Besluit aanwijzing personen Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003

[Regeling vervallen per 20-04-2008.]
Geldend van 22-05-2005 t/m 19-04-2008

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 23 oktober 2003 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 bepaalde

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 De volgende nader genoemde personen worden ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 bepaalde aangewezen:

  • De heer P.J. van Daal, geboren op 19 januari 1958 te Oploo, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • De heer A.A.M. van Diesen, geboren op 21 januari l954 te Goirle, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • De heer R.J. Manting, geboren op 14 febsuari 1963 te Sleen, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • De heer G. Reedijk, geboren op 30 april 1957 te Langbroek, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • De heer J.W. Wilderink, geboren op 8 juli 1952 te Eibergen, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • De heer W. Woelders, geboren op 8 december 1955 te Hardenberg, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht.

 • 2 De in het vorige lid aangewezen personen dienen te beschikken over een door de voorzitter van liet Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.

 • 3 De in het eerste lid aangewezen personen dienen te beschikken over een geldig legitimatiebewijs.

 • 4 De werkzaamheden van de in het eerste lid aangewezen personen bestaan uit het, onder meer ter plekke bij de onderneming, controleren van de naleving van het bij of krachtens de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 bepaalde, het verschaffen van relevante informatie aan ondernemers, en het opmaken van berechtingsrapporten.

Artikel 2

[Vervallen per 20-04-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 20-04-2008]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing personen Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003.

Zoetermeer, 23 oktober 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius

secretaris

.

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 27 april 2005, nr. TRCJZ/2005/844.

Terug naar begin van de pagina