Regeling duale opleidingen onderwijsfuncties groen mbo 2003

[Regeling vervallen per 04-02-2007.]
Geldend van 02-11-2003 t/m 03-02-2007

Regeling duale opleidingen onderwijsfuncties groen mbo 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

 • b. wet: Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • c. AOC: agrarisch opleidingscentrum;

 • d. IPC: agrarisch innovatie- en praktijkcentrum;

 • e. bevoegd gezag: bevoegd gezag van een AOC;

 • f. student-werknemer: onderwijspersoneelslid dat een duale opleiding volgt;

 • g. didactische cursus: opleiding gericht op het behalen van een bewijs van voldoende didactische bekwaamheid als bedoeld in de Regeling aanwijzing bewijzen van voldoende didactische bekwaamheid in de bve-sector;

 • h. BVE Raad: BVE Raad, bedoeld in de Kaderregeling subsidiëring BVE Raad.

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2007]

 • 1 De minister kan aan een AOC en aan een IPC een aanvulling op de rijksbijdrage verstrekken ten behoeve van het duaal opleiden van recent benoemd onderwijspersoneel van dat AOC of IPC.

 • 2 Onder duaal opleiden, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan dat recent benoemd onderwijspersoneel:

  • a. dat door het verkrijgen van een bewijs van voldoende bekwaamheid voldoet aan de benoembaarheidsvereisten, bedoeld in artikel 4.2.1, eerste lid, van de wet, in de gelegenheid wordt gesteld een didactische cursus BVE te volgen;

  • b. in de gelegenheid wordt gesteld een opleiding te volgen tot docent in een vak waarvan vacatures moeilijk zijn te vervullen en daartoe voor een deel van de overeengekomen werktijd wordt vrijgesteld;

  • c. in de gelegenheid wordt gesteld een opleiding te volgen teneinde een kwalificatie voor een onderwijsfunctie in het BVE-veld te krijgen en daartoe voor een deel van de overeengekomen werktijd wordt vrijgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2007]

Het totaal beschikbare bedrag voor aanvullende bekostiging op grond van deze regeling is € 138.495,–.

Artikel 4

[Vervallen per 04-02-2007]

 • 2 De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdelen b en c, bestaat uit:

  • a. de loonverletkosten, en

  • b. een bedrag van € 1.350,– per cursusjaar als tegemoetkoming in de kosten van begeleiding en scholing van de student-werknemer.

 • 3 Onder loonverletkosten wordt verstaan: de feitelijke loonkosten van het bevoegd gezag voor de student-werknemer voor het deel van de werktijd dat hij ten behoeve van een duale opleiding is vrijgesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 04-02-2007]

De minister verstrekt de aanvullende bekostiging slechts indien:

 • a. de opleiding die de student-werknemer volgt of gaat volgen, geschikt is om een onderwijskwalificatie voor het beroepsonderwijs te verkrijgen, en

 • b. de student-werknemer een aanvang heeft gemaakt met de opleiding of vóór 31 december 2003 een aanvang met de opleiding gaat maken.

Artikel 6

[Vervallen per 04-02-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag stelt de student-werknemer in staat de opleiding te volgen.

 • 2 Het bevoegd gezag draagt de kosten van de opleiding van de student-werknemer.

 • 3 Het bevoegd gezag vraagt geen bijdrage van de student-werknemer in de kosten van de opleiding.

 • 4 Het bevoegd gezag maakt met de opleidingsinstituten in ieder geval afspraken met betrekking tot stageverplichtingen en begeleiding van student-werknemers.

Artikel 7

[Vervallen per 04-02-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag dient een aanvraag tot verstrekking van de aanvullende bekostiging vóór 1 november 2003 in bij de BVE Raad.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, bevat:

  • a. het administratienummer van het bevoegd gezag van de instelling;

  • b. het Brinnummer, de naam en het adres van de instelling, en

  • c. een kopie van de akte van aanstelling of benoeming van de student-werknemer voor wie het bevoegd gezag aanvullende bekostiging aanvraagt.

 • 3 In de aanvraag wordt per student-werknemer vermeld:

  • a. de vooropleiding van de student-werknemer;

  • b. de duale opleiding die de student-werknemer volgt of gaat volgen;

  • c. de instelling waar de student-werknemer de opleiding volgt of gaat volgen;

  • d. de datum waarop de bedoelde opleiding aanvangt of is aangevangen;

  • e. de geplande duur van de opleiding;

  • f. het gemiddelde aantal uren per week dat de student-werknemer gedurende de geplande duur van de opleiding wordt vrijgesteld op die opleiding te volgen, en

  • g. het salarisniveau van de student-werknemer gedurende de opleiding.

 • 4

Indien de aanvraag betrekking heeft op het omscholen van eigen onderwijspersoneel in een vak waarvan vacatures moeilijk zijn te vervullen, omvat de aanvraag tevens een beschrijving van de inspanningen die het bevoegd gezag heeft verricht om de vacatures in dat vak te vervullen.

Artikel 8

[Vervallen per 04-02-2007]

De BVE Raad voorziet het totaal van de aanvragen van een advies aan de minister.

Artikel 9

[Vervallen per 04-02-2007]

De minister beslist binnen vier weken na sluiting van de aanvraagtermijn gelijktijdig op alle aanvragen.

Artikel 10

[Vervallen per 04-02-2007]

 • 1 De minister verdeelt het beschikbare bedrag volgens de navolgende prioriteitsvolgorde:

  • a. aanvragen met betrekking tot didactische cursussen BVE;

  • b. aanvragen met betrekking tot duale opleidingstrajecten voor onderwijsfuncties waarvan het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat het vacatures in deze vakken moeilijk kan vervullen;

  • c. aanvragen met betrekking tot duale opleidingstrajecten voor een kwalificatie voor een onderwijsfunctie.

 • 2 Indien het totaalbedrag van de aanvragen hoger is dan het beschikbare bedrag, kan de minister, met inachtneming van de prioriteitsvolgorde, bedoeld in het tweede lid, besluiten aanvragen gedeeltelijk te honoreren.

Artikel 11

[Vervallen per 04-02-2007]

 • 1 Indien het bevoegd gezag op een andere wijze subsidie ontvangt voor de duale opleiding van de student-werknemer, wordt deze in mindering gebracht op de aanvullende bekostiging.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt voor wat betreft de loonkosten vastgesteld op het aantal maanden dat de student-werknemer daadwerkelijk vrijgesteld is geweest voor het volgen van de opleiding met inachtneming van het in artikel 4 genoemde maximale aantal uren en vermeerderd met het bedrag, genoemd in artikel 4, eerste lid.

Artikel 12

[Vervallen per 04-02-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een AOC of IPC verantwoordt de aanvullende bekostiging door middel van een financiële verantwoording zoals omschreven in de regeling Financieel jaarverslag (jaarrekening) voor de AOC’s.

 • 2 In het bestuursverslag verantwoordt het bevoegd gezag de resultaten van de inzet van de aanvullende bekostiging, waaruit blijkt:

  • a. hoeveel eigen personeelsleden een duale opleiding hebben gevolgd;

  • b. het aantal uren dat de werknemer voor de opleiding is vrijgesteld, en

  • c. of de betrokken personeelsleden nog werkzaam zijn bij de instelling en in welke functie.

Artikel 13

[Vervallen per 04-02-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 04-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling duale opleidingen onderwijsfuncties groen mbo 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 24 oktober 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina