Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Financiën

Geldend van 10-04-2004 t/m heden

Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Financiën

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 30 maart 2003, nr. arc-2002.4705/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Financiën en de daaronder ressorterende colleges, commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Financiën en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, nr. MMA/Ar 6301 II d.d. 20-09-1983 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1984/48), laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Financiën en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. R&B/OSA/2001/866 d.d. 30-07-2001 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 201 d.d. 17-10-2001)) wordt ingetrokken voor zover deze betrekking heeft op het beleidsterrein coördinatie integratie minderheden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 20 oktober 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Directeur Informatievoorziening en Algemene Zaken

,

R.P. Vollebregt

Terug naar begin van de pagina