Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 22 oktober 2003, houdende vaststelling van een huishoudelijke heffing ten behoeve van het Productschap Vee en Vlees voor het jaar 2004 (Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.

 • 2 Voorts wordt in deze verordening verstaan onder:

  a.

  Lid-Staat

  :

  Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen, niet zijnde Nederland

  b.

  handelsverkeer

  :

  handelsverkeer tussen Lid-Staten in de zin van artikel 9, tweede lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap;

  c.

  derde land

  :

  staat, niet zijnde een Lid-Staat.

Artikel 2

 • 1

  • a. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, is de ondernemer, die in het jaar 2004 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert aan het productschap ter dekking van zijn huishoudelijke uitgaven over die dieren per dier en per diersoort een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:

   op runderen

   :

   € 2,58 per rund;

   op jonge kalveren

   :

   € 0,21 per jong kalf;

   op kalveren

   :

   € 0,60 per kalf;

   op biggen

   :

   € 0,05 per big;

   op varkens

   :

   € 0,17 per varken;

   op schapen

   :

   € 0,45 per schaap;

   op geiten

   :

   € 0,10 per geit.

  • b. ten afwijking van het bepaalde onder a. is, indien ten genoegen van het productschap is aangetoond dat het een jonge geit betreft, per jonge geit een heffing verschuldigd van € 0,04.

 • 2 Als ondernemer, die uitvoert als bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt degene die een of meer dieren

  • -

   in het handelsverkeer brengt, danwel

  • -

   naar derde landen uitvoert, danwel

  • -

   aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon al dan niet in Nederland plaatsvindt.

 • 3 De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat het in nood is geslacht.

Artikel 3

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.

Zoetermeer, 22 oktober 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

Ch.M. den Hoed

plv. secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 17 december 2003

Terug naar begin van de pagina