Besluit vorderen beschikbaarstelling spoorweginfrastructuur en spoorwegmaterieel in buitengewone omstandigheden

[Regeling vervallen per 16-03-2005.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 15-03-2005

Besluit van 28 oktober 2003, houdende bepalingen omtrent het vorderen van de beschikbaarstelling van spoorweginfrastructuur en spoorwegmaterieel in geval van buitengewone omstandigheden (Besluit vorderen beschikbaarstelling spoorweginfrastructuur en spoorwegmaterieel in buitengewone omstandigheden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 6 augustus 2003, nr. 2003002330, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 101, tweede lid, van de Spoorwegwet;

De Raad van State gehoord (advies van 23 september 2003, nr. W07.03 0332/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 22 oktober 2003, nr. 2003003310, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 16-03-2005]

Dit besluit is uitsluitend van toepassing indien bij koninklijk besluit artikel 101, eerste lid, van de Spoorwegwet in werking is gesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 16-03-2005]

  • 1 In het belang van de uitvoering van de militaire taak kan Onze Minister van Defensie de beschikbaarstelling van spoorweginfrastructuur en spoorwegmaterieel vorderen.

  • 2 Van een vordering als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

[Vervallen per 16-03-2005]

De leiding over de gevorderde spoorweginfrastructuur en over het gevorderde spoorwegmaterieel wordt opgedragen aan een door Onze Minister van Defensie aan te wijzen militaire autoriteit.

Artikel 4

[Vervallen per 16-03-2005]

De militaire autoriteit, bedoeld in artikel 3, kan het geheel of gedeeltelijk gebruik van spoorweginfrastructuur en van spoorwegmaterieel voor openbaar vervoer toestaan, voor zover dit verenigbaar is met het militair belang.

Artikel 5

[Vervallen per 16-03-2005]

  • 1 De uitvoering van de dienst op de gevorderde spoorweginfrastructuur blijft zoveel mogelijk overgelaten aan de spoorwegonderneming, onderscheidenlijk de spoorwegbeheerder.

  • 2 De spoorwegonderneming, onderscheidenlijk de spoorwegbeheerder, stelt dienst- en treinregelingen voor de gevorderde spoorweginfrastructuur op, waarbij aanwijzingen die door de militaire autoriteit, bedoeld in artikel 3, zijn verstrekt in acht worden genomen.

Artikel 6

[Vervallen per 16-03-2005]

De militaire autoriteit, bedoeld in artikel 3, kan beslissen dat spoorwegmaterieel binnen Nederland wordt gehouden.

Artikel 7

[Vervallen per 16-03-2005]

Het Reglement omtrent de aanwending van spoorwegen en spoorwegmaterieel in de gevallen, bedoeld in artikel 24 en de 2de alinea van artikel 50 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 April 1893 (Staatsblad n°. 62), zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 september 1912 tot vaststelling van een reglement omtrent de aanwending van spoorwegen en spoorwegmaterieel in geval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden (Stb. 295), wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 16-03-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vorderen beschikbaarstelling spoorweginfrastructuur en spoorwegmaterieel in buitengewone omstandigheden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 oktober 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie ,

C. van der Knaap

Uitgegeven de vierde december 2003

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina