Besluit programma MobiliteitsManagement 2003

[Regeling vervallen per 15-07-2009.]
Geldend van 05-11-2003 t/m 14-07-2009

Besluit programma MobiliteitsManagement 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van de Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. regeling: Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat;

 • b. mobiliteitsmanagement: een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het beïnvloeden van gedrag ten aanzien van verplaatsingsbehoeften en vervoerwijzekeuze, en gericht op efficiëntie van verplaatsingen;

 • c. Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • d. commissie: Adviescommissie MobiliteitsManagement.

Artikel 2

[Vervallen per 15-07-2009]

Als programma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de regeling, wordt vastgesteld het Programma MobiliteitsManagement 2003, dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 15-07-2009]

 • 1 Er is een commissie die tot taak heeft de Minister op verzoek te adviseren over aanvragen om subsidieverlening op grond van het Programma MobiliteitsManagement 2003.

 • 2 De adviezen van de commissie zijn deugdelijk gemotiveerd.

 • 3 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste zes andere leden.

 • 4 De voorzitter en de leden worden door de Minister voor een termijn van ten hoogste twee jaar benoemd.

 • 5 De Minister stelt de werkwijze van de commissie vast.

 • 6 Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij de subsidieverlening.

 • 7 De commissie verstrekt desgevraagd aan de Minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voorzover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 8 De Minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 9 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeslagen in het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 10 De Minister kan bij de beslissing op een aanvraag afwijken van het advies van de commissie, indien het advies niet deugdelijk gemotiveerd is, niet zorgvuldig is voorbereid of in strijd is met de regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 15-07-2009]

De Minister stuurt de aanvragen die naar zijn oordeel voldoen aan de regeling en aan dit besluit om advies aan de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 15-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 15-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit programma MobiliteitsManagement 2003.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage , bedoeld in artikel 2

[Vervallen per 15-07-2009]

Programma MobiliteitsManagement 2003

A. Inleiding

[Vervallen per 15-07-2009]

De groei van de automobiliteit in Nederland leidt ertoe dat er in toenemende mate sprake is van problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. In de nota Mobiliteitsmanagement van de Minister van Verkeer en Waterstaat (december 2002) wordt aangegeven wat het beleidsvoornemen van Verkeer en Waterstaat op dit gebied is. Mobiliteitsmanagement richt zich primair op het aanbieden van keuzemogelijkheden, in het bijzonder op die plaatsen en tijdstippen waar er mobiliteitsproblemen zijn. De strategie daarbij is niet het ontmoedigen van het gebruik van de auto, maar het aantrekkelijker maken van alternatieven voor reizigers om hen te verleiden hun wens tot verplaatsing anders in te vullen (ander reisdoel, andere of gecombineerde vervoerwijzekeuze, andere tijdstippen). Op deze manier kan het gebruik van alternatieven voor (solo)autogebruik worden gestimuleerd en het aandeel van deze alternatieven in het personenvervoer worden vergroot. Hiermee draagt mobiliteitsmanagement bij aan het voorkomen en oplossen van bereikbaarheidsproblemen, aan de stedelijke leefbaarheid en aan milieu- en klimaatdoelstellingen.

Het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve alternatieven en van de toepassing daarvan vergroot het aanbod in keuzemogelijkheden voor de reiziger en kan bestaande alternatieven aantrekkelijker maken.

B. Doelstelling van het programma en afbakening

[Vervallen per 15-07-2009]

De regeling biedt in artikel 2 de mogelijkheid om programma’s op te stellen die onder meer gericht zijn op de ontwikkeling van dienstverlening in personenvervoer waardoor de bereikbaarheid wordt vergroot, het milieu minder wordt belast en het gebruiksgemak wordt verbeterd. Dit programma geeft uitvoering aan artikel 2 van de regeling. Het programma MobiliteitsManagement 2003 richt zich op de ontwikkeling en toepassing van (duurzame) innovatieve alternatieven voor (solo)autogebruik.

De programmadoelstelling is de kwantitatieve en kwalitatieve verhoging van het aanbod van innovatieve alternatieven voor (solo)autogebruik in het personenvervoer door het ondersteunen van projecten gericht op de ontwikkeling en praktijktoepassing van deze alternatieven, binnen het kader van artikel 2, eerste lid, van de regeling.

Gedacht kan worden aan alternatieve vervoerwijzen (naast auto ook lopen, de fiets, het OV of ketenreizen), gezamenlijk reizen, een auto gebruiken in plaats van bezitten, op basis van actuele reisinformatie op een ander tijdstip reizen of kiezen voor een minder drukke route of bestemming of thuiswerken, telewerken of andere teletoepassingen.

Daartoe worden onderstaande deelprogramma’s ingezet.

Deelprogramma I. Dienstverlening

[Vervallen per 15-07-2009]

Dit deelprogramma is gericht op het stimuleren en versnellen van het toepassen van vormen van dienstverlening, zoals bedoeld in de doelstelling van het programma. De projectcategorie, bedoeld in artikel 1 van de regeling, die in dit deelprogramma voor subsidie in aanmerking kan komen, is praktijkexperimenten.

Deelprogramma II. Innovatie

[Vervallen per 15-07-2009]

Dit deelprogramma is gericht op het stimuleren en versnellen van innovatie in dienstverlening, zoals bedoeld in de doelstelling van het programma. De projectcategorieën, bedoeld in artikel 1 van de regeling, die in dit deelprogramma voor subsidie in aanmerking kunnen komen, zijn haalbaarheidsprojecten en onderzoek- of ontwikkelingsprojecten.

C. Beoordelingsprocedure

[Vervallen per 15-07-2009]

1. De projecten worden onderling vergeleken en gerangschikt op basis van de criteria genoemd in onderdeel D, en het subsidieplafond wordt verdeeld in de volgorde van geschiktheid van voor subsidie in aanmerking komende projecten. Dit is het tendersysteem, waarop artikel 10 van de regeling doelt.

2. De Minister wint advies in bij de commissie over een aanvraag die voldoet aan de regeling en aan de doelstelling, genoemd in onderdeel B van dit programma.

3. De commissie geeft de Minister een negatief advies bij een aanvraag voor het deelprogramma ‘Dienstverlening’, wanneer één of meer van de in onderdeel E genoemde criteria als onvoldoende wordt beoordeeld. Voor een aanvraag voor deelprogramma ‘Innovatie’ geldt een negatief advies wanneer één of meer van de in onderdeel F genoemde criteria als onvoldoende wordt beoordeeld.

4. De commissie geeft inzake de aanvraag waarover zij geen negatief advies heeft gegeven voor aanvragen binnen het deelprogramma ‘Dienstverlening’ een advies over de rangschikking aan de hand van de criteria die zijn genoemd in onderdeel D van dit programma. Voor aanvragen binnen het deelprogramma ‘Innovatie’ waarover de commissie geen negatief advies heeft gegeven, geeft zij een advies over de rangschikking aan de hand van de criteria die genoemd zijn in onderdeel E van dit programma.

5. De Minister beschikt vervolgens op de aanvragen, het advies van de commissie in overweging nemende.

D. Criteria voor rangschikking deelprogramma I ‘Dienstverlening’

[Vervallen per 15-07-2009]

De rangschikking vindt plaats op grond van de volgende criteria:

 • 1. de bijdrage aan doelstelling van het programma en de focus van het deelprogramma;

 • 2. de bijdrage aan bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving; en

 • 3. de mate van slaagkans.

Toelichting

Bij de beoordeling van de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstelling van het programma en de focus van het deelprogramma kan worden gelet op:

 • de mate van snelle en brede acceptatie door reizigers;

 • de mate van marktpotentieel (slaagkans en continuïteit) voor de komende twee jaar;

 • de mate waarin actieve kennisoverdracht plaatsvindt;

 • de mate waarin het project bijdraagt en inzicht verschaft in de effecten van de toepassing van vormen van dienstverlening voor de reiziger;

 • de toepassingsmogelijkheden van het projectresultaat in de markt. Het gaat hier om de exploitatiemogelijkheden na het experiment;

 • de mate van innovativiteit van het alternatief (product- en/of procesinnovatie);

 • de kosten van het project in relatie tot de bijdrage aan de doelstellingen van het programma;

  projecten die zoveel mogelijk reizigers per euro subsidie bedienen met hun alternatief hebben de voorkeur.

Bij de beoordeling van de bijdrage aan bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving kan worden gelet op

 • de mate van verbetering bereikbaarheid ten opzichte van de referentiesituatie;

 • de mate waarin de verkeers- en sociale veiligheid door het project verbeterd wordt;

 • de milieuverdienste.

Bij de beoordeling van de slaagkans kan worden gelet op:

 • de slaagkans van het project en de betrokkenheid van de aanvrager;

 • het aanbieden van keuzemogelijkheden, in het bijzonder op die plaatsen en tijdstippen waar mobiliteitsproblemen zijn;

 • de mate waarin het project aansluit bij een aanwezig innovatietraject van de aanvrager of anderen;

 • de mate van betrokkenheid van de aanbieders of organisaties vanuit de vraagkant.

E. Criteria voor rangschikking deelprogramma II ‘Innovatie’

[Vervallen per 15-07-2009]

De rangschikking vindt plaats op grond van de volgende criteria:

 • 1. de bijdrage aan doelstelling van het programma en de focus van het deelprogramma;

 • 2. de potentiële bijdrage aan bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving; en

 • 3. de mate van kans op vervolg bij een positief resultaat van het project.

Toelichting

Bij de beoordeling van de bijdrage aan de doelstelling van het programma en de focus van het deelprogramma kan worden gelet op:

 • de mate van marktpotentieel voor de komende vijf jaar;

 • de mate waarin actieve kennisoverdracht plaatsvindt;

 • de toepassingmogelijkheden van het projectresultaat in de markt. Het gaat hier om de exploitatiemogelijkheden na ontwikkeling van het alternatief;

 • de mate van innovativiteit van het alternatief (product- en/of procesinnovatie);

 • de kosten van het project in relatie tot de bijdrage aan de doelstellingen van het programma;

  projecten die zoveel mogelijk reizigers per euro subsidie kunnen bedienen met hun alternatief hebben de voorkeur.

Bij de beoordeling van de potentiële bijdrage aan bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving kan worden gelet op:

 • de mate van toekomstige verbetering bereikbaarheid ten opzichte van de referentiesituatie;

 • de mate waarin de verkeers- en sociale veiligheid door het project verbeterd kan worden;

 • de toekomstige milieuverdienste.

Bij de beoordeling van de kans op vervolg bij een positief resultaat van het project kan worden gelet op:

 • de aansluiting bij de aard van het bedrijf van de aanvrager;

 • de betrokkenheid van de aanvrager;

 • het aanbieden van keuzemogelijkheden, in het bijzonder daar waar mobiliteitsproblemen zijn;

 • de mate waarin het project aansluit bij een aanwezig innovatietraject van de aanvrager of anderen;

 • de mate van betrokkenheid van de aanbieders of organisaties vanuit de vraagkant.

F. Subsidiepercentages en maximumbedragen

[Vervallen per 15-07-2009]

In artikel 4, tweede lid, van de regeling zijn de maximumsubsidiepercentages vermeld voor de verschillende projecten.

In aanvulling hierop geldt het volgende:

 • de subsidie voor een haalbaarheidsproject bedraagt in ieder geval niet meer dan € 40.000,– per project;

 • de subsidie voor een onderzoek- en ontwikkelingsproject bedraagt in ieder geval niet meer dan € 90.000,– per project;

 • de subsidie voor een praktijkexperiment bedraagt in ieder geval niet meer dan € 250.000,– per project.

G. Subsidieplafond

[Vervallen per 15-07-2009]

Het subsidieplafond voor het deelprogramma I ‘Dienstverlening’ bedraagt € 1.200.000,–. Het subsidieplafond voor het deelprogramma II ‘Innovatie’ bedraagt € 400.000,–.

H. Aanvang project

[Vervallen per 15-07-2009]

Een aanvraag om subsidie kan slechts worden toegekend, indien het desbetreffende project aanvangt vóór 1 juni 2004.

I. Programmabeheerder

[Vervallen per 15-07-2009]

Novem is aangewezen als programmabeheerder als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van de regeling. Voor de uitvoering van dit programma is mandaat en machtiging verleend aan Novem. Het programmabureau MOVE, een samenwerkingsverband tussen Novem en Senter, voert het programma uit.

Nadere informatie en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij:

Programmabureau MOVE

Catharijnesingel 59

Postbus 8242

3503 RE Utrecht

e-mail: move@novem.nl

Telefoon: 030-2393 556

Telefax: 030-2393 704

http://www.move-mobiliteit.nl

J. Indiening aanvragen

[Vervallen per 15-07-2009]

De aanvragen voor beide deelprogramma’s moeten worden ingediend uiterlijk drie maanden na inwerkingtreding van dit besluit op een volledig ingevuld aanvraagformulier, waarvan het model is vastgesteld door de Minister.

De aanvraag moet worden gezonden aan:

Programmabureau MOVE

Postbus 8242

3503 RE Utrecht

Terug naar begin van de pagina