werving, selectie en aanstelling

111a

Handeling: Het indienstnemen en aanstellen van medewerkers van het academisch ziekenhuis en het wijzigen of aanvullen van het aanstellingsbesluit.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4

Product: aanstellingsbesluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

112a

Handeling: Het, samen met het college van bestuur van de universiteit, benoemen van afdelingshoofden en van geneeskundige medewerkers, assistenten, hoogleraren en andere medewerkers die door de aard van hun functie bij de universiteit belast zijn met patiëntenzorg en daarvoor aangesteld moeten worden bij het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 161 lid 2-4, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 165 lid 2-3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.16 lid 2-3; bestuursreglementen

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: De Raad van Bestuur AZR dient hierbij te overleggen met de Raad van Toezicht.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

113a

Handeling: Het instemmen met het benoemen door het college van bestuur van hoogleraren en andere leden van het wetenschappelijk personeel aan de universiteit.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 161 lid 4, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 165 lid 4; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.16 lid 2-4

Product: instemmingsbesluiten, benoemingsrapporten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

114a

Handeling: Het ontslaan van de medisch specialist die ook bij de universiteit is aangesteld als zijn aanstelling bij de universiteit eindigt.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 109

Product: ontslagbescheiden

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

117a

Handeling: Het treffen van financiële regelingen met werknemers aan wie eervol ontslag wordt verleend op andere dan de gebruikelijke gronden.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 147

Product: regelingen, financiële bescheiden

Opmerking: De Raad van Toezicht is alleen belast met het treffen van de financiële regeling als de betreffende werknemer lid van de Raad van Bestuur is.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

Functiewaardering en beloning

118a

Handeling: Het toekennen en betalen van het salaris en de vakantie-uitkering.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 22

Product: toekenningsbesluiten, financiële bescheiden

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

Gedragsvoorschriften en disciplinaire maatregelen

119a

Handeling: Het goedkeuren van het vervullen van nevenfuncties of het verrichten van nevenwerkzaamheden door medewerkers.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 82 lid 1-3

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, goedkeuringsbesluiten, uitvoeringsregelingen o.a. ‘nevenwerkzaamheden’

Opmerking: Hieronder valt onder andere het verrichten van nevenwerkzaamheden en vervullen van functies als commissaris, bestuurder of vennoot van instellingen die krachtens hun opzet in aanraking kunnen komen met het ziekenhuis. De Raad van Bestuur stelt hierover regels vast, waaronder regels over vermindering van bezoldiging en het daarover berekende vakantiegeld als de gegunde bezigheden worden gehonoreerd of er een vergoeding wordt ontvangen.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

120a

Handeling: Het opleggen van disciplinaire maatregelen en het schorsen van werknemers.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

Loopbaanbegeleiding

121a

Handeling: Het verplichten van werknemers tot het volgen van een studie of opleiding.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen art. 80 lid 2, zoals gewijzigd art. 80 lid 8

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

122a

Handeling: Het nemen van besluiten over het verlenen van studiefaciliteiten en het terugbetalen van opleidingskosten.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen art. 80 lid 2, zoals gewijzigd art. 80 lid 8

Product: besluiten

Waardering: V 7 jaar

Arbeidsduur, werktijden en verlof

123a

Handeling: Het bepalen van werktijden van werknemers.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

124a

Handeling: Het besluiten op verzoeken van werknemers tot vermindering of uitbreiding van de arbeidsduur.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

125a

Handeling: Het toekennen van (bijzonder) verlof.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4

Product: besluiten

Waardering: V 5 jaar

Toelages, gratificaties en vergoedingen

126a

Handeling: Het toekennen van toelagen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 22

Product: toekenningsbesluiten

Waardering: V 7 jaar

127a

Handeling: Het toekennen van vergoedingen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 22

Product: toekenningsbesluiten

Opmerking: Hieronder vallen onder andere overwerkvergoedingen, vergoedingen voor reis- en verblijfkosten, maar ook de toelagen aan medisch specialisten, die geen medische praktijk voor eigen rekening voeren, voor werkzaamheden ten behoeve van patiëntenzorg.

Waardering: V 7 jaar

128a

Handeling: Het toekennen van gratificaties.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 22

Product: toekenningsbesluiten, financiële bescheiden

Waardering: V 7 jaar

Ziekte en herintreding

129a

Handeling: Het, met de bedrijfsgezondheidskundige dienst, vaststellen van een reïntegratieplan voor de werknemer.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 64 lid 2, zoals gewijzigd art. 46 lid 1

Product: vaststellingsbesluiten, reïntegratieplannen

Waardering: V 5 jaar na reïntegratie

Bescherming van personeel

131a

Handeling: Het behandelen van klachten van en over de werknemer en het nemen van maatregelen op grond van de klachten.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 81, zoals gewijzigd art. 81 lid 2; Regeling individueel klachtrecht medewerkers (AZVU) 1998, art. 8

Product: besluiten

Waardering: V 5 jaar

132a

Handeling: Het nemen van besluiten over aansprakelijkheid en schadeloosstelling jegens werknemers en derden.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 81 lid 1

Product: besluiten

Waardering: V 7 jaar

Bijzondere bepalingen voor medisch specialisten

134a

Handeling: Het verlenen van toestemming aan medisch specialisten die verbonden zijn aan het ziekenhuis tot deelneming aan vrije praktijkuitvoering in het ziekenhuis.

Periode: (1982) 1985-

Grondslag: Richtlijnen ter effectuering van de Honoreringsregeling medisch specialisten, werkzaam in academische ziekenhuizen, art. 5.2

Product: besluiten

Opmerking: De toestemming wordt alleen verleend als de betrokkene deelneemt aan de honoreringsregeling en zich blijkens schriftelijke verklaring conformeert aan de bepalingen uit die regeling.

Waardering: V 10 jaar na stopzetten vrije praktijk

Medezeggenschap

135

Handeling: Het instellen van een ondernemingsraad of een onderdeelscommissie bij het academisch ziekenhuis en bij onderdelen van het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 159 lid 1, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.14 lid 1; Besluit van 14 juni 1996, houdende de van toepassingsverklaring van de Wet op de Ondernemingsraden op de Open Universiteit, de openbare academische ziekenhuizen, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek en de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijke onderzoek (Stb. 1996, 315), art. 1; Wet op de ondernemingsraden (Stb. 1971, 54), gewijzigd (Stb. 1995, 231), art. 2 lid 1; bestuursreglementen

Product: instellingsbesluiten, reglementen

Waardering: B (4)

140a

Handeling: Het vaststellen van een reglement voor de ondernemingsraad.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 159 lid 1, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.14 lid 1; Besluit van 14 juni 1996, houdende de van toepassingsverklaring van de Wet op de Ondernemingsraden op de Open Universiteit, de openbare academische ziekenhuizen, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek en de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijke onderzoek (Stb. 1996, 315), art. 1; Wet op de ondernemingsraden (Stb. 1971, 54), gewijzigd (Stb. 1995, 231), art. 2 lid 1; bestuursreglementen; reglementen ondernemingsraden; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 29 lid 3

Product: reglementen

Opmerking: Als de ondernemingsraad het reglement vaststelt dan kan de Raad van Bestuur gehoord worden. De Raad van Toezicht (AZL) stelde tussen 1981 en 1988 het reglement van de personeelsraad vast.

Waardering: B (4)

141a

Actor: raad van bestuur (AZVU)

Handeling: Het gezamenlijk vaststellen van een huishoudelijk reglement van de ondernemingsraad.

Periode: 1985-

Grondslag: Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. VI-2

Product: huishoudelijk reglementen

Waardering: B (4)

143a

Handeling: het voeren van overleg over de rechtspositie van het personeel en het instellingsbestuur en andere aangelegenheden van algemeen belang (voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel).

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 159 lid 2, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), 4.5 lid 5; Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen ‘98/’00, art. 70 lid 1-2; reglementen ondernemingsraden; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 16 lid 5

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

144

Handeling: het voeren van lokaal overleg met de centrales over de rechtspositie van het personeel en het instellingsbestuur en andere aangelegenheden van algemeen belang (voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel).

Periode: 1996-

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen ‘98/’00, art. 70 lid 1-2; Uitvoeringsregeling ter afbakening van het lokale overleg (VAZ-nr. 953784C), art. 1

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

147

Handeling: Het vaststellen van reglementen over dienstcommissies.

Periode: 1992-1998

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 73 lid 1

Product: reglementen

Waardering: B (4)

148

Handeling: Het vaststellen van reglementen over rechten, plichten en voorzieningen voor in het ziekenhuis werkende leden en kaderleden van de centrales in het ziekenhuis.

Periode: 1992-

Grondslag: Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art.74

Product: reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘vakbondsfaciliteiten’

Opmerking: Het betreft hier de regels over verloffaciliteiten, vergaderruimtes en financiële bijdragen van (kader)leden van de Algemene Centrale van Overheidspersoneel, de Christelijke Centrale van overheids- en onderwijspersoneel, het Ambtenarencentrum en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen.

Waardering: B (5)

149

Handeling: Het, met instemming van de ondernemingsraad, vaststellen van een reorganisatiecode die van toepassing is bij organisatiewijzigingen.

Periode: 1998-

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen, art. 7 lid 1; uitvoeringsregeling ter afbakening van het lokale overleg, art.3 lid 1

Product: reorganisatiecodes

Waardering: B (4)

151a

Handeling: het benoemen van de leden van de geschillencommissie

Periode: 1994-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), art 4.5 lid 5

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

Adviescommissies personeelsaangelegenheden

Emancipatiecommissie

155

Actor: raad van bestuur (AZL, AZVU)

Handeling: Het goedkeuren van het reglement voor de emancipatiecommissie.

Periode: 1985-1998 (AZL)

1989-

Grondslag: Bestuursreglement AZL (1991), art. 42; Huishoudelijk reglement emancipatiecommissie AZVU (1989), art. 6 lid 1

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (4)

Bezwarenadviescommissie AZR

383

Handeling: Het vaststellen van een regeling voor een bezwarenprocedure personeel

Periode: 1995-

Grondslag: Algemene Wet Bestuursrecht (stb. 1995, 1)

Product: Besluiten/regelingen

Waardering: B (4)

385

Handeling: Het samenstellen en benoemen van de leden van de bezwarenadviescommissie

Periode: 1995-

Grondslag: Algemene Wet Bestuursrecht (stbl. 1995, 1), regeling bezwarenprocedure AZR 1995

Product: Besluiten

Waardering: B (4)

386

Handeling: het nemen van besluiten, naar aanleiding van het het advies van de bezwarenadviescommissie, over een bezwaar tegen een genomen besluit.

Periode: 1995-

Grondslag: Regeling bezwarenprocedure AZR 1995

Product: Besluiten

Waardering: 10 jaar na beeindiging van de dienstbetrekking

Klachtencommissie seksuele intimidatie

397

Handeling: Het vaststellen van het reglement klachtencommissie seksuele intimidatie/klachtenregeling ongewenst gedrag AZN

Periode: 1996-

Grondslag: regelingen over ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie

Product: besluiten, reglementen

Waardering: B (5)

159

Handeling: Het benoemen van vertrouwenspersonen voor de begeleiding en advisering van gevallen van seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen.

Periode: 1996-

Grondslag: regelingen over ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: De functie van vertrouwenspersoon kan door interne medewerkers worden vervuld, maar ook door mensen die niet in dienst zijn van het ziekenhuis.

Waardering: V 5 jaar na uitoefenen functie

163

Handeling: Het nemen van besluiten, naar aanleiding van het advies van de klachtencommissie seksuele intimidatie/vertrouwenspersonen AZN, over het treffen van maatregelen.

Periode: 1997-

Grondslag: regelingen over ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie

Product: besluiten

Waardering: V 5 jaar

Commissie van beroep personeel bijzondere instellingen

393

Handeling: Het adviseren van het stichtingsbestuur /raad van toezicht over het beroepsreglement voor de commissie van beroep.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stbl. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 171 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stbl. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), art. 4.1, 4.7 lid 1; statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 14; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 23 lid 3

Product: Adviezen

Waardering: V 2 jaar

Onderwijs en onderzoek

Algemeen

164

Handeling: Het voeren van overleg met de universiteit over de onderlinge afstemming van werkzaamheden op het gebied van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek.

Periode: 1993-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.21, bestuursreglementen

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (1)

165

Handeling: Het voeren van overleg met de faculteit der geneeskunde over aangelegenheden rond het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 163, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 173f; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.23; bestuursreglementen

Product: agenda’s, verslagen

Opmerking: Dit overleg kan plaatsvinden met de ziekenhuiscommissie (benoemd door het faculteitsbestuur), maar ook met het faculteitsbestuur zelf. De Raad van Bestuur en het faculteitsbestuur mogen zelf besluiten op welke wijze zij dit overleg (zullen) voeren.

Waardering: B (1)

390

Handeling: Het vaststellen van het beleid ten aanzien van klinisch wetenschappelijk onderzoek en over klinisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Periode: 1993-

Grondslag: Reglement van de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek AZM (1993), art. 3 lid 1-3, art. 5 lid 1; Reglement van de commissie patiëntgebonden onderzoek AZR, art. 2 lid b

Product: agenda’s, verslagen, beoordelingsrapporten, adviezen

Opmerking: Hieronder valt ook het adviseren van de Raad van Bestuur over de indiening van projecten bij het College van zorgverzekeringen.

Waardering: B (1)

166a

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met derden over onderzoeksopdrachten en contractonderwijs (‘3e geldstroom’).

Periode: 1998-

Grondslag: Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 6

Product: overeenkomsten

Waardering: V7 jaar na beeindiging van de overeenkomst

Onderwijs

Centrale opleidingscommissie

168

Handeling: Het goedkeuren, gehoord het stafconvent, van het reglement van de centrale opleidingscommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen opleidingscommissies

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (40

Assistent-geneeskundigen

175

Handeling: Het vaststellen van een opleidingsreglement voor de opleiding van assistent-geneeskundigen met inachtneming van de voorschriften voor de opleiding.

Periode: 1985-

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 116 lid 1

Product: opleidingsreglementen

Opmerking: Het opleidingsreglement regelt ten minste de organisatie van de opleiding binnen het ziekenhuis, de verplichtingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de assistent-geneeskundige in opleiding in het kader van de patiëntenzorg, de instelling, samenstelling en bevoegdheden van een centrale opleidingscommissie binnen het ziekenhuis, de wijze van beslechten van geschillen in het kader van de opleiding tussen de assistent-geneeskundige in opleiding en de bij zijn opleiding betrokken personen en de wijze waarop en de mate waarin de assistent-geneeskundige in opleiding medewerking verleent aan opleidingen waarvoor het ziekenhuis de verantwoordelijkheid draagt.

Waardering: B (5)

176

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de procedure van de beoordeling van de assistent-geneeskundigen in opleiding.

Periode: 1985-

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art.117 lid 2

Product: reglementen

Opmerking: Hieronder valt ook de wijze waarop de raad van bestuur en de assistent-geneeskundige in opleiding worden ingelicht over de beoordeling, de bezwarenprocedure en de bij de beoordeling te hanteren criteria.

Waardering: B (5)

Leerling-verpleegkundigen

177

Handeling: Het, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vaststellen van een opleidingsreglement voor de opleiding van leerling-verpleegkundigen.

Periode: 1985-1997

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 125; Reglement opleiding diploma A-verpleegkundige Academisch Ziekenhuis Rotterdam (1982), art. 25 lid 2

Product: opleidingsreglementen

Opmerking: In het opleidingsreglement wordt minstens geregeld: de organisatie en structuur van de opleiding binnen het ziekenhuis, de verplichtingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leerling-verpleegkundigen en de met de opleiding belaste personen en de beslechting van geschillen die in verband met de opleiding kunnen ontstaan.

Waardering: B (5)

178

Handeling: Het vaststellen van reglementen voor de beoordelingsprocedure voor leerling-verpleegkundigen en de bij de beoordeling te hanteren criteria.

Periode: 1985-1997

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art.127 lid 2

Product: reglementen

Opmerking: Hieronder valt ook het vaststellen van reglementen over de bezwaarprocedure op beslissingen ten aanzien van de leerling-verpleegkundige.

Waardering: B (5)

179

Actor: raad van bestuur (AZR)

Handeling: Het, samen met de HBO-instelling, instellen van een commissie voor het werven van studenten voor de basisopleiding tot verpleegkundige.

Periode: 1996-

Grondslag: Aanvullende overeenkomst betreffende de gezamenlijke wervingsactiviteiten AZR en HR&O van studenten ten behoeve van de leren-werken variant (1996), art. 6

Producten: instellingsbesluiten

Waardering: B (4)

181

Actor: raad van bestuur (AZR)

Handeling: Het, samen met de HBO-instelling, jaarlijks vaststellen van het budget voor werving van studenten voor de basisopleiding tot verpleegkundige.

Periode: 1996-

Grondslag: Aanvullende overeenkomst betreffende de gezamenlijke wervingsactiviteiten AZR en HR&O van studenten ten behoeve van de leren-werken variant (1996), art. 3

Producten: vaststellingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar

183

Actor: raad van bestuur (AZN)

Handeling: Het aangaan van leer-arbeidsovereenkomsten met leerlingen aan de opleiding HBOV-duaal.

Periode: 1997-

Grondslag: Opleidingsreglement HBOV-duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (1999), art. 4 lid 4, art. 16

Producten: intentieverklaringen, leer-arbeidsovereenkomsten

Opmerking: De leer-arbeidsovereenkomsten gaan slechts een maal per jaar in, namelijk per 1 september. Bij inschrijving ontvangt de student van de instelling een intentieverklaring/leerovereenkomst waarin wordt verklaard dat men een leer-arbeidsovereenkomst zal aangaan als de student aan de eisen van de propedeutische fase heeft voldaan. Tijdens de propedeuse loopt de student stage bij de instelling.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstverband

184

Actor: raad van bestuur (AZN)

Handeling: Het beoordelen van studenten aan de opleiding HBOV-duaal.

Periode: 1997-

Grondslag: Opleidingsreglement HBOV-duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (1999), art. 10 lid 1, art. 14 lid 2

Product: beoordelingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar

185

Handeling: Het instellen van een bezwarencommissie voor leerling-verpleegkundigen.

Periode: (1983) 1985-1997

Grondslag: Reglement opleiding diploma A-verpleegkundige Academisch Ziekenhuis Rotterdam (1982), art. 21 lid 6

Product: instellingsbesluiten

Waardering: B (4)

187

Handeling: Het toekennen van zakgeld en een renteloze leningen aan degenen die werkzaam zijn tijdens de voorbereidende periode voorafgaande aan de opleiding voor het diploma A-verpleegkundige.

Periode: 1985-1997

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 119 lid 1-2

Product: besluiten

Waardering: V 7 jaar

188

Actor: raad van bestuur (AZN)

Handeling: Het toekennen van een salaris of een tegemoetkoming in de studiekosten, conform de geldende CAO, aan de student die in de hoofdfase van de opleiding HBOV-duaal werkzaam is in het academisch ziekenhuis.

Periode: 1997-

Grondslag: Opleidingsreglement HBOV-duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (1999), art. 7 lid 3-4

Product: toekenningsbesluiten

Waardering: V 7 jaar

Overige medische opleidingen

189

Handeling: Het, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vaststellen van een opleidingsreglement voor werknemers die niet als assistent-geneeskundige of leerling-verpleegkundige zijn aangesteld ter opleiding voor enig beroep in het ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art.134

Product: opleidingsreglementen

Opmerking: In het opleidingsreglement wordt minstens geregeld: de organisatie en structuur van de opleiding binnen het ziekenhuis, de verplichtingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leerling-verpleegkundigen en de met de opleiding belaste personen en de beslechting van geschillen die in verband met de opleiding kunnen ontstaan.

Waardering: B (5)

190

Handeling: Het vaststellen van reglementen voor de beoordelingsprocedure van ambtenaren die niet als assistent-geneeskundige of leerling-verpleegkundige zijn aangesteld ter opleiding voor enig beroep in het ziekenhuis en de bij de beoordeling te hanteren criteria.

Periode: 1985-

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 136 lid 2

Product: reglementen

Waardering: B (5)

Onderzoek

Onderzoek: algemeen

193

Actor: raad van bestuur (AZR)

Handeling: Het goedkeuren van het reglement van de commissie patiëntgebonden onderzoek.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement commissie patiëntgebonden onderzoek (AZR), art. 4 lid 5

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (4)

194

Actor: raad van bestuur (AZM)

Handeling: Het, op voorstel van de commissie, benoemen van vaste adviseurs van de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek.

Periode: 1993-

Grondslag: Reglement van de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek AZM (1993), art. 2 lid 3

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na aftreden

387

Handeling: Het vaststellen van gedragsregels/voorschriften op het gebied (medische) ethiek

Periode: 1985-

Product: besluiten, reglementen, voorschriften

Grondslag: reglementen ethische commissies; taakopdracht voor de commissie ethiek van het academisch ziekenhuis st. Radboud (1993), art. 2 lid 1

Waardering: B (3)

198

Handeling: Het verlenen van toestemming voor het uitvoeren van onderzoeksvoorstellen.

Periode: 1993-

Grondslag: Reglement van de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek AZM (1993), art. 9

Product: besluiten

Opmerking: afgekeurde onderzoeksvoorstellen komen eveneens in aanmerking voor bewaring

Waardering: B (5)

199

Actor: raad van bestuur (AZM)

Handeling: Het vaststellen van het reglement van het Profileringsfonds.

Periode: 1993-

Grondslag: Reglement van de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek AZM (1993), art. 3 lid 4

Product: reglementen

Waardering: B (4)

201

Actor: raad van bestuur (AZM, AZR)

Handeling: Het nemen van besluiten over besteding van middelen uit het Profileringsfonds, Revolving Fund.

Periode: 1993-

Grondslag: Profileringsfonds azM (AWO 98.052, 1998), art. 5; Taken en werkwijze Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek medio 1999, art. 2; Reglement commissie patiëntgebonden onderzoek AZR, art. 3 lid c

Product: besluiten

Waardering: B (5)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

203a

Handeling: Het vaststellen van een procedure voor het aanmelden van wetenschappelijk onderzoek in het academisch ziekenhuis ter beoordeling door de medisch ethische toetsingscommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de medisch-ethische commissie (AZM 1986), art. 9.1; Reglement van medisch ethische commissie azM/UM (2000), art. 3 lid 1; Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (1999), art. 14 lid 2

Product: procedures, aanvraagformulieren

Opmerking: De Raad van Bestuur doet dit samen met het College van Bestuur.

Waardering: V 5 jaar na vervanging

205

Handeling: Het samen met het college van bestuur of het faculteitsbestuur, vaststellen van een regeling over de vergoeding van kosten voor de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek door de medisch ethische toetsingscommissie.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (Stb. 1998, 161), art. 20; Reglement van medisch-ethische commissie az M/ UM (2000), art. 17

Product: regelingen

Waardering: B (4)

208

Actor: raad van bestuur (AZM, AZG)

Handeling: Het goedkeuren van benoemingen van leden voor de medisch-ethische toetsingscommissie.

Periode: 1985-2000 (AZM)

1985-

Grondslag: Reglement van de medisch-ethische commissie (AZM 1986), art. 4.2; Reglement van medisch ethische commissie azM/ UM (2000), art. 5 lid 4; Reglement van de medisch-ethische commissie (AZG 1995), art.2

Product: goedkeuringsbesluiten

Opmerking: De Raad van Bestuur AZG benoemt zelf, met instemming van het faculteitsbestuur, leden van de METC, maar dient ook in te stemmen met benoemingen die gedaan worden door het faculteitsbestuur (hiervan is in dit RIO geen handeling opgenomen, omdat dit buiten het bereik van dit onderzoek valt).

Waardering: V 5 jaar na aftreden

209

Actor: raad van bestuur (AZN)

Handeling: Het, samen met het faculteitsbestuur en op voordracht van de commissie, benoemen van de (plaatsvervangende) leden van de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Periode: 1999-

Grondslag: Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (1999), art. 5 lid 1

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na aftreden

394

Handeling: Het voeren van overleg met de medisch ethische toetsingscommissie over de bedragen in de begroting die zijn opgenomen voor uitkeringen aan afdelingen waaruit een commissielid is geworven

Periode: 1999-

Grondslag: Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (1999), art. 1 1 lid 2; Reglement van de medisch ethische toetsingscommissie EUR/AZR (1999), art. 8 lid 2

Product: Verslagen

Waardering: V 5 jaar

218

Handeling: Het behandelen van beroepschriften van onderzoekers over het (blijvend) negatieve advies van de medisch-ethische commissie over voorgenomen projecten.

Periode: 1995-

Grondslag: Reglement van de medisch-ethische commissie (AZG 1995), art. 3 lid e

Product: besluiten

Waardering: B (5)

219

Handeling: Het verlenen van toestemming voor het uitvoeren van projecten die plaatsvinden in het ziekenhuis of als daaraan patiënten deelnemen, die voor behandeling in het ziekenhuis aanwezig zijn.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de medisch-ethische commissie (AZM 1986), art. 11.1-11.5

Product: besluiten

Opmerking: Van het besluit doet de Raad van Bestuur schriftelijk mededeling aan de indieners van het project, de voor het onderzoek verantwoordelijke personen, de medisch-ethische commissie en aan de voorzitter van de wetenschapscommissie.

Waardering: B (1)

224

Handeling: Het goedkeuren van het uitvoeren van werkzaamheden als medisch-ethische toetsingscommissie voor andere instellingen dan het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de Commissie Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum (1998), art. 6 lid a; Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (1999), art. 2 onder c; Reglement van medisch ethische commissie azM/UM (2000), art. 1 lid 1

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (5)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met dieren

395

Handeling: Het aanvragen van een erkenning bij de Minister van VWS voor de dierexperimentencommissie

Periode: 1996-

Grondslag: Wet op de Dierproeven (Stbl. 1992, ….) gewijzigd (Stbl. 1996, 500) art. 18a

Product: aanvragen, besluiten.

Waardering: B (5)

225

Handeling: Het aanvragen van een vergunning voor het verrichten van (biotechnische) dierproeven.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 67), art. 2; Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Stb. 1992, 585), art. 66

Product: vergunningsaanvragen, vergunningen

Opmerking: De vergunning voor het verrichtten van dierproeven wordt afgegeven door de Minister van VWS. De vergunning voor het verrichtten van dierproeven met een biotechnisch karakter wordt afgegeven door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Waardering: B (5)

229

Handeling: Het bijhouden van gegevens over proefdieren en het jaarlijks verstrekken van gegevens over proefdieren aan de Minister van VWS.

Periode: 1986-

Grondslag: Dierproevenbesluit (Stb. 1985, 336), art. 10

Product: proefdiergegevens

Opmerking: Het betreft gegevens over aantal, soort, herkomst en datum van verwerving van proefdieren en gegevens over het gebruik dat van de proefdieren is gemaakt en de reden en datum van afvoer van de dieren. Ook gegevens over de aard, het doel en de vraagstelling van de proef moeten aangetekend worden, evenals gegevens over aantal en soort gebruikte dieren bij de proef, de gebruikte technieken in de proef, het risico van ongerief voor de dieren en de bestemming van de dieren na afloop van de proef.

Deze gegevens dienen te worden bewaard tot vijf jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar.

Opmerking: de cumulatieve gegevens komen in aanmerking voor bewaring, de overige stukken die hebben gediend om de cumulatieve gegevens op testellen kunnen worden vernietigd (V 5 jaar)

Waardering: B (5)

Patiëntenzorg

Reguliere patiëntenzorg

231

Handeling: Het, op voordracht van de ethische commissie, benoemen van vaste adviserende leden van de commissie.

Periode: 1993-

Grondslag: taakopdracht voor de commissie ethiek van het academisch ziekenhuis St. Radboud (1993), art. 2 lid 3

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na aftreden

233

Handeling: Het vaststellen van reglementen over het inrichten van medische patiëntendossiers.

Periode: 1995-

Grondslag: Informatie WGBO, academisch ziekenhuis bij de universiteit van Amsterdam, academisch medisch centrum (maart 1995), VAZ-nr 950843; Bijlagen bij agenda juristenoverleg d.d. 13-3-95, VAZ-nr 950838

Product: reglementen

Waardering: B (5)

234

Handeling: Het verslagleggen van de medische behandeling van patiënten.

Periode: 1985-

Grondslag: Burgerlijk wetboek, zoals gewijzigd (Stb. 1994, 838), art. 7:454 lid 1, Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408); artikelen 1, derde lid, en 26, onder f, g, en i, Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische producten, 8 september 1977, Europese aanbeveling inzake Good Clinical Practice voor het onderzoek met Geneesmiddelen in de Europese Gemeenschap, EG doc. III/3976/88 final, art 3.17.

Product: patiëntendossiers, case report forms.

Waardering: V 5 jaar na de laatste behandeling ingevolge opname in het kader van de Wet

bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen 1992 of het overlijden van

de patiënt;

V 10 jaar na laatste behandeling of het overlijden van de patiënt;

V 15 jaar patiëntgegevens welke het resultaat zijn van een onderzoek met geneesmiddelen;

 • V 115 jaar na geboorte voor de volgende bescheiden:

 • ontslagbrief;

 • operatieverslag;

 • anaesthesieverslag;

 • PA-verslag (histologie, cytologie en/of obductie);

 • Eerste hulp-verslag;

 • Bescheiden houdende gegevens over calamiteiten.5

NB. Persoonsgegevens, die betrekking hebben op ongevallen van minderjarigen (inclusief röntgenfoto’s), deze blijven bewaard tot het 28e levensjaar van de patiënt.

Persoonsgegevens, die van belang zijn voor gerechtelijke procedures (schade en uitkeringsclaims) en de klachtenprocedures van de ziekenhuizen, hiervoor geldt dat deze blijven bewaard tot het tijdstip waarop de procedure definitief is afgerond.

235

Handeling: Het aanvragen van een vergunning voor het verrichten van medische handelingen om een zwangerschap af te breken.

Periode: (1984) 1985-

Grondslag: Wet afbreking zwangerschap (Stb. 1981, 257), art. 2, art. 4

Product: vergunningsaanvragen, vergunningen

Waardering: V 10 jaar na vervallen vergunning

236

Handeling: Het verstrekken van gegevens aan de Minister van VWS over het aantal en de aard van verrichtte behandelingen met als doel het afbreken van zwangerschap.

Periode: (1984) 1985-

Grondslag: Wet afbreking zwangerschap (Stb. 1981, 257), art. 11 lid 2

Product: overzichten

Opmerking: Hieronder vallen o.a. gegevens over het aantal behandelingen, de duur van de zwangerschappen, eerdere zwangerschappen en afbrekingen, de leeftijd, woonplaats en burgerlijke staat van de betreffende vrouwen. De totalen van deze gegevens worden (geanonimiseerd) doorgegeven aan het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

Waardering: V 5 jaar

237

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de wijze van samenwerking tussen ziekenhuis, andere instellingen, artsen en deskundigen rond het afbreken van zwangerschappen.

Periode: (1984) 1985-

Grondslag: Besluit afbreking zwangerschap (Stb. 1984, 218), art. 4, art. 8

Product: reglementen

Opmerking: In het reglement is ook bepaald op welke wijze toezicht wordt gehouden op de naleving van het reglement. Ook het daadwerkelijk maken van afspraken met andere instellingen en/of personen over het verlenen van nazorg aan vrouwen die behandeld zijn voor het afbreken van de zwangerschap vallen binnen het bereik van deze handeling.

Waardering: B (5)

Educatieve voorziening

239

Handeling: Het instellen van een educatieve voorziening voor de ondersteuning van onderwijs aan leerlingen, die opgenomen zijn in het ziekenhuisen die voor het onderwijs van die leerlingen informatie verstrekt aan personeel van een schoolbegeleidingsdienst.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 733), art. 1.4 lid 2-3

Product: instellingsbesluiten educatieve voorziening

Opmerking: De educatieve voorziening kan, in overleg met de school waar de leerling is ingeschreven, zelfs het onderwijs aan de leerling verzorgen.

Waardering: B (4)

240a

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan de onderwijsinspectie over de ondersteuning bij het onderwijs.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb.1998, 733), art. 1.4 lid 4

Product: inlichtingen

Opmerking: Dit is een taak van de Raad van Bestuur, tenzij de educatieve instelling door een ander rechtspersoon instandgehouden wordt. In dat geval ligt deze taak bij het bestuur van die rechtspersooon.

Waardering: V 2 jaar

241a

Handeling: Het benoemen van personeel op aan subsidie gerelateerde formatieplaatsen voor de educatieve voorziening.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb.1998, 733), art. 2.18 lid 1-3.

Product: benoemingsbesluiten

Opmerkingen: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verstrekt de genoemde subsidie op voorwaarde dat daarmee formatieplaatsen voor de educatieve voorziening worden gecreëerd. De subsidie is gebaseerd op het gemiddelde leerlingenaantal van de hoogste dagtellingen in de maanden september-april van het schooljaar 1994-1995.

Het personeel voor bovenstaande formatieplaatsen moet in eerste instantie geworven worden uit het personeel van de voormalige ziekenhuisscholen. Deze verplichting vervalt als de Raad van Bestuur of het bestuur van de rechtspersoon educatieve voorziening kan aantonen dat geen lid van dat personeel beschikbaar was voor een formatieplaats.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

242a

Handeling: Het jaarlijks opstellen van een begroting voor de educatieve voorziening en het zenden van de begroting aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb.1998, 733), art. 2.19

Product: begrotingen

Opmerking: Als de Raad van Bestuur het beheer voert over de educatieve voorziening dan is deze begroting waarschijnlijk opgenomen in de totale begroting van het academisch ziekenhuis.

Waardering: V 7 jaar na vaststellen van de rekening

243

Handeling: Het informeren van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de wijze waarop invulling is gegeven aan de educatieve voorziening.

Periode: 1999-2000

Grondslag: Wet van 10 december 1998 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek inzake de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen (ondersteuning zieke leerlingen) (Stb.1998, 733), art. XI

Product: inlichtingen

Opmerking: Deze wetswijziging is in werking getreden met ingang van 1 augustus 1999. Voor 1 februari 2000 moeten alle academische ziekenhuizen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dus geïnformeerd hebben over de wijze waarop zij het educatieve centrum hebben ingericht.

Waardering: B (3)

Bijzondere medische verrichtingen

244

Handeling: Het aanvragen van een vergunning bij de Minister van VWS om een bijzondere medische verrichting te mogen uitvoeren en de benodigde apparatuur aan te schaffen en te gebruiken.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), art. 18 lid 2; Wet op bijzondere medische verrichtingen (Stb.1997, 515), art. 2 lid 1

Product: vergunningen

Waardering: B (5)

245

Handeling: Het jaarlijks verstrekken van gegevens over omvang van de behoefte aan bijzondere medische verrichtingen en apparatuur aan de Minister van VWS.

Periode: 1997-

Grondslag: Wet op bijzondere medische verrichtingen (Stb.1997, 515), art. 6 lid 3; Regeling vergunningsprocedure bijzondere medische verrichtingen (Stcrt. 1998, 162), art.4

Product: gegevens, inlichtingen

Opmerking: De vergunninghouder moet administratieve en financiële gegevens over het al dan niet verrichten van de wettelijk vastgestelde bijzondere medische verrichtingen overleggen.

Waardering: B (5)

246

Handeling: Het verzoeken van de Minister van VWS om bijzondere aspecten van die medische verrichten, die niet verboden of gesubsidieerd zijn en waarvoor de minister een beleidsvisie heeft geformuleerd, te mogen verrichten.

Periode: 1997-

Grondslag: Wet op bijzondere medische verrichtingen (Stb.1997, 515), art. 8 lid 2

Product: beschikkingen

Opmerking: De minister heeft bijvoorbeeld op 2 oktober 1998 haar beleidsvisie (met een geldigheidsduur van 4 jaar) over traumacentra bekend gemaakt in een circulaire (nr. CSZ/ZT/9816534, Stcrt. 1998, 195).Hierin formuleert de minister haar beleid over onder andere de zorgtaak, de bijzondere taken en de bekostiging van traumacentra en stelt zij de procedure vast voor het aanwijzingsverzoek. Daarbij heeft zij verklaard dat, bij meerdere aanvragen vanuit een regio, academische ziekenhuizen haar voorkeur hebben. Zij komt tot die voorkeur door de opleidings- en onderzoekstaken en de grotere omvang van de medische staf van de academische ziekenhuizen.

Waardering: B (5)

247

Handeling: Het vaststellen van een protocol over het ter beschikking stellen van organen voor implantatie.

Periode: 1998-

Grondslag: Wet op de orgaandonatie (Stb.1996, 370), art. 23

Product: protocollen

Opmerking: Hierin worden regels vastgelegd over onder andere de wijze waarop wordt nagegaan of een overledene in aanmerking komt als donor, de meldingsprocedure voor een melding van een orgaan bij een orgaancentrum en over de voorlichting in het ziekenhuis over de in het protocol gestelde regels. Indien in een ziekenhuis de mogelijkheid bestaat om hersendood vast te stellen dan bevat het protocol ook de hiervoor geldende methoden en criteria en de daarbij te volgen procedures en onderzoeken.

Waardering: B (5)

Bescherming van patiënten

Commissie Privacy Bescherming

249

Actor: raad van bestuur (AZVU)

Handeling: Het vaststellen van het privacyreglement voor de bescherming van de privacy van patiënten en medewerkers in het ziekenhuis.

Periode: (1983) 1985-

Grondslag: Privacyregeling ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met registraties van patiënten in en medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (5e uitgave 1997), art. 32

Product: goedkeuringsbesluiten, persoonsregistratiereglementen

Waardering: B (5)

250

Actor: raad van bestuur (AZVU)

Handeling: Het goedkeuren van aanvullende privacyreglementen, waarin de werking van een persoonsregistratie wordt omschreven.

Periode: (1983) 1985-

Grondslag: Privacyregeling ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met registraties van patiënten in en medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (5e uitgave 1997), art. 20 lid 1

Product: goedkeuringsbesluiten, persoonsregistratiereglementen

Opmerking: Deze aanvullende reglementen moeten door het afdelings- of diensthoofd, die de opdracht heeft gegeven tot persoonsregistratie, ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

Waardering: B (5)

251

Actor: raad van bestuur (AZVU)

Handeling: Het verlenen van toestemming om persoonsregistraties te mogen aanleggen.

Periode: (1983) 1985-

Grondslag: Privacyregeling ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met registraties van patiënten in en medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (5e uitgave 1997), art. 20 lid 1

Product: besluiten

Waardering: V 5 jaar

255

Actor: raad van bestuur (AZVU)

Handeling: Het nemen van besluiten over bezwaarschriften van patiënten of medewerkers over opname in een persoonsregistratie.

Periode: (1983) 1985-

Grondslag: Privacyregeling ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met registraties van patiënten in en medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (5e uitgave 1997), art. 13 lid 1, art. 17 lid 1

Product: besluiten

Opmerking: Hieronder vallen ook bezwaarschriften over weigeringen van afdelings- en diensthoofden om bestaande persoonsregistraties te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Waardering: B (5)

Meldingscommissie

401

Handeling: Het behandelen van adviezen en aanbevelingen van de meldingscommissie over te nemen maatregelen naar aanleiding van gemelde fouten, ongevallen en bijna ongelukken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen meldingscommissies, Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (1987), art. X 3.2.

Product: besluiten

Waardering: B (5)

Infectiecommissie

265a

Actor: raad van bestuur (AZM)

Handeling: Het benoemen van een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris van de infectiecommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen infectiecommissies

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: Deze handeling geldt niet voor het AZR, omdat de vervulling van deze taken in het reglement aan bepaalde functionarissen is gebonden. Het secretariaat van de infectiecommissie AZL wordt door de Raad van Bestuur verzorgd. De Raad van Bestuur AZM benoemt alleen de voorzitter. De vice-voorzitter en de secretaris worden benoemd door de commissie zelf. De infectiecommissie AZVU benoemt alleen de vice-voorzitter.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

389

Handeling: Het, gehoord de adviesraad zorg en het stafconvent, goedkeuren van het reglement van de infectiecommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen van de infectiecommissies

Product: besluiten

Waardering: B (4)

Geneesmiddelencommissie

272

Handeling: Het goedkeuren van het reglement van de geneesmiddelencommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen geneesmiddelencommissies

Product: instemmingsbesluiten

Opmerking: In het Academisch Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud en het VU ziekenhuis wordt dit reglement vastgesteld door de Raad van Bestuur (in overleg met de geneesmiddelencommissie). Voor deze ziekenhuizen valt dit onder handeling 327.

Waardering: B (4)

273a

Actor: raad van bestuur (AZG, AZN, AZVU)

Handeling: Het benoemen van een voorzitter en een vice-voorzitter van de geneesmiddelencommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen geneesmiddelencommissies

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: De voorzitter van de geneesmiddelencommissies van het AZN en het VU ziekenhuis (vanaf 1995) wordt benoemd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur AZG doet dit in overleg met de commissie en het bestuur stafconvent. De vice-voorzitter wordt door de commissie uit haar midden gekozen. In andere gevallen is het voorzitterschap gekoppeld aan een functie.

Waardering: V 5 jaar na vervanging

279a

Handeling: Het goedkeuren van het geneesmiddelenformularium, dat ontwikkeld en instandgehouden wordt door de geneesmiddelencommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement geneesmiddelencommissie academisch ziekenhuis Maastricht (1993), art. 3 lid 1 onder a

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (5)

402

Handeling: Het vaststellen van het beleid rond de geneesmiddelendistributie binnen het ziekenhuis

Periode: 1985-

Grondslag: Reglementen geneesmiddelencommissies

Product: besluiten

Opmerking: De geneesmiddelencommissie brengt adviezen uit en toets het vastgestelde beleid aangaande de geneesmiddellen distributie en de autorisatieprocedures binnen het geneesmidelendistributiesysteem

Waardering: B (5)

Belangen en klachtrecht van patiënten

Cliëntenraad

283

Handeling: Het instellen van een cliëntenraad en het vaststellen van reglementen voor de cliëntenraad.

Periode: 1996-

Grondslag: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Stb. 1996, 204), art. 2 lid 1, art. 6 lid 1, art. 13 lid 1, reglement klachtenopvang AZR (1996), art. 13 lid 1

Product: instellingsbesluiten, reglementen

Waardering: B (4)

284

Handeling: Het goedkeuren van het reglement van de cliëntenraad academische ziekenhuizen.

Periode: 1998-

Grondslag: reglement cliëntenraad academische ziekenhuizen (1998), art. 12 lid 1

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (4)

285

Handeling: Het mededelen van een besluit over een onderwerp waarover de cliëntenraad heeft geadviseerd aan de raad van bestuur.

Periode: 1996-

Grondslag: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Stb. 1996, 204), art. 4 lid 3

Product: mededelingen, besluiten

Opmerking: De Raden van Bestuur nemen gezamenlijk een besluit in de Cliënten Raad Academische Ziekenhuizen. De afzonderlijke Raden van Bestuur doen hiervan mededeling binnen de eigen organisatie

Waardering: V 2 jaar – mededelingen

286

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen en gegevens aan de cliëntenraad die de raad nodig heeft om zijn taak te vervullen.

Periode: 1996-

Grondslag: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Stb. 1996, 204), art. 5

Product: inlichtingen

Opmerking: Hieronder valt ook het ten minste eenmaal per jaar verstrekken van algemene gegevens over het gevoerde beleid in het verstreken tijdvak en het beleid dat in het komende jaar gevoerd zal worden.

Waardering: V 2 jaar

287a

Handeling: Het instellen van een commissie van vertrouwenslieden.

Periode: 1996-

Grondslag: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Stb. 1996, 204), art. 10 lid 1

Product: instellingsbesluiten

Waardering: B (4)

288

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van een verslag over de wijze waarop de medezeggenschap van cliënten door de instelling is toegepast.

Periode: 1996-

Grondslag: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Stb. 1996, 204), art. 8

Product: jaarverslag

Waardering: B (3)

Klachtencommissie

289

Handeling: Het instellen van een klachtencommissie voor de behandeling van klachten over een gedraging van de instelling of van voor de instelling werkzame personen jegens een cliënt.

Periode: 1995-

Grondslag: Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Stb. 1995, 308), art. 2 lid 1-3, art. 7 lid 2; reglement klachtenopvang academisch ziekenhuis Rotterdam (1996), art. 23 lid 1; reglement klachtencommissie AZL (1996), art. 25

Product: klachtenregelingen, instellingsbesluiten

Opmerking: De wet schrijft zorginstellingen voor om een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van de instelling of van voor de instelling werkzame personen jegens een cliënt. Deze regeling dient te voorzien in de instelling van een klachtencommissie.

Waardering: B (4)

290a

Handeling: Het vaststellen van een reglement waarin de werkwijze van de klachtencommissie is vastgelegd.

Periode: 1995-

Grondslag: Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Stb. 1995, 308), art. 2 lid 3; reglement klachtenopvang academisch ziekenhuis Rotterdam (1996), art. 23 lid 1; reglement klachtencommissie AZL (1996), art. 25

Product: reglementen

Opmerking: De Raad van Bestuur LUMC wint advies in bij de klachtencommissie en hoort het stafconventsbestuur, het verpleegkundig convent en de ondernemingsraad.

Waardering: B (4)

291

Handeling: Het benoemen, gehoord de klachtencommissie, van de voorzitter en de leden van de klachtencommissie

Periode: 1995-

Grondslag: Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Stb. 1995, 308), art. 2 lid 2 onder a; reglementen klachtencommissie

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na vervanging

293

Handeling: Het behandelen van adviezen van de klachtencommissie en het mededelen aan klager en klachtencommissie of naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zullen worden.

Periode: 1995-

Grondslag: Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Stb. 1995, 308), art. 2 lid 5, reglement klachtopvang academisch ziekenhuis Rotterdam (1996), art. 21

Product: besluiten, mededelingen

Opmerking: Als de zorginstelling mededeelt dat er maatregelen genomen zullen worden, dan moet daarbij worden aangegeven wat die maatregelen inhouden.

Alleen de besluiten van de Raad van Bestuur komen in aanmerking voor permanente bewaring.

Waardering: V 10 jaar

295

Handeling: Het voeren van overleg voor het houden van toezicht op (de werkzaamheden van) de klachtencommissie.

Periode: 1995-

Grondslag: Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Stb. 1995, 308), art. 2 lid 3

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

Medische tucht

297

Handeling: Het indienen en verdedigen van een klacht bij het bevoegd regionaal tuchtcollege over een persoon die werkzaam of voor het verlenen van individuele gezondheidzorg ingeschreven is in het ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Medische Tuchtwet (Stb. 1928, 222), art. 10 lid 1; Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Stb.1993, 655), art. 65 lid 1 onder c, ), art. 66 lid 2, art. 67 lid 1, art. 73; Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (Stb. 1929, 474), art. 20 1° tot 3° b, art. 28 onder a, art. 36 lid 1, art. 41 lid 1, gewijzigd (Stb. 1974, 179), art. 81; Tuchtrechtbesluit BIG (Stb. 1997, 238), art. 4 lid 1 onder a tot e 2°

Product: o.a. klaagschriften, verweerschriften, beroepschriften

Opmerking: Het klaagschrift bevat onder andere de naam en het adres van de klager, de klacht en de feiten en gronden waarop de klacht berust, een duidelijke omschrijving van de relatie tot degene over wie wordt geklaagd en de naam en werkadres van degene over wie wordt geklaagd.

Onder het bereik van deze handeling valt ook het verweer tegen een klacht en het instellen van beroep op een eindbeslissing van het regionaal tuchtcollege bij het centraal tuchtcollege.

Waardering: V 10 jaar

Samenwerkingsverbanden

298

Handeling: Het sluiten van een gemeenschappelijk regeling gericht op samenwerking met een of meer door het rijk bekostigde instellingen voor hoger onderwijs.

Periode: 1993-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 8.1

Product: gemeenschappelijke regelingen

Opmerking: Het academisch ziekenhuis kan samenwerkingsverbanden aangaan met een universiteit of een HBO-instelling. Een overeenkomst met meerdere partijen is uiteraard ook mogelijk. De regeling omvat bepalingen over wijziging, opheffing, toetreding en uittreding en kan voorzien in de instelling van een samenwerkingsinstituut. Daarnaast is de overdracht van bepaalde bevoegdheden van organen van deelnemende instellingen aan organen van andere deelnemende instellingen of aan organen van het samenwerkingsinstituut mogelijk.

Waardering: B (5)

299

Handeling: Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsverbanden met rechtspersonen of instellingen.

Periode: 1988-

Grondslag: bestuursreglementen

Product: samenwerkingsovereenkomsten

Opmerking: Hieronder vallen de samenwerkingsverbanden met farmaceutische bedrijven of bedrijven die apparatuur en materialen ontwikkelen voor gezondheidszorginstellingen.

Waardering: B (5)

Bestuur en inrichting

Bestuursreglementen

304b

Handeling: Het vaststellen van het bestuursreglement.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 155 lid 1, art. 167 lid 3, zoals gewijzigd (Stb.1990, 535), art. 155 lid 1 onder a; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.6 lid 1 onder a; bestuursreglementen

Product: bestuursreglementen, vaststellingsbesluiten

Opmerking: Hiervoor kunnen derden, zoals het (bestuur van het) stafconvent, de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht, worden gehoord.

Waardering: B (4)

307

Handeling: Het vaststellen van reglementen waarin onderwerpen worden geregeld die

niet in het bestuursreglement zijn vastgelegd.

Periode: 1992-

Grondslag: Bestuursreglement voor het academisch ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. IX-1 lid 1; Bestuursreglement van het academisch ziekenhuis te Groningen (1996), art. 43 lid 1

Product: reglementen

Opmerking: Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of dit bestuursreglement. Ook deze reglementen moeten worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Waardering: B (4)

Bestuur: raad van bestuur

308b

Handeling: Het benoemen van een vice-voorzitter van de raad van bestuur uit de bestuursleden.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 157 lid 2, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 158 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.9 lid 2; bestuursreglementen

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: Het artikel uit de WWO had geen betrekking op het academisch ziekenhuis (AMC) bij de gemeentelijke universiteit van Amsterdam (WWO, art. 167 lid 1).

De Raad van Bestuur AZR moet hiervoor overleg voeren met de Raad van Toezicht. De vice-voorzitter van de Raad van Bestuur AZN is tevens decaan van de medische faculteit.

Waardering: B (5)

309

Handeling: Het vaststellen van een reglement waarin interne aangelegenheden van de raad van bestuur wordt geregeld.

Periode: 1988-

Grondslag: bestuursreglementen

Product: (huishoudelijk) reglementen

Opmerking: De raad van bestuur AZM dient dit reglement in overleg met de raad van toezicht vast te stellen.

Waardering: B (4)

310

Handeling: Het voeren van overleg over het besturen en regelen van de dagelijkse gang van zaken van het academisch ziekenhuis in zijn geheel.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 158 lid 4; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1992, 593), art.12.3 lid 2; concept structuurregeling UMC d.d. 07.10.99 (AZN), art. 8 lid 1

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

311

Handeling: Het voeren van overleg in het kader van het toezicht houden op naleving van het onderzoeksprotocol.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Stb. 1998, 161), art. 8 lid 2

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

312

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het beleid van het academisch ziekenhuis in zijn geheel.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 158 lid 4; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1992, 593), art.12.3 lid 2; concept structuurregeling UMC d.d. 07.10.99 (AZN), art. 8 lid 1

Product: nota’s, beleidsstukken, vaststellingsbesluiten

Waardering: B (1)

313

Actor: Raad van Bestuur (AZN)

Handeling: Het verlenen van volmacht aan de eigen leden of aan personeelsleden om de stichting te vertegenwoordigen inzake in de volmacht omschreven onderwerpen en reikwijdte.

Periode: 1997-

Grondslag: Statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art.121 lid 4

Product: volmachten

Waardering: V 10 jaar

314

Handeling: Het overdragen van uitvoerende taken en/ of bevoegdheden aan door de raad van bestuur aan te wijzen functionarissen.

Periode: 1991-

Grondslag: bestuursreglementen

Product: besluiten

Opmerking: In het besluit moet aangegeven worden welke taken en bevoegdheden worden overgedragen, aan welke functionarissen zij worden overgedragen en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren.

Waardering: B (5)

315

Actor: raad van bestuur (AZN)

Handeling: Het, gedeeltelijk, dragen van de kosten van het stichtingsbestuur en –bureau.

Periode: 1997-

Grondslag: Statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 5 lid 3

Product: financiële bescheiden

Opmerking: Universiteit en ziekenhuis dragen in gelijke delen bovengenoemde kosten.

Waardering: V 7 jaar

316

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen over het academisch ziekenhuis ter verantwoording aan de raad van toezicht.

Periode: 1991-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 157; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.8

Product: inlichtingen.

Waardering: B (3)

Raad van Bestuur: instelling rechtspersonen

317

Handeling: Het oprichten en instandhouden van rechtspersonen.

Periode: 1985-

Grondslag: bestuursreglementen

Product: instellingsbesluiten, notariële akten

Opmerking: Hieronder valt ook het goedkeuren van de concept-statuten en de wijze van financiering.

Periode: 1985-

Waardering: B (4)

318

Handeling: Het benoemen van bestuursleden van rechtspersonen die door de raad van bestuur zijn opgericht.

Periode: 1985-

Grondslag: oprichtingsakten, statuten

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: In een aantal gevallen hoeft de Raad van Bestuur geen bestuurleden te benoemen, omdat dit gekoppeld is aan een bepaalde functie in het academisch ziekenhuis. De persoon die deze functie vervult, is automatisch lid van het bestuur van de opgerichte rechtspersoon.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

319a

Handeling: Het goedkeuren van voorgenomen plannen over de aanwending van middelen van door het ziekenhuis opgerichte rechtspersonen als dit mogelijk effect zal hebben op het functioneren van het ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: oprichtingsakten, statuten

Product: goedkeuringsbesluiten

Opmerking: De Raad van Bestuur (AZN) en de Raad van Toezicht (AZN) moeten bijvoorbeeld plannen van de stichting Patiëntenzorg S.R.Z. in het academisch ziekenhuis Nijmegen St. Radboud goedkeuren.

Waardering: B (5)

320

Handeling: Het houden van toezicht op rechtspersonen die door de raad van bestuur zijn opgericht.

Periode: 1985-

Grondslag: notariële akten, statuten

Product: o.a. instemmingsbesluiten, jaarverslagen, financiële overzichten, jaarrekeningen

Opmerking: Hieronder valt het instemmen met (wijzigingen in) de statuten, de begrotingen, maar ook de controle op het rechtspersoon door bestudering van het jaarverslag, periodieke financiële overzichten en de jaarrekening. De rechtspersoon is, volgens de eigen statuten, verplicht deze stukken aan de Raad van Bestuur van het academisch ziekenhuis te doen toekomen.

Waardering: B (2)

Bestuur: commissies van de Raad van Bestuur

321

Handeling: Het instellen van commissies die de raad van bestuur over bepaalde zaken adviseren en/ of bepaalde taken uitvoeren namens de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 158 lid 4; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1992, 593), art.12.3 lid 2; concept structuurregeling UMC d.d. 07.10.99 (AZN), art. 8 lid 1; reglementen

Product: instellingsbesluiten

Opmerking: Hieronder vallen o.a. de instelling van de infectiecommissie, de geneesmiddelencommissie, de medisch-ethische toetsingscommissie, maar ook de financiële commissie, de commissie privacy bescherming en dergelijke.

Waardering: B (4)

322

Handeling: Het vaststellen van reglementen van commissies die de raad van bestuur over bepaalde zaken adviseren en/ of bepaalde taken uitvoeren namens de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen, o.a bestuursreglementen

Product: reglementen, vaststellingsbesluiten

Opmerking: Het reglement van de medisch-ethische toetsingscommissie wordt door de Raad van Bestuur, samen met het faculteitsbestuur, vastgesteld.

Waardering: B (4)

323

Handeling: Het benoemen van de leden (en de voorzitter) van commissies van de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen, o.a. bestuursreglementen

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: Hieronder valt bijvoorbeeld het benoemingsrecht van de Raad van Bestuur AZN, AZR inzake de centrale opleidingscommissie. In de gevallen dat de commissie zelf de voorzitter benoemt, is deze handeling bij de betreffende commissie geplaatst. De benoeming van de voorzitter van de medisch ethische toetsingscommissie vindt plaats in overeenstemming met het faculteitsbestuur en in overleg met de medisch-ethische toetsingscommissie.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

Bestuur: Stafconvent

345

Handeling: Het goedkeuren, gehoord de raad van toezicht, van het stafconventsreglement.

Periode: 1985-

Grondslag: bestuursreglementen, stafconventsreglementen

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (4)

Bestuur: commissie van overleg, overlegtafels (AZVU)

350

Handeling: Het benoemen van leden van de commissie van overleg.

Periode: 1985-1993

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 164 lid 2; bestuursreglementen

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

Bestuur: gemeenschappelijk beleidsorgaan

354

Handeling: Het, met het college van bestuur van de universiteit en in overleg met de raad van toezicht, vaststellen van een gemeenschappelijke regeling voor het oprichten van het gemeenschappelijk beleidsorgaan.

Periode: 1991-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art.173c lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.20 lid 1-2; bestuursreglementen; gemeenschappelijke regelingen

Product: gemeenschappelijke regelingen

Opmerking: Deze regeling voorziet in de samenstelling, de bevoegdheden, taken en werkwijze van het gemeenschappelijk beleidsorgaan alsmede in de waarop geschillen over de uitvoering of toepassing daarvan worden beslist.

Waardering: B (4)

355

Handeling: Het, met de universiteit waaraan het ziekenhuis is verbonden, instellen van een gemeenschappelijk beleidsorgaan.

Periode: 1991-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 173b lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.19 lid 1; Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. VIII-2 lid 1-2; Gemeenschappelijke regeling van de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het Academisch ziekenhuis Utrecht van 2 maart 1998, art. 1 lid 1

Product: instellingsbesluiten

Waardering: B (4)

356a

Actor: raad van bestuur (AZR)

Handeling: Het benoemen van leden van het gemeenschappelijk beleidsorgaan van ziekenhuis en universiteit.

Periode: 1989-

Grondslag: Bestuursreglement regelende de bevoegdheden van raad van bestuur en raad van toezicht van het academisch ziekenhuis Rotterdam (1989), art. 4 lid 2; Gewijzigde gemeenschappelijke regeling tussen het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (1994), art. 2 lid 1

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: De Raad van Bestuur (AZR) doet dit in overleg met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht (AZUA) benoemt de leden van het gemeenschappelijk beleidsorgaan uit de eigen leden. De overige leden van de GBO van het AZUA worden gevormd door de leden van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

360a

Handeling: Het vaststellen van het document over de onderlinge afstemming van werkzaamheden van ziekenhuis en universiteit op het gebied van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek.

Periode: 1991-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 173d; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.21; bestuursreglementen; gemeenschappelijke regelingen

Product: plandocumenten

Waardering: B (5)

364

Handeling: Het, in overleg met het college van bestuur van de universiteit, benoemen van een bemiddelaar als er een conflict is ontstaan binnen het gemeenschappelijk beleidsorgaan.

Periode: 2000-

Grondslag: Gemeenschappelijke regeling Universiteit Maastricht-Academisch Ziekenhuis Maastricht (1999), art. 5 lid 2

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: Als ook over het benoemen van de bemiddelaar geen overeenstemming kan worden bereikt, dan kan een van de partijen de President van de Arrondissementsrechtbank verzoeken een bemiddelaar aan te wijzen.

Waardering: B (5)

Bestuur: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan

365

Handeling: Het, samen met het college van bestuur, bij overeenkomst instellen van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan voor de uitvoering van het plandocument.

Periode: 1991-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 173e; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.22

Product: overeenkomsten

Opmerking: De overeenkomst voorziet in de overdracht van bevoegdheden van de Raad van Bestuur en het College van Bestuur van de universiteit aan dit uitvoeringsorgaan.

Waardering: B (4)

Verpleegkundig convent

374

Actor: raad van bestuur (LUMC)

Handeling: Het goedkeuren van de reglementen van het verpleegkundig convent.

Periode: 1985-

Grondslag: reglement verpleegkundig convent LUMC (1999), art. 10 lid 1

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (4)

Actor: Raad van Toezicht

[Vervallen per 21-02-2007]

Algemeen

342

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen ter verantwoording aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 156 lid 1, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 162; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12.13; bestuursreglementen

Product: inlichtingen, verslagen

Waardering: B (3)

Onderdelen van het ziekenhuis

6

Handeling: Het goedkeuren van besluiten over het instellen van een afdeling of dienst van het ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. III-2 lid 2 onder g

Product: goedkeuringsbesluiten

Opmerking: Als de Raad van Toezicht niet binnen de vastgestelde termijn van 30 dagen anders beslist, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. De periode kan verlengd worden tot maximaal 60 dagen.

Waardering: B (4)

Planning en bekostiging

Planning

8b

Actor: raad van toezicht (AZVU)

Handeling: Het voeren van overleg met het stichtingsbestuur, verenigingsbestuur over het vaststellen van belangrijke beleidsvoornemens en de zaken die voor het totale functioneren van het ziekenhuis van belang zijn.

Periode: 1992-

Grondslag: Statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art.11 lid 7, Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. VIII-1

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (1)

9

Actor: raad van toezicht (AZVU)

Handeling: Het voeren van overleg met de raad van bestuur en het goedkeuren van besluiten van de raad van bestuur over de hoofdlijnen van het beleid.

Periode: 1992-

Grondslag: Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. III-1 lid 2

Product: agenda’s, verslagen, goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (1)

Bekostiging (incl. verslaglegging)

30

Handeling: Het goedkeuren van de begroting, het jaarplan of ontwikkelingsplan, de jaarrekening en het jaarverslag.

Periode: (1998) 1991-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 161 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.12 lid 2; Overgangs-bestuursregeling Academisch Ziekenhuis Leiden (1988), art. 33 lid c; bestuursreglementen

Product: goedkeuringsbesluiten

Opmerking: De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend als binnen een vastgestelde periode (30 dagen) door de Raad van Toezicht niet anders is beslist. De raad van toezicht kan deze periode verlengen tot ten hoogste 60 dagen.

De Raad van Toezicht AZL dient het ontwikkelingsplan al sinds 1988 goed te keuren.

Waardering: B (1)

37b

Handeling: Het aanwijzen van een accountant voor de controle op getrouwheid van financiële verslagen.

Periode: 1985-

Grondslag: Overgangs-bestuursregeling Academisch Ziekenhuis Leiden (1988), art. 33 lid g; Bestuursreglement AZL (1991), art. 20; Bestuursreglement regelende de bevoegdheden van raad van bestuur en raad van toezicht van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (1992), art. 7 lid 6 Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 23 lid 2; Regeling jaarverslaggeving ziekenhuisvoorzieningen (Stcrt. 1991, 127) art. 32

Product: besluiten

Waardering: V 1 jaar na aanwijzing

Beheer

Financieel beheer

49

Handeling: Het goedkeuren van het aangaan van substantiële leningen en het doen van investeringen waarin de vastgestelde begroting niet voorziet.

Periode: 1985-

Grondslag: Bestuursreglement Academisch Ziekenhuis Utrecht (1998), art. 10 lid 3 onder b

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: V 7 jaar na afloop van de lening

50

Actor: raad van toezicht (AZU)

Handeling: Het, uit de eigen leden, benoemen van de voorzitter van de financiële commissie.

Periode: 1998-

Grondslag: Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht AZU (1998), art. 8 lid 3

Product: benoemingen

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

Personeel

81b

Actor: raad van toezicht (AZL)

Handeling: Het instellen van een commissie van beroep waar personeelsleden beroep kunnen aantekenen tegen een besluit, dat het personeelslid direct in zijn belang treft, door of namens het bestuur van de vereniging of de stichting.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 171 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), art. 4.1, 4.7 lid 1; statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 14; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 23 lid 2

Product: instellingsbesluiten

Waardering: B (4)

82b

Actor: raad van toezicht (AZL)

Handeling: Het vaststellen, gehoord de raad van bestuur en de medezeggenschapsorganen, van een beroepsreglement voor de commissie van beroep.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 171 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), art. 4.1, 4.7 lid 1; statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 14; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 23 lid 3

Product: vaststellingsbesluiten, beroepsreglementen

Opmerking: In het beroepsreglement wordt geregeld: omvang en samenstelling van de commissie, zittingstermijn van de leden, de wijze waarop lidmaatschap eindigt, de rechtsgang bij de commissie en de wijze waarop in het secretariaat van de commissie wordt voorzien.

Waardering: B (5)

115a

Actor: raad van toezicht (AZVU)

Handeling: Het verlenen van ontheffing van de verplichting tot akkoordverklaring met de doelstelling van het ziekenhuis aan personen in een leidinggevende functie, anders dan lid van de raad van bestuur of raad van toezicht.

Periode: 1985-

Grondslag: Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. I-4 lid 4

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

116

Actor: raad van toezicht (AZU)

Handeling: Het benoemen, op bindende voordracht van de Minister van Defensie, van

de Directeur Defensie van het Centraal Militair Hospitaal.

Periode: 1998-

Grondslag: Bestuursreglement Academisch Ziekenhuis Utrecht, art. 4 lid 3

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

117b

Handeling: Het treffen van financiële regelingen met werknemers aan wie eervol ontslag wordt verleend op andere dan de gebruikelijke gronden.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 147

Product: regelingen, financiële bescheiden

Opmerking: De Raad van Toezicht is alleen belast met het treffen van de financiële regeling als de betreffende werknemer lid van de Raad van Bestuur is.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

140b

Actor: raad van toezicht (AZL)

Handeling: Het vaststellen van een reglement voor de ondernemingsraad.

Periode: 1985-1988 (raad van toezicht (AZL))

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 159 lid 1, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.14 lid 1; Besluit van 14 juni 1996, houdende de van toepassingsverklaring van de Wet op de Ondernemingsraden op de Open Universiteit, de openbare academische ziekenhuizen, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek en de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijke onderzoek (Stb. 1996, 315), art. 1; Wet op de ondernemingsraden (Stb. 1971, 54), gewijzigd (Stb. 1995, 231), art. 2 lid 1; bestuursreglementen; reglementen ondernemingsraden; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 29 lid 3

Product: reglementen

Opmerking: Als de ondernemingsraad het reglement vaststelt dan kan de Raad van Bestuur gehoord worden. De Raad van Toezicht (AZL) stelde tussen 1981 en 1988 het reglement van de personeelsraad vast.

Waardering: B (4)

Sociale commissie

157

Actor: raad van toezicht (AZU)

Handeling: Het benoemen van de voorzitter van de sociale commissie.

Periode: 1998-

Grondslag: Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht AZU (1998), art. 8 lid 5

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

Patiëntenzorg

Meldingscommissie

258

Actor: raad van toezicht (AZL)

Handeling: Het, in overeenstemming met de raad van bestuur en de commissie, vaststellen van het reglement van de meldingscommissie.

Periode: 1985-1993

Grondslag: Reglement van de Commissie Fouten, Ongevallen, Near-accidents en Klachten (FONA) AZL (1975), art. 31; reglement meldingscommissie AZL (1993), art. 21

Product: reglementen

Opmerking: Hierbij worden het stafconvent, de ondernemingsraad en overleg personeelszaken AZL gehoord.

Waardering: B (4)

259

Actor: raad van toezicht (AZR)

Handeling: Het goedkeuren van het reglement van de commissie waarin fouten, ongevallen en bijna ongevallen (meldingscommissie) worden behandeld.

Periode: 1985-

Grondslag: Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (1987), art. X 4.2

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (4)

Samenwerkingsverbanden

300

Handeling: Het goedkeuren van het aangaan of verbreken van duurzame

samenwerkingsverbanden met rechtspersonen of instellingen.

Periode: 1992-

Grondslag: Bestuursreglement voor het academisch ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. III-2 lid 2 onder d; Bestuursreglement Academisch Ziekenhuis Utrecht (1998), art. 10 lid 3 onder a

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (5)

Bestuur en inrichting

Bestuursreglementen

304c

Actor: raad van toezicht (AZVU)

Handeling: Het vaststellen van het bestuursreglement.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 155 lid 1, art. 167 lid 3, zoals gewijzigd (Stb.1990, 535), art. 155 lid 1 onder a; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.6 lid 1 onder a; bestuursreglementen

Product: bestuursreglementen, vaststellingsbesluiten

Opmerking: Hiervoor kunnen derden, zoals het (bestuur van het) stafconvent, de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht, worden gehoord.

Waardering: B (4)

305b

Handeling: Het goedkeuren van het bestuursreglement.

Periode: (1988) 1991-

Grondslag: Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 161 lid 2; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992), art. 12.12 lid 2; Bestuursreglement voor het academisch ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. III-1 lid 3; bestuursreglementen

Product: goedkeuringsbesluiten

Opmerking: De bevoegdheid tot het goedkeuren van de bestuursreglementen lag voor de rijksacademische ziekenhuizen aanvankelijk bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en voor het academisch ziekenhuis bij de gemeentelijke universiteit van Amsterdam bij de gemeenteraad van Amsterdam. In de periode 1989-1991 is deze bevoegdheid overgegaan naar de Raad van Toezicht.

De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend als binnen een vastgestelde periode (30 dagen) door de Raad van Toezicht niet anders is beslist. De Raad van Toezicht kan deze periode verlengen tot ten hoogste 60 dagen.

Waardering: B (4)

306

Handeling: Het vaststellen van het bestuursreglement als de raad van bestuur niet binnen redelijke termijn het bestuursreglement vaststelt.

Periode: 1991-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 155 lid 4, art. 167 lid 4, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 161 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.12 lid 3

Product: vaststellingsbesluiten, bestuursreglementen

Opmerking: In de periode 1985-1990 lag deze bevoegdheid bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en voor het academisch ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Waardering: B (4)

Bestuur: raad van toezicht

326

Actor: raad van toezicht (AZM)

Handeling: Het instellen van een voordrachtscommissie voor de raad van toezicht.

Periode: 1996-

Grondslag: Bestuursreglement Academisch Ziekenhuis Maastricht (1996), art.11 lid 2

Product: instellingsbesluiten

Opmerking: Zes maanden voor het verstrijken van de benoemingstermijn van een of meer leden van de Raad van Toezicht of zodra een vacature ontstaat, wordt deze commissie

ingesteld om een voordracht te doen voor het benoemen van nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Bij de instelling van de commissie wordt tevens de samenstelling van de commissie geregeld en worden termijnen gesteld waarbinnen de commissie tot een voordracht moet komen.

Waardering: B (4)

327

Actor: raad van toezicht (AZM)

Handeling: Het vaststellen van een profiel waaraan de voor benoeming als lid van de raad van toezicht voor te dragen persoon bij voorkeur dient te voldoen.

Periode: 1996-

Grondslag: Bestuursreglement Academisch Ziekenhuis Maastricht (1996), art. 12 lid 1

Product: profielen

Waardering: V 5 jaar

332

Handeling: Het kiezen van een vice-voorzitter van de raad van toezicht uit de leden van de raad van toezicht.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 157 lid 2, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 159 lid 6;Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.10 lid 6; bestuursreglementen; huishoudelijk reglement Raad van Toezicht AZU (1998), art. 1 lid 3

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar

333

Handeling: Het benoemen van een secretaris van de raad van toezicht uit of buiten haar leden.

Periode: 1985-

Grondslag: bestuursreglementen

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstverband

334

Handeling: Het vaststellen van een reglement waarin de raad zijn taak nader regelt.

Periode: 1985-

Grondslag: bestuursreglementen

Product: reglementen

Waardering: B (4)

335

Handeling: Het voeren van overleg over de naleving van wetten en krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen die betrekking hebben op het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 154 lid 1, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 161, lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.12 lid 1

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (2)

339

Handeling: Het benoemen van adviserende leden van de raad van toezicht (indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven).

Periode: 1987-

Grondslag: bestuursreglementen

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: De adviserende leden wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij en hebben in die vergaderingen een adviserende stem. Benoemingsduur en andere voorwaarden worden per benoemingen bepaald.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

341

Actor: raad van toezicht (AZR)

Handeling: Het instellen van vaste en ad hoc adviescommissies van de raad van toezicht.

Periode: 1987-1989

Grondslag: Bestuursreglement van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (1987), art. 5

Product: instellingsbesluiten

Opmerking: Hieronder wordt ook verstaan het benoemen van de commissieleden en het vaststellen van de taakomschrijving van de commissie.

Waardering: B (4)

Raad van Bestuur

336b

Handeling: Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593), art. 12.5; Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen (Stb.1996, 395), art.5 lid 3; bestuursreglementen

Product: vaststellingsbesluiten, salarisschalen, arbeidsvoorwaarden

Opmerking: De gewijzigde Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562, Stb.1986 388) zegt hierover niets en laat het takenpakket en de rechtspositie van de Raad van Bestuur over aan de bestuursreglementen.

Waardering: B (5)

337b

Handeling: Het benoemen van de voorzitter en de andere leden van de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 158 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.1992, 593) art. 12.4 lid 2; bestuursreglementen

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: In de procedures rond benoemingen en ontslag kunnen verschillende partijen worden gehoord of in staat worden gesteld adviezen uit te brengen, zoals: de overige leden van de raad van bestuur, de decaan van de faculteit der geneeskunde, de voorzitter van het stafconvent, de ondernemingsraad en anderen. De Raad van Toezicht AZVU overlegt met het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur kan uit zijn midden een lid van de Raad van Toezicht benoemen, waarbij de ledenraad en de Raad van Bestuur gehoord worden. Één lid van de raad wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad, gehoord de Raad van Bestuur. De overige leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op voordracht van de ledenraad, gehoord de Raad van Bestuur.

Waardering: B (4)

338

Actor: raad van toezicht (AZVU)

Handeling: Het goedkeuren van besluiten van de raad van bestuur over het benoemen en ontslaan van directeuren, afdelings- en diensthoofden en ziekenhuispastores en het toekennen en ontnemen van de titel van adjunct-directeur.

Periode: 1992-

Grondslag: Bestuursreglement voor het academisch ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. III-2, lid 2 onder a-b

Product: goedkeuringsbesluiten

Opmerking: Als de Raad van Toezicht niet binnen de vastgestelde termijn van 30 dagen anders beslist, dan wordt de instemming geacht te zijn verleend. De periode kan verlengd worden tot maximaal 60 dagen.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstverband

340

Handeling: Het goedkeuren van het verrichten, door de raad van bestuur, van activiteiten met een zwaarwegend belang (indien deze activiteiten niet goedgekeurd zijn binnen het raam van de begrotingen).

Periode: 1988-

Grondslag: bestuursreglementen

Product: goedkeuringsbesluiten

Opmerking: Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, het aangaan van geldleningen ten laste van het ziekenhuis, het besluiten tot ingrijpende reorganisaties, het aangaan, wijzigen of beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten.

Waardering: B (2)

Raad van Bestuur: instelling rechtspersonen

319b

Handeling: Het goedkeuren van voorgenomen plannen over de aanwending van middelen van door het ziekenhuis opgerichte rechtspersonen als dit mogelijk effect zal hebben op het functioneren van het ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: oprichtingsakten, statuten

Product: goedkeuringsbesluiten

Opmerking: De Raad van Bestuur (AZN) en de Raad van Toezicht (AZN) moeten bijvoorbeeld plannen van de stichting Patiëntenzorg S.R.Z. in het academisch ziekenhuis Nijmegen St. Radboud goedkeuren.

Waardering: B (5)

Stafconvent

403

Handeling: Het adviseren van de Raad van Bestuur over de goedkeuring van het reglement van het stafconvent

Periode: 1985-

Grondslag: bestuursregelemneten, stafconventsreglementen

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

Bestuur: gemeenschappelijk beleidsorgaan

356b

Actor: raad van toezicht (AZUA)

Handeling: Het benoemen van leden van het gemeenschappelijk beleidsorgaan van ziekenhuis en universiteit.

Periode: 1989-

Grondslag: Bestuursreglement regelende de bevoegdheden van raad van bestuur en raad van toezicht van het academisch ziekenhuis Rotterdam (1989), art. 4 lid 2; Gewijzigde gemeenschappelijke regeling tussen het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (1994), art. 2 lid 1

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: De Raad van Toezicht (AZUA) benoemt de leden van het gemeenschappelijk beleidsorgaan uit de eigen leden. De overige leden van de GBO van het AZUA worden gevormd door de leden van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

Actor: Voordrachtscommissie (AZM)

[Vervallen per 21-02-2007]

328

Handeling: Het rapporteren aan de raad van toezicht over de verrichtte werkzaamheden.

Periode: 1996-

Grondslag: Bestuursreglement Academisch Ziekenhuis Maastricht (1996), art. 12 lid 4

Product: rapporten, verslagen

Waardering: B (3)

329

Handeling: Het, op basis van de kandidaatstelling, doen van een voordracht voor benoeming tot lid van de raad van toezicht.

Periode: 1996-

Grondslag: Bestuursreglement Academisch Ziekenhuis Maastricht (1996), art. 13 lid 1

Product: voordrachten

Opmerking: De voordracht wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht

Waardering: V 5 jaar

Actor: Wervings- en selectiecommissie (AZM)

[Vervallen per 21-02-2007]

330

Handeling: Het doen van een beredeneerde voordracht aan de raad van toezicht voor benoeming van nieuwe leden van de raad van bestuur

Periode: 1996-

Grondslag: Bestuursreglement Academisch Ziekenhuis Maastricht (1996), art. 18 lid 1

Product: voordrachten

Waardering: V 5 jaar

Actor: Stafconvent

[Vervallen per 21-02-2007]

70a

Handeling: Het adviseren over beslisdocumenten in kader van voorgenomen of lopende nieuwbouwprojecten.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 3; Reglement stafconvent AZVU (1995), art. 3 lid d

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

146a

Actor: bestuur stafconvent (AZVU)

Handeling: Het adviseren van de raad van toezicht over voorgenomen benoemingen en het voorgenomen ontslag van leden van de raad van bestuur.

Periode: 1988-

Grondslag: Overgangs-bestuursregeling Academisch Ziekenhuis Leiden (1988), art. 6;

Bestuursreglement regelende de bevoegdheden van raad van bestuur en raad van toezicht van het academisch ziekenhuis Rotterdam (1992), art. 3 lid 2; Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. III-4, lid 4

Product: adviezen

Waardering: V 2 jaar (adviezen worden bewaard bij de Raad van Toezicht)

207

Actor: bestuur stafconvent (AZM)

Handeling: Het benoemen van leden van de medisch-ethische toetsingscommissie.

Periode: 1985-2000

Grondslag: reglementen medisch-ethische toetsingscommissies

Product: benoemingsbesluiten, instemmingsbesluiten (AZM)

Opmerking: Het bestuur van het stafconvent AZM benoemd zelf enkele leden en een aantal leden in overleg met het bestuur van de faculteit der geneeskunde. Sinds 2000 worden de benoemingen gedaan door de Raad van Bestuur of het College van Bestuur: de instelling waarvoor de kandidaat overwegend werkzaam is, benoemd de kandidaat. Beide instellingen moeten instemming verlenen aan elkaars benoemingen.

De Raad van Bestuur AZG doet dit met instemming van het faculteitsbestuur. In sommige ziekenhuizen wordt de METC gehoord of kan zij voordrachten doen aan de Raad van Bestuur.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

222

Actor: stafconvent (AZN)

Handeling: Het, op voordracht van de medisch ethische toetsingscommissie, benoemen van een onafhankelijk begeleider voor elk Fase-I-onderzoek.

Periode: 1999-

Grondslag: Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (1999), art. 25 lid 3

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: De begeleider geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de uitvoerders van het onderzoek. De onderzoekers rapporteren aan deze begeleider, die op zijn beurt de CWOM informeert.

Waardering: V 5 jaar na beëindigen onderzoek

279b

Handeling: Het goedkeuren van het geneesmiddelenformularium, dat ontwikkeld en instandgehouden wordt door de geneesmiddelencommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement geneesmiddelencommissie academisch ziekenhuis Maastricht (1993), art. 3 lid 1 onder a

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (5)

303

Actor: stafconvent (AZG)

Handeling: Het instemmen met wijzigingsvoorstellen van het op het stafconvent betrekking hebbende hoofdstuk van het bestuursreglement en het voeren van overleg hierover.

Periode: 1996-

Grondslag: Bestuursreglement van het academisch ziekenhuis te Groningen (1996), art. 40 lid 1-2

Product: instemmingsbesluiten, agenda’s, verslagen

Waardering: B (4)

331a

Actor: stafconvent (AZM)

Handeling: Het adviseren van de raad van toezicht over voorgenomen benoemingen voor nieuwe leden van de raad van toezicht.

Periode: 1996-

Grondslag: Bestuursreglement Academisch Ziekenhuis Maastricht (1996), art. 18 lid 2-3

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

Bestuur: Stafconvent

343

Handeling: Het benoemen van een voorzitter en een secretaris, het stafconventsbestuur en bijzondere leden van het stafconvent.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 162 lid 3, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 166 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.17, lid 3; bestuursreglementen, stafconventsreglementen

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

344

Handeling: Het vaststellen van het stafconventsreglement.

Periode: 1985-

Grondslag: bestuursreglementen, stafconventsreglementen

Product: stafconventsreglementen

Waardering: B (4)

346

Handeling: Het voeren van overleg over het bestuur van het academisch ziekenhuis en over kwaliteit en doelmatigheid van het medisch handelen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 162 lid 1, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 166 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.17 lid 1; bestuursreglementen, stafconventsreglementen, concept-structuurregeling UMC St. Radboud (AZN)

Product: agenda’s, verslagen

Opmerking: Deze handeling gold tot de invoering van de WHW niet voor het academisch ziekenhuis (AMC) bij de gemeentelijke universiteit van Amsterdam (Stb.1986, 414, art. 167, lid 1). Hieronder valt ook het overleg met de Raad van Bestuur.

Waardering: B (5)

347

Handeling: Het, gevraagd of ongevraagd, adviseren van de raad van bestuur over zaken rond de kwaliteit en de doelmatigheid van het medische handelen en zaken van algemeen belang voor het ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art.162 lid 1 onder b-d; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb.1992, 593), art. 12.17 lid 1; bestuursreglementen; stafconventsreglementen

Product: adviezen

Waardering: B (1)

348

Handeling: Het instellen van commissies die het stafconvent bijstaan bij de uitvoering van zijn taken.

Periode: 1985-

Grondslag: bestuursreglementen; stafcommissiereglementen

Product: instellingsbesluiten

Opmerking: Hieronder wordt ook verstaan het benoemen van de commissieleden en het vaststellen van de taakomschrijving van de ingestelde commissie.

Waardering: B (4)

349

Handeling: Het, desgevraagd, benoemen van vertegenwoordigers van het stafconvent in door de raad van bestuur ingestelde commissies van het ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: reglement van het stafconvent van het Academisch Ziekenhuis te Leiden (1981), art. 15

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

Actor: Commissie van overleg, overlegtafels (AZVU)

[Vervallen per 21-02-2007]

351

Handeling: Het, uit de eigen leden, benoemen van een voorzitter van de commissie van overleg.

Periode: 1985-1993

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 164 lid 2; bestuursreglementen

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

352

Handeling: Het voeren van overleg over alle aangelegenheden, in het bijzonder die over het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek, die gemeenschappelijk beraad tussen de raad van bestuur en het college van bestuur noodzakelijk of wenselijk maakt.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 164 lid 1; bestuursreglementen

Product: agenda’s, verslagen

Opmerking: Van het overleg wordt verslag gedaan aan deRaad van Toezicht (AZVU) en het verenigingsbestuur (AZVU).

Waardering: B (1)

353

Handeling: Het voeren van overleg over alle aangelegenheden, in het bijzonder die over het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek, die overleg tussen het faculteitsbestuur en raad van bestuur noodzakelijk of wenselijk maakt.

Periode: 1992-

Grondslag: Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. VIII-4 lid 1

Product: agenda’s, verslagen

Opmerking: Van het overleg wordt verslag gedaan aan de Raad van Toezicht en het verenigingsbestuur.

Waardering: B (1)

Actor: Gemeenschappelijk beleidsorgaan

[Vervallen per 21-02-2007]

Planning en bekostiging

14

Handeling: Het goedkeuren van het strategisch beleidsplan van het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan.

Periode: 1994-

Grondslag: Gemeenschappelijke regeling tussen het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam met betrekking tot het gemeenschappelijk beleidsorgaan (1994), art. 3 lid 8

Product: goedkeuringsbesluiten

Opmerking: Het bestuur van het gemeenschappelijk beleidsorgaan (AZUA, zich schrijvende en noemende raad van toezicht AMC-UvA) verricht deze handeling voor het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan: de Raad van Bestuur AMC-UvA.

Waardering: B (1)

41

Actor: raad van toezicht AMC-UvA (GBO AZUA)

Handeling: Het goedkeuren van het jaarverslag AMC-UvA.

Periode: 1994-

Grondslag: Gewijzigde gemeenschappelijke regeling tussen het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam met betrekking tot het gemeenschappelijk beleidsorgaan (1994), art. 3 lid 9

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (2)

Personeel

115b

Actor: raad van toezicht (AZVU)

Handeling: Het verlenen van ontheffing van de verplichting tot akkoordverklaring met de doelstelling van het ziekenhuis aan personen in een leidinggevende functie, anders dan lid van de raad van bestuur of raad van toezicht.

Periode: 1985-

Grondslag: Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. I-4 lid 4

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

Bestuur: gemeenschappelijk beleidsorgaan

357

Handeling: Het benoemen van de voorzitter van het gemeenschappelijk beleidsorgaan.

Periode: (1991)1994-

Grondslag: Gemeenschappelijke regeling tussen het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (1994), art. 2 lid 2

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

358

Handeling: Het vaststellen van een reglement over de werkwijze van het gemeenschappelijk beleidsorgaan.

Periode: (1991)1994-

Grondslag: Gemeenschappelijke regeling tussen het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (1994), art. 4 lid 3

Product: (huishoudelijke) reglementen

Waardering: B (4)

359

Handeling: Het voeren van overleg over een doelmatige samenwerking op het terrein van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek tussen universiteit en het academisch ziekenhuis.

Periode: 1991-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 173b lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.19 lid 2; Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. VIII-2 lid 1, lid 4; gemeenschappelijke regelingen

Product: agenda’s, verslagen, beleidsstukken, besluitenlijsten

Opmerking: Overleg over de vorming van een universitair medisch centrum (UMC) is ondergebracht in een aparte handeling.

Waardering: B (1)

360b

Handeling: Het vaststellen van het document over de onderlinge afstemming van werkzaamheden van ziekenhuis en universiteit op het gebied van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek.

Periode: 1991-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 173d; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.21; bestuursreglementen; gemeenschappelijke regelingen

Product: plandocumenten

Waardering: B (5)

361

Handeling: Het vaststellen van de onderlinge afstemming van werkzaamheden op het gebied van het wetenschappelijk geneeskundig onderzoek en onderwijs als de universiteit en het ziekenhuis hier niet binnen een redelijke termijn in slagen.

Periode: 1991-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 173d; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.21; bestuursreglementen; gemeenschappelijke regelingen

Product: vaststellingsbesluiten, plandocumenten

Waardering: B (5)

362

Handeling: Het, binnen een vastgestelde termijn, evalueren van de uitvoering van het beleidsdocument en het vaststellen van wijzigingen in het beleidsdocument.

Periode: 1996-

Grondslag: gemeenschappelijke regelingen

Product: evaluatierapporten, beleidsdocumenten, vaststellingsbesluiten

Waardering: B (2)

363

Actor: raad van toezicht AMC-UvA (GBO-AZUA)

Handeling: Het goedkeuren van het bestuursreglement van het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (raad van bestuur AMC- UvA).

Periode: 1994-

Grondslag: Gemeenschappelijke regeling tussen het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (1994), art. 3 lid 7

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (4)

366

Actor: raad van toezicht AMC-UvA (GBO-AZUA)

Handeling: Het benoemen van de voorzitter en de leden van het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan.

Periode: 1994-

Grondslag: Overeenkomst tussen het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de raad van bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam met betrekking tot het instellen van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (GUO) (1994), art. 2 lid 1-2

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na vervallen

370

Actor: raad van toezicht AMC-UvA (GBO-AZUA)

Handeling: Het voeren van overleg, als raad van toezicht AMC-UvA, in het kader van het toezicht houden op het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan.

Periode: 1994-

Grondslag: Gemeenschappelijke regeling tussen het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (1994), art. 3 lid 4

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

Actor: Gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan

[Vervallen per 21-02-2007]

Planning en bekostiging

13

Actor: raad van bestuur AMC-UvA (GUO AZUA)

Handeling: Het vaststellen van het strategisch beleidsplan van het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan.

Periode: 1994-

Grondslag: Overeenkomst tussen het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de raad van bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam met betrekking tot het instellen van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (GUO) (1994), art. 3 lid 2

Product: strategisch beleidsplannen

Waardering: B (1)

27d

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van de begroting (en het jaarplan of ontwikkelingsplan), de balans, de winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 201 lid 2, zoals gewijzigd (Stb.1990, 535), art. 155 lid 1 onder b; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.6 lid 1 onder b; Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 23 lid 2; Regeling jaarverslaggeving ziekenhuisvoorzieningen (Stcrt. 1991, 127); bestuursreglementen

Product: begrotingen, jaarplannen, ontwikkelingsplannen, balansen, winst- en

verliesrekeningen

Opmerking: In bovengenoemde regeling is de verantwoording geregeld van de rijksbijdrage die de academische ziekenhuizen ontvangen voor de bekostiging van wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek. De regeling trad op 1 januari 1991 inwerking en daarmee verviel het Besluit jaarrekening academische ziekenhuizen (Stcrt. 1985, 85) als afzonderlijke regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Anders dan voorheen zijn, vanaf het boekjaar 1990, de jaarrekeningen van de academische ziekenhuizen niet meer onderworpen aan de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze goedkeuringsvereiste is bij de wijzigingswet van 4 oktober 1990 vervallen.6 De regels voor de vaststelling worden sindsdien gegeven door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Waardering: B (1)

28

Actor: raad van bestuur UMCU (GUO AZU)

Handeling: Het vaststellen van de interne begroting van de faculteit der geneeskunde.

Periode: 1998-

Grondslag: Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 2

Product: begrotingen

Opmerking: Dit gebeurt als uitwerking van de universitaire begroting.

Waardering: B (3)

29

Actor: raad van bestuur AMC-UvA (GUO AZUA)

Handeling: Het vaststellen van de begroting AMC-UvA.

Periode: 1994-

Grondslag: Overeenkomst tussen het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de raad van bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam met betrekking tot het instellen van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (GUO) (1994), art. 3 lid 5

Product: vaststellingsbesluiten, begrotingen

Opmerking: Sinds 1994 bestaat er een geïntegreerde begroting van faculteit en ziekenhuis. De wettelijk verplichte begrotingen van faculteit en ziekenhuis vormen hier een afgeleide van.

Waardering: B (3)

40

Actor: raad van bestuur AMC-UvA (GUO AZUA)

Handeling: Het vaststellen van het jaarverslag AMC-UvA.

Periode: 1994-

Grondslag: Overeenkomst tussen het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de raad van bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam met betrekking tot het instellen van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (GUO) (1994), art. 3 lid 6

Product: jaarverslagen

Waardering: B (3)

Personeel

80b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het arbeidsvoorwaarden- en het personeelsbeleid.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 159 lid 3, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art. 4.1-4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4 (AZU)

Product: beleidsnota’s

Opmerking: Onderdeel van deze handeling is het voeren van overleg met aangewezen personeelsorganisaties. Binnen het kader van deze handeling valt ook het formuleren en vaststellen van het beleid over veiligheid, gezondheid en andere arbeidsomstandigheden (arbo-beleid). Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van het AZU (de Raad van Bestuur UMCU) neemt hierbij de richtlijnen van het College van Bestuur van de universiteit in acht.

Waardering: B (5)

92b

Handeling: Het vaststellen van reglementen over functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen

Opmerking: Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan AZU doet dit met inachtneming van de richtlijnen van het College van Bestuur van de universiteit.

Waardering: B (5)

102a

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de uitkering na overlijden van een personeelslid.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 51 lid 1-2, zoals gewijzigd art. 68

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘overlijdings- en vermissingsuitkering’

Waardering: V 5 jaar na vervanging

106b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het vaststellen van reglementen over het indienen en behandelen van klachten van en over de werknemer.

Periode: 1985-1996

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 81, zoals gewijzigd art. 81 lid 2

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘klachtenprocedure’

Waardering: B (5)

107b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het vaststellen van reglementen over aansprakelijkheid en schadeloosstelling jegens werknemers en derden.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 81 lid 1

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, uitvoeringsregelingen o.a. ‘aansprakelijkheid en schadeloosstelling’

Waardering: B (5)

111b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het indienstnemen en aanstellen van medewerkers van het academisch ziekenhuis en het wijzigen of aanvullen van het aanstellingsbesluit.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4

Product: aanstellingsbesluiten

Opmerking: Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU) doet dit met inachtneming van de richtlijnen van het College van Bestuur van de universiteit.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

112b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het, samen met het college van bestuur van de universiteit, benoemen van afdelingshoofden en van geneeskundige medewerkers, assistenten, hoogleraren en andere medewerkers die door de aard van hun functie bij de universiteit belast zijn met patiëntenzorg en daarvoor aangesteld moeten worden bij het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 161 lid 2-4, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 165 lid 2-3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.16 lid 2-3; bestuursreglementen

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: De Raad van Bestuur AZR dient hierbij te overleggen met de Raad van Toezicht.

Waardering: V 10 jaar einde dienst betrekking

113b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het instemmen met het benoemen door het college van bestuur van hoogleraren en andere leden van het wetenschappelijk personeel aan de universiteit.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 161 lid 4, zoals gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 165 lid 4; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.16 lid 2-4

Product: instemmingsbesluiten, benoemingsrapporten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

114b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het ontslaan van de medisch specialist die ook bij de universiteit is aangesteld als zijn aanstelling bij de universiteit eindigt.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 109

Product: ontslagbescheiden

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

117c

Actor: raad van bestuur UMCU (GUO AZU)

Handeling: Het treffen van financiële regelingen met werknemers aan wie eervol ontslag wordt verleend op andere dan de gebruikelijke gronden.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 147

Product: regelingen, financiële bescheiden

Opmerking: De Raad van Toezicht is alleen belast met het treffen van de financiële regeling als de betreffende werknemer lid van de Raad van Bestuur is.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

118b

Actor: raad van bestuur, gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het toekennen en betalen van het salaris en de vakantie-uitkering.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 22

Product: toekenningsbesluiten, financiële bescheiden

Gedragsvoorschriften en disciplinaire maatregelen

119b

Actor: raad van bestuur, gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het goedkeuren van het vervullen van nevenfuncties of het verrichten van nevenwerkzaamheden door medewerkers.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 82 lid 1-3

Product: vaststellingsbesluiten, reglementen, goedkeuringsbesluiten, uitvoeringsregelingen o.a. ‘nevenwerkzaamheden’

Opmerking: Hieronder valt onder andere het verrichten van nevenwerkzaamheden en vervullen van functies als commissaris, bestuurder of vennoot van instellingen die krachtens hun opzet in aanraking kunnen komen met het ziekenhuis. De Raad van Bestuur stelt hierover regels vast, waaronder regels over vermindering van bezoldiging en het daarover berekende vakantiegeld als de gegunde bezigheden worden gehonoreerd of er een vergoeding wordt ontvangen.

120b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het opleggen van disciplinaire maatregelen en het schorsen van werknemers.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4

Product: besluiten

Opmerking: Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU) doet dit met inachtneming van de richtlijnen van het College van Bestuur van de universiteit.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

Loopbaanbegeleiding

121b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het verplichten van werknemers tot het volgen van een studie of opleiding.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen art. 80 lid 2, zoals gewijzigd art. 80 lid 8

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

122b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het nemen van besluiten over het verlenen van studiefaciliteiten en het terugbetalen van opleidingskosten.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen art. 80 lid 2, zoals gewijzigd art. 80 lid 8

Product: besluiten

Waardering: V 7 jaar

Arbeidsduur, werktijden en verlof

123b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het bepalen van werktijden van werknemers.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4

Product: besluiten

Opmerking: Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU) doet dit met inachtneming van de richtlijnen van het College van Bestuur van de universiteit.

Waardering: V 10 jaar

124b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het besluiten op verzoeken van werknemers tot vermindering of uitbreiding van de arbeidsduur.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998 (AZU), art. 4 lid 2 onder c punt 4

Product: besluiten

Opmerking: Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU) doet dit met inachtneming van de richtlijnen van het College van Bestuur van de universiteit.

Waardering: V 10 jaar

125b

Actor: raad van bestuur, gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het toekennen van (bijzonder) verlof.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4

Product: besluiten

Opmerking: Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU) doet dit met inachtneming van de richtlijnen van het College van Bestuur van de universiteit.

Waardering: V 5 jaar

Toelages, gratificaties en vergoedingen

126b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het toekennen van toelagen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 22

Product: toekenningsbesluiten

Waardering: V 7 jaar

127b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het toekennen van vergoedingen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 22

Product: toekenningsbesluiten

Opmerking: Hieronder vallen onder andere overwerkvergoedingen, vergoedingen voor reis- en verblijfkosten, maar ook de toelagen aan medisch specialisten, die geen medische praktijk voor eigen rekening voeren, voor werkzaamheden ten behoeve van patiëntenzorg.

Waardering: V 7 jaar

128b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het toekennen van gratificaties.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 22

Product: toekenningsbesluiten, financiële bescheiden

Waardering: V 7 jaar

Ziekte en herintreding

129b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het, met de bedrijfsgezondheidskundige dienst, vaststellen van een reïntegratieplan voor de werknemer.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 64 lid 2, zoals gewijzigd art. 46 lid 1

Product: vaststellingsbesluiten, reïntegratieplannen

Waardering: V 5 jaar

131b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het behandelen van klachten van en over de werknemer en het nemen van maatregelen op grond van de klachten.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglementen Academische Ziekenhuizen, art. 81, zoals gewijzigd art. 81 lid 2; Regeling individueel klachtrecht medewerkers (AZVU) 1998, art. 8

Product: besluiten

Waardering: V 5 jaar

132b

Actor: raad van bestuur, gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het nemen van besluiten over aansprakelijkheid en schadeloosstelling jegens werknemers en derden.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388) art. 159 lid 3, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 3; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 942) art 4.1 – 4.2 lid 1; bestuursreglementen; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 4; Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen (Stb. 1992, 23), art. 81 lid 1

Product: besluiten

Waardering: V 7 jaar

134b

Actor: gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (AZU)

Handeling: Het verlenen van toestemming aan medisch specialisten die verbonden zijn aan het ziekenhuis tot deelneming aan vrije praktijkuitvoering in het ziekenhuis.

Periode: (1982) 1985-

Grondslag: Richtlijnen ter effectuering van de Honoreringsregeling medisch specialisten, werkzaam in academische ziekenhuizen, art. 5.2

Product: besluiten

Opmerking: De toestemming wordt alleen verleend als de betrokkene deelneemt aan de honoreringsregeling en zich blijkens schriftelijke verklaring conformeert aan de bepalingen uit die regeling.

Waardering: V 10 jaar na stopzetten vrije praktijk

Onderwijs en onderzoek

166b

Actor: raad van bestuur UMCU (GUO AZU)

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met derden over onderzoeksopdrachten en contractonderwijs (‘3e geldstroom’).

Periode: 1998-

Grondslag: Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 6

Product: overeenkomsten

Waardering: V 7 jaar na beeindiging van de overeenkomst

Bestuur en inrichting

367

Actor: raad van bestuur AMC-UvA (GUO AZUA)

Handeling: Het vaststellen van het bestuursreglement van het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan.

Periode: 1997-

Grondslag: Overeenkomst tussen het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de raad van bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam met betrekking tot het instellen van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (GUO) (1994), art. 3 lid 1

Product: bestuursreglementen

Waardering: B (4)

368

Actor: raad van bestuur AMC-UvA (GUO AZUA), raad van bestuur UMCU (GUO AZU)

Handeling: Het adviseren van het college van bestuur over de voorgenomen benoeming van hoogleraren in de faculteit der geneeskunde

Periode: 1997-

Grondslag: Overeenkomst tussen het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de raad van bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam met betrekking tot het instellen van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (GUO) (1994), art. 3 lid 8; Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 3

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

369

Actor: raad van bestuur AMC-UvA (GUO AZUA)

Handeling: Het instemmen met het benoemen van afdelingshoofden, van geneeskundige medewerkers, assistenten, hoogleraren en andere medewerkers die door de aard van hun functie bij de universiteit belast zijn met patiëntenzorg en daarvoor aangesteld moeten worden bij het academisch ziekenhuis.

Periode: 1992-

Grondslag: Gemeenschappelijke regeling tussen het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (1992), art. 3 lid 9

Product: instemmingsbesluiten

Opmerking: Het bestuur kan dit alleen doen als de bevoegdheid hiertoe is overgedragen door de Raad van Bestuur aan het bestuur van het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan.

Waardering: V 5 jaar

371

Actor: raad van bestuur UMCU (AZU)

Handeling: Het voeren van de financiële administratie voor de faculteit der geneeskunde.

Periode: 1998-

Grondslag: Overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van 2 maart 1998, art. 4 lid 2 onder c punt 5

Product: financiële bescheiden

Waardering: V 7 jaar na vaststellen van de rekening

Actor: Verpleegkundig convent

[Vervallen per 21-02-2007]

70b

Handeling: Het adviseren over beslisdocumenten in kader van voorgenomen of lopende nieuwbouwprojecten.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 3; Reglement stafconvent AZVU (1995), art. 3 lid d

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

324m

Handeling: Het instellingen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325n

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van het verpleegkundig convent aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur

Waardering: B (5)

372

Handeling: Het benoemen van een conventsbestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglement verpleegkundig convent LUMC (1999), art. 4 lid 8

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

373

Actor: verpleegkundig convent (LUMC)

Handeling: Het vaststellen van het reglement voor het verpleegkundig convent.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement verpleegkundig convent LUMC (1999), art. 10 lid 2

Product: reglementen

Opmerking: De raad van bestuur (AZN) doet dit voor het verpleegkundig convent in het AZN: dit valt onder handeling 327

Waardering: B (4)

375

Handeling: Het voeren van overleg over de ontwikkeling van de verpleegkundige

beroepsuitoefening.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement verpleegkundige adviesraad AZN (1998), art. 11 lid 1; reglement verpleegkundig convent LUMC (1999), art. 6 lid 4

Product: agenda’s, verslagen

Opmerking: Hieronder valt ook het overleg met de Raad van Bestuur dat tweemaal per jaar wordt gevoerd.

Waardering: B (5)

376

Handeling: Het, gevraagd en ongevraagd, adviseren over professionele ontwikkelingen binnen de verpleegkunde.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement verpleegkundige adviesraad AZN (1998), art. 4 lid 1; reglement verpleegkundig convent LUMC (1999), art. 3 lid 4-9

Product: adviezen

Opmerking: De verpleegkundige adviesraad AZN kan advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur, de directeur Staf Zorg en de clusterbesturen.

Waardering: B (5)

377

Actor: verpleegkundig convent (AZN)

Handeling: Het evalueren van de taakuitoefening van het verpleegkundig convent.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement verpleegkundige adviesraad AZN (1998), art. 15

Product: evaluatierapporten

Opmerking: De taakuitvoering van het verpleegkundig convent (verpleegkundig adviesraad AZN) wordt tweejaarlijks geëvalueerd door de VAR in samenspraak met de directeur Staf Zorg en de managers zorg.

Waardering: B (2)

Actor: Medezeggenschapsraad, ondernemingsraad

[Vervallen per 21-02-2007]

70c

Handeling: Het adviseren over beslisdocumenten in kader van voorgenomen of lopende nieuwbouwprojecten.

Periode: 1985-

Grondslag: Handboek Nieuwbouw, deel 1: Gebruikers (AZN), hoofdstuk 3; Reglement stafconvent AZVU (1995), art. 3 lid d

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

136

Handeling: Het instellen van een (vaste) commissie die de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad regelt en de verkiezingen organiseert.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen ondernemingsraden

Product: instellingsbesluiten

Waardering: B (4)

137

Actor: ondernemingsraad (verkiezingscommissie)

Handeling: Het organiseren van de verkiezingen van de ondernemingsraad.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen ondernemingsraden

Product: o.a. kiesregisters, kandidaatstellingen (kandidaat-lijsten),

Opmerking: Stembiljetten worden ten minste drie maanden bewaard.

Waardering: V 5 jaar

400

Actor: ondernemingsraad (verkiezingscommissie)

Handeling: het vaststellen van de verkiezingsuitslag van de verkiezingen van de ondernemingsraad

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen ondernemingsraden

Product: Processen verbaal

Waardering: B (5)

138

Handeling: Het benoemen van een voorzitter, een vice-voorzitter (en een secretaris).

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen ondernemingsraden; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 3

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: Over het algemeen wordt een ambtelijk secretaris benoemd door de Raad van Bestuur. Als dit niet het geval is dan wordt een secretaris door de ondernemingsraad benoemd uit de eigen leden.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

139

Handeling: Het behandelen van bezwaarschriften ten aanzien van de verkiezingen van de ondernemingsraad en het nemen van besluiten over ingediende bezwaarschriften.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen ondernemingsraden

Product: besluiten

Opmerking: Bezwaarschriften kunnen ingediend worden over besluiten van de OR en/ of de verkiezingscommissie over o.a. de datum van de verkiezingen, de geldigheid van de kandidatenlijst en de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen.

Waardering: V 5 jaar na zaak

140c

Handeling: Het vaststellen van een reglement voor de ondernemingsraad.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 159 lid 1, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593) art. 12.14 lid 1; Besluit van 14 juni 1996, houdende de van toepassingsverklaring van de Wet op de Ondernemingsraden op de Open Universiteit, de openbare academische ziekenhuizen, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek en de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijke onderzoek (Stb. 1996, 315), art. 1; Wet op de ondernemingsraden (Stb. 1971, 54), gewijzigd (Stb. 1995, 231), art. 2 lid 1; bestuursreglementen; reglementen ondernemingsraden; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 29 lid 3

Product: reglementen

Opmerking: Als de ondernemingsraad het reglement vaststelt dan kan de Raad van Bestuur gehoord worden. De Raad van Toezicht (AZL) stelde tussen 1981 en 1988 het reglement van de personeelsraad vast.

Waardering: B (4)

141b

Actor: ondernemingsraad (AZVU)

Handeling: Het gezamenlijk vaststellen van een huishoudelijk reglement van de

ondernemingsraad.

Periode: 1985-

Grondslag: Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. VI-2

Product: huishoudelijk reglementen

Waardering: B (4)

142

Handeling: Het voeren van overleg over alle zaken die de ondernemingsraad van belang acht.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen ondernemingsraden; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 7 lid 1

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

143b

Handeling: het voeren van overleg over de rechtspositie van het personeel en het instellingsbestuur en andere aangelegenheden van algemeen belang (voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel).

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) art. 159 lid 2, gewijzigd (Stb. 1990, 535), art. 163 lid 2; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), 4.5 lid 5; Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen ‘98/’00, art. 70 lid 1-2; reglementen ondernemingsraden; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 16 lid 5

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

145

Handeling: Het adviseren van de raad van bestuur over voorgenomen besluiten die gevolgen hebben voor (de positie van) het personeel.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), 4.5 lid 5; Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen ‘98/’00, art. 70 lid 1-2; reglementen ondernemingsraden; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 22 lid 1

Product: adviezen

Opmerking: De ondernemingsraad adviseert o.a. over de overdracht van zeggenschap van een onderdeel van het ziekenhuis, belangrijke organisatiewijzigingen, regelingen voor het personeel.

Waardering: B (5)

146b

Actor: medezeggenschapsraad (AZL)

ondernemingsraad (AZR, AZVU)

Handeling: Het adviseren van de raad van toezicht over voorgenomen benoemingen en het voorgenomen ontslag van leden van de raad van bestuur.

Periode: 1988-1993 (AZL)

1988-

Grondslag: Overgangs-bestuursregeling Academisch Ziekenhuis Leiden (1988), art. 6;

Bestuursreglement regelende de bevoegdheden van raad van bestuur en raad van toezicht van het academisch ziekenhuis Rotterdam (1992), art. 3 lid 2; Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (1992), art. III-4, lid 4

Product: adviezen

Waardering: V 2 jaar

150

Handeling: Het instemmen met de reorganisatiecode die van toepassing is bij organisatiewijzigingen.

Periode: 1998-

Grondslag: Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen, art. 7 lid 1; uitvoeringsregeling ter afbakening van het lokale overleg, art.3 lid 1

Product: instemmingsbesluiten

Waardering: V 2 jaar

398

Handeling: Het instemmmen met het reglment klachtenscommissie seksuele intimidatie/klachtenregeling ongewenst gedrag AZN

Periode: 1996-

Grondslag: regelingen over ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie

Product: besluiten

Waardering: V 2 jaar

151b

Handeling: het benoemen van de leden van de geschillencommissie

Periode: 1994-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), art 4.5 lid 5

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

153

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van een verslag over de verrichtte werkzaamheden.

Periode: 1996-

Grondslag: reglementen ondernemingsraden

Product: jaarverslagen

Waardering: B (3)

331b

Actor: ondernemingsraad (AZM)

Handeling: Het adviseren van de raad van toezicht over voorgenomen benoemingen voor nieuwe leden van de raad van toezicht.

Periode: 1996-

Grondslag: Bestuursreglement Academisch Ziekenhuis Maastricht (1996), art. 18 lid 2-3

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

393

Handeling: Het adviseren van het stichtingsbestuur /raad van toezicht over het beroepsreglement voor de commissie van beroep.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stbl. 1985, 562), zoals gewijzigd (Stb.1986, 388), art. 171 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stbl. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), art. 4.1, 4.7 lid 1; statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 14; Reglement van de Personeelsraad AZL (1981), art. 23 lid 3

Product: Adviezen

Waardering: V 2 jaar

Actor: Geschillencommissie

[Vervallen per 21-02-2007]

152

Handeling: Het beslissen op geschillen tussen het instellingsbestuur en de ondernemingsraad.

Periode: (1993) 1995-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb.1994, 942), art. 4.5 lid 5

Product: beschikkingen

Waardering: B (5)

Actor: Emancipatiecommissie

[Vervallen per 21-02-2007]

154

Actor: emancipatiecommissie (AZL, AZVU)

Handeling: Het vaststellen van een reglement voor de emancipatiecommissie.

Periode: 1985-1998 (AZL)

1989-

Grondslag: Bestuursreglement AZL (1991), art. 42; Huishoudelijk reglement emancipatiecommissie AZVU (1989), art. 6 lid 1

Product: reglementen

Waardering: B (4)

156

Actor: emancipatiecommissie (AZL, AZVU)

Handeling: Het adviseren van de raad van bestuur over alle zaken die de positie van vrouwen in het ziekenhuis betreffen.

Periode: 1985-1998 (AZL)

: 1989-

Grondslag: Bestuursreglement AZL (1991), art. 42; Huishoudelijk reglement emancipatiecommissie AZVU (1989), art. 1

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

324f

Handeling: Het instellingen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325g

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de emancipatiecommissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Sociale commissie (AZU)

[Vervallen per 21-02-2007]

158

Handeling: Het adviseren van de raad van toezicht over het sociale, organisatorische en personele beleid van het ziekenhuis.

Periode: 1998-

Grondslag: Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht AZU (1998), art. 8 lid 4

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

Actor: Bezwarenadviescommissie AZR

[Vervallen per 21-02-2007]

384

Actor: Bezwarenadviescommissie AZR

Handeling: Het adviseren van de raad van bestuur op een bezwaar tegen een genomen besluit

Periode: 1995-

Grondslag: Regeling bezwarenprocedure AZR 1995

Product: Adviezen

Waardering: V 5 jaar

Actor: Klachtencommissie seksuele intimidatie

[Vervallen per 21-02-2007]

160

Handeling: Het benoemen van (de voorzitter en) een secretaris.

Periode: 1997-

Grondslag: regelingen over ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: De klachtencommissie AZR benoemt zelf de voorzitter van de commissie, terwijl voor de overige klachtencommissies de voorzitter (net als de leden) worden benoemd door de Raad van Bestuur.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

161

Handeling: Het nemen van besluiten om klachten in behandeling te nemen of niet-ontvankelijk te verklaren.

Periode: 1997-

Grondslag: regelingen over ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie

Product: besluiten

Waardering: V 5 jaar

162

Handeling: Het behandelen van ontvankelijk verklaarde klachten over seksuele intimidatie.

Periode: 1997-

Grondslag: regelingen over ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie

Product: verslagen, besluiten, adviezen

Opmerking: de commissie besluit over de gegrondheid van de klacht en adviseert de Raad van Bestuur over specifieke maatregelen tegen de beklaagde of over maatregelen van specifieke aard.

Waardering: V 5 jaar na einde zaak

324i

Handeling: Het instellen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie, vetrouwenspersonen AZN adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: regelingen over ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325k

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de klachtencommissie/ vetrouwenspersonen AZN aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Centrale opleidingscommissie

[Vervallen per 21-02-2007]

167

Handeling: Het vaststellen van het reglement van de centrale opleidingscommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de centrale opleidingscommissie AZR (maart 1999), art. 17

Product: reglementen

Waardering: B (4)

169

Handeling: Het benoemen van een voorzitter en een secretaris.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de centrale opleidingscommissie AZR (maart 1999), art. 7; Reglement van de ziekenhuis opleidingscommissie AZN (1996), art. 4 lid 3

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: In het AZN wordt geen secretaris benoemd, omdat een ambtelijk secretaris wordt geleverd door de staf medische zaken.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

170

Handeling: Het benoemen van een dagelijks bestuur van de commissie.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de ziekenhuis opleidingscommissie AZN (1996), art. 9 lid 1

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

171

Handeling: Het voeren van overleg tussen opleiders, assistent-geneeskundigen in opleiding en de raad van bestuur ter bevordering van een optimaal opleidingsklimaat.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de ziekenhuis opleidingencommissie AZN (1996), art. 2, art. 8 lid 1; Reglement van de centrale opleidingscommissie AZR (maart 1999), art.1-2

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

172

Handeling: Het voeren van overleg met de specialistenregistratiecommissie, de raad van bestuur en andere organen van het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de centrale opleidingscommissie AZN (maart 1999), art. 6 lid 1

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

173

Handeling: Het benoemen van adviserende leden van de centrale opleidingscommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de ziekenhuis opleidingscommissie AZN (1996), art. 4 lid 5; Reglement van de centrale opleidingscommissie AZR (maart 1999), art. 4

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

174

Handeling: Het doen van voorstellen aan de raad van bestuur om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de ziekenhuis opleidingscommissie AZN (1996), art. 7 lid 2

Product: voorstellen

Waardering: B (5)

324b

Handeling: Het instellingen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen centrale opleidingscommissies

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325b

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Wervingscommissie AZR-HR&O (AZR)

[Vervallen per 21-02-2007]

180

Handeling: Het vaststellen van een plan van aanpak en een begroting voor het werven van studenten voor de basisopleiding tot verpleegkundige.

Periode: 1996-

Grondslag: Aanvullende overeenkomst betreffende de gezamenlijke wervingsactiviteiten AZR en HR&O van studenten ten behoeve van de leren-werken variant (1996), art. 4-5

Producten: o.a. plan van aanpak, begroting, voorlichtingsmateriaal

Waardering: B (5)

182

Handeling: Het jaarlijks verantwoorden aan de raad van bestuur van bestedingen in het kader van het werven van studenten voor de basisopleiding tot verpleegkundige.

Periode: 1996-

Grondslag: Aanvullende overeenkomst betreffende de gezamenlijke wervingsactiviteiten AZR en HR&O van studenten ten behoeve van de leren-werken variant (1996), art. 5

Producten: financiële verslagen, jaarrekeningen, accountantaverklaringen

Waardering: V 5 jaar

Actor: Bezwarencommissie opleiding leerling-verpleegkundigen

[Vervallen per 21-02-2007]

186

Handeling: Het nemen van besluiten over ingediende bezwaarschriften van leerling-verpleegkundigen ten aanzien van beoordelingen van de leerling-verpleegkundige.

Periode: (1983) 1985-1997

Grondslag: Reglement opleiding diploma A-verpleegkundige Academisch Ziekenhuis Rotterdam (1982), art. 21 lid 10

Product: besluiten

Waardering: V 5 jaar

Actor: Commissie patiëntengebonden onderzoek (AZR)

[Vervallen per 21-02-2007]

191

Handeling: Het benoemen van de (vice-)voorzitter van de commissie patiëntgebonden onderzoek.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement commissie patiëntgebonden onderzoek (AZR), art. 4 lid 4

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

192

Handeling: Het vaststellen van de werkwijze van de commissie met inachtneming van eventuele richtlijnen van de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement commissie patiëntgebonden onderzoek (AZR), art. 4 lid 4

Product: reglementen

Waardering: B (4)

196a

Handeling: Het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de raad van bestuur over het beleid ten aanzien van klinisch wetenschappelijk onderzoek en over voorgenomen klinisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Periode: 1993-

Grondslag: Reglement van de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek AZM (1993), art. 3 lid 1-3, art. 5 lid 1; Reglement van de commissie patiëntgebonden onderzoek AZR, art. 2 lid b

Product: agenda’s, verslagen, beoordelingsrapporten, adviezen

Opmerking: Hieronder valt ook het adviseren van de Raad van Bestuur over de indiening van projecten bij het College van zorgverzekeringen.

Waardering: V 5 jaar

200a

Handeling: Het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de raad van bestuur over het aanwenden van gelden uit het Profileringsfonds (AZM) of het Revolving Fund (AZR).

Periode: 1993-

Grondslag: Reglement van de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek AZM (1993), art. 3 lid 4; Profileringsfonds AZM (awo 98.052, 1998), art. 5; Reglement commissie patiëntgebonden onderzoek AZR, art. 3 lid c

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

204

Handeling: Het adviseren van onderzoekers over het uitwerken van projecten op het gebied van patiëntgebonden onderzoek.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement commissie patiëntgebonden onderzoek (AZR), art. 3 lid a-c

Product: adviezen

Waardering: B (5)

324d

Handeling: Het instellingen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen commissie patiëntgebonden onderzoek

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325d

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Adviescommissie wetenschappelijk onderzoek (AZM)

[Vervallen per 21-02-2007]

195

Handeling: Het, op incidentele basis, benoemen van adviseurs van de commissie.

Periode: 1993-

Grondslag: Reglement van de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek AZM (1993), art. 2 lid 3

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

196b

Handeling: Het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de raad van bestuur over het beleid ten aanzien van klinisch wetenschappelijk onderzoek en over voorgenomen klinisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Periode: 1993-

Grondslag: Reglement van de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek AZM (1993), art. 3 lid 1-3, art. 5 lid 1; Reglement van de commissie patiëntgebonden onderzoek AZR, art. 2 lid b

Product: agenda’s, verslagen, beoordelingsrapporten, adviezen

Opmerking: Hieronder valt ook het adviseren van de Raad van Bestuur over de indiening van projecten bij het College van zorgverzekeringen.

Waardering: V 5 jaar

197

Handeling: Het bijhouden van een register van alle onderzoeksvoorstellen, subsidieaanvragen ten laste van het profileringsfonds AZM en andere initiatieven die aan de commissie zijn voorgelegd.

Periode: 1993-

Grondslag: Reglement van de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek AZM (1993), art. 8 lid 1

Product: registers

Waardering: B (5)

200b

Handeling: Het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de raad van bestuur over het aanwenden van gelden uit het Profileringsfonds (AZM) of het Revolving Fund (AZR).

Periode: 1993-

Grondslag: Reglement van de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek AZM (1993), art. 3 lid 4; Profileringsfonds azM (AWO 98.052, 1998), art. 5; Reglement commissie patiëntgebonden onderzoek AZR, art. 3 lid c

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

202

Handeling: Het regelmatig en na afsluiting van een project evalueren van projecten ten laste van het Profileringsfonds AZM en het formuleren van een beleidsadvies aan de raad van bestuur.

Periode: 1998-

Grondslag: Profileringsfonds AZM (AWO 98.052, 1998), art. 10

Product: enquêtes, eindrapportages, evaluatierapporten, beleidsadviezen

Opmerking: Om de twee jaar wordt door de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek een enquête onder projectleiders gehouden om de stand van zaken van alle lopende PF-projecten en de wetenschappelijk output daarvan te evalueren. De resultaten hiervan worden in een rapport weergegeven.

Waardering: B (2) V 1 jaar (enquête)

216

Actor: adviescommissie wetenschappelijk onderzoek (AZM)

Handeling: Het beoordelen van adviezen van de medisch-ethische commissie over een voorgenomen project.

Periode: 1986-

Grondslag: Reglement van de medisch-ethische commissie (AZM 1986), art. 8.3

Product: besluiten

Opmerking: De medisch-ethische commissie AZM kan, als zij daarvoor gegronde redenen heeft, afwijken van deze procedure.

Waardering: V 5 jaar

324a

Handeling: Het instellingen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen adviescommissie wetenschappelijk onderzoek AZM.

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325a

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Ethische commissie (AZM, AZN)

[Vervallen per 21-02-2007]

230

Handeling: Het adviseren van de raad van bestuur met als doel om het normbesef van medewerkers van ziekenhuis en faculteit over medisch ethische aspecten te vergroten.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen ethische commissies; taakopdracht voor de commissie ethiek van het academisch ziekenhuis St Radboud (1993), art. 2 lid 1

Product: voorstellen

Waardering: B (5)

325g

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Medisch-ethische toetsingscommissie

[Vervallen per 21-02-2007]

200c

Handeling: Het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de raad van bestuur over het aanwenden van gelden uit het Profileringsfonds (AZM) of het Revolving Fund (AZR).

Periode: 1993-

Grondslag: Reglement van de adviescommissie wetenschappelijk onderzoek AZM (1993), art. 3 lid 4; Profileringsfonds azM (AWO 98.052, 1998), art. 5; Reglement commissie patiëntgebonden onderzoek AZR, art. 3 lid c

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

203b

Handeling: Het vaststellen van een procedure voor het aanmelden van wetenschappelijk onderzoek in het academisch ziekenhuis ter beoordeling door de medisch ethische toetsingscommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de medisch-ethische commissie (AZM 1986), art. 9.1; Reglement van medisch ethische commissie azM/UM (2000), art. 3 lid 1; Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (1999), art. 14 lid 2

Product: procedures, aanvraagformulieren

Opmerking: De Raad van Bestuur doet dit samen met het College van Bestuur.

Waardering: V 5 jaar na vervanging

206

Handeling: Het schriftelijk mededelen aan de centrale commissie voor medisch wetenschappelijk onderzoek van wijzigingen in het reglement van de medisch-ethische commissie.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Stb. 1998, 161), art. 18

Product: mededelingen

Waardering: B (3)

210

Handeling: Het benoemen van deskundigen die de commissie kunnen bijstaan en informeren over medisch-ethische kwesties.

Periode: 1995-

Grondslag: Reglement van de medisch-ethische commissie (AZG 1995), art. 3 lid d; Reglement van de Commissie Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum (1998), art. 19 lid a; Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (1999), art. 13 lid 1

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

211

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van een begroting.

Periode: 1999-

Grondslag: Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (1999), art. 11 lid 2; Reglement van de medisch ethische toetsingscommissie EUR/AZR (1999), art. 8 lid 2

Product: begrotingen

Opmerking: In overleg met de Raad van Bestuur en/of het faculteitsbestuur wordt in de begroting vastgelegd welke vergoeding wordt uitgekeerd aan afdelingen waaruit een commissielid wordt geworven.

Waardering: B (5)

212

Handeling: Het voeren van overleg over medisch-ethische kwesties, werkwijzen en voorgenomen projecten in het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen medisch-ethische toetsingscommissies; Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (1999), art. 16 lid 1-2; Reglement van de medisch-ethische commissie (AZM 1986), art. 5 lid 1, art. 12 lid 5

Product: agenda’s, verslagen, actieplanningen, voorstellen

Opmerking: Hieronder valt ook het voeren van overleg met andere commissies binnen het ziekenhuis over een goede afstemming van haar werkzaamheden met die van andere commissies en het doen van voorstellen aan de Raad van Bestuur en/of het faculteitsbestuur over de uitvoering van haar taken.

Waardering: B (1)

213

Handeling: Het, gevraagd of ongevraagd, adviseren van de raad van bestuur en/of het faculteitsbestuur over de medisch-ethische aanvaardbaarheid van voorgenomen projecten en over aangelegenheden rond experimenteel wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg in het algemeen.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Stb. 1998, 161), art. 2 lid 2 onder a, art. 21; reglementen medisch-ethische toetsingscommissies

Product: adviezen

Waardering: B (1)

214

Handeling: Het adviseren van de raad van bestuur over ingediende onderzoeksprotocollen van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Stb. 1998, 161), art. 16 lid 1; reglementen medisch ethische commissies

Product: beoordelingsrapporten, adviezen

Opmerking: Hieronder valt ook het herbeoordelen van onderzoeksprotocollen. Als de commissie van mening is dat een voorgesteld project in zijn definitieve vorm uit medisch-ethisch oogpunt ontoelaatbaar is, stelt zij de indiener(s) van het project, de voor het onderzoek verantwoordelijke personen en de voorzitter van de wetenschapscommissie van het standpunt van de commissie op de hoogte. In dit geval brengt de medisch-ethische commissie AZM geen advies uit, tenzij de indieners dit uitdrukkelijk wensen.

Waardering: V 5 jaar

215

Handeling: Het overdragen aan de Centrale Commissie voor Medisch Wetenschappelijk Onderzoek van de beoordeling van onderzoeksprotocollen inzake onderzoek met proefpersonen die nog geen achttien jaar zijn of die zelf niet in staat zijn om tot een redelijke waardering van hun belangen te komen.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Stb. 1998, 161), art. 19 lid 1; reglement van de medisch ethische toetsingscommissie EUR/AZR (1999), art. 6 lid 9; Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (1999), art. 23 lid 1

Product: overdrachtsbesluiten

Opmerking: De commissie doet hiervan schriftelijk mededeling aan onderzoeker die het protocol heeft ingediend.

Waardering: B (1)

220

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de wijze waarop de voortgang van lopende projecten door de commissie wordt gevolgd.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Stb. 1998, 161), art. 21 lid 1-2; Reglement van de medisch ethische toetsingscommissie EUR/AZR (1999), art. 6 lid 17

Product: reglementen

Waardering: B (5)

221

Handeling: Het bijhouden van een register / projectdossier van alle aan de commissie voorgelegde, afgewezen en lopende projecten waarbij proefpersonen betrokken zijn.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen medisch-ethische commissies

Product: registers / projectdossiers

Opmerking: Het register / projectdossier wordt bijgehouden door de secretaris van de medisch-ethische commissie.

Waardering: B (5)

223

Handeling: Het adviseren van de raad van bestuur en/of het faculteitsbestuur over het intrekken van verleende toestemming als een lopend project niet meer voldoet aan medisch-ethische criteria.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de medisch-ethische commissie (AZM 1986), art. 12.4; Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Stb. 1998, 161), art. 21; reglement van de medisch ethische toetsingscommissie EUR/AZR (1999), art. 6 lid 18

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar na afloop project

324j

Handeling: Het instellen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen Medisch ethische toetsingscommissies

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325i

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Commissie van deskundigen

[Vervallen per 21-02-2007]

217

Handeling: Het adviseren van de raad van bestuur, het faculteitsbestuur of de medisch ethische toetsingscommissie over bezwaarschriften naar aanleiding van adviezen van de medisch-ethische toetsingscommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement van de medisch-ethische commissie (AZM 1986), art. 10.2; Reglement commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (1999), art. 28 lid 6

Product: adviezen

Opmerking: Bezwaarschriften worden ingediend bij de Raad van Bestuur of bij het faculteitsbestuur. Deze geven het bezwaarschrift door aan een commissie van drie deskundigen. Het advies van deze commissie is bindend voor wat betreft hun medisch-ethische (on)aanvaardbaarheid.

Waardering: B (5)

Actor: Dierexpermentencommissie

[Vervallen per 21-02-2007]

226

Handeling: Het benoemen van een vice-voorzitter en een secretaris van de dierexperimentencommissie.

Periode: 1986-

Grondslag: Reglement dierexperimentencommissie Academisch Ziekenhuis Leiden, art. 5 lid 4

Product: benoemingen

Opmerking: De Raad van Bestuur kan een ambtelijk secretaris voor de commissie benoemen.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

227

Handeling: Het, gevraagd of ongevraagd, adviseren van de raad van bestuur over de ethische toelaatbaarheid van voorgenomen dierproeven en over ontwikkelingen op het gebied van dierproevenbeleid en dierexperimenteel onderzoek.

Periode: 1986-

Grondslag: Reglement dierexperimentencommissie Academisch Ziekenhuis Leiden, art. 3 lid 1-2, lid 6, art. 7 lid 1

Product: agenda’s, verslagen, adviezen

Waardering: B (1)

228

Handeling: Het vaststellen van criteria over het gebruik van proefdieren.

Periode: 1986-

Grondslag: Reglement dierexperimentencommissie Academisch Ziekenhuis Leiden, art. 3 lid 4

Product: criteria

Waardering: B (5)

324e

Handeling: Het instellingen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglement Dierexperimentencommissie

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325f

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Commissie medische registratie

[Vervallen per 21-02-2007]

256

Handeling: Het benoemen van een voorzitter en een vice-voorzitter.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement commissie medische registratie AZL (1983), art. 4 lid 1

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

257

Handeling: Het, gevraagd of ongevraagd, adviseren van de raad van bestuur en/ of de Dienst Medische Registratie over zaken rond de medische registratie.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement commissie medische registratie AZL (1983), art. 1

Product: adviezen

Waardering: B (5)

324c

Handeling: Het instellingen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglement commissie medische registratie AZL (1983)

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325c

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Infectiecommissie

[Vervallen per 21-02-2007]

265b

Handeling: Het benoemen van een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris van de infectiecommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen infectiecommissies

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: Deze handeling geldt niet voor het AZR, omdat de vervulling van deze taken in het reglement aan bepaalde functionarissen is gebonden. Het secretariaat van de infectiecommissie AZL wordt door de Raad van Bestuur verzorgd. De Raad van Bestuur AZM benoemt alleen de voorzitter. De vice-voorzitter en de secretaris worden benoemd door de commissie zelf. De infectiecommissie AZVU benoemt alleen de vice-voorzitter.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

388

Handeling: Het vaststellen van het reglement van de infectiecommissie

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen infectiecommissies

Product: reglementen

Waardering: B (3)

266

Handeling: Het benoemen van adviseurs van de infectiecommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: reglement infectiecommissie AZL (1980), art. 5

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

267

Handeling: Het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de raad van bestuur over alle zaken rond steriliseren en steriliteit, preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen infectiecommissies

Product: adviesrapporten, richtlijnen

Waardering: B (5)

268

Handeling: Het vaststellen van procedures over preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen infectiecommissies

Product: procedures, protocollen, richtlijnen

Waardering: B (5)

269

Handeling: Het opzetten en instandhouden van een registratiesysteem van infecties.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen infectiecommissies

Product: overzichten

Waardering: B (5)

270

Handeling: Het voeren van overleg over preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen infectiecommissies

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

324h

Handeling: Het instellingen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglement infectiecommissie

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325j

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Geneesmiddelencommissie

[Vervallen per 21-02-2007]

271

Handeling: Het vaststellen van het reglement van de geneesmiddelencommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen geneesmiddelencommissies

Product: reglementen

Opmerking: In het Academisch Ziekenhuis Nijmegen St Radboud en het VU ziekenhuis wordt dit reglement vastgesteld door de Raad van Bestuur (in overleg met de geneesmiddelencommissie). Voor deze ziekenhuizen valt dit onder handeling 327.

Waardering: B (4)

273b

Handeling: Het benoemen van een voorzitter en een vice-voorzitter van de geneesmiddelencommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen geneesmiddelencommissies

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: De voorzitter van de geneesmiddelencommissies van het AZN en het VU ziekenhuis (vanaf 1995) wordt benoemd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur AZG doet dit in overleg met de commissie en het bestuur stafconvent. De vice-voorzitter wordt door de commissie uit haar midden gekozen. In andere gevallen is het voorzitterschap gekoppeld aan een functie.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

274

Handeling: Het voeren van overleg over alle aspecten van de geneesmiddelenvoorziening in het ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen geneesmiddelencommissies

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

275

Handeling: Het beheren van gegevens over het geneesmiddelengebruik in het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement geneesmiddelencommissie academisch ziekenhuis Maastricht (1993), art. 3 lid 1 onder e

Product: gegevensbestanden

Waardering: V 5 jaar

276

Handeling: Het adviseren van de raad van bestuur over alle aspecten rond de geneesmiddelenvoorziening in het ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen geneesmiddelencommissies

Product: adviezen

Opmerking: Hieronder valt o.a. het adviseren over: het ziekenhuisformularium, de doelmatigheid van het geneesmiddelendistributiesysteem, de autorisatieprocedures binnen het geneesmiddelendistributiesysteem en de toetsing van beleid, besluiten en activiteiten van deelcommissies.

Waardering: V 5 jaar

277

Handeling: Het verstrekken van informatie over (nieuwe) geneesmiddelen aan artsen en verpleegkundig personeel.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen geneesmiddelencommissies

Product: voorlichtingsmateriaal o.a. folders, brochures

Waardering: V 1 jaar

278

Handeling: Het vaststellen van het geneesmiddelenformularium.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen geneesmiddelencommissies

Product: vaststellingsbesluiten

Waardering: B (5)

280

Actor: geneesmiddelencommissie

Handeling: Het verslagleggen van de geneesmiddelendistributie.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen geneesmiddelencommissies

Product: verslagen

Waardering: V 5 jaar

281

Actor: geneesmiddelencommissie (AZVU)

Handeling: Het doen van voorstellen aan de raad van bestuur over de besteding van gelden uit het budget bijzondere geneesmiddelen.

Periode: 1995-

Grondslag: Reglement commissie geneesmiddelenbeleid AZVU (1995), art. 5 lid 3

Product: voorstellen

Waardering: V 5 jaar

282

Actor: geneesmiddelencommissie (AZVU)

Handeling: Het rapporteren aan de raad van bestuur over gemotiveerde besluiten van artsen om bij medicamenteuze therapie af te wijken van adviezen en richtlijnen van de geneesmiddelencommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement commissie geneesmiddelbeleid AZVU (1986), art. 6 lid 2; Reglement commissie geneesmiddelenbeleid AZVU (1995), art. 5 lid 2

Product: rapporten

Waardering: B (5)

324g

Handeling: Het instellingen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglement geneesmiddelencommissie

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325i

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Meldingscommissie

[Vervallen per 21-02-2007]

260

Handeling: Het benoemen van ad hoc adviseurs van de meldingscommissie.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen meldingscommissies

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

261

Handeling: Het vaststellen van een procedure over het behandelen van meldingen van (bijna) incidenten in de patiëntenzorg met een (mogelijk) schadelijk gevolg voor de patiënt.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen meldingscommissies

Product: procedures

Waardering: B (5)

262

Handeling: Het voeren van overleg over preventie van fouten en ongevallen en over

(de verbetering van) de kwaliteit van de zorg en behandeling.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen meldingscommissies; Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (1987), art. X 3.1

Product: agenda’s, verslagen, adviezen

Waardering: B (5)

263

Handeling: Het onderzoeken van de toedracht van gemelde fouten, ongevallen en bijna ongelukken en het doen van aanbevelingen.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen meldingscommissies; Bestuursreglement voor het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (1987), art. X 3.2

Product: onderzoeksrapporten, aanbevelingen

Waardering: V 10 jaar na afsluiten onderzoek

264

Handeling: Het registreren van alle binnengekomen klachten en meldingen over incidenten in de patiëntenzorg.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen FONA-commissies

Product: overzichten, registers

Waardering: V 5 jaar

324k

Handeling: Het instellingen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325m

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Klachtencommissie

[Vervallen per 21-02-2007]

130

Handeling: Het onderzoeken van (de ontvankelijkheid van) klachten van of over het personeel en het adviseren van de raad van bestuur over te nemen maatregelen.

Periode: 1998-

Grondslag: Regeling individueel klachtrecht medewerkers (AZVU) 1998, art. 5-7

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar

290b

Handeling: Het vaststellen van een reglement waarin de werkwijze van de commissie is vastgelegd.

Periode: 1995-

Grondslag: Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Stb. 1995, 308), art. 2 lid 3; reglement klachtenopvang academisch ziekenhuis Rotterdam (1996), art. 23 lid 1; reglement klachtencommissie AZL (1996), art. 25

Product: reglementen

Opmerking: De Raad van Bestuur LUMC wint advies in bij de klachtencommissie en hoort het stafconventsbestuur, het verpleegkundig convent en de ondernemingsraad.

Waardering: B (4)

292

Handeling: Het behandelen van klachten van cliënten tegen gedragingen van het academisch ziekenhuis of daarvoor werkzame personen en het adviseren van de raad van bestuur over te nemen maatregelen om herhaling van een (deels) gegrond verklaarde klacht te voorkomen.

Periode: 1995-

Grondslag: Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Stb. 1995, 308), art. 2 lid 2 onder a, art. 2 lid 5; reglementen klachtencommissie

Product: adviezen

Waardering: V 10 jaar

294

Handeling: Het voeren van overleg in het kader van een goede uitvoering van haar taken.

Periode: 1995-

Grondslag: reglementen klachtencommissie

Product: agenda’s, verslagen

Waardering: B (5)

296

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van een openbaar verslag over haar werkzaamheden in voorafgaand kalenderjaar.

Periode: 1995-

Grondslag: Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Stb. 1995, 308), art. 2 lid 7; reglementen klachtencommissie

Product: jaarverslagen

Waardering: B (3)

Actor: Commissie van beroep personeel bijzondere instellingen

[Vervallen per 21-02-2007]

133

Actor: commissie van beroep personeel bijzondere instellingen

Handeling: Het beslissen op het door een personeelslid aangespannen beroep tegen een besluit van of namens het instellingsbestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb.1985, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 388), art. 171 lid 1; Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), gewijzigd (Stb. 1994, 942), art. 4.1, 4.7 lid 1; statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 14

Product: besluiten

Opmerking: Alleen bijzondere instellingen (AZN, AZVU) hebben de wettelijke plicht zich aan te sluiten bij een commissie van beroep

Waardering: B (5)

Actor: Commissie privacybescherming

[Vervallen per 21-02-2007]

248

Actor: commissie privacybescherming (AZR)

Handeling: Het benoemen van de voorzitter van de commissie privacybescherming.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement registratie adviescommissie patiëntengegevens (AZR), art. 4

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

252

Handeling: Het voeren van overleg over alle zaken rond persoonsregistratie en privacy van patiënten en medewerkers van het ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: Reglement registratie adviescommissie patiëntengegevens (AZR), art. 5

Product: agenda’s, verslagen

Waardering B (5)

253

Handeling: Het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de raad van bestuur over vraagstukken rond de privacy van patiënten en medewerkers van het ziekenhuis.

Periode: (1983) 1985-

Grondslag: Privacyregeling ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met registraties van patiënten in en medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (5e uitgave 1997), art. 7 lid 1 onder a; Reglement registratie adviescommissie patiëntengegevens (AZR), art. 3

Product: adviezen

Waardering: B (5)

254

Actor: commissie privacybescherming (AZVU)

Handeling: Het houden van toezicht op persoonsregistratie en de uitvoering van privacyregelingen in het ziekenhuis en het doen van voorstellen ter bestrijding van (geconstateerde) overtredingen van bevoegdheden door gebruikers.

Periode: (1983) 1985-

Grondslag: Privacyregeling ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met registraties van patiënten in en medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (5e uitgave 1997), art. 5 lid 3, art. 7 lid 1 onder b

Product: o.a. registers, overzichten, besluiten, voorstellen

Waardering: B (5)

325e

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Rampenopvangcommissie

[Vervallen per 21-02-2007]

238

Handeling: Het adviseren van de raad van bestuur over de opvang van slachtoffers van rampen in de verzorgingsomgeving van het academisch ziekenhuis.

Periode: 1985-

Grondslag: interview mw. Böhmer, algemeen secretaris Raad van Bestuur AZR

Product: o.a. agenda’s, verslagen, adviezen, rampenplannen

Opvang: De rampenopvangcommissie adviseert de Raad van Bestuur alleen over de opvang van rampen, zoals een vliegramp of een kernongeluk (in geval van het AZN), in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Ongelukken binnen het ziekenhuis, zoals brand, vallen onder het bereik van het bedrijfshulpverleningsplan.

Waardering: B (5)

324l

Handeling: Het instellen van commissies en/ of werkgroepen die de commissie adviseren of ondersteunen in de uitoefening van haar taken.

Periode: 1985-

Grondslag: reglement rampenopvangcommissie

Product: o.a. instellingsbesluiten, benoemingsbesluiten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook het vaststellen van de reglementen voor deze commissies, het benoemen van de leden en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van deze commissies (door middel van het controleren van rapportages).

Waardering: B (4)

325o

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van de commissie aan de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: reglementen

Product: jaarverslagen

Opmerking: Een aantal commissies, zoals de commissie wetenschappelijk onderzoek met mensen AZN (zie: reglement art. 29 lid 1) brengt tegelijkertijd verslag uit aan het faculteitsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Bestuur educatieve voorziening

[Vervallen per 21-02-2007]

43b

Handeling: Het vaststellen van het jaarverslag voor de educatieve voorziening en het zenden van het jaarverslag aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb.1998, 733), art. 2.19, art. 2.20 lid 1

Product: vaststellingsbesluiten, jaarverslagen, accountantsverklaringen

Opmerking: Bij het jaarverslag hoort een accountantsverklaring over de besteding van de toegekende subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de educatieve voorziening.

Waardering: B (3)

240b

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan de onderwijsinspectie over de ondersteuning bij het onderwijs.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb.1998, 733), art. 1.4 lid 4

Product: inlichtingen

Opmerking: Dit is een taak van de Raad van Bestuur, tenzij de educatieve instelling door een ander rechtspersoon instandgehouden wordt. In dat geval ligt deze taak bij het bestuur van die rechtspersooon.

Waardering: B (3)

241b

Handeling: Het benoemen van personeel op aan subsidie gerelateerde formatieplaatsen voor de educatieve voorziening.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb.1998, 733), art. 2.18 lid 1-3.

Product: benoemingsbesluiten

Opmerkingen: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verstrekt de genoemde subsidie op voorwaarde dat daarmee formatieplaatsen voor de educatieve voorziening worden gecreëerd. De subsidie is gebaseerd op het gemiddelde leerlingenaantal van de hoogste dagtellingen in de maanden september–april van het schooljaar 1994–1995.

Het personeel voor bovenstaande formatieplaatsen moet in eerste instantie geworven worden uit het personeel van de voormalige ziekenhuisscholen. Deze verplichting vervalt als de Raad van Bestuur of het bestuur van de rechtspersoon educatieve voorziening kan aantonen dat geen lid van dat personeel beschikbaar was voor een formatieplaats.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstverband

242b

Handeling: Het jaarlijks opstellen van een begroting voor de educatieve voorziening en het zenden van de begroting aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Periode: 1999-

Grondslag: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593), zoals gewijzigd (Stb.1998, 733), art. 2.19

Product: begrotingen

Opmerking: Als de Raad van Bestuur het beheer voert over de educatieve voorziening dan is deze begroting waarschijnlijk opgenomen in de totale begroting van het academisch ziekenhuis.

Waardering: V 5 jaar na vaststellen van de rekening

Actor: Financiële commissie (AZU)

[Vervallen per 21-02-2007]

51

Handeling: Het adviseren van de raad van toezicht over financiële aangelegenheden en verantwoordingsplicht.

Periode: 1998-

Grondslag: Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht AZU (1998), art. 8 lid 2

Product: adviezen

Waardering: V 5 jaar

Actor: Commissie doelmatigheid (AZG)

[Vervallen per 21-02-2007]

232

Handeling: Het adviseren van de raad van bestuur over een verbetering in het doelmatig werken in het academisch ziekenhuis.

Periode: 1998-

Grondslag: Algemeen jaarverslag 1998, Academisch Ziekenhuis Groningen, pag. 31-32

Product: agenda’s, verslagen, adviezen

Opmerking: De commissie kijkt niet alleen naar kostenbeheersing, maar weegt kosten af tegen de kwaliteit van de behandeling. Doelmatigheidsonderzoek kan bijvoorbeeld verricht worden op het vinden van alternatieven voor bestaande behandelingen.

Waardering: B (5)

Actor: Commissie van advies en toezicht (AZN)

[Vervallen per 21-02-2007]

382

Handeling: Het voeren van overleg in het kader van het houden van toezicht op de raad van bestuur.

Periode: 1985-

Grondslag: Statuten van de stichting katholieke universiteit (1997), art. 11 lid 3

Product: agenda’s, verslagen, verslagen

Opmerking: De commissie van advies en toezicht brengt verslag uit van haar handelen aan het stichtingsbestuur.

Waardering: B (5)

Actor: Cliëntenraad

[Vervallen per 21-02-2007]

287b

Handeling: Het instellen van een commissie van vertrouwenslieden.

Periode: 1996-

Grondslag: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Stb. 1996, 204), art. 10 lid 1

Product: instellingsbesluiten

Waardering: B (4)

 1. Zeegers, Ch.M., Een academische zaak, deel II. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de rijksoverheid op het beleidsterrein wetenschappelijk onderzoek, (1945) 1960-1997. PIVOT-rapport 55 ('s-Gravenhage 1998).

  ^ [1]
 2. Aldus de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel voor de invoering van de tweede tranche van de Algmene wet bestuursrecht (Kamerstukken Tweede Kamer, 1990-1991, 22 061, nr. 3, blz. 59)

  ^ [2]
 3. Deze neerslag dient te worden overgebracht volgens de normen zoals neergelegd in Om de kwaliteit van het behoud: normen 'goede en geordende staat', M. Beekhuis en R.C. Hol, Rijksarchiefdienst/PIVOT, Ministerie van WVC, Den Haag 1993.

  ^ [3]
 4. Op grond van Boek 2, artt. 10 en 24, moeten begrotingen, jaarrekeningen en jaarverslagen tenminste 10 jaar bewaard worden.

  ^ [4]
 5. Informatie WGBO, academisch ziekenhuis bij de universiteit van Amsterdam, academisch medisch centrum (mart 1995). VAZ-nr. 950843; Bijlagen bij agenda juristenoverleg d.d. 13-3-95, VAZ-nr. 950838.

  ^ [5]
 6. Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), Editie Schuurman & Jordens 167 (zevende druk, bewerkt door mr. G.J. Buijs), pag. 258.

  ^ [6]
Terug naar begin van de pagina