Aanvullende regeling invoering LGF

Geldend van 03-02-2018 t/m heden

Regeling omzetting scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen en langdurig zieke kinderen, aanvullende materiële instandhouding scholen verbonden aan pedologische instituten en scholen voor langdurig zieke kinderen en dienstreizen ambulante begeleiding

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 2. Omzetting MG-MLK scholen of afdelingen

Op basis van het voor 1 augustus 2003 gedane verzoek van het bevoegd gezag kan een school of afdeling voor MG-MLK die niet tevens beschikt over een MG-afdeling die overeenkomt met een combinatie van handicaps als bedoeld in artikel 3 van het Besluit leerlinggebonden financiering, mede gelet op de aanwezige leerlingenpopulatie, in afwijking van artikel VII van de wet per 1 augustus 2003 worden aangemerkt als een school respectievelijk afdeling voor meervoudig gehandicapte kinderen als bedoeld in artikel 3 van genoemd besluit.

Artikel 3. Omzetting LZ-scholen

De op 31 juli 2003 bestaande scholen voor langdurig zieke kinderen worden per 1 augustus 2003 aangemerkt als school voor langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap (LZ cluster 3) dan wel als school voor langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap (LZ cluster 4) overeenkomstig onderstaande tabel.

School

Brin-nummer

Wordt

School Lyndensteyn

00LD

LZ CLUSTER 3

De Witakker

00MU

LZ CLUSTER 4

St Maartensch

00OS

LZ CLUSTER 3

BLO St Antonius LO

00RL

LZ CLUSTER 4

Thriantaschool

00SU

LZ CLUSTER 3

Prof Frits Redlschool

00VV

LZ CLUSTER 4

Schuttes Bosschool

00ZN

LZ CLUSTER 3

Mw Dr CP Gelinksch

01AI

LZ CLUSTER 4

Dr A Verschoor School

01AJ

LZ CLUSTER 4

School

Brin-nummer

Wordt

San Domenico Savio Sch

01AV

LZ CLUSTER 3

Arnhemse Buitenschool

01JE

LZ CLUSTER 4

VSO School Werkenrode

01JR

LZ CLUSTER 3

Bets Frijlingschool

01KX

LZ CLUSTER 4

P.I-school Hondsberg

01OZ

LZ CLUSTER 3

De Dordtse Buitenschool

01PE

LZ CLUSTER 3

SGM Mariëndael (SO-Mytyl)

01RE

LZ CLUSTER 3

RMPI School

01UC

LZ CLUSTER 4

Sch v Langd Zieke Kind

01UQ

LZ CLUSTER 4

Mytylschool De Sprienke

02CK

LZ CLUSTER 3

Leidse Buitenschool

02EJ

LZ CLUSTER 4

BLO Sch De Buitenschool

02EP

LZ CLUSTER 4

OCR Het Roessingh

02GD

LZ CLUSTER 3

Mytylschool Ulingshof

02QV

LZ CLUSTER 3

Berg en Boschschool

02RF

LZ CLUSTER 4

De Berkenhof

02RH

LZ CLUSTER 4

Mytylschool De Schalm

02RK

LZ CLUSTER 3

Mytylschool Gabriel

02SK

LZ CLUSTER 3

RK Mytylschool

02SZ

LZ CLUSTER 3

Maurice Maeterlincksch

02YJ

LZ CLUSTER 3

De Ambelt School V LZK

02YN

LZ CLUSTER 4

Mytylsch De Trappenberg

02YP

LZ CLUSTER 3

Ariane De Ranitz

02YT

LZ CLUSTER 3

Mytylsch Tilburg

02ZX

LZ CLUSTER 3

SG Mariëndael (ZML)

03AE

LZ CLUSTER 3

Utrechtse Buitenschool

03ND

LZ CLUSTER 3

SGM Mariëndael (VSO-MG)

03RM

LZ CLUSTER 3

Dokter CP v Leersumsch

04AK

LZ CLUSTER 4

De Berkenschutse

05HJ

LZ CLUSTER 3

De Waterlelie

05PE

LZ CLUSTER 3

’T Ruigeveldschool

06SV

LZ CLUSTER 4

SSO de Koperakker

07WD

LZ CLUSTER 4

Elimschool

08PQ

LZ CLUSTER 4

SG Mariëndael (VSO-LG)

14PG

LZ CLUSTER 3

Mytylschool Franciscus

14VR

LZ CLUSTER 3

De Wingerd

14WT

LZ CLUSTER 3

Tytylschool de Maasgouw

14YY

LZ CLUSTER 3

Openluchtschool voor S O

16SN

LZ CLUSTER 3

Alb Schweitzerschool

18BV

LZ CLUSTER 3

W A V LieflandSchool

19SO

LZ CLUSTER 3

Meentsch Openb Sch v SO

19TZ

LZ CLUSTER 3

Mytylschool

19UQ

LZ CLUSTER 3

De Driemaster

19VD

LZ CLUSTER 3

School

Brin-nummer

Wordt

Prins Johan Friso

19VO

LZ CLUSTER 3

Gron Buitenschool

19WD

LZ CLUSTER 3

Eerste Ned Buitenschool

20JE

LZ CLUSTER 3

H.M.S de Piramide

20JM

LZ CLUSTER 3

1e Rott Openluchtschool

20RK

LZ CLUSTER 3

De Archipel

20RL

LZ CLUSTER 3

Reconvalescentenschool

20RT

LZ CLUSTER 3

Dr Coronelschool

20WW

LZ CLUSTER 3

WB Noteboomschool

20WX

LZ CLUSTER 3

Kindh Reek SchLZK ‘De Vlinder’

21IZ

LZ CLUSTER 4

Zonnehuis

23GL

LZ CLUSTER 4

SO en VSO de Boschkens

23JU

LZ CLUSTER 4

Dokter Herman Bekiussch

23VR

LZ CLUSTER 4

De Zwengel

23XK

LZ CLUSTER 4

SGM Mariëndael (Tyltyl)

24HY

LZ CLUSTER 3

Geref SSBO

26MK

LZ CLUSTER 3

De Meidoornschool

26MU

LZ CLUSTER 3

M.H. School ZMLK

26NL

LZ CLUSTER 3

Artikel 4. Aanvullende vergoeding materiele instandhouding scholen voor langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap

 • 1 Aan scholen voor langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap wordt jaarlijks een aanvullende vergoeding voor de materiële instandhouding verstrekt.

 • 2 Voor de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt het verschil berekend tussen de vergoeding voor de materiële instandhouding die de school zou hebben ontvangen voor het jaar 2004 indien deze vergoeding zou zijn berekend met gebruikmaking van onderstaande tabellen en de vergoeding die de school zou ontvangen op basis van de voor het jaar 2004 vastgestelde programma’s van eisen, beide berekend op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober 2001 dan wel 16 januari 2002 indien toepassing is gegeven aan artikel 9 van het Formatiebesluit WEC

  Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke pve’s

  Onderwijssoort

  Vast bedrag

  per school

  SO-schooltype

  VSO-schooltype

     

  Vast

  Per groep

  Vast

  Per groep

  LZ

  € 7.245,76

  € 3.896,81

  € 4.920,09

  € 4.738,93

  € 3.908,55

  Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke pve’s

  Onderwijssoort

  Vast bedrag

  per school

  SO-schooltype

  VSO-schooltype

     

  Vast

  Per leerling

  Vast

  Per leerling

  LZ

  € 9.367,20

  € 3.233,00

  € 494,61

  € 6.383,00

  € 585,63

Artikel 5. Vergoeding dienstreizen ambulante begeleiding

 • 1 Voor de periode 1 januari 2004 tot 1 augustus 2005 wordt een vergoeding toegekend voor de dienstreizen van leerkrachten ten behoeve van de ambulante begeleiding van leerlingen in het reguliere onderwijs.

Artikel 6. Bekendmaking

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2003.

De

minister

van onderwijs cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina