Tijdelijke regeling invoer producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie

[Regeling vervallen per 25-11-2004.]
Geldend van 02-11-2003 t/m 24-11-2004

Tijdelijke regeling invoer producten dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Na overleg met de Minister van Financiën;

Gelet op Beschikking nr. 2002/995/EG, van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 9 december 2002 houdende vaststelling van voorlopige vrijwaringsmaatregelen met betrekking tot de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie(PbEG L353);

Gelet op de artikelen 10, 11 en 13 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 19 en 26 van de Landbouwwet, artikel 12 van de Veewet, de artikelen 2 en 3, eerste lid, van de Vogelziektenwet en de artikelen 2, 4 en 8 van het Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en producten en de toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte dieren en producten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-11-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. beschikking nr. 2002/995/EG: Beschikking nr. 2002/995/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 9 december 2002 houdende vaststelling van voorlopige vrijwaringsmaatregelen met betrekking tot de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie (PbEG L 353);

  • b. beschikking nr. 2002/349/EG: Beschikking nr. 2002/349/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 april 2002 houdende vaststelling van de lijst van de krachtens Richtlijn 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten te controleren producten (PbEG L 121);

  • c. richtlijn nr. 97/78/EG: Richtlijn nr. 97/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG L 24).

Artikel 2

[Vervallen per 25-11-2004]

De artikelen 2.28, eerste lid, 4.24, vierde lid, 5.18, vierde lid, van de Regeling keuring en handel dierlijke producten, 7l, eerste lid, van de Regeling in- en doorvoer vlees 1979, 2, eerste lid, van de Regeling in- en doorvoer vleesproducten 1985, 15, eerste lid, van de Regeling in- en doorvoer pluimveeproducten 1993 en 25, eerste lid, van de Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993 zijn niet van toepassing in het geval van de invoer van producten,

  • a. bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b, c en e, van Richtlijn nr. 72/462/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen (PbEG L 302);

  • b. bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder a en b, van Richtlijn nr. 91/494 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1991 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van vers vlees van pluimvee (PbEG L 268);

  • c. bedoeld in artikel 1, derde lid, van Richtlijn nr. 92/45/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 juni 1992 betreffende de gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild (PbEG L 268);

  • d. bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van Beschikking nr. 93/13/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1992 tot vaststelling van de procedures voor de veterinaire controles in de inspectieposten aan de grens van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen (PbEG L 009).

Artikel 3

[Vervallen per 25-11-2004]

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing in de gevallen, bedoeld in artikel 1, tweede lid, tweede volzin, van beschikking nr. 2002/995/EG.

Artikel 4

[Vervallen per 25-11-2004]

Een wijziging van een of meer onderdelen van de in deze regeling genoemde richtlijnen of beschikkingen treedt voor de toepassing van de artikelen uit deze regeling waarin naar die onderdelen wordt verwezen in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijnen onderscheidenlijk -beschikkingen uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 5

[Vervallen per 25-11-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 25-11-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling invoer producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 oktober 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina