Goedkeuringsbesluit inschrijftarief huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten

Geldend van 04-11-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 oktober 2003, IBE/BO-2419434, houdende goedkeuring van het besluit van de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie inzake het tarief voor (hernieuwde) inschrijving in de registers van huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet op de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Het hierna volgende besluit van de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie van 1 februari 2003 wordt goedgekeurd:

Besluit inzake het tarief voor (hernieuwde) inschrijving in de registers van Huisartsen, Verpleeghuisartsen en Artsen voor verstandelijk gehandicapten.

Dit besluit, alsmede mijn goedkeuring, zullen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Bijlage

De Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), in vergadering bijeen te Utrecht,

ingevolge

artikel 25 lid 1 sub c van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten van de KNMG, goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op 1 september 1998, nr. CSZ/BO-9814244, in werking getreden per 1 oktober 1998, in welk artikel is bepaald dat een registratiecommissie tot taak heeft het vaststellen van het bedrag dat voor de behandeling van een verzoek tot registratie en voor de behandeling van een verzoek tot herregistratie moet worden betaald,

gehoord

het conform artikel 25 lid 4 van eerder genoemde Regeling door het Federatiebestuur van de KNMG terzake uitgebrachte advies, en in overeenstemming met dit advies,

heeft besloten:

het bedrag dat verschuldigd is voor de behandeling van verzoeken tot inschrijving in de registers van huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten (registratie),

en

het bedrag dat verschuldigd is voor de behandeling van verzoeken tot hernieuwing van de inschrijving in de registers van huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten (herregistratie),

met ingang van 1 februari 2003 vast te stellen op € 280.

Utrecht, 1 februari 2003

Terug naar begin van de pagina