Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 10-12-2006 t/m 30-06-2009

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 22 oktober 2003 houdende regels ter zake van de identificatie en registratie van paardachtigen (Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004)

Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 2 van het Besluit identificatie en registratie van dieren, de artikelen 1 en 2 van de Regeling medebewind vergoeding en tuchtrechtelijke maatregelen identificatie en registratie van eenhoevige dieren en de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien Richtlijn nr. 90/426/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (PbEG L224), Richtlijn nr. 90/427/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen (PbEG L224), Beschikking nr. 93/623/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 oktober 1993 tot vaststelling van een identificatiedocument (paspoort) dat geregistreerde paardachtigen moet vergezellen (PbEG L 298), Beschikking nr. 2000/68/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1999 houdende wijziging van Beschikking 93/623/EEG en tot vaststelling van de identificatievoorschriften voor als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen (PbEG L 23);

Besluit:

1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

productschap

:

Productschap Vee en Vlees;

2.

voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

3.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

4.

eigenaar

:

de natuurlijke of rechtspersoon die de paardachtigen in eigendom heeft dan wel beroepsmatig de beschikkingsmacht uitoefent over de paardachtigen;

5.

paardachtigen

:

als huisdier gehouden of in het wild levende paarden, met inbegrip van zebra’s, en ezels of kruisingen daarvan;

6.

geregistreerde paardachtigen

:

paardachtigen die zijn ingeschreven in een stamboek of register dat wordt bijgehouden door een erkende instelling;

7.

slachtpaarden

:

paardachtigen die zijn bestemd om hetzij rechtstreeks, hetzij na via een markt of een erkend verzamelcentrum te zijn doorgevoerd, naar een slachthuis te worden gebracht om daar te worden geslacht;

8.

erkende instelling

:

een krachtens het Fokkerijbesluit erkende organisatie die één of meer stamboeken of registers van paardachtigen bijhoudt;

9.

hippische sportorganisatie

:

een organisatie die de paardensport professioneel bevordert;

10.

levensnummer/UELN nummer

:

het door de voorzitter aan de paardachtigen toegewezen unieke 15-cijferige nummer als bedoeld in artikel 5, tweede lid;

11.

gekwalificeerde dierenarts

:

een in het register I&R paarden van de Stichting Veterinair Kwaliteitsorgaan ingeschreven dierenarts;

12.

officiële dierenarts

:

dierenarts in dienst van de Voedsel en Waren Autoriteit;

13.

dierenarts

:

degene die krachtens de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (stb. 1990, 214) is toegelaten tot de uitoefening van de diergeneeskunde;

14.

paardenpaspoortconsulent

:

door de voorzitter aangewezen persoon die is gekwalificeerd tot het schetsen van paardachtigen en tot het implanteren van transponders;

15.

transponder

:

elektronisch implantaat ter identificatie van de paardachtigen dat voldoet aan het door de voorzitter bij besluit vastgestelde programma van eisen;

16.

paspoort

:

het identificatiedocument als bedoeld in Beschikking 93/623 EEG en Beschikking 2000/68/EG;

17.

invoer

:

het in Nederland in het vrije verkeer van de Gemeenschap brengen van één of meer paardachtigen uit derde landen;

18.

dierentuin

:

een inrichting met een permanent karakter, waar levende dieren van wilde diersoorten worden gehouden om gedurende tenminste zeven dagen per jaar te worden tentoongesteld aan het publiek;

19.

natuurterrein

:

grond met een houtopstand, of heideveld, ven, hoogveenterrein, zandverstuiving, duinterein, kwelder, schor, gors, slik, riet- en ruigtland, griend en laagveenmoeras, voor zover het geen landbouwgrond is.

2. Verbodsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het is verboden paardachtigen ouder dan 7 maanden te houden die niet zijn voorzien van een geldig paspoort.

 • 2 Het is verboden paardachtigen ouder dan 7 maanden te houden die niet zijn voorzien van een transponder.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het is verboden paardachtigen te vervoeren of te doen vervoeren, die niet vergezeld gaan van een geldig paspoort.

 • 2 Het is verboden paardachtigen te vervoeren of te doen vervoeren, die niet zijn voorzien van een transponder.

 • 3 Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op slachtpaarden die worden ingevoerd, op paardachtigen die voor de duur van een periode niet langer dar, 6 maanden worden ingevoerd met het oog op deelname aan wedstrijden, keuringen, trainingsstages of spermawinning, op kadavers van paardachtigen, voor zover deze rechtstreeks worden vervoerd naar een verwerkingsbedrijf als bedoeld in Hoofdstuk III van Verordening (EG) Nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L273) alsmede op paardachtigen jonger dan 7 maanden die aan de voet van de moeder worden vervoerd.

3. Identificatie

[Vervallen per 01-07-2009]

3.1. Het paspoort

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De eigenaar is verplicht de paardachtigen binnen 7 maanden na geboorte te voorzien van een paspoort.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 21, wordt het paspoort slechts uitgegeven indien de paardachtigen is voorzien van een transponder.

 • 3 Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing in het geval dat aan artikel 22a, vierde lid, toepassing wordt gegeven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het model van het paspoort is opgenomen in de bijlage.

 • 2 Het paspoort wordt bij uitgifte voorzien van het aan de paardachtigen toegekende levensnummer/UELN nummer alsmede van het nummer van de in de paardachtigen geïmplanteerde transponder.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het paspoort wordt door het bestuur uitgegeven. Hiertoe gemandateerde erkende instellingen en hippische sportorganisaties dragen namens het bestuur zorg voor de uitgifte van het paspoort. De mandatering geschiedt bij afzonderlijk bestuursbesluit.

 • 2 Bij het in het eerste lid bedoelde besluit stelt het bestuur een protocol vast waarin de door de erkende instellingen en hippische sportorganisaties in acht te nemen aanwijzingen ter zake van de beoordeling van paspoortaanvragen, de uitgifte van paspoorten en de daarbij te volgen procedures en te voeren registers worden gegeven en wijst het bestuur de functionarissen van de erkende instellingen en hippische sportorganisaties aan die worden gemandateerd om de paspoortaanvragen te beoordelen respectievelijk paspoorten uit te geven.

 • 3 Het in het eerste lid bedoelde bestuursbesluit wordt gepubliceerd in het Verordeningen blad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het paspoort wordt door de eigenaar aangevraagd door indiening van een aanvraagformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld en ondertekend door een gekwalificeerde dierenarts, door een paardenpaspoortconsulent of door een daartoe in artikel 6, tweede lid, bedoelde gemandateerde functionaris van een erkende instelling. Het formulier wordt door de eigenaar ondertekend.

 • 2 Paspoortaanvragen die betrekking hebben op geregistreerde paardachtigen worden: ingediend bij de erkende instelling waar de paardachtigen is geregistreerd.

 • 3 Paspoortaanvragen die betrekking hebben op andere dan geregistreerde paardachtigen. worden naar keuze van de aanvrager ingediend bij één van de in artikel 6, eerste lid, bedoelde erkende instellingen of hippische sportorganisaties.

 • 4 De voorzitter stelt bij besluit de gegevens vast die ten minste in het aanvraagformulier- worden opgenomen. Het besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Voor het paspoort is een vergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding wordt; bij besluit van de voorzitter vastgesteld.

 • 2 Het paspoort wordt niet eerder in handen van de aanvrager gesteld dan nadat de vergoeding aan de in artikel 6, eerste lid, bedoelde erkende instelling of hippische sportorganisatie is voldaan.

3.2. De transponder

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2009]

De eigenaar is verplicht de paardachtigen binnen 7 maanden na geboorte te laten voorzien van een transponder.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De transponder wordt geïmplanteerd door een dierenarts of door een paarden paspoortconsulent.

 • 2 De voorzitter stelt bij besluit een protocol vast, waarin voorschriften worden gegeven ter zake van het implanteren van transponders. Het besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde voorschriften kunnen bepalen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 5, tweede lid, het nummer van de in de paardachtige geïmplanteerde transponder door de in het eerste lid bedoelde dierenarts of de paardenpaspoortconsulent in het paspoort wordt aangetekend bij gelegenheid van de implantatie van de transponder.

4. Het gebruik van het paspoort

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2009]

In het paspoort worden geen wijzigingen of aantekeningen aangebracht, behoudens de aantekeningen als bedoeld in de artikelen 10, derde lid, 12 en 13.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2009]

De eigenaar is verplicht om na ontvangst van het paspoort uiterlijk vóór het moment dat aan de paardachtigen voor de eerste keer medicatie wordt toegediend, in het daartoe bestemde vak van het paspoort aan te tekenen of de paardachtigen al dan niet is bestemd voor de slacht ten behoeve van menselijke consumptie.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De dierenarts tekent elke enting van de paardachtigen in het paspoort aan.

 • 2 Voor zover de paardachtigen is bestemd voor menselijke consumptie, tekent de dierenerts tevens de aan de paardachtigen toegediende en voorgeschreven medicatie, voor zover deze stoffen bevat die niet zijn opgenomen in de bijlagen I, II, III en IV van Verordening (EG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEG L 224) in het paspoort aan.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2009]

Behoudens het bepaalde in artikel 15, retourneert de eigenaar het paspoort aan de in artikel 6, eerste lid, bedoelde erkende instelling of hippische sportorganisatie die het paspoort heeft uitgegeven uiterlijk twee weken na overlijden van de paardachtigen.

Artikel 15

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De eigenaar die een paardachtige ter slachting aanbiedt, overlegt het paspoort aan degene die de paardachtige slacht of doet slachten. Degene die de paardachtige slacht of doet slachten geeft het paspoort af aan de officiële dierenarts.

 • 2 Na slachting van de paardachtige verwijdert degene die de paardachtige heeft geslacht of heeft doen slachten onder toezicht van de officiële dierenarts de transponder uit het karkas van de paardachtige en vernietigt hij de transponder.

Artikel 16

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 In geval van verlies of diefstal van het paspoort stelt de eigenaar de in artikel 6, eerste lid, bedoelde erkende instelling of hippische sportorganisatie die het paspoort heeft uitgegeven schriftelijk en onverwijld van het feit op de hoogte.

 • 2 De eigenaar dient in het in het eerste lid bedoelde geval overeenkomstig artikel 7 een paspoort aanvraag in onder vermeIding "aanvraag duplicaat".

 • 3 Het paspoort wordt voorzien van de opdruk "duplicaat paspoort".

 • 4 In het in het eerste lid bedoelde geval wordt de paardachtigen niet eerder ter slacht aangeboden dan na verstrijken van een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de dag van uitgifte van het duplicaat paspoort.

 • 5 Van de uitgifte van een duplicaat paspoort wordt in het in artikel 19, eerste lid, bedoelde register een aantekening gemaakt.

Artikel 17

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 In het geval wordt vastgesteld dat er wijzigingen of aantekeningen, anders dan aantekeningen als bedoeld in de artikelen 12 en 13, in het paspoort zijn aangebrachte, kan het paspoort op last van de voorzitter worden ingenomen.

Artikel 18

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 In geval één of meer onderdelen van het paspoort geen ruimte meer biedt voor het aanbrengen van aantekeningen vraagt de eigenaar, onder overlegging van het paspoort, een vervolgpaspoort aan bij de in artikel 6, eerste lid, bedoelde erkende instelling of hippische sportorganisatie die het paspoort heeft uitgegeven.

 • 2 Het vervolgpaspoort wordt slechts uitgegeven na overlegging van het paspoort. Het vervolgpaspoort wordt voorzien van de opdruk "vervolgpaspoort". Het overgelegde paspoort wordt voorzien van de opdruk "vervolg paspoort uitgegeven".

5. Registratie

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 19

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De in artikel 6 , eerste lid, bedoelde erkende instelling of hippische sportorganisatie houdt in een gegevensbestand een register bij waarin met betrekking tot elke paardachtigen waarvoor door genoemde organisatie een paspoort is uitgegeven, ten minste de volgende gegevens worden opgenomen:

  • a. Het unieke levensnummer/UELN nummer;

  • b. Het transpondernummer;

  • c. De datum van uitgifte van het paspoort;

  • d. Naam;

  • e. Geslacht;

  • f. Geboortedatum;

  • g. Geboorteplaats;

  • h. Registratiedatum;

  • i. Naam en adres van de eigenaar.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevensbestanden worden ten minste een maal per maand doorgegeven aan een door de voorzitter aangewezen databank onder zijn beheer.

 • 3 De voorzitter geeft de in artikel 6 , eerste lid, bedoelde erkende instelling of hippische sportorganisatie aanwijzingen ter zake van de registratie en de periodieke doorgifte van gegevensbestanden.

6. Handelsverkeer

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 20

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3, derde lid, is degene die een paardachtigen invoert verplicht de paardachtigen uiterlijk 6 maanden na de dag van invoer te voorzien van een geldig paspoort.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3, derde lid, is degene die een paardachtigen invoert verplicht de paardachtigen uiterlijk 6 maanden na de dag van invoer te voorzien van een transponder, voor zover de paardachtigen niet reeds is voorzien van een transponder. in het laatste geval wordt het transpondernummer onverwijld schriftelijk medegedeeld aan de voorzitter ten behoeve van registratie in de in artikel 19, tweede lid, bedoelde databank

Artikel 21

[Vervallen per 01-07-2009]

Degene die een paardachtigen uit een lidstaat van de Europese Unie binnen het grondgebied van Nederland brengt, is verplicht de paardachtigen binnen 6 maanden na de dag waarop de paardachtigen binnen het grondgebied van Nederland is gebracht te voorzien van een transponder, voor zover de paardachtigen niet reeds is voorzien van een transponder. In het laatste geval wordt het transpondernummer onverwijld schriftelijk medegedeeld aan de voorzitter ten behoeve van registratie in de in artikel 19, derde lid, bedoelde databank.

7. Bijzondere bepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 22

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De voorzitter kan, voor zover het belang van bestrijding van dierziekten zich daartegen niet verzet, op schriftelijk verzoek van belanghebbende, van het bepaalde in de artikelen 2, 4, eerste lid, en 9 vrijstelling of ontheffing verlenen in geval het paardachtigen betreft die in een dierentuin of op een natuurterrein worden gehouden.

 • 2 Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften of voorwaarden worden verbonden. Zij kunnen onder beperkingen worden verleend. Zij kunnen te allen tijde worden ingetrokken.

Artikel 22a

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De voorzitter kan, op schriftelijk verzoek van de eigenaar, van het bepaalde in de artikelen 2, tweede lid, 3, tweede lid, 4, tweede lid, 9, 20, tweede lid, en 21 ontheffing verlenen voor zover toepassing van deze artikelen gelet op de bezwaren aan de zijde van de eigenaar zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2 Voorzover de ontheffing tevens betrekking heeft op het bepaalde in artikel 4, tweede lid, wordt het in het eerste lid bedoelde verzoek ingediend uiterlijk 5 maanden na de geboorte van de paardachtige.

 • 3 De ontheffing wordt slechts verleend nadat de eigenaar van de paardachtige waarop het verzoek betrekking heeft, op zijn kosten heeft voorzien in de identificatie van de paardachtige door vaststelling van de DNA-code van de paardachtige en deze code in het paspoort heeft doen vermelden door de in artikel 6, eerste lid, bedoelde erkende instelling of hippische sportorganisatie die het paspoort heeft uitgegeven.

 • 4 Aan een ontheffing zijn de volgende verplichtingen verbonden:

  • a. de eigenaar verleent medewerking aan onderzoeken, waaronder het nemen en analyseren van haarmonsters van de paardachtige, ter vaststelling van de identiteit van de paardachtige door de bevoegde autoriteiten uitgevoerd in het kader van de handhaving van de wettelijke bepalingen ter zake van de identificatie en registratie van paardachtigen;

  • b. de eigenaar draagt de kosten van de onder a. bedoelde onderzoeken;

  • c. de paardachtige waarvoor ontheffing is verleend wordt, behoudens het bepaalde in het zesde lid, niet ter slachting aangeboden.

 • 5 Aan een ontheffing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden. De voorwaarden kunnen bij besluit worden gewijzigd. Een ontheffing kan te allen tijde worden ingetrokken.

 • 6 In geval de paardachtige waarvoor een ontheffing is verleend wordt bestemd om te worden geslacht, wordt de paardachtige voorzien van een transponder en wordt zij niet eerder ter slacht aangeboden dan na het verstrijken van een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de dag van implantatie van de transponder.

8. Strafbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 23

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 2 De tuchtrechtelijke maatregelen zijn:

  • a. een berisping;

  • b. een geldboete tot ten hoogste het bedrag van de derde categorie bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht;

  • c. het stellen van de betrokkene onder verscherpte controle op zijn kosten, voor ten hoogste 2 jaren;

  • d. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de betrokkene.

9. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 24

[Vervallen per 01-07-2009]

De artikelen 2 en 3, tweede lid, zijn tot 1 januari 2007 niet van toepassing op paardachtigen die zijn geboren vóór inwerkingtreding van deze verordening en die niet staan ingeschreven bij erkende instellingen of hippische sportorganisaties, mei uitzondering van paardachtigen die na inwerkingtreding van deze verordening een veulen hebben geworpen, alsmede paardachtigen waaraan medicatie is toegediend als gevolg waarvan de paardachtigen niet voor menselijke consumptie mag worden bestemd.

Artikel 24a

[Vervallen per 01-07-2009]

Het hippisch paspoort als bedoeld in artikel 5.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, zoals het artikel luidde vóór 1 januari 2004, en dat is afgegeven vóór 1 januari 2004, wordt als paspoort in de zin van deze verordening aangemerkt, voor zover dit paspoort in overeenstemming is met de bijlage bij Beschikking nr. 93/623/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 oktober 1993 tot vaststelling van een identificatiedocument (paspoort) dat geregistreerde paardachtigen moet vergezellen (PbEG L 298).

10. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 25

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004.

 • 3 Deze verordening zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 22 oktober 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

Ch.M. den Hoed

plv. secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 9 december 2003, nr. TRCJZ/2003/9540.

Bijlage

[Vervallen per 01-07-2009]

Inhoudsopgave

[Vervallen per 01-07-2009]

CONTENTS/ INDEX/INHALTSANGABE

Dit paspoort is uitgegeven namens het produktschap voor Vee en Vlees

   

Pg

 

Pg

 

Pg

 

1 t/m 4

Identificatiedocument

Registration certificate

Certificat d'enregistrement

Eintragungsschein

27 t/m 33

Medische behandeling

Medical treatment

Traitement medicamenteux

Arzneimittelbehandlung

38

DNA-gegevens

DNA-code

5

Schets

Outline diagram

Signalement graphique

Diagramm

34

Uitleg van de voetnoten

Explanation of the footnotes

Explication des notes

Erklarung der Fussnoten

39

Zwilwratten

Chestnuts

Chataignes

Kastanien

6 t/m 10

Eigendomsbepalingen

Details of ownership

Propriétaires successifs

Eigentumsbemerkungen

35/36

Controle op ongeoorloofde middelen

Medication control

Contrôle des substances prohibées

Medikationskontrollen

40

Inschrijving in ander stamboek

Registration in other stud-book

Enregistration dans autre stud- book

Einregistrierung in anderem Zuchtverband

11 t/m 16

Identiteitscontroles

Check of identity

Contrôle de l'identité

Kontrolle der Identität

37

Visa van de douane

Customs visa

Visas douaniers

Zollpapier

41

Aantekeningen van stamboek

Notes from stud-book

Notes du stud-book

Eintragungen des Zuchtverbandes

17 t/m 23

Vaccinatiegegevens

Vaccinations

Vaccinations

lmpfbescheinigungen

   

42

Informatie voor de sport

Information for competition

Informations concernant le sport

Sportinformationen

24/25

Andere inentingen

Other vaccinations

Autres vaccinations

Andere Impfungen

   

43

Hoogtemaat gegevens voor sportorganisaties

Height data

Taille

Stockmass

26

Gezondheidscontroles door laboratoria

Laboratory health test

Contrôles sanitaires laboratoires

Laboruntersuchung

   

44 t/m 47

Inspectie en verificatie

Inspection and verification

Inspection et verification

Inspektion und verifizierung

       

48

Foto

Photograph

Photo

Bild

       

49

Toelichting op gebruik paardenpaspoort

Explanation of use of this passport

Commentaire sur I'emploi de ce passeport

Gebrauch des Pferdepasses

Identificatiedocument

[Vervallen per 01-07-2009]

Registration certificate/certificate d’enregistrement/eintragungsschein

Naam

Name/Nom/Name

Kleur:

Colour/Robe/Farbe

Levensnummer

Identification number

Numéro d'identification

Lebensnummer

 

Transpondernummer

Microchip number

Numéro du transpondeur

Mikrochip Nummer

Certificaat van oorsprong geldig vanaf:

door:

Origin certificate validated on:

by:

Certificat d'origine valide Ie:

par:

Zerifikat von Ursprung, gültig ab:

beim:

Geslacht

Sex/Sexe/Geslacht

Naam van de bevoegde instantie:

Name of the competent authority:

Nom de I’autorité compétente:

Name der befugte zustandigen Stelle:

Stamboek/Ras/Stud-Book

L'association d'élevage/Zuchtverband

Adres:

Address:

Adresse:

Anschrift:

Type/Type/Type/Typ

Telefoonnummer:

Telephone number:

No. de telephone:

Telefonnummer:

Vader/Sire/Père/Vater

Telefaxnummer:

Fax number:

No. de télécopie:

Telefaxnummer:

Moeder/Dam/Mère/Mutter

E-mail Adress:

Moeders vader

Sire of Dam/Père de Mère/Mutters Vater

Naam in hoofdletters en functie van de ondertekenaar:

Name in capital letters and capacity of the official verifying:

Nom en majuscules et fonction de la personnen ayant vérifié:

Name in Großbuchstaben und funktion der Unterzeichnete:

Geboortedatum, -plaats

Date of birth, place of birth

Date de naissance, place de naissance

Geburtstag, Geburtsort

Stempel:

Stamp:

Cachet:

Stempel:

Lidnummer:

 

Fokker(s)/1e eigenaar, Breeder/Naisseur/Züchter

 

1

Vader

[Vervallen per 01-07-2009]

Sire/pere/vater

Naam

Name/Nom/Narne

Levensnummer/ldentification Number

Numéro d'identification/Lebensnummer

Kleur

Geboortedatum/Date of birth

Type/Type/Type/Typ

Colour/Robe/Farbe

Date de naissance/Geburtstag

Stamboek/Stud-Book

Ras

L'association d'élevage/Zuchtverband

Breed/Race/Rasse

2

Vader

Sire/Père

Vater

Moeder

Dam/Mère

Mutter

Moeder

[Vervallen per 01-07-2009]

Dam/mere/mutter

Naam

Name/Nom/Name

Levensnummer/ldentification Number

Numéro d'identification/Lebensnummer

Kleur

Geboortedatum/Date of birth

Type/Type/Type/Typ

Colour/Robe/Farbe

Date de naissance/Geburtstag

Stamboek/Stud-Book

Ras

L'association d'élevage/Zuchtverband

Breed/Race/Rasse

Vader

Sire/Père

Vater

Moeder

Dam/Mère

Mutter

3

Signalement opgemaakt bij de moeder

[Vervallen per 01-07-2009]

MARKINGS TAKEN WITH DAM BY/SIGNALEMENT RELEVE SOUS LA MERE PAR/ABZEICHEN BEI FUSS DER MUTTER DURCH

Hoofd

Head

Tete

Kopf

 

Wijziging in signalement

Change in markings

changement de signalement

Änderung der Abzeichen

 

Handtekening

Signature

Signature

Unterschrift

Voorbeen links

Foreleg left

Antérieur gauche

Linkes Vorderbein

       

Voorbeen rechts

Foreleg right

Antérieur droit

Rechtes Vorderbein

       

Achterbeen links

Hindleg left

Postérieur gauche

Linkes Hinterbein

       

Achterbeen rechts

Hindleg right

Postérieur droit

Rechtes Hinterbein

 

Nieuw transpondernummer

New microchipnumber

Nouveau numéro du transpondeur

Neues Mikrochip Nummer

d.d

 

Lichaam

Body

Corps

Körper

 

Castratie

Castration

Castration

Kastration

d.d

 

Overige kenmerken

Other markings

Autres marques

Sonstlige Abzeichen

 

Verandering van kleur

Change of color

Changement de robe

Änderrung der Farbe

d.d

 

Plaats en datum

Place and date

Lieu et date

Ort und Datum

 

Verandering in schets

Change in outline diagram

Changement du signalement grafique

Änderunq der qrafische Beschreibung

d.d

 

Handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts of bevoegde instantie

Signature and stamp of qualified veterinary surgeon (or competent authority)

Signature et cachet du vétérinaire agréé(ou de láutorité compétente)

Unterschrift und Stempel der befugte Tierartz oder befugte zuständigen Stelle

   

4

Bijlage 139963.png

Eigendomsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Details of ownership/proprietaires successifs/eigentumsbemerkungen

1. Dit paspoort is geen eigendomsbewijs.

2. Bij deelname aan evenementen moet het paard op naam van de eigenaar staan.

3. Eigendomsmutaties moeten onmiddellijk worden gemeld bij de instantie die het paspoort heeft afgegeven onder vermelding van naam, adres en woonplaats nieuwe eigenaar.

4. Als een paard meerdere eigenaren heeft of eigendom is van een niet natuurlijke rechtspersoon moeten de relevante gegevens van de persoon die voor het paard verantwoordelijk is, in het paspoort worden vermeld. Als de eigenaren verschillende nationaliteiten hebben moeten zij aangeven welke nationaliteit het paard heeft.

5. Als de FEI het huren van een paard door een nationale federatie registreert, dan moet deze transactie door de betreffende Nationale Federatie worden vermeld.

1. This passport is not a titledeed.

2. For competitive purposes the present owner of the horse must be registered as such.

3. Change of ownership shall immediately be reported to the organization that issued the passport stating name, address and place of residence of the new owner.

4. If a horse is owned by more than one owner or an ascociation, the relevant data of the person responcible for the horse shall be stated in the passport. If the owners have different nationalities, they shall indicate the nationality of the horse.

5. When the FEI registers the leasing of a horse by a National Federation, the details of this transaction must be recorded by the National Federation concerned.

1. Le passeport n'est pas un titre de propriété.

2. Au but compétitif Ie cheval doit être enregistré au nom du propriétaire.

3. Les changements de pro- priétaire doivent être communiqués immédiatement à I'organisation ayant délivré la pièce d'identité tout en indiquant les coordonnées du nouveau propriétaire.

4. S'il y a plus d'un proprié- taire ou si Ie cheval appartient à une société, les coordonnées de la person-ne responsable doivent être inscrites dans la pièce d'identité ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires successifs sont de nationalités différentes, ils doivent preciser la nationalité du cheval.

5. Lorsque la FEI enregictre la location d'un cheval par une Fédération Equestre Nationale, ce dernier doit inscrire cet accord.

1. Dieses Pferdepass ist keine Eigentumsurkunde.

2. Bei der Teilname an Veranstaltungen/Wettbewerbungen, muss der Eigentümer des Pferdes genannt werden.

3. Eigentumsänderungen, müssen der Organisation, dem Herausgeber des passes sofort mitgeteilt werden.

4. Sollte ein Pferd mehrere Eigentümer haben, so ist eine verantwortliche Person zu nennen. Gehören die Eigentümer verschiedenen Nationalitäten, so darf nur eine Nationalität genannt werden, zudem auch das Pferd gehört.

5. Wenn die FEI ihre Zustimmung zur vermietung eines Pferdes durch eine nationale Bund gibt, so muss diese Geschäftshandlung von der zuständigen nationale Bund vermerkt werden.

6

Eigendomsmutaties

[Vervallen per 01-07-2009]

Changes of ownership/changements de proprietaire/eigentumsänderungen

Naam, adres en nationaliteit van de eigenaar

Name, address, nationality of owner

Noin, adresse, nationalite du propriétaire

Name, Anschrift, Nationalität der Eigentümer

Datum van registratie door de instantie, de vereniging of officiële dienst

Date of registration by the organization, association or official agency

Date d'enregisirernerit par I'organisation. l'association ou Ie service officiel

Datum derRiegistrierung durch die Organisation. die Vereinigung oder offizielle Dienst

Stempel en handtekening van de bevoegde instantie, de vereniging of de officiële dienst

Organization, association or official agency stamp and signature

Cachet et signature de I'organisation, l'association ou le service officie

Stempel und Unterschrift der Organisation, der Vereinigung oder offizielle Dienst

Niet in te vullen door eigenaar

Not be filled in by the owner

Ne pas etre remplis par Ie propriétaire

Nicht vom Eigentürner auszufullen

Plaats voor Sticker die door de bevoegde instantie wordt aangebracht

Stempel en handtekening van de bevoegde instantie, de vereniging of de officiele dienst

Organization, association or official agency stamp and signature

Cachet et signature de I'organisation, l'association ou le service officiel

Stempel und Unterschrift der Organisation, der Vereinigung oder offizielle Dienst

Niet in te vullen door eigenaar

Not be filled in by the owner

Ne pas etre remplis par Ie propriétaire

Nicht vom Eigenturner auszufüllen

Plaats voor sticker die door de bevoegde instantie wordt aangebracht

Stempel en handtekening van de bevoegde instantie, de vereniging of de officiële dienst

Organization, association or official agency stamp and signature

Cachet et signature de I'organisation, I'association ou Ie service officiel

Stempel und Unterschrift der Organisation, der Vereinigung oder offizielle Dienst

7

vervolg van pag. 7

Niet in te vullen door eigenaar

Not be filled in by the owner

Ne pas être remplis par Ie propriétaire

Nicht vom Eigentümer auszufüllen

Plaats voor sticker die door de bevoegde instantie wordt aangebracht

Stempel en handtekening van de bevoegde instantie, de vereniging of de officiele dienst

Organization. association or official agency stamp and signature

Cachet et signature de I'organisation. I'association ou Ie service officiel

Stempel und Unterschrift der Organisation. der Vereinigung oder offizielle Dienst

Niet in te vullen door eigenaar

Not be filled in by the owner

Ne pas être remplis par Ie propriétaire

Nicht vom Eigentümer auszufüllen

Plaats voor sticker die door de bevoegde instantie wordt aangebracht

Stempel en handtekening van de bevoegde instantie, de vereniging of de officiele dienst

Organization. association or official agency stamp and signature

Cachet et signature de I'organisation. I'association ou Ie service officiel

Stempel und Unterschrift der Organisation. der Vereinigung oder offizielle Dienst

Niet in te vullen door eigenaar

Not be filled in by the owner

Ne pas être remplis par le propriétaire

Nicht vom Eigentümer auszufüllen

Plaats voor sticker die door de bevoegde instantie wordt aangebracht

Stempel en handtekening van de bevoegde instantie, de vereniging of de officiele dienst

Organization. association or official agency stamp and signature

Cachet et signature de I'organisation. I'association ou Ie service officiel

Stempel und Unterschrift der Organisation. der Vereinigung oder offizielle Dienst

8

vervolg van pag 8

Niet in te vullen door eigenaar

Not be filled in by the owner

Ne pas être remplis par le propriétaire

Nicht vom Eigentümer auszufüllen

Plaats voor sticker die door de bevoegde instantie wordt aangebracht

Stempel en handtekening van de bevoegde instantie, de vereniging of de officiële dienst

Organization. association or official agency stamp and signature

Cachet et signature de I'organisation. I'association ou Ie service officiel

Stempel und Unterschrift der Organisation, der Vereinigung oder offizielle Dienst

Niet in te vullen door eigenaar

Not be filled in by the owner

Ne pas être remplis par le propriétaire

Nicht vom Eigentümer auszufüllen

Plaats voor sticker die door de bevoegde instantie wordt aangebracht

Stempel en handtekening van de bevoegde instantie, de vereniging of de officiële dienst

Organization. association or official agency stamp and signature

Cachet et signature de I'organisation. I'association ou Ie service officiel

Stempel und Unterschrift der Organisation, der Vereinigung oder offizielle Dienst

Niet in te vullen door eigenaar

Not be filled in by the owner

Ne pas être remplis par le propriétaire

Nicht vom Eigentümer auszufüllen

Plaats voor sticker die door de bevoegde instantie wordt aangebracht

Stempel en handtekening van de bevoegde instantie, de vereniging of de officiële dienst

Organization, association or official agency stamp and signature

Cachet et signature de I'organisation. I'association ou Ie service officiel

Stempel und Unterschrift der Organisation, der Vereinigung oder offizielle Dienst

9

vervolg van pag 9

Niet in te vullen door eigenaar

Not be filled in by the owner

Ne pas être remplis par le propriétaire

Nicht vom Eigentümer auszufüllen

Plaats voor sticker die door de bevoegde instantie wordt aangebracht

Stempel en handtekening van de bevoegde instantie, de vereniging of de officiële dienst

Organization. association or official agency stamp and signature

Cachet et signature de I'organisation. I'association ou Ie service officiel

Stempel und Unterschrift der Organisation. der Vereinigung oder offizielle Dienst

Niet in te vullen door eigenaar

Not be filled in by the owner

Ne pas être remplis par le propriétaire

Nicht vom Eigentümer auszufüllen

Plaats voor sticker die door de bevoegde instantie wordt aangebracht

Stempel en handtekening van de bevoegde instantie, de vereniging of de officiële dienst

Organization. association or official agency stamp and signature

Cachet et signature de I'organisation. I'association ou Ie service officiel

Stempel und Unterschrift der Organisation. der Vereinigung oder offizielle Dienst

Niet in te vullen door eigenaar

Not be filled in by the owner

Ne pas être remplis par le propriétaire

Nicht vom Eigentümer auszufüllen

Plaats voor sticker die door de bevoegde instantie wordt aangebracht

Stempel en handtekening van de bevoegde instantie, de vereniging of de officiële dienst

Organization. association or official agency stamp and signature

Cachet et signature de I'organisation. I'association ou Ie service officiel

Stempel und Unterschrift der Organisation. der Vereinigung oder offizielle Dienst

10

Identiteitscontroles

[Vervallen per 01-07-2009]

Check of identityicontrole de l’identite/kontrolle der identität

Identiteitscontrole van het paard moet worden uitgevoerd als dit op grond van wettenen en regelingen vereist is. Ondertekening van de gegevens op deze bladzijde betekent dat het paard beantwoordt aan het signalement zoals beschreven in het paspoort. Controle kan ook plaatsvinden d.m.v. het uitlezen van de transponder.

The identity of the horse must be checked if so required by rules and regulations. Signing this passport means the horse corresponds to the description. The identity check is also possible by reading the microchip.

L’identité du cheval doit etre contrôlée chaque fois que la loi ou les règlements I’exigent. Signer cett page signifie que Ie signalement du cheval présenté est conforme à celui de la page du signalement graphique. Contrôle de I’identité est aussi possible par lire Ie transpondeur.

Die Identität des Pferdes muß den Regeln und Gesetzen entsprechend kontrolliert werden. Einträge auf dieser Seite bescheinigen die Übereinstimmung des vorgestellten Pferdes mit den Eintragungen im Diagrammen in diesem Pass. Ablesen Mikrochip ist auch möglich.

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plaats en land

Town and country

Ville et pays

Ort und Land

Reden van de controle (wedstrijd. gezondheidscertificaat, enz.)

Reason for checking (event, health certificate, etc.)

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire. etc.)

Grund der Untersuchung (Turnier, Gesundheidsbescheinigung, etc.)

Handtekening, naam in hoofdletters en functie van de persoon die de indentiteit heeft geverifieerd

Signature, name in capitals and capacity of the official verifying the identification

Signature, nom en majusculus et fonction de la personne ayant vérifié lídentité

Unterschrift, Name in Großbuchstaben und Titel des Identitätsprüfers

     
     
     
     

11

vervolg van pag 11

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plaats en land

Town and country

Ville et pays

Ort und Land

Reden van de controle (wedstrijd. gezondheidscertificaat, enz.)

Reason for checking (event, health certificate, etc.)

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire. etc.)

Grund der Untersuchung (Turnier, Gesundheidsbescheinigung, etc.)

Handtekening, naam in hoofdletters en functie van de persoon die de identiteit heeft geverifieerd

Signature, name in capitals and capacity of the official verifying the identification

Signature, nom en majusculus et fonction de la personne ayant vérifié lídentité

Unterschrift, Name in Großbuchstaben und Titel des Identitätsprüfers

     
     
     
     
     
     
     

12

vervolg van pag. 12

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plaats en land

Town and country

Ville et pays

Ort und Land

Reden van de controle (wedstrijd. gezondheidscertificaat, enz.)

Reason for checking (event, health certificiate, etc.)

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire. etc.)

Grund der Untersuchung (Turnier, Gesundheidsbescheinigung, etc.)

Handtekening, naam in hoofdletters en functie van de persoon die de identiteit heeft geverifieerd

Signature, name in capitals and capacity of the official verifying the identification

Signature, nom en majusculus et fonction de la personne ayant vérifié lídentité

Unterschrift, Name in Großbuchstaben und Titel des Identitätsprüfers

     
     
     
     
     
     
     

13

vervolg van pag. 13

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plaats en land

Town and country

Ville et pays

Ort und Land

Reden van de controle (wedstrijd. gezondheidscertificaat, enz.)

Reason for checking (event, health certificiate, etc.)

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire. etc.)

Grund der Untersuchung (Turnier, Gesundheidsbescheinigung, etc.)

Handtekening, naam in hoofdletters en functie van de persoon die de identiteit heeft geverifieerd

Signature, name in capitals and capacity of the official verifying the identification

Signature, nom en majusculus et fonction de la personne ayant vérifié lídentité

Unterschrift, Name in Großbuchstaben und Titel des Identitätsprüfers

     
     
     
     
     
     
     

14

vervolg van pag 14

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plaats en land

Town and country

Ville et pays

Ort und Land

Reden van de controle (wedstrijd, gezondheidscertificaat, enz.)

Reason for checking (event, health certificiate, etc.)

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire. etc.)

Grund der Untersuchung (Turnier, Gesundheidsbescheinigung, etc.)

Handtekening, naam in hoofdletters en functie van de persoon die de identiteit heeft geverifieerd

Signature, name in capitals and capacity of the official verifying the identification

Signature, nom en majusculus et fonction de la personne ayant vérifié lídentité

Unterschrift, Name in Großbuchstaben und Titel des Identitätsprüfers

     
     
     
     
     
     
     

15

vervolg van pag. 15

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plaats en land

Town and country

Ville et pays

Ort und Land

Reden van de controle (wedstrijd. gezondheidscertificaat, enz.)

Reason for checking (event, health certificiate, etc.)

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire. etc.)

Grund der Untersuchung (Turnier, Gesundheidsbescheinigung, etc.)

Handtekening, naam in hoofdletters en functie van de persoon die de identiteit heeft geverifieerd

Signature, name in capitals and capacity of the official verifying the identification

Signature, nom en majusculus et fonction de la personne ayant vérifié lídentité

Unterschrift, Name in Großbuchstaben und Titel des Identitätsprüfers

     
     
     
     
     
     
     

16

Vaccinatiegegevens: paardeninfluenza

[Vervallen per 01-07-2009]

Vaccinations: equine influenza only/vaccinations: grippe equine seulement/impfbescheinigungen: pferdegrippe

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plants

Town

Lieu

Ort

Land

Country

Pays

Land

Entstof/Vaccin/Vaccin/Impfstoff

Naam in hoofdletters, handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name in capitals, signature and stamp of the veterinarian

Nom en majuscules, signature et cachet du vétérinaire

Name in Großbuchstaben, Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Naam

Name

Nom

Name

Nummer van de partij

Batchnumber

Numéro du lot

Impfstoffnummer

         
         
         
         
         
         

17

Vervolg van pag. 17

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plants

Town

Lieu

Ort

Land

Country

Pays

Land

Entstof/Vaccin/Vaccin/Impfstoff

Naam in hoofdletters, handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name in capitals, signature and stamp of the veterinarian

Nom en majuscules, signature et cachet du vétérinaire

Name in Großbuchstaben, Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Naam

Name

Nom

Name

Nummer van de partij

Batchnumber

Numéro du lot

Impfstoffnummer

         
         
         
         
         
         

18

Vervolg van pag. 18

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plants

Town

Lieu

Ort

Land

Country

Pays

Land

Entstof/Vaccin/Vaccin/Impfstoff

Naam in hoofdletters, handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name in capitals, signature and stamp of the veterinarian

Nom en majuscules, signature et cachet du vétérinaire

Name in Großbuchstaben, Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Naam

Name

Nom

Name

Nummer van de partij

Batchnumber

Numéro du lot

Impfstoffnummer

         
         
         
         
         
         

19

vervolg van pag. 19

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plants

Town

Lieu

Ort

Land

Country

Pays

Land

Entstof/Vaccin/Vaccin/Impfstoff

Naam in hoofdletters, handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name in capitals, signature and stamp of the veterinarian

Nom en majuscules, signature et cachet du vétérinaire

Name in Großbuchstaben, Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Naam

Name

Nom

Name

Nummer van de partij

Batchnumber

Numéro du lot

Impfstoffnummer

         
         
         
         
         
         

20

Vervlog van pag. 20

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plants

Town

Lieu

Ort

Land

Country

Pays

Land

Entstof/Vaccin/Vaccin/Impfstoff

Naam in hoofdletters, handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name in capitals, signature and stamp of the veterinarian

Nom en majuscules, signature et cachet du vétérinaire

Name in Großbuchstaben, Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Naam

Name

Nom

Name

Nummer van de partij

Batchnumber

Numéro du lot

Impfstoffnummer

         
         
         
         
         
         

21

Vervolg van pag. 21

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plants

Town

Lieu

Ort

Land

Country

Pays

Land

Entstof/Vaccin/Vaccin/Impfstoff

Naam in hoofdletters, handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name in capitals, signature and stamp of the veterinarian

Nom en majuscules, signature et cachet du vétérinaire

Name in Großbuchstaben, Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Naam

Name

Nom

Name

Nummer van de partij

Batchnumber

Numéro du lot

Impfstoffnummer

         
         
         
         
         
         

22

Vervolg van pag. 22

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plants

Town

Lieu

Ort

Land

Country

Pays

Land

Entstof/Vaccin/Vaccin/Impfstoff

Naam in hoofdletters, handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name in capitals, signature and stamp of the veterinarian

Nom en majuscules, signature et cachet du vétérinaire

Name in Großbuchstaben, Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Naam

Name

Nom

Name

Nummer van de partij

Batchnumber

Numéro du lot

Impfstoffnummer

         
         
         
         
         
         

23

Vaccinatiegegevens: andere dan paardeninfluenza

[Vervallen per 01-07-2009]

Vaccinations other than equime influenza/vaccinations autres que grippe equine/impfungen auber pferdegrippe

VACCINATIEGEGEVENS

ledere inenting van het paard moet duidelijk en nauwkeurig worden vermeld, met naam en handtekening van de bevoegde dierenarts

VACCINATION RECORD

The veterinarian shall register below all the details of each vaccination, with statement of his name and signature.

ENREGISTREMENT DES VACCINATIONS

Toute vaccination subie par le cheval doit être indiquée ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire .

IMPFBESCHEINIGUNGEN Jede Impfung des Pferdes ist hierunter deutlich und korrekt und durch Narneri und Unterschrift des behandelnden Tierarztes zu bestatigen.

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plaats

Town

Lieu

Ort

Land

Country

Pays

Land

Entstof/Vaccin/Vaccin/Impfstoff

Naam in hoofdletters, handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name in capitals, signature and stamp of the veterinarian

Nom en majuscules, signature et cachet du vétérinaire

Name in Großbuchstaben, Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Naam

Name

Nom

Name

Nummer van de partij

Batchnumber

Numero du lot

Impfstoffnummer

Ziekte(n)

Disease(s)

Maladie(s)

Krankheit(en)

     
     
     
     
     

24

vervolg van pag. 24

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plaats

Town

Lieu

Ort

Land

Country

Pays

Land

Entstof/Vaccin/Vaccin/Impfstoff

Naam in hoofdletters, handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name in capitals, signature and stamp of the veterinarian

Nom en majuscules, signature et cachet du vétérinaire

Name in Großbuchstaben, Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Naam

Name

Nom

Name

Nummer van de partij

Batchnumber

Numero du lot

Impfstoffnummer

Ziekte(n)

Disease(s)

Maladie(s)

Krankheit(en)

     
     
     
     
     

25

Gezondheidscontroles uitgevoerd door laboratoria

[Vervallen per 01-07-2009]

Laboratory health test results/controles sanitaires effectues par des laboratoires gesundheitskontrollen durch laboruntersuchungen

Het resultaat van iedere controle op een overdraagbare ziekte die door een dierenarts of diergeneeskundig laboratorium is verricht, moet duidelijk en nauwkeurig worden vermeld door de dierenarts die de controle heeft aangevraagd

Veteritiarians or animal clinics checking the presence of contagious diseases shall register their findings in detail here below.

Les résultats de toutes contrôles sur une maladie transmissible effectués par un vétérinaire ou par un laboratoire agrée doivent être notés, clairement en détail par Ie vétérinaire qui représente I'autorité demandant Ie contrôle.

Das Ergebnis jeder Untersuchung auf eine übertragbare Krankheit die durch einen Tierartz oder durch ein von der zentralen Veterinärbehörde des betreffenden Landes zugelassenes Labor durchgeführt wird, ist von dem betreffenden Tierartz hierunter deutlich und korrekt einzutragen.

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Betreft de overdraagbare ziekte

Contagious deseases tested for

Maladies transmissibles concernées

Betreffende Krankheiten

Aard van het onderzoek

Type of test

Nature de léxamen

Art der Untersuchung

Resultaat van het onderzoek

Result of test

Résult de léxamen Untersuchungsergebnis

Untersuchungergebnis

Naam laboratorium

Name of laboratory

Nom du laboratoire

Name des Labors

Naam in hoofdletters, handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name in capitals, signature and stamp of the veterinarian

Nom en majuscules. signature et cachet du vétérinaire

Name in Großbuchstaben, Unterschrift und Stempel des Tierarztes

         
         
         
         
         

26

Medische behandeling

[Vervallen per 01-07-2009]

Medical treatment/traitement medicamenteux/arzneimittelbehandlung

Uitleg van de voetnoten, zie pagina 34, Explanation of the footnotes, look page 34, Explication des notes, voyez page 34, Erklarung der Fussnoten.sieh Seite 34

Deel I:

hierdoor wordt het dier definitief uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie; de verklaring moet opnieuw worden bevestigd wanneer het dier van eigenaar verandert.

Part I:

excludes the animal definitively from slaughter for human consumption; must be reconfirmed when the animal changes ownership.

Partie I:

écarte définitivement I'animal de I'abattage pour consommation humaine; à reconfirmer lorsque I'animal change de propriétaire.

Teil I:

das Tier wird endgültig ausgeschlossen von menschlichen Konsum; bei Besitzerwechsel zu bestätigen.

Ondergetekende, eigenaar(1)/vertegenwoordiger van de eigenaar (1), verklaart dat het in dit identificatiedocument beschreven dier nietbestemd is om te worden geslacht voor menselijke consumptie (2)

The undersigned owner(1)/representative of the owner (1), declares that the animal described in this identification document is not intended for slaughter for human consumption(2)

Le soussigné, propriétaire(1)/representant du propriétaire (1),declare que I'animal décrit dans Ie présent document d'identification n'est pas destiné à I'abattage pour la consommation humaine(2)

Der Unterzeichnete, Eigentümer(1)/Verfügungsberechtigter des Equiden (1), erklärt, daß das in diesem Dokument beschriebene Tier nicht zur Schlachtung bestimmt ist (2)

Plaats en land

Town and country

Ville et pays

Ort und Land

Naam in hoofdletters en handtekening van de eigenaar van het dier of van zijn/haar vertegenwoordiger

Name in capitals and signature of the owner of the animal or his/her representative

Nom en lettres capitales et signature du propriétaire de I'animal ou de son représentant/sa représentante

Name in Großbuchstaben und Unterschrift des Eigentümer/Verfü- gungsberechigten

Naam en handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name and signature and stamp of the veterinarian

Nom et signature et cachet du veterinaire

Name und Unterschrift und Stempel des Tierarztes

   
   
   

27

Uitleg van de voernoten, zie pagina 34, Explanation of the footnotes, look page 34, Explication des notes, voyez page 34, Erklarung der Fussnoten.sieh Seite 34

Deel II-A (uitsluitend geldig in samenwerking met de informatie in deel II-B).

Part II-A (only valid in connection with information in part II-B).

Partie II-A (valable uniquement en relation avec l'information de la partie II-B).

Teil II-A (nur gültig in Verbinding mit den Angaben gemäß Teil II-B).

Ondergetekende, eigenaar(1)/vertegenwoordiger van de eigenaar(1), verklaart dat het in dit identificatiedocument beschreven dier bestemd is om te worden geslacht voor de menselijke consumptie(3)

The undersigned owner(1)/representative of the owner(1), declares that the animal described in this identafication document intented for slaughter for human consumption(3)

Le soussigné, propriétaire(1)/représentant du propriétaire (1), déclare que I'animal décrit dans Ie présent document d'identification est destiné à l'abattage pour Ia consommination humaine(3)

Der Unterzeichnete, Eigentümer(1)/Verfügungsberechtigter des Equiden(1), erklärt, daß das in diesem Dokument beschriebene Tier zur Schlachtung bestimmt ist(3)

Plaats en land

Town and country

Ville et pays

Ort und Land

Naam in hoofdletters en handtekening van de eigenaar van het dier of van zijn/haar vertegenwoordiger

Name in capitals and signature of the owner of the animal or his/her representative

Nom en lettres capitales et signature du propriétaire de I'animal ou de son représentant/sa représentante

Name in GroBbuchstaben und Unterschrift des Eigentümer/Verfügungsberechtigten

Naam en handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name and signature and stamp of the veterinarian

Nom et signature et cachet du vétérinaire

Name und Unterschrift und Stempel des Tierarztes

   
   
   
   

vervolg van pag. 28

Uitleg van de voernoten, zie pagina 34, Explanation of the footnotes, look page 34, Explication des notes, voyez page 34, Erklarung der Fussnoten, sieh Seite 34

Plaats en land

Town and country

Ville et pays

Ort und Land

Naam in hoofdletters en handtekening van de eigenaar van het dier of van zijn/haar vertegenwoordiger

Name in capitals and signature of the owner of the animal or his/her representative

Nom en lettres capitales et signature du propriétaire de I'animal ou de son représentant/sa représentante

Name in GroBbuchstaben und Unterschrift des Eigentümer/Verfügungsberechtigten

Naam en handtekening en stempel van de bevoegde dierenarts

Name and signature and stamp of the veterinarian

Nom et signature et cachet du vétérinaire

Name und Unterschrift und Stempel des Tierarztes

   
   
   
   
   
   

29

Deel Il-B (verplichte informatie betreffende paardachtigen die bestemd zijn om te worden geslacht voor menselijke consumptie)

Part II-B (Informations compulsery for equidae intended for slaughter for human consumption)

Partie Il-B (Informations obligatoires pour les équidés destiné a l'abattage pour la consommation)

Teil ll-B (Verbindliche Angaben für zur Schlachtung bestimmte Equiden)

GEREGISTREERDE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE TOEGEDIENDE GENEESMIDDELEN/MEDICATION RECORD ENREGISTREMENT DE LAMEDICATION/VERABREICHTE ARZNEIMITTEL

Datum van det laatste behandeling met een geneesmiddel dat stoffen beval die niet zijn opgenomen in bijlage I, II III of IV bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 (dd/mm/yy)

Plaats

Place

Lieu

Ort

Stof(fen) die is/zijn verwerkt in het geneesmiddel en die niet is/zijn opgenomen in bijlage I, II, III of IV bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 (4) (5)

Naam, adres en handtekening van dierenarts die de medische behandeling heeft toegepast of voorgeschreven.

Date of last treatment with a medical product containing substances not included in An. I, II. III or IV of regulation (EEC) no 2377/90

Landcode/

Country Code

Code pays

Landes-code

Substance(s) incorporated with a medicinal product not included in An. I, II, III or IV of regulation (EEC) no 2377/90 (4) (5)

Name, address and signature of veterinary surgeon applying and/or prescribing medical treatment.

Date du dernier traitement dans Ie cadre duquel un médicament a été administre qui contenait des substances non incluses dans les annexes I, II, III ou IV du reglement (CEE) no. 2377/90

Postcode

Postcode

Code postal

Postleitzahl

Substance(s) incorporée(s) dans Ie medicament, non incluse(s) dans les annexes I, II, III ou IV du reglement (CEE) no. 2377/90 (4) (5)

Nom, adresse et signature du vétérinaire appliquant et/ou prescrivant Ie traitement médicamental.

Datum der letzten Behandlung mit einem Arzneimittel, das Wirkstoffe enthält, die richt in Anhang I, II, III oder IV der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 aufgelistet sind

 

Wirkstoffe im Arzneimittel der (die) nicht in Anhang I, II, III oder IV der Verordnung (EWG) Nr, 2377/90 aufgelistet ist (sind) (4) (5)

Name, Adresse und Unterschrift Tierartz, der das Arzneimittel verabreicht und/oder verordnet hat.

     
     
     

Uitleg van de voetnoten, zie pagina 34, Explanation of the footnotes, look page 34, Explication des notes, voyez page 34, Erklarung der Fussnoten, sieh Seite 34

30

vervolg van pag 30

Uitleg van de voetnoten, zie pagina 34, Explanation of the footnotes, look page 34, Explication des notes, voyez page 34, Erklarung der Fussnoten, sieh Seite 34

Deel II-B (verplichte informatie betreffende paardachtigen die bestemd zijn om te worden geslacht voor menselijke consumptie)

GEREGISTREERDE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE TOEGEDIENDE GENEESMIDDELEN

     
     
     
     
     
     
     

31

vervolg van pag. 31

Deel II-B (verplichte informatie betreffende paardachtigen die bestemd zijn om te worden geslacht voor menselijke consumptie)

GEREGISTREERDE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE TOEGEDIENDE GENEESMIDDELEN

     
     
     
     
     
     
     

Uitleg van de voetnoten, zie pagina 34, Explanation of the footnotes, look page 34, Explication des notes, voyez page 34, Erklarung der Fussnoten, sieh Seite 34

32

vervolg van pag. 32

Uitleg van de voetnoten, zie pagina 34, Explanation of the footnotes, look page 34, Explication des notes, voyez page 34, Erklarung der Fussnoten, sieh Seite 34

Deel II-B (verplichte informatie betreffende paardachtigen die bestemd zijn om te worden geslacht voor menselijke consumptie)

GEREGISTREERDE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE TOEGEDIENDE GENEESMIDDELEN

     
     
     
     
     
     
     

33

34

Uitleg van de voetnoten

[Vervallen per 01-07-2009]

Explanation of the footnotes/explication des notes/erklärung der fussnoten
 • (1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 • (2) Het dier mag worden hehandeld niet geneesmiddelen die zoweI stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, II. III of IV bij Verordening (EEG) nr. 2377190, als andere stoffen bevatten Registratie van de medische behandeling in deel II-B is facultatief. Het dier mag nooit worden geslacht voor menselijke consumptie.

 • (3) Het dier mag worden behandeld met geneesmiddelen die zowel stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, II of III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90, als andere stoffen bevatten, met uitzondering van stoffen die zijn opgenomen in bijlage IV bij die verordening. Het dier mag slechts voor menselijke consumptie worden geslacht na afloop van de algemene wachttijd van zes maanden na de datum van de behandeling, verplicht te registreren in deel II-B, met geneesmiddelen die andere stoffen bevatten van welke zijn opgenomen in bijlage I, II of III bij verordening (EEG) nr. 2377/90.

 • (4) Verifiëren aan de hand van de bekendgemaakte bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 2377/90.

 • (5) Deze informatie is facultatief. Aan de hand van deze informatie kan de wachttijd evenwel worden verminderd, indien de aangegeven stof in bijage I, II of III van Verordening (EEG) nr. 2377/90 is opgenomen, nadat zij was toegediend. De minimale wachttijd is dan die welke is vastgesteld in artikel 4, lid 4, van Richtlijn 81/151/EEG.

 • (1) Delete what is not applicable.

 • (2) The animal may be treated with medicinal products containing substances listed in Annex I, II, III or IV to Regulation (EEC) No. 2377/90 and other substances. Recording of medicinal treatment in Part Il-B is optional. The animal shall never been slaughtered for human consumption.

 • (3) The animal may be treated with medicinal products containing substances listed in Annex I, II or III to Regulation (EEC) No. 2377/90 and other substances excluding those listed in Annex IV to that Regulation. The animal can only be slaughtered for human consumption after the completion of the general withdrawal period of six months following the date of the treatment certified obligatory in part II-B, with the medicinal products containing substances other than those Iisted in Annex I, II or III to Regulation (EEG) No 2377/90.

 • (4) Verify through published Annexes to Regulation (EEC) No 2377/90.

 • (5) This information is optional. However this information may allow the reduction of the withdrawal period if the specified substance is included in Annex I. II or IlI to Regulation (EEC) No. 2377/90 after it was adminisrated. The minimum withdrawal times would then be those established in Article 4 (4) of Directive 81/151/EEC.

 • (1) Rayer Ia mention inutile

 • (2) L'animal peut être traité avec des medicamentes contenant des substances énumérées au annexes I, II, III ou IV, du règlement (CEE) no. 2377/90 et d'autres substances. L'enregistrement du traitement médicamenteux dans la partie II-B est facultative. L'animal ne sera jamais abattu pour la consommation humaine.

 • (3) L'animal peut être traité avec des médicamentes contenant des substances énumérées au annexes I. II ou III du reglement (CEE) no. 2377/90 et d'autres substances, à I'exclusion de celles qui sont énumérées à I' annexe IV de ce règlement. L'animal peut uniquement être abattu pour la comsommation humain après expiration de délai d'attente général de six mois suivant Ie date du dernier traitement, certifié obligatoire dans la partie II-B, dans Ie cadre duquel des médicaments lui ont été administrés qui contenaient des substances autres que celles qui sont énumérées aux annexes I, II ou III de reglement (CEE) Nu. 2377/90.

 • (4) A vérifier dans les annexes publiés de reglement (CEE) No. 2377/90.

 • (5) Cette information est facultative. Toutefois, cette information peut permettre de réduire le délai d'attente si la substance spécifée est incluse dans les annexes I, II ou III de règlement (CEE) No. 2377/90 après qu'elle a été administrée. Les délais d'attente minimaux seraient ceux qui sont fixés a I'article 4, paragraphe 4, de la directive 81/151/CEE

 • (1) Nichtzutreffendes streichen.

 • (2) Das Tier darf mit Arzneimitten behandelt werden, die die in Anhang I, II, III oder IV der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 aufgelisteten Wirkstoffe und andere Wirkstoffe enthalten. Die Führung von Registern über Arzneimittelbehandlungen gemäss Teil II-B ist fakultatiev. Das Tier wird auf keinen Fall zum Verzehr geschlachtet,

 • (3) Das Tier darf mit Arzneimitteln, die die in Anhang I, II oder III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates aufgelisteten Wirkstoffe und andere Workstoffe enthalten, behandelt werden, ausgenommen Wirkstoffe gemäss Anhang IV der genannten Verordnung. Das Tier darf erst zum Verzehr geschlachtet werden, wenn die allgemeine Wartezeit von sechs Monaten ab dem Tag der letzten, in Teil Il-B verbindlich zu bescheinigenden Verabreichung von Arzneimitteln, die andere als die in Anhang I, II oder III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 autgelistete Wirkstoffe enthalten, abgelaufen ist.

 • (4) Anhand der veröffentlichten Anhänge der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 zu überprüfen.

 • (5) Nicht verbindliche Angaben, die jedoch eine Kurzung der Wartezeit rechtfertigen können, wenn der angegebene Wirkstoff in Anhang I, II oder III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 aufgenommen wird, nachdem er verabreicht wurde. In diesem Falle würde als Mindestwartezeit die Wartezeit gemaß Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie 81/151/(EWG) festgelegt.

Controle op ongeoorloofde middelen

[Vervallen per 01-07-2009]

Control for prohibited substances/controles des substances prohibees/medikationskontrollen

1. De stempel en handtekening door de dierenarts bevestigt dat de identiteit van het paard is vastgesteld bij het afnemen van het monster.

1. The identity of the horse must be confirmed by the veterinarian when the samples are taken and certified by his stamp and signature

1. Le cachet et la signature du vétéririaire doivent certifier que I'identité du cheval a été controlée au moment du prélèvement.

1. Der die Proben nehmende Tierarzt muß ldie Identitäl des Pferdes durch Unterschrift und Stempel beglaubigen.

2. Het type monster moet worden aangekruist in de juiste kolom.

2. The kind of sample(s) taken to be indicated by an "X" in the appropriate column.

2. La nature du prélèvement est à indiquer par unc croix dans la colonne correspondante.

2. Die Art der Probe ist in der betreffenden Spalte anzukreuzen.

3. Elk genomen monster moet worden gescheiden in twee deelmonsters.

3. Each sample taken shall be divided into two parts.

3. Tout prélèvement doit être séparé en deux échantillons.

3. Jede Probe muß in zwei Teile geteilt werden.

Monster/ Sample/Prélèvement/Probe

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plaats van evenement

Place of the event

Lieu du concours

Ort der Untersuchung

Urine

Urine

Urine

Urin

Bloed

Blood

Sang

Blut

Overige

Other

Autres

Übriges

Stempel en handtekening van de bevoegde dierenarts

Stamp and signature of the veterinarian

Cachet et signature du vétérinaire officiel

Stempel und unterschrift des befugten Tierarztes

         
         
         
         

35

vervolg van pag 35

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plaats van evenement

Place of the event

Lieu du concours

Ort der Untersuchung

Urine

Urine

Urine

Urin

Bloed

Blood

Sang

Blut

Overige

Other

Autres

Übriges

Stempel en handtekening van de bevoegde dierenarts

Stamp and signature of the veterinarian

Cachet et signature du vétérinaire officiel

Stempel und unterschrift des befugten Tierarztes

         
         
         
         
         
         
         

36

Bijlage 139964.png
Bijlage 139965.png

Zwilwratten

[Vervallen per 01-07-2009]

Schets van Zwilwratten voor paardan die geen aftekeningen en minder dan drie haarwervels hebben.

Chestnuts

[Vervallen per 01-07-2009]

The outline of each chestnut to be drawn in the appropriate square for all horses without markings and with less than three whorls.

Chataignes

[Vervallen per 01-07-2009]

Dessinez le contour des châtaignes dans le carré correspondant; à ne remplir que pour les chavaux sans marques et avec moins de trois épis.

Kastanien

[Vervallen per 01-07-2009]

Bei Pferden ohne Abzeigen und weniger als drei Haarwirbel muß der Platz der Kastanian genau beschrieben werden.

Rechter voorbeen/Right foreleg/Antérieur droit/Rechtes Vorderbein

Rechter achterbeen/Right hindleg/Postérieur droit/Rechtes Hinterbein

Linker voorbeen/Left foreleg/Antérieur gauche/Linkes Vorderbein

Linker achterbeen/Left hindleg/Postérieur gauche/Linkes Hinterbein

39

Inschrijving in ander stamboek

[Vervallen per 01-07-2009]

REGISTRATION IN OTHER STUD-BOOK/ENREGISTREMENT DANS UN AUTRE STUD-BOOK EINREGISTRIERUNG IN EINEN ANDEREN ZUCHTVERBAND

Aantekeningen die betrekking hebben op het paard indien het wordt ingeschreven in een ander stamboek

Notes concerning the horse when it is registrated in an other stud-book

Notes concernant Ie cheval s'il est enregistré dans un autre stud-book

Eintragungen des Pferdes wenn es registriert wird In einen anderen Zuchtverband

Naam/adres ander stamboek

Name/address other stud-book

Nom/adresse autre stud-book

Name/Anschrift anderes Zuchtverbandes

Stampel en handtekening van de bevoegde authoriteit

Stamp and signature of the qualified authority

Cachet et signature de l'autorité compétente

Stempel und Unterschrift der zuständigen Behörde

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

   
   
   

40

Aantekening van stamboek

[Vervallen per 01-07-2009]

Notes from stud-book/notes du stud-book/eintragungen des zuchtverbandes

Aantekeningen

Notes

Notes

Eintragungen

Stempel en handtekening van de bevoegde authoriteit

Stamp and signature of the qualified authority

Cachet et signature de l'autorité compétente

Stempel und Unterschrift der zuständigen Behörde

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

   

41

Gebruiksnaam in sport

[Vervallen per 01-07-2009]

INFORMATION FOR COMPETITION/INFORMATIONS CONCERNANT LE SPORT/SPORTINFORMATIONEN

Registratie als sportpaard en eerste sportnaam

First registration as a sport horse and first sport name

Premier enregistrement pour chevaux de concours et premier nom de sport

Esteintragung als Turnierpferd and erste Sportname

Naarnswijziging

Change of name

Changement de nom

Namensänderung

Naamswijziging

Change of name

Changement de nom

Namensänderung

Naamswijziging

Change of name

Changement de nom

Namensänderung

42

Hoogtemaat gegevens voor sportorganisaties

[Vervallen per 01-07-2009]

Height data for sport organisations/notes concernant le taille pour organisations de sport stockmaß informationen für sportverbanden

Op de leeftijd

At the age of

A l'âge de

In der Alter

Hoogtemaat

Heigt

Taille au garrot

Stockmaß

Gemeten door (naam)

Measured by (name)

Mesuré par (nom)

Gemessen durch (Name)

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Handtekening/Stempel

Signature/ Stamp

Signature/ Cachet

Unterschrift/Stempel

Bevoegde autoriteit

Qualified authority

Authorité compétente

Zuständigen Stelle

         
         
         
         
         
         
         

43

Inspectie en verificatie voor deelname in het buitenland door sportorganisaties voor koersende paarden

[Vervallen per 01-07-2009]

Inspection and verification by racing authorities for racing abroad inspection et verification par des autorites hippique pour des courses a l'etranger inspektion und verifizierung von sportverbanden für rennpferde für rennen im ausland

Dit document moet geïnspecteerd en getekend worden door de sportorganisaties voor elke export en voordat het paard aan koersen deelneemt.

This document must be inspected and signed by the racing authorities before each export and before the horse runs.

Ce document doit être inspecté et signe par les autorités hippiques avant chaque export et avant la course du cheval.

Dieses Dokument muss inspektiert und unterschrieben werden von die hippischen Behörden bevor dem Export und bevor dern Rennen.

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plaats

Place

Lieu

Ort

Controlerende organisatie en details van verificatie voor koersen in het buitenland

Checking authority and details of verification for races abroad

Organisation de contrôle en des détails de I'inspection et vérification pour des courses à l'étranger

Kontrollorganisation und Details von Verifizierung für Rennen im Ausland

Opmerkingen en handtekening

Remarks and signature

Observations et signatures

Bemerkungen und Unterschrift

     
     
     
     
     

vervolg van pag. 44

Datum

Date

Date

Datum

(dd/mm/yy)

Plaats

Place

Lieu

Ort

Controlerende organisatie en details van verificatie voor koersen in het buitenland

Checking authority and details of verification for races abroad

Organisation de contrôle en des détails de I'inspection et vérification pour des courses à l'étranger

Kontrollorganisation und Details von Verifizierung für Rennen im Ausland

Opmerkingen en handtekening

Remarks and signature

Observations et signatures

Bemerkungen und Unterschrift

     
     
     
     
     
     

45

Inspectie en verificatie voor export door stamboeken

[Vervallen per 01-07-2009]

Inspection and verification for export by stud-books/inspection et verification pour export par stud-books inspektion und verifizierung für export durch zuchtverbanden

Exportdatum

Date of export

Date de I'export

Exportdatum

Land van bestemming

Country of destination

Pays de la destination

Bestimmungsland

Controlerende organisatie

Checking authority

Organisation de contrôle

Kontrollororganisation

Handlekening

Signature

Signature

Unterschrift

 

Voor fokmerries/For Broodmares/Pour des poulinières/Für Zuchtstuten

De merrie is gedekt door/The mare had been mated by

La jument est montée/Die Stute is gedeckt von

 

De merrie is niet gedekt/ The mare has not been mated

La jument n'est pas montée/Die Stute ist nicht gedeckt

 

De merrie is gust/The mare is barren

La jument est vide/Die Stute ist nicht trächtig

 

De merrie is drachtig/ The mare is in foal

La jument est gravide/Die Stute is trächtig

 

De merrie wordt vergezeld door/The mare is accompanies by

La jument est accompagnée par/Die Stute wird begleitet von

KLeur/Colour

Robe/Farbe

Geslacht/Sex

Sexe/Geslacht

Veulen van/Foal of

Poulain de/Fohlen von

Vader/Sire

Père/Vater

         
 

Exportdatum

Date of export

Date de I'export

Exportdatum

Land van bestemming

Country of destination

Pays de la destination

Bestimmungsland

Controlerende organisatie

Checking authority

Organisation de contrôle

Kontrollororganisation

Handtekening

Signature

Signature

Unterschrift

       

Voor fokmerries/For Broodmares/Pour des poulinières/Für Zuchtstuten

De merrie is gedekt door/The mare had been mated by

La jument est montée/Die Stute is gedeckt von

 

De merrie is niet gedekt/ The mare has not been mated

La jument n'et pas montée/Die Stute ist nicht gedeckt

 

De merrie is gust/The mare is barren

La jument est vide/Die Stute ist nicht trächtig

 

De merrie is drachtig/ The mare is in foal

La jument est gravide/Die Stute is trächtig

 

De merrie wordt vergezeld door/The mare is accompanies by

La jument est accompagnée par/Die Stute wird begleitet von

KLeur/Colour

Robe/Farbe

Geslacht/Sex

Sexe/Geslacht

Veulen van/Foal of

Poulain de/Fohlen von

Vader/Sire

Père/Vater

         

46

Inspectie en verificatie voor export door stamboeken

[Vervallen per 01-07-2009]

Inspection and verification for export by stud-books/inspection et verification pour export par stud-books inspektion und verifizierung für export durch zuchtverbanden

Exportdatum

Date of export

Date de I'export

Exportdatum

Land van bestemming

Country of destination

Pays de la destination

Bestimmungsland

Controlerende organisatie

Checking authority

Organisation de contrôle

Kontrollororganisation

Handlekening

Signature

Signature

Unterschrift

 

Voor fokmerries/For Broodmares/Pour des poulinières/Für Zuchtstuten

De merrie is gedekt door/The mare had been mated by

La jument est montée/Die Stute is gedeckt von

 

De merrie is niet gedekt/ The mare has not been mated

La jument n'est pas montée/Die Stute ist nicht gedeckt

 

De merrie is gust/The mare is barren

La jument est vide/Die Stute ist nicht trächtig

 

De merrie is drachtig/ The mare is in foal

La jument est gravide/Die Stute is trächtig

 

De merrie wordt vergezeld door/The mare is accompanies by

La jument est accompagnée par/Die Stute wird begleitet von

KLeur/Colour

Robe/Farbe

Geslacht/Sex

Sexe/Geslacht

Veulen van/Foal of

Poulain de/Fohlen von

Vader/Sire

Père/Vater

         
 

Exportdatum

Date of export

Date de I'export

Exportdatum

Land van bestemming

Country of destination

Pays de la destination

Bestimmungsland

Controlerende organisatie

Checking authority

Organisation de contrôle

Kontrollororganisation

Handtekening

Signature

Signature

Unterschrift

       

Voor fokmerries/For Broodmares/Pour des poulinières/Für Zuchtstuten

De merrie is gedekt door/The mare had been mated by

La jument est montée/Die Stute is gedeckt von

 

De merrie is niet gedekt/ The mare has not been mated

La jument n'est pas montée/Die Stute ist nicht gedeckt

 

De merrie is gust/The mare is barren

La jument est vide/Die Stute ist nicht trächtig

 

De merrie is drachtig/ The mare is in foal

La jument est gravide/Die Stute is trächtig

 

De merrie wordt vergezeld door/The mare is accompanies by

La jument est accompagnée par/Die Stute wird begleitet von

KLeur/Colour

Robe/Farbe

Geslacht/Sex

Sexe/Geslacht

Veulen van/Foal of

Poulain de/Fohlen von

Vader/Sire

Père/Vater

         

47

Bijlage 139966.png

Toelichting gebruik paardenpaspoort

[Vervallen per 01-07-2009]

EXPLANATION OF USE OF THIS HORSE PASSPORT/COMME NTAIRES SUR L'EMPLOI DE LE PASSEPORT DUCHEVAL HINWEISE ZUR BENUTZUNGDER PFERDEPASSES

Dit paardenpasspoort is uigegeven op grond van de EEG-richtlijn 90/427/EEG en 2000/68 EEG en is eigendom van de organisatie die het passpoort heeft uitgegeven en die vermeld staat op de omslag van hel paspoort. Dit paspoort dient ter identificatie van het betreffende paard en moet het paard allijd vergezellen. Het paspoort moet worden getoond op verzoek van bevoegde autoriteiten voor administratieve, technische en/of gezondheidscontroles. Wijzigingen in het paspoort mogen alleen door daartoe bevoegde personen worden doorgevoerd.

Als het paard is gestorven, geslacht of overgenomen door de verzekering moet het paspoort worden teruggezonden naar de organisatie die het paspoort heeft uitgegeven met vermelding van reden van retournering. Export van het paard moet worden gemeld bij de organisatie die het paspoort heeft uit- gegeven. Bij export moeten de kentekenen van het paard met een rode pen en de haarwervels en littekens met een zwarte pen worden ingerekend in de schets door een daartoe bevoegd persoon. De lijst van hiertoe bevoegde personen is bij de betreffende organisatie verkrijgbaar. Voor deelname aan internationale evenementen moet de schets ook zijn ingetekend.

Verlies van het paspoort moet onmiddellijk bij de organisatie die het paspoort heeft uit gegeven worden gemeld.

indien het paard geheel of gedeeltelijk van eigenaar wisselt, moet de nieuwe eigenaar die het paard geheel of gedeeltelijk in eigenfom heeft gekregen dit schriftelijke melden bij de organisatie die het paspoort heeft uitgegeven. Degene die de aanmelding doet staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven gegevens. De organisatie die het paspoort heeft uitgegeven draagt voor die juistheid en volledigheid geen verantwoording. Het paardenpaspoort is geen juridisch bewijs van eigendom. Iedere vaccinatie moet worden geregistreerd. Vaccinaties betreffende paardeninfluenza moeten apart worden vermeld op de daarvoor gereserveerde pagina's. Alle overige vaccinaties moeten op de andere daarvoor bestemde pagina's worden vermeld. Het resultaat van iedere controle op overdraagbare ziektes moet op de daarvoor bestemde pagina's worden geregistreerd.

This horse passport has been issued in virtue of EC Directives 90/426/EEG, 90/427/EEG and 2000/68 EEG and will remain the property of the organization issuing the passport, the details of which are stated on the cover of the passport. The passport serves means of identification of a particular horse ams shall thereto always accompany that horse. The passport has to be produced at the request of the competent authorities for reasons of administrative, technical and/or health inspection.

Any alternation of the passport shall only be valid if made by persons authorized thereto. In the event of death, slaughter or takeover by insurance of the horse, the passport shall be returned to the organization that issued it, stating the reason for it's return. In the event of the export of the horse, the organization that issued the passport shall be notified thereof. The markings of the horse shall be marked in red and the scars and whorls shall be marked in black on the sketch by a person autohorized thereto. A list of such authorized persons can be obtained from the relevant organization.

In the event of the loss of the passport, the issuing organization shall be notified forthwith.

In the event of change of ownership of the horse, in full or in part, the new owner shall notify the issuing organization in writing of this new (part-) ownership. The person notifying the issuing organization vouches for the correctness and completeness of such details and the issuing organization shall not be responsible thereof. The horse passport is not a proof of ownershipship in a juridical sense.

Each vaccination shall be registered in the passport.

Vaccinations concerning equine influenza shall to be registered separately on the pages reserved for that specific purpose.

All other vaccinations shall be registered on the pages reserved for that purpose. The findings of each inspection concerning the presence of contagious diseases shall be registered on the pages reserved for that purpose.

Le passeport du cheval a élé delivrée eri verlu des directives de la CEE 90/426/EEG, 90/427/EEG el 2000/68 EEG par l'organisation dont Ie nom Iigure sur la couverture de ce document. C'est a cette organisation qu'appartient la pièce d'identité.

Ce document sert à identifier le cheval concerné. Il doit suivre Ie cheval dans tous ses déplacements et être présenté sur demande des autorités competentes lors des contrôles administratifs, techniques et/ou sanitaires.

Seulement les personnes habilitées peuvent apporter des modifications au document.

Lorsque Ie cheval est mort, abattu ou a été repris par la compagnie d'assurance, cette piece d'indentité doit être retournée à l'organisation qui a établi le passeport. Les raisons du renvoi doivent être indiquées/

L'exportation du cheval doit etre communiquée à qui a elabli Ie passeport. En cas d'exportation ainsi qu'en cas de participation aux événements internationaux, les signes caractérisant le cheval doivent être coloriés en rouge et les cicatrices et les épis doivent être en noir sur le schéma par une personne habilitée.

Les noms de ces personnes figurent sur une liste que l'organisation concernée vous fait parvenir sur le demande.

la perte de la pièce d'identité doit immédiatement être transmisse à l'organisation qui a établi le document.

A chaque changement de propiétaire, aussi bien entier que partiel, la personne qui devenue le noveau propiétaire ou copropiétaire du cheval doit déclarer ce fait par écrit à l'organisation qui a délivré la pièce d'identité. La personne qui déclare ce changement se porte garante de léxactitude des renseignements apportés. L'organisation d'immatriculation n'en porte pas la responsabilité. La pièce d'identité du cheval n'est pas un titre de propriété juridique.

Toute vaccination doit être inscrite sur la page concernant les vaccinations. Les vaccinations qui concernent la grippe equine doivent spé- cialement être mentionnées sur les pages réservées à ce sujet. Le résultat de tout contrôle sur les maladies transmissibles doit être inscrit sur les pages prévue à cet effet.

Dieser Plerdepass wurde ausgestelt aufgrund der EG-Richtlinien 90/426/EEG, 90/427/EEG und 200/68 EEG und bleibt Eigentum des Verbandes, der den Pass ausgestellt hat.

Der dient der Identifikation des betrettenden Pferdes. Er muss jederzeit mitgeführt und auf Verlangen van hierzu befugten Behörden für administrative/ technische Zwecke und/oder Gesundheitskontrollen vorgezeigt werden. Änder ungen in diesem Pass dürfen nur von hierzu befugten Personen durchgeführt werden. Bei Export müssen die Abzeichen und Kennzeichen des Pferdes mit rotem und die Narbe und die Haarwirbel mit schwarzem Stift in die Abzeichenskizze durch eine hierzu befugte Person oder durch einen Tierartz eingezeichnet und beschrieben werden. Eine Liste der hierzu befugten Personen is durch die betreffende Vereinigung erhältlich.

Jeder Eintrag oder Änderung im Pferdepass muss durch Stempel und Unterschrift eines anerkannten Verbandes beglaubigt werden. Der Verlust des Plerdepasses ist unverzüglich dem registrierenden Verband zu melden. Bei Tod, Schlachtung oder Ubernahme des Pferdes durch eine Versicherung muss der Pass mit Angabe des Grundes der Rücksendung zu dem Verband gesandt werden. bei dem das Pferd registriert steht.

Der Export des Pferdes muss dem den Pass ausstellenden Verband gemeldet werden. Wechselt das Pferd ganz oder teilweise den Eigentümer, muss der neue Eigentümer, der das Pferd ganz oder teilweise in seinem Besitz hat, dies dem Verband. der den Pass ausgestellt hat, schriftlich melden. Die Person, die diese Anmeldung ausführt haftet für die Richtigkeid und Voltständigkeit der durch ihr gemachten Angaben. Der registrierende Verband trägt für die Richtigkeit und Voltständigkeit der Angaben keine Verantwortung. Der Pferdepass ist kein juristischer Eigentumsbeweis.

Jede impfung muss registriert werden. Impfungen, de Pferde- Influenza betreffen. müssen auf einem separaten Blatt auf der hierzu bestimmten Seite vermerkt werden. Alle übrigen impfungen müssen auf den hierzu bestimmten Seite vermerkt werden.

Das Ergebnis jeder Untersuchung auf ansteckende Krankheiten etc. muss auf den hierfür vorgesehenen Seiten vermerkt werden.

49

Terug naar begin van de pagina