Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement etc. (nadere vaststelling van overgangsbeleid)

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-12-2005.]
Geldend van 10-12-2003 t/m heden

Besluit van 29 oktober 2003 tot wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement in het kader van de nadere vaststelling van overgangsbeleid in verband met de afschaffing van de blokbevordering van de korporaals van de Koninklijke Marine, van het Inkomstenbesluit militairen in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Rijk over de periode van 1 december 2002 tot en met 31 december 2003 en van enige besluiten in verband met technische wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 13 augustus 2003, nr. P/2003004550;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet alsmede artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 25 september 2003, nr. W07.03.0342/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 24 oktober 2003, nr. P/2003006977;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VIII. Overgangsbepalingen

Artikel IX. Slotbepalingen

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 oktober 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie ,

C. van der Knaap

Uitgegeven de negende december 2003

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina