Regeling stimulans verbetering van de examenpraktijk in het beroepsonderwijs 2003 - 2004

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geldend van 18-12-2003 t/m 31-07-2004

Regeling stimulans verbetering van de examenpraktijk in het beroepsonderwijs 2003 - 2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Mede namens de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doelstelling en besteding

[Vervallen per 01-08-2004]

 • 1 Deze regeling heeft ten doel de verbetering van de examens in het beroepsonderwijs te stimuleren. De minister verleent daartoe een aanvullende subsidie aan instellingen.

 • 2 De instelling, bedoeld in artikel 1.3.1 in de wet, of de hogeschool, bedoeld in artikel 12.3.9 van de wet, besteedt de subsidie aan activiteiten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de examens in het beroepsonderwijs in het algemeen en de examens van beroepsopleidingen waarvan de inspectie bij het Integraal Instellings Toezicht in de jaren 1999 tot en met 2002 geconstateerd heeft dat ze van onvoldoende kwaliteit zijn, in het bijzonder.

 • 3 De instelling, bedoeld in artikel 1.3.3 van de wet, besteedt de subsidie aan activiteiten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de examens in het beroepsonderwijs in het algemeen en de examens van beroepsopleidingen waarvan de extern te legitimeren examenonderdelen naar het oordeel van de exameninstelling, bedoeld in artikel 7.4.4, eerste lid, van de wet, in 2002 van onvoldoende kwaliteit waren, in het bijzonder.

Artikel 3. Hoogte en verdeling van de subsidie.

[Vervallen per 01-08-2004]

 • 1 Voor subsidie op grond van deze regeling is

  € 7.905.124,- beschikbaar voor de instellingen, bedoeld in artikel 1.3.1 van de wet, en de hogescholen, bedoeld in artikel 12.3.9 van de wet. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

  • a. € 3.952.562 wordt verdeeld over al deze instellingen en hogescholen. Iedere instelling of hogeschool ontvangt een bedrag naar rato van het aandeel van de instelling of hogeschool in het totaal van de op

   1 oktober 2001 werkelijk verzorgde bekostigde opleidingen als bedoeld in artikel 7.2.2 van de wet;

  • b. € 3.952.562 wordt verdeeld over de instellingen en hogescholen waarbij de inspectie in de jaren 1999 tot en met 2002 geconstateerd heeft dat de examens van één of meer beroepsopleidingen van onvoldoende kwaliteit waren. De instellingen en hogescholen die het betreft ontvangen een bedrag naar rato van hun aandeel in het totaal van het aantal beroepsopleidingen waarvan de examens van onvoldoende kwaliteit waren.

 • 2 Voor subsidie op grond van deze regeling is € 407.272,- beschikbaar voor de instellingen bedoeld in artikel 1.3.3 van de wet. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

  • c. € 203.636,- wordt verdeeld over al deze instellingen. Iedere instelling ontvangt een bedrag naar rato van het aandeel van de instelling in het totaal van de op 1 oktober 2001 werkelijk verzorgde bekostigde opleidingen als bedoeld in artikel 7.2.2 van de wet;

  • d. € 203.636,- wordt verdeeld over de instellingen waarvan is geconstateerd dat extern te legitimeren examenonderdelen in 2002 van onvoldoende kwaliteit waren. De instellingen die het betreft ontvangen een bedrag naar rato van hun aandeel in het totaal van het aantal beroepsopleidingen waarvan examenonderdelen van onvoldoende kwaliteit waren.

 • 3 Indien het totaalbedrag dat een instelling of hogeschool ontvangt op grond van de berekening uitgevoerd op grond van het eerste of het tweede lid, minder is dan

  € 20.000,- dan wordt dit totaalbedrag aangevuld tot € 20.000,- onder gelijktijdige evenredige vermindering van de bedragen die op grond van het eerste onderscheidenlijk het tweede lid voor de overige instellingen en hogescholen zijn berekend.

 • 4 De subsidie wordt uitbetaald in december 2003.

Artikel 4. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-08-2004]

 • 1 De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Eventueel niet-bestede middelen of overschotten na afloop van de activiteiten zullen worden teruggevorderd.

 • 2 De subsidie wordt vóór 1 augustus 2004 besteed en verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

Artikel 5. Onderzoek naar de resultaten

[Vervallen per 01-08-2004]

De subsidieontvanger werkt mee aan een door de Stichting Kwaliteitscentrum Examinering in 2005 uit te voeren onderzoek naar de resultaten van deze regeling.

Artikel 6. Publicatie

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling wordt met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt en vervalt per 1 augustus 2004.

 • 2 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de regeling voort te duren, blijven na beëindiging van de regeling bestaan.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stimulans verbetering van de examenpraktijk in het beroepsonderwijs 2003 - 2004.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. A.D.S.M. Nijs, MBA

Terug naar begin van de pagina