Heffingsverordening runderfonds (PVV) 2004

Geldend van 08-05-2004 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 22 oktober 2003, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het runderfonds voor het jaar 2004. (Heffingsverordening runderfonds (PVV) 2004)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-1;

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.

Artikel 2

  • 2 De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht onderscheidenlijk de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan drie maanden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.

Zoetermeer, 22 oktober 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

Ch.M. den Hoed

plv. secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 4 mei 2004 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 22 april 2004, nr. TRCJZ/2003/9635.

Terug naar begin van de pagina