Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur, enz. (beperking wettelijk verzekerde zorg)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-02-2005 t/m 31-12-2014

Besluit van 27 oktober 2003, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter beperking van de wettelijk verzekerde zorg, alsmede enige andere wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2003, Z/VU-2394308, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Onze Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel 8, derde lid, van de Ziekenfondswet, artikel 5 van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en artikel 1, tweede lid, en artikel 17a, eerste lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;

De Raad van State gehoord (advies van 26 september 2003, nummer W13.03.0304/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 oktober 2003, Z/VU-2419666, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Onze Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2015]

In afwijking van artikel 8, tweede lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ heeft de verzekerde die onmiddellijk voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit artikel reeds was aangevangen met een psychotherapeutische behandeling nog aanspraak op ten hoogste dertig zittingen, tenzij eerder het maximum zoals dat gold tot dat tijdstip, is bereikt.

Artikel VII

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De artikelen I, IV, V en VI treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 oktober 2003

Beatrix

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de achttiende november 2003

Minister

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina