Heffingsverordening o. en o.-fonds (PVV) 2004

Geldend van 03-04-2004 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 22 oktober 2003, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het ontwikkelings- en onderzoeksfonds voor het jaar 2004 (Heffingsverordening o. en o.-fonds (PVV) 2004)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.

 • 2 In afwijking van artikel 1, onder 9, van de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 verstaan onder:

  varkens : varkens, huisdieren, ongeacht hun leeftijd of gewicht.

Artikel 2

 • 1 Op de voet van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004 is voor het o. en o.-fonds een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:

  op runderen

  :

  € 0,06 per rund;

  op jonge kalveren

  :

  € 0,04 per jong kalf;

  op kalveren

  :

  € 0,04 per kalf;

  op varkens

  :

  € 0,01 per varken;

  op schapen

  :

  € 0,01 per schaap.

 • 2 De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:

  • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan:

   • -

    twee maanden, in het geval het betreft varkens en schapen;

   • -

    drie maanden, in het geval het betreft jonge kalveren, kalveren en runderen.

  • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan:

   • -

    twee maanden, in het geval het betreft varkens en schapen;

   • -

    drie maanden, in het geval het betreft jonge kalveren, kalveren en runderen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening o. en o.-fonds (PVV) 2004.

Zoetermeer, 22 oktober 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

Ch.M. den Hoed

plv. secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 25 maart 2004 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 19 maart 2004, nr. TRCJZ/2003/9625.

Terug naar begin van de pagina